03 03 2014 sunvilla samachar

Download 03 03 2014 sunvilla samachar

Post on 13-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-03-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 03-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 242Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 242 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 03, -2014 </p><p>[eLk{kt huu MxuLk kh ek nw{ku : 33 {kukke wLkk {kuk[kfw Mkkku Mks nw{kkuhku kkMku yL kkf nrkkhku k nkk : [kh nw{kkuhkuLku kkueMku Xkh {kko : fkk ku{kt ykuk ktzkuhkuLkku ykktf</p><p>[eLk{kt kksukhLkk Mk{Lkku Mkkike ek nw{ku</p><p>kusk,kk.2 rk kr{ [eLkLkk fwLk{k </p><p>n uh{k t y uf h u u Mx uL k Wkh [kfwke Mks 10ke w nw{kkuhkuyu fhuk nw{k{kt </p><p>yk uAk{k t yk uAk 33 k ufk uLkk {kuk kk Au yLku yL 130 kufku k kk Au. u fu kkueMku {kuzuke ek fkokne fheLku nw{kkuhku kifeLkk [khLku {kukLku </p><p>kx Wkkhe ek nkk. [eLk{kt kksukhLkk Mk{{kt Mkkike {kuxk yk nw{kLkk fkhu Mk{k u n[{[e WXku nkku. Mkkkkhkykuyu kr{ [eLk{kt te ykkkkeyku </p><p>khk fhk{kt ykuk yk nw{kLku ykktfke nw{k khefu kkeLku x efk fhe A u . L ksh u u L k kh Mkkkeykuyu fkwt Au fu {kuxkkkLkk nw{kkuhku fkk ku{kt Mks </p><p>kskLke ykte Au yLku [qtxe Mkwe MkwLkk{e{kt Vuhku : {kue</p><p>Lkki,kk. 2kskLkk zkkLk kLkk </p><p>W { u k h y u k w s h k k L k k {w{tke LkhuL {kueyu yksu Lkki{kt rs tLkk hue kuS nke. su{kt kku {kkhkuLke [u {k ueyu k u{Lkk yk{f ytks{k t Mk{kske kkxe o , knwsLk Mk{ks kkxeo yLku fkUkuMk Wkh k uke nkh fko nkk. uh{kt kskLke ykteLkku kku fhkk {kueyu fkw t nkw t fu, yk ku Mk{kske kkxeo, knwsLk Mk{ks kkxeo yLku fkUkuMk yk k{k{ kkxeoykuLkk MkwkzkMkkV rLkrk Au. yk k{k{ kkxeoykuLkku Mktkqo MkVkku kLkkh Au. {kueyu yu{ k fkwt nkwt fu, LkukkSyu nkh Mefkhe ee Au. {wk{Mkn kkukkLkk kk{kt nkh MefkheLku rfkMkLke kk fhk </p><p>kke kk Au. kwshkkLkk rfkMkLke tMkk fhkk {kueyu fkwt nkwt fu, k uyku rfkMkLke nt{uk khVu fhkk ykk Au. hksfe kkkuLku Auk 10 koke fne hkk Au fu, rfkMkLkk {wk Wkh ykkLke sYh Au. Lk ukkS swLkk hMkkLk u AkuzeLku rfkMkLke [[ko fhk Wkh yke kk Au. {kueyu yu{ k fkwt nkwt fu, {wk{Mkn nk{kt s kkukkLkk kk{kt fkwt Au fu, {kueLke hue{kt kufku yufrkk kR hkk Au. ykLkkke {wfkkku Lk fhku. {kk yu Au fu kufkuLku yufrkk fhkLkk {k{u k {wk{u nkh Mefkhe ee Au. {kueLke hue{kt ezke {wk{ {wfkkku fhe fkk Lkke. {kueyu W{uwO nkwt fu, rne{kt kuyku zkkLk khefu Lkn kfu [kufekh khefu hnuuu. </p><p>uLke rkuhe Wkh fkuRLkk kt kzu Lkn. {kueyu rkMk Mkkku fkwt nkwt fu, fkuR Mkkf kh kuMkeLku yku fu kAe nkke kh kuMkeLku yku rkuhe Wkh fkuRLkku ktu kzk uu Lkn. ku{u fkwt nkwt fu, ksku yuf khek kLku zkkLk kLkkLke Auu kf ykke Au. {kue yru Mkhfkh Wkh nkh fhkk fkwt Aufu, Wkhu{kt 20000ke w {rnk rk yk[khLkk u rfkh kR Au. kwLkk{kt 240 xfkLkku khku kku Au. kwtzkkeo Mkkk e hne Au. yruMkhfkhLkk kkk{kt yuf ko{kt 150 h{kku kR [wk Au. kwshkk{kt Auk 10 ko{kt fkuR skyu h{kku kk Lkke. yuf k skyu Mkt[khkte kke Lkke. ksk Mkkk u Mkhk{e </p><p>fhkLke MkkkLke Mkrk Lkke. uLkk 45 xfk kwLkk Wkhu{kt kk Au. {kueyu {wk{ Wkh nkh fhkk fkwt nkwt fu, Wkhu{kt kkukkLkk fk{Lkk skk ykkkLkk ku kwshkkLkk {wk WXkkLke kkkk k u Lkke. k wshkk{k t 365 rMk Mkwe 24 fkf rse {u Au. Wkhu{kt rse{kt k yLkk{kLke Mkrk Au. LkukkSLkk rMkkh{kt rse {u Au khtkw sLkkkLku rse {ke Lkke. yks {wk{Lkk fkhLkk{k Au. kwshkk fhkk 10 kk {kuxk Wkhu{kt {kk 10000 kk{ku{kt rse Au khu kwshkk{kt 100 xfk kk{ku{kt rse Au. yk{ kLk, fksMk yu Mk{kLk whe Wkh k nkh fk o nkk. {Lk{kunLkMkn Mkhfkh{kt </p><p>nkk yLku yk kufku wLkkLk ktk{kt f w L k {k h u u Mx uLk Wkh kkxk nkk yLku kufk u Wkh nw{k fhkLke Yykk fhe ee nke. MxuLk Wkh xuLk kfzkLke </p><p>hkn uE hnuk yuf kMke yLku rkkeoyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu kufku{kt khu yVzkkVze {[e kE nke. kufku [khukksw kkkk Lkshu kzk nkk.</p><p>fkh kufkuLkw t fnuwt Au fu yL kufku k [khukksw kk nkk. k{k{ kkMk u [kfw nkk. yL Mkkkeykuyu fkw t Au fu yk nw{kkuhku kkMku ke nrkkhku k nkk. k kuk kufku kife yLkufLke nkk kteh skk{kt yke Au. fuxkf nw{kkuhkuLku fkkw{kt E uk{kt ykk Au. kLkkLke kkk t s Vkh rkkuzLke xwfze yLku yL kkkMk MktMkkyku xLkk Mku knkU[e kE nke khtkw k{k{ nw{kkuhku Vhkh kE sk{kt MkV hkk nkk. yk kLkkke Mk{k [eLk{kt nuk VukE kE nke. [eLk{kt k kkkuh MktkXLkku Mkr kuk </p><p>Au su{kt Wkwh ykkkkeykuLkku k Mk{ku kk Au. kt nw{ku fhk{kt ykku Au ku rMkkh{kt ykkW khu k yk fkhLkk nw{k kk Lkke. huu MxuLkLke Mkk{u s kkzo kurLk kku kufku khu yVzkkVze{kt ukk nkk. k kuk 60ke w kufkuLku fwLk{kLkk kekMk nkuMkx{kt Mk uzk{kt ykk nkk. yn zLk suxk {]kunku k uE fkkk nkk. yku WuLke Au fu Wkwh ykkkkeyku ykkW k yk{kke nw{k fhkk hkk Au. Auu kk kuo LkuBkh {rnLkk{kt kusk{kt nw{ku fhkku nkku su{kt kkt[ kufkuLkk {kuk kk nkk. </p><p>hnuk yuf {tke fk uMkk kE [wk Au khu ke ru{tke Mk{kLk whe kh nkh fhkk k u{u fkw t nkw t fu, ke {tke ru{kt sRLku nkhku fhe hkk Au. h{kt rfktkkuLkk kiMkk kE kk Au. whe Wkh kteh ykk ukk u { wfk{k t ykk Au. yuSykuLkk Lkk{ Wkh rfktkkuLku su Mkwrk {e uEke nke ku{kt k k[khLke xu kze kE Au. fuLekLk kuLke Mkk Wkh k nkh fko nkk. ke {tke yuk Au su fnu Au fu, fuLLkk {tke 70 </p><p>kLkk k[kh fhe fu Lkn. 70 fhkuzLkk k[khLke kk fhe nkuk kku {kLke ee nkuk. wkeyu Mkhfkh{kt hnuk Lkukkyku h{sLkf kkkkk u fhe hkk Au. {kueyu wkeLkk kke Lkukk yk{ kLk Wkh k nkh fko nkk. ku{u W{uwO nkwt fu, rkLkMkktkrf kLkk Lkk{ Wkh kufkuLku kuh{kkuo kuhe hkk Au. {kueyu fkwt nkw t fu, hkuskkh kke, rse yu {kUkhe Wkh skk ykkkke k[k {kxu rkLkMkktkrfkLkku {wku WXkk{kt yku Au.</p></li><li><p>2 / . 03-03-2014, y{kk </p><p>ktkeu...</p><p>fkutu{kt k u {wu: hn kutfe uu {k uZkrzkw t Mkk?</p><p>kufke [qtxe nukt wshk fkutuwt wfk fuLe k hn kutfeu kutk{kt yku ue k Au. fkutu nkEf{kLzu wshk{kt ks hfkh yu k fheu {wk huL {kue k{u zkf yu yk{f r{s hkkt uke r ku ykhe Au yu u{kt fkutuk ykukkuke {ktzeu fkofhkue nue t hefu kutfewt k{ WwO Au. u fu, u{wku ks nuhk nukt r[khk {kxu kutfeyu nkEf{kLz {k { {kku nkukwt rne Mk qkkuyu skwt Au. </p><p>fkutuk yktrhf qkkuk skk {ws wshk{kt kufke uc ukku {kxu u {wu fuk uk nkuk uEyu ue {krne wshkk rr ykukku, khkku yu fkofhku kuke {ue Au. su{kt kike xku[ h kutfewt k{ WMwt Au. kke ykX {rnk{kt fkutu ykk kurk kte yu Wkk hknw kteyu wshkk rr rMkhkuk [qtxkukt rrryku yu krfkheykuu rne kukeu yk fk nkk he ne. fkutuk rne Mk qkkuyu yk ku yw{ku ykkt skwt fu, kkuzk { nukt yk {wku [[koku nku htw khk [qtxe nukt u] rho fhwt uwt { kwt nwt htw wshkk swk swk ykukku kkue [[kok kh{kt rho sYhe nkukwt skk ytu yufk kn nukt fkutu ykkyu kutfeu {w Mefkhk ywhku fkuo Au.</p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 03-03-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.</p><p>xeMkeyuMkLke {kfuox {qze{kt Mkkike stke khku</p><p>{wtkR,kk.2xku[Lke 10 uwz ftkLke kifeLke </p><p>ykX ftkLkeykuyu Auk MkknLkk kkk{k t k u L ke {kf u ox { qze{k t 56113 fhkuzLkku W{uhku fhe eku Au. rhkLMk RLzMxe yLku fku RLzk rMkk kkfeLke ftkLkeykuLku yk kkk hr{kLk {kuxku Vkku kku Au. xeMkeyuMk, ykuE yuLz kuMk fkukkuohuLk yLku ykExeMkeLku Vkk u kk u Au. uLke Mkk ike {kuxe Mkku^xuh kLkkke ftkLke xeMkeyuMkLku Mkkike {kuxku Vkku Auk MkknLkk fkhkukkh hr{kLk kku Au. Mkku^xuh rLkfkMk ftkLkeLku 13211 fhkuz Yrkk kuLke {kfuox {qzeLku W{uhk{kt MkVkk {e Au. ykLke Mkkku s xeMkeyuMkLke {kfuox {qze eLku 445179 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. yuLkSoLke {nkfk </p><p>ftkLke ykuyuLkSMkeLke {kfuox {qze 12534 fhkuz eLku 249435 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. khu yuVyu{MkeSLke {nkfk ftkLke ykExeMkeLke {qze 7998 fhkuz e Au suke k uLke {qze eLk u 260230 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. rkuLke {kfuox {qze{kt yk kkk hr{kLk 6157 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox {qze 147149 </p><p>fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. MkLk Vk{koLke {kfuox {qze 5882 fhkuz eLku 133109 fhkuz kE Au. yke s heku xkxk {kuxMkoLke {kfu ox {qze{kt 5684 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox {qze 112356 fhkuz kE kE Au. RLVkuMkeMku k yk kkk hr{kLk kuLke {kfuox {qze{kt 3933 fhkuzLkku </p><p>W{uhku fhe eku Au suke kuLke {qze 219369 fhkuz kE Au. </p><p>yu[zeyuVMke kUfLke {kfu ox {qze eLku 160021 fhkuz kE Au. yk kkk hr{kLk {kk ku ftkLkeykuLke {kfuox {qze xe Au su{kt fku RLzkLke {qze{kt 4548 fhkuzLkku xkzku kku Au suke kuLke {qze 154119 fhkuz kE kE Au. khu rhkLMkLke {qze{kt 3895 fhkuzLkku xkzku kku Au suke k uLke {qze xeLku 258290 fhkuz kE Au. {kfuox {qzeLke ryu xeMkeyuMk k{ {ktf Wkh kkkT Au. ykExeMke ke {ktf Wkh knkU[e Au. Auk Mkkn hr{kLk Mk uLMk uMk{k t 419 kkuELxLkku Mkwkhku kku nkku su 29{e LkuBkh kkke Mkkike {kuxe Mkkkxe Au.</p><p>xkuk 8 ftkLkeykuLke {qze{kt 56,113 fhkuzLkku khku</p><p>{wtkE, kk.2V u k w y k h e { r n L k k { k t </p><p>y uVykEykE khk khke kkuLz{kt 11337 fhkuzLkw t stke {qzehkufk fhk{kt ykwt Au. keS kksw rue {qzehkufkfkhkuyu L w y k h e { r n L k k { k t z u x Mk uk{uLx{k t 12609 fhk uzLk w t hkufk fw O nkw t. khke zux {kf u ox{k t kk {rnLk u r ue { qzehk ufkfkhk uyu s tke hf{ Xke Au. yk ku o Mkkk ke {rnLkk{kt kk uLzLke Lk ux hee fhk{kt yke Au. rue MktMkkfe { qz eh k u f kfkh k uy u 27657 fhkuzLke f{kLkk zux rMkwrhxeLke </p><p>hee fhe Au khu 16320.1 fhkuzLke f{kLkk kkuLzLkwt u[k fwO Au suLkk krhk{ MYku Lkux kn 11337 fhkuzLke ykMkkkMkLkku hkku Au. rMkhexe yuLz yuMk[uLs kk uz o yk uV RLzk khk he fhk{kt ykuk Lkk yktfzk{kt yk {wskLke {krnke ykkk{kt yke Au. rue hkufkfkhkuyu Lwykhe {rnLkk{kt zux{kt 12609 fhkuzLkwt hkufk fwO Au. khu 2013{kt y u V y k E y k E k h k k k u L z {kfuox{ktke 50847 fhkuz Yrkk kkAk U[e ek nkk. Rxe{kt yuVykEykE khk 1.13 k fhkuz Yrkk Xkk{kt ykk </p><p>nkk. wyuMk Vuzh rho khk yuku Mktfuk ykkk{kt ykku nkku fu MxeBwMk kukk{{kt VuhVkh fhu suke [kkLkwt {kuswt Ve wt nkwt. ykukMx {rnLkk{kt zkh Mkk{u Yrkk u 68.85Lke ykuxkE{ Lke[e Mkkkxeyu knkU[e kku nkku. khkk ku{kt rhfhe kE nke. wkhLkk rMku fkhkukkhLkk ytku zk h Mkk{u Yrkku 61.75Lke Mkk kxeyu hkk u nk k u . 28{e Vuk wykheLkk rMk u Lkk Uk{k t ykuk yuVykEykELke Mktk 1721Lke nke. khu LkkUkuk Mkk yufkWLxLke Mktk 6354 suxe nke.</p><p>FII {khVku zux {kfuox{kt 11,337 fhkuzLkw t hkufk</p><p>rue hkufkfkhkuLkku rkMk yfkt</p><p>rue MktMkkfe hkufk{fkhkuyu Rxe {kfuox{kt Auk {rnLkk{kt 1404.3 fhkuzLkwt stke hkufk fwO Au : rhkkuxo</p><p>{wtkE, kk.2Mku{MktkLkk Lkk </p><p>^ u ke k M{kx o VkuLk kuuMke yuMk-5 kh{kt ykkLku yuf MkknLkku Mk{ kk u L k k e kh u Mk u{Mk tk u k uuMke yuMk-4Lke f{k{kt 10000 Yr kk M k w e L k k u x k z k u fhk{kt ykku Au. khk{kt Mku{Mktk kuuMke yuMk-4 nu {kk 30000 Yrkk{kt Wk Au. khk{k t ykLk u 41500 YrkkLke f{k{kt kU[ fhk{kt ykk kk nu k uLke f{k xe kE Au. yk {kukkR nu 29199 Yrkk{kt Wk Au. yk VkuLk ^ekfkxo, MLkukrz yLk u y{ usL k W kh ykh u 30000 Yrkk{k t Wk </p><p>Au. k{kt xkzku fhkLke nsw Mkwe fkuR k nuhkk fhk{kt yke Lkke. Mku{Mktk RLzkyu rLkkhLkk rMku kuuMke yuMk-4, k u uMke Lkk ux-2, yuMk-4 {eLke {kxu kkkuf ykuVh fkZe nke. yk ykuVh nuX swLkk VkuLk ykkeLku kuuMke yuMk-4 hek Wkh ftkLke hekhLku 10000 YrkkLke fuMk kuf ykuVh ykke hne </p><p>nke. suke hekhLku kuuMke yuMk-4 31500 Yrkk{kt kzu. Mku{Mktk khk yu[zeyuVMke kUfLke Mkkk u {eLku yuf Lke kusLkk kLkke hne Au. suLkk kkku nk Wkh VkuLk hek{kt rfk hkk{kt ykk Au. yk Mfe{ nuX 18 {rnLkk Mkwe 1750 YrkkLkk nk hnuu. Mk u{Mktk kuuMke yuMk -4 {eLke yLku Lkkux-2 kh yk Mfe{ nuX Mku{Mktk{kt hknk ykku. {kukkRLkk kuk{kt nk ke Mkko [ke hne Au. kue Mkrk{kt {kukkR ftkLkeyku [u f{kkuLku RLku k ykkk{e rMkku{kt Mkko w ke kLke fu Au. MkkoLkku Mkeku k Mkk{kL kufkuLk u {u. yks fkhMkh ykkk{e rMkku{kt {kukkR VkuLk {k{u kufkuLk u ykuAe f{k{kt Mkkhe kuzx hekLke kf {e fu Au.</p><p>nu Mku{Mktk kuuMke S4 k{kt 10000Lkku fkk</p><p>kuuMke yuMk-4 nu 30000 Yrkk{kt Wk</p><p>f{k{kt xkzkLke Mkkkkh nuhkk fhkE Lkke khtkw f{k xe : yuMk-5 kuL[ kk kk yuMk-4{kt xkzku</p><p>nu MkLke rkuLk MkkWkLke rV{ku{kt k Lkshu kzu</p><p>kkurwz kk rk khkLkk rV{ rLk{kokk k MkLke rkuLkLke kufrkkLkku k uk {kxu Mktkqo kikh</p><p>{wtkR,kk. 2kk urwzLke rV{ku{k t </p><p>uhkh kufrkk skkk kk nu khke fuLkurzLk kkuLko Mxkh MkLke rkuLkLke kufrkkLkk u k uk {kxu rk khkLkk rV{ rLk{k o k k k f{h fMke [wk Au. ku rk khkLke rV{k u{k t k nu Lkshu kzLkkh Au. wkMkwhk yLku Mk uMke MkLke rk uLk nu fkurwzLke rV{ zkfhe{kt Lksh kzu. ku yk rV{{kt yuf ykRx{ MkkUk fhk sR hne Au. ykRx{ MkkUk fhk {kxu MkLke rkuLkLk u stke hf{ ykkk{kt yke Au. Mkwkkuyu kku fkuo Au fu MkLke rkuLk rk khkLke {kuxe rV{ku{kt fk{ fhkLke k kikhe </p><p>koe Au. ykRx{ Lktkh Mkkku ykLke Yykk fhk sR hne Au. </p><p>khtkw xwtf Mk{{kt ku yuf yrLkuke khefu k Lkshu kze fu A. MkhLkk hksw khk rLkuork yk rV{ {kxu MkLke rkuLku wxk k Y fhe ee Au. MkLke rkuLk kkurwz{kt rV{k u{k t kh u Mkk hne Lkke khtkw khke [knfku{kt kuLke kufrkk wk khu Au. suke kuLke kufrkkLkku k uk {kxu kuLku Mkkk rV{kuLke yk uVh fhk{k t yke hne Au. nk{kt kuLke kkMku yLkuf rV{ku Au. nk{kt hsq kue k uLke rV{ sufkkux kkuMk ykurVMk kh ^kuk hne nke khtkw kuLku {kuxe rV{ku Mkkk {e </p><p>hne Au. </p><p>MkLke rkuLk yL rV{ku k fhu</p><p>yuf sue qr{fk fhk RAwf s Lkke : yk{ehkkurwz{kt r{Mxh khVuMkrLkMx khefu rkck hkLkkh yk{ehkLku fkwt Au fu ku fkuR k fkhLkk hku{kt </p><p>ktkRLku hnuk {ktkkku Lkke. kuLkw fnuw Au fu ku huf fkhLke swe swe qr{fk fhk {ktku Au. yk{ehkLku nu w{-3{kt Lkukurx qr{fk yk fheLku k{k{Lku hku{ktr[k fhe ek Au. yk{ehkLk huf fkhLke rV{ku{kt fk{ fhk {ktku Au. w{-3 {khVku y{u [knfkuLku fRf Lkw ykkk RAkk nkk yLku yk{k y{Lku MkVkk {e Au. w{-3{kt yk{ehu Mk{h yLku Mkkrnh Lkk{Lkk ku kkkLke qr{fk yk fhe Au. yk{ehu fkwt Au fu kkk heku ku Mk{hLkk kkkLku khu kMkt fhu Au. y{u rV{{kt kuze qr{fk ytku rV{ hsw kk ku knuk kok {ktkkk Lk nkk. {kuxkkkLkk kufkuyu Mk{hLkk kkkLku kMkt fkuo Au khtkw yrLk fkwh yLku kkukyu VkuLk fheLku fkwt Au fu, ku{Lku MkkrnhLke qr{fk khu kMkt fhe Au. fuxkf kufkuyu w{-3 {kxu yrLktLk k ykk Au.</p><p>Mksohe fhkk kk wrk nMkLk Vhek fk{ kh</p><p>kkh rV{Lkk wxk{kt Mk kR</p><p>f{ nMkLkLke kwke kkMku nk{kt yLkuf kusux nkk{kt</p><p>{wtkR,kk. 2khke rMkLku{kLkk {nkLk </p><p>yrLkukk f{ nMkLkLke kwke wrk nMkLk u yuk uLzerMkxeMk {kx u Mksohe fhkk kk nu Vhe fk{ kh khk Vhe Au. wrk kkMku k kusux nkukke ku khu ykhk{ fhu kue Mkke{kt Lkke. nihkkk kkuLke nkuMkx{kt wrkyu kksukh{kt Mksohe fhke nke. kk uzkf rMk Mk we Mk tk qo ykhk{ fko kk nu wrk Vhe wxk{kt Mk kR kR Au.</p><p>k ynuk {wsk wrk yk fw{kh khk yrrLkk rV{ kkhLkk wxk{k t Mk kLke kR Au. wkMkwhk wrk kk ukkLke yk fw{kh MkkkuLke {kuxe rV{Lku RLku ykkke Au. yk rV{{kt knuk yktrfe-2Lke yrLkuke </p><p>k fkwhLku uk{kt yke nke khtkw nu kuLke skyu wrkLku </p><p>uk{kt yke Au. yk rV{ {kuxk kku yuLk rV{ Au.</p><p>wrkyu {krnke ykkkk fkwt Au fu yk rV{Lkk wxk ykuo ku {wtkR khk Vhe Au. rV{Lkk yL fkfkhku Mkkku ku uzkR[wfe Au. wrk nMkLk kkMku yL fuxef rV{ku k Au. yk kufr yrLkukeyu {w~fu yLku kezkLkk Mk{ kuLkku Mkkk ykkk k [knfkuLkk u ykkh {kLku Au. wrkyu kkurwz{kt fuxkf kku o kkk nk uk Akk t k uLk u rnLe rV{ku{kt ykukk {wskLke MkVkk {e hne Lkke. u fu rk khkLke rV{ku{kt ku wk kufr Au. wrk rkkk Mkkku k </p><p>fk{ fhk RAu Au.</p><p>ftkLkk yLku yLkwhkkLke [u {kuku wh kk{wtkR,kk. 2</p><p>kkurwzLke fw yrLkuke ftkLkk hkkk yLku yLk whkk kkMkw [uLkk {kuku nu wh kR...</p></li></ul>