03 03 2014 sunvilla samachar

Download 03 03 2014 sunvilla samachar

Post on 13-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 03-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 242Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  ko: 1 > ytf: 242 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, -2014

  [eLk{kt huu MxuLk kh ek nw{ku : 33 {kukke wLkk {kuk[kfw Mkkku Mks nw{kkuhku kkMku yL kkf nrkkhku k nkk : [kh nw{kkuhkuLku kkueMku Xkh {kko : fkk ku{kt ykuk ktzkuhkuLkku ykktf

  [eLk{kt kksukhLkk Mk{Lkku Mkkike ek nw{ku

  kusk,kk.2 rk kr{ [eLkLkk fwLk{k

  n uh{k t y uf h u u Mx uL k Wkh [kfwke Mks 10ke w nw{kkuhkuyu fhuk nw{k{kt

  yk uAk{k t yk uAk 33 k ufk uLkk {kuk kk Au yLku yL 130 kufku k kk Au. u fu kkueMku {kuzuke ek fkokne fheLku nw{kkuhku kifeLkk [khLku {kukLku

  kx Wkkhe ek nkk. [eLk{kt kksukhLkk Mk{{kt Mkkike {kuxk yk nw{kLkk fkhu Mk{k u n[{[e WXku nkku. Mkkkkhkykuyu kr{ [eLk{kt te ykkkkeyku

  khk fhk{kt ykuk yk nw{kLku ykktfke nw{k khefu kkeLku x efk fhe A u . L ksh u u L k kh Mkkkeykuyu fkwt Au fu {kuxkkkLkk nw{kkuhku fkk ku{kt Mks

  kskLke ykte Au yLku [qtxe Mkwe MkwLkk{e{kt Vuhku : {kue

  Lkki,kk. 2kskLkk zkkLk kLkk

  W { u k h y u k w s h k k L k k {w{tke LkhuL {kueyu yksu Lkki{kt rs tLkk hue kuS nke. su{kt kku {kkhkuLke [u {k ueyu k u{Lkk yk{f ytks{k t Mk{kske kkxe o , knwsLk Mk{ks kkxeo yLku fkUkuMk Wkh k uke nkh fko nkk. uh{kt kskLke ykteLkku kku fhkk {kueyu fkw t nkw t fu, yk ku Mk{kske kkxeo, knwsLk Mk{ks kkxeo yLku fkUkuMk yk k{k{ kkxeoykuLkk MkwkzkMkkV rLkrk Au. yk k{k{ kkxeoykuLkku Mktkqo MkVkku kLkkh Au. {kueyu yu{ k fkwt nkwt fu, LkukkSyu nkh Mefkhe ee Au. {wk{Mkn kkukkLkk kk{kt nkh MefkheLku rfkMkLke kk fhk

  kke kk Au. kwshkkLkk rfkMkLke tMkk fhkk {kueyu fkwt nkwt fu, k uyku rfkMkLke nt{uk khVu fhkk ykk Au. hksfe kkkuLku Auk 10 koke fne hkk Au fu, rfkMkLkk {wk Wkh ykkLke sYh Au. Lk ukkS swLkk hMkkLk u AkuzeLku rfkMkLke [[ko fhk Wkh yke kk Au. {kueyu yu{ k fkwt nkwt fu, {wk{Mkn nk{kt s kkukkLkk kk{kt fkwt Au fu, {kueLke hue{kt kufku yufrkk kR hkk Au. ykLkkke {wfkkku Lk fhku. {kk yu Au fu kufkuLku yufrkk fhkLkk {k{u k {wk{u nkh Mefkhe ee Au. {kueLke hue{kt ezke {wk{ {wfkkku fhe fkk Lkke. {kueyu W{uwO nkwt fu, rne{kt kuyku zkkLk khefu Lkn kfu [kufekh khefu hnuuu.

  uLke rkuhe Wkh fkuRLkk kt kzu Lkn. {kueyu rkMk Mkkku fkwt nkwt fu, fkuR Mkkf kh kuMkeLku yku fu kAe nkke kh kuMkeLku yku rkuhe Wkh fkuRLkku ktu kzk uu Lkn. ku{u fkwt nkwt fu, ksku yuf khek kLku zkkLk kLkkLke Auu kf ykke Au. {kue yru Mkhfkh Wkh nkh fhkk fkwt Aufu, Wkhu{kt 20000ke w {rnk rk yk[khLkk u rfkh kR Au. kwLkk{kt 240 xfkLkku khku kku Au. kwtzkkeo Mkkk e hne Au. yruMkhfkhLkk kkk{kt yuf ko{kt 150 h{kku kR [wk Au. kwshkk{kt Auk 10 ko{kt fkuR skyu h{kku kk Lkke. yuf k skyu Mkt[khkte kke Lkke. ksk Mkkk u Mkhk{e

  fhkLke MkkkLke Mkrk Lkke. uLkk 45 xfk kwLkk Wkhu{kt kk Au. {kueyu {wk{ Wkh nkh fhkk fkwt nkwt fu, Wkhu{kt kkukkLkk fk{Lkk skk ykkkLkk ku kwshkkLkk {wk WXkkLke kkkk k u Lkke. k wshkk{k t 365 rMk Mkwe 24 fkf rse {u Au. Wkhu{kt rse{kt k yLkk{kLke Mkrk Au. LkukkSLkk rMkkh{kt rse {u Au khtkw sLkkkLku rse {ke Lkke. yks {wk{Lkk fkhLkk{k Au. kwshkk fhkk 10 kk {kuxk Wkhu{kt {kk 10000 kk{ku{kt rse Au khu kwshkk{kt 100 xfk kk{ku{kt rse Au. yk{ kLk, fksMk yu Mk{kLk whe Wkh k nkh fk o nkk. {Lk{kunLkMkn Mkhfkh{kt

  nkk yLku yk kufku wLkkLk ktk{kt f w L k {k h u u Mx uLk Wkh kkxk nkk yLku kufk u Wkh nw{k fhkLke Yykk fhe ee nke. MxuLk Wkh xuLk kfzkLke

  hkn uE hnuk yuf kMke yLku rkkeoyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu kufku{kt khu yVzkkVze {[e kE nke. kufku [khukksw kkkk Lkshu kzk nkk.

  fkh kufkuLkw t fnuwt Au fu yL kufku k [khukksw kk nkk. k{k{ kkMk u [kfw nkk. yL Mkkkeykuyu fkw t Au fu yk nw{kkuhku kkMku ke nrkkhku k nkk. k kuk kufku kife yLkufLke nkk kteh skk{kt yke Au. fuxkf nw{kkuhkuLku fkkw{kt E uk{kt ykk Au. kLkkLke kkk t s Vkh rkkuzLke xwfze yLku yL kkkMk MktMkkyku xLkk Mku knkU[e kE nke khtkw k{k{ nw{kkuhku Vhkh kE sk{kt MkV hkk nkk. yk kLkkke Mk{k [eLk{kt nuk VukE kE nke. [eLk{kt k kkkuh MktkXLkku Mkr kuk

  Au su{kt Wkwh ykkkkeykuLkku k Mk{ku kk Au. kt nw{ku fhk{kt ykku Au ku rMkkh{kt ykkW khu k yk fkhLkk nw{k kk Lkke. huu MxuLkLke Mkk{u s kkzo kurLk kku kufku khu yVzkkVze{kt ukk nkk. k kuk 60ke w kufkuLku fwLk{kLkk kekMk nkuMkx{kt Mk uzk{kt ykk nkk. yn zLk suxk {]kunku k uE fkkk nkk. yku WuLke Au fu Wkwh ykkkkeyku ykkW k yk{kke nw{k fhkk hkk Au. Auu kk kuo LkuBkh {rnLkk{kt kusk{kt nw{ku fhkku nkku su{kt kkt[ kufkuLkk {kuk kk nkk.

  hnuk yuf {tke fk uMkk kE [wk Au khu ke ru{tke Mk{kLk whe kh nkh fhkk k u{u fkw t nkw t fu, ke {tke ru{kt sRLku nkhku fhe hkk Au. h{kt rfktkkuLkk kiMkk kE kk Au. whe Wkh kteh ykk ukk u { wfk{k t ykk Au. yuSykuLkk Lkk{ Wkh rfktkkuLku su Mkwrk {e uEke nke ku{kt k k[khLke xu kze kE Au. fuLekLk kuLke Mkk Wkh k nkh fko nkk. ke {tke yuk Au su fnu Au fu, fuLLkk {tke 70

  kLkk k[kh fhe fu Lkn. 70 fhkuzLkk k[khLke kk fhe nkuk kku {kLke ee nkuk. wkeyu Mkhfkh{kt hnuk Lkukkyku h{sLkf kkkkk u fhe hkk Au. {kueyu wkeLkk kke Lkukk yk{ kLk Wkh k nkh fko nkk. ku{u W{uwO nkwt fu, rkLkMkktkrf kLkk Lkk{ Wkh kufkuLku kuh{kkuo kuhe hkk Au. {kueyu fkwt nkw t fu, hkuskkh kke, rse yu {kUkhe Wkh skk ykkkke k[k {kxu rkLkMkktkrfkLkku {wku WXkk{kt yku Au.

 • 2 / . 03-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  fkutu{kt k u {wu: hn kutfe uu {k uZkrzkw t Mkk?

  kufke [qtxe nukt wshk fkutuwt wfk fuLe k hn kutfeu kutk{kt yku ue k Au. fkutu nkEf{kLzu wshk{kt ks hfkh yu k fheu {wk huL {kue k{u zkf yu yk{f r{s hkkt uke r ku ykhe Au yu u{kt fkutuk ykukkuke {ktzeu fkofhkue nue t hefu kutfewt k{ WwO Au. u fu, u{wku ks nuhk nukt r[khk {kxu kutfeyu nkEf{kLz {k { {kku nkukwt rne Mk qkkuyu skwt Au.

  fkutuk yktrhf qkkuk skk {ws wshk{kt kufke uc ukku {kxu u {wu fuk uk nkuk uEyu ue {krne wshkk rr ykukku, khkku yu fkofhku kuke {ue Au. su{kt kike xku[ h kutfewt k{ WMwt Au. kke ykX {rnk{kt fkutu ykk kurk kte yu Wkk hknw kteyu wshkk rr rMkhkuk [qtxkukt rrryku yu krfkheykuu rne kukeu yk fk nkk he ne. fkutuk rne Mk qkkuyu yk ku yw{ku ykkt skwt fu, kkuzk { nukt yk {wku [[koku nku htw khk [qtxe nukt u] rho fhwt uwt { kwt nwt htw wshkk swk swk ykukku kkue [[kok kh{kt rho sYhe nkukwt skk ytu yufk kn nukt fkutu ykkyu kutfeu {w Mefkhk ywhku fkuo Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 03-03-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  xeMkeyuMkLke {kfuox {qze{kt Mkkike stke khku

  {wtkR,kk.2xku[Lke 10 uwz ftkLke kifeLke

  ykX ftkLkeykuyu Auk MkknLkk kkk{k t k u L ke {kf u ox { qze{k t 56113 fhkuzLkku W{uhku fhe eku Au. rhkLMk RLzMxe yLku fku RLzk rMkk kkfeLke ftkLkeykuLku yk kkk hr{kLk {kuxku Vkku kku Au. xeMkeyuMk, ykuE yuLz kuMk fkukkuohuLk yLku ykExeMkeLku Vkk u kk u Au. uLke Mkk ike {kuxe Mkku^xuh kLkkke ftkLke xeMkeyuMkLku Mkkike {kuxku Vkku Auk MkknLkk fkhkukkh hr{kLk kku Au. Mkku^xuh rLkfkMk ftkLkeLku 13211 fhkuz Yrkk kuLke {kfuox {qzeLku W{uhk{kt MkVkk {e Au. ykLke Mkkku s xeMkeyuMkLke {kfuox {qze eLku 445179 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. yuLkSoLke {nkfk

  ftkLke ykuyuLkSMkeLke {kfuox {qze 12534 fhkuz eLku 249435 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. khu yuVyu{MkeSLke {nkfk ftkLke ykExeMkeLke {qze 7998 fhkuz e Au suke k uLke {qze eLk u 260230 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. rkuLke {kfuox {qze{kt yk kkk hr{kLk 6157 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox {qze 147149

  fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. MkLk Vk{koLke {kfuox {qze 5882 fhkuz eLku 133109 fhkuz kE Au. yke s heku xkxk {kuxMkoLke {kfu ox {qze{kt 5684 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox {qze 112356 fhkuz kE kE Au. RLVkuMkeMku k yk kkk hr{kLk kuLke {kfuox {qze{kt 3933 fhkuzLkku

  W{uhku fhe eku Au suke kuLke {qze 219369 fhkuz kE Au.

  yu[zeyuVMke kUfLke {kfu ox {qze eLku 160021 fhkuz kE Au. yk kkk hr{kLk {kk ku ftkLkeykuLke {kfuox {qze xe Au su{kt fku RLzkLke {qze{kt 4548 fhkuzLkku xkzku kku Au suke kuLke {qze 154119 fhkuz kE kE Au. khu rhkLMkLke {qze{kt 3895 fhkuzLkku xkzku kku Au suke k uLke {qze xeLku 258290 fhkuz kE Au. {kfuox {qzeLke ryu xeMkeyuMk k{ {ktf Wkh kkkT Au. ykExeMke ke {ktf Wkh knkU[e Au. Auk Mkkn hr{kLk Mk uLMk uMk{k t 419 kkuELxLkku Mkwkhku kku nkku su 29{e LkuBkh kkke Mkkike {kuxe Mkkkxe Au.

  xkuk 8 ftkLkeykuLke {qze{kt 56,113 fhkuzLkku khku

  {wtkE, kk.2V u k w y k h e { r n L k k { k t

  y uVykEykE khk khke kkuLz{kt 11337 fhkuzLkw t stke {qzehkufk fhk{kt ykwt Au. keS kksw rue {qzehkufkfkhkuyu L w y k h e { r n L k k { k t z u x Mk uk{uLx{k t 12609 fhk uzLk w t hkufk fw O nkw t. khke zux {kf u ox{k t kk {rnLk u r ue { qzehk ufkfkhk uyu s tke hf{ Xke Au. yk ku o Mkkk ke {rnLkk{kt kk uLzLke Lk ux hee fhk{kt yke Au. rue MktMkkfe { qz eh k u f kfkh k uy u 27657 fhkuzLke f{kLkk zux rMkwrhxeLke

  hee fhe Au khu 16320.1 fhkuzLke f{kLkk kkuLzLkwt u[k fwO Au suLkk krhk{ MYku Lkux kn 11337 fhkuzLke ykMkkkMkLkku hkku Au. rMkhexe yuLz yuMk[uLs kk uz o yk uV RLzk khk he fhk{kt ykuk Lkk yktfzk{kt yk {wskLke {krnke ykkk{kt yke Au. rue hkufkfkhkuyu Lwykhe {rnLkk{kt zux{kt 12609 fhkuzLkwt hkufk fwO Au. khu 2013{kt y u V y k E y k E k h k k k u L z {kfuox{ktke 50847 fhkuz Yrkk kkAk U[e ek nkk. Rxe{kt yuVykEykE khk 1.13 k fhkuz Yrkk Xkk{kt ykk

  nkk. wyuMk Vuzh rho khk yuku Mktfuk ykkk{kt ykku nkku fu MxeBwMk kukk{{kt VuhVkh fhu suke [kkLkwt {kuswt Ve wt nkwt. ykukMx {rnLkk{kt zkh Mkk{u Yrkk u 68.85Lke ykuxkE{ Lke[e Mkkkxeyu knkU[e kku nkku. khkk ku{kt rhfhe kE nke. wkhLkk rMku fkhkukkhLkk ytku zk h Mkk{u Yrkku 61.75Lke Mkk kxeyu hkk u nk k u . 28{e Vuk wykheLkk rMk u Lkk Uk{k t ykuk yuVykEykELke Mktk 1721Lke nke. khu LkkUkuk Mkk yufkWLxLke Mktk 6354 suxe nke.

  FII {khVku zux {kfuox{kt 11,337 fhkuzLkw t hkufk

  rue hkufkfkhkuLkku rkMk yfkt

  rue MktMkkfe hkufk{fkhkuyu Rxe {kfuox{kt Auk {rnLkk{kt 1404.3 fhkuzLkwt stke hkufk fwO Au : rhkkuxo

  {wtkE, kk.2Mku{MktkLkk Lkk

  ^ u ke k M{kx o VkuLk kuuMke yuMk-5 kh{kt ykkLku yuf MkknLkku Mk{ kk u L k k e kh u Mk u{Mk tk u k uuMke yuMk-4Lke f{k{kt 10000 Yr kk M k w e L k k u x k z k u fhk{kt ykku Au. khk{kt Mku{Mktk kuuMke yuMk-4 nu {kk 30000 Yrkk{kt Wk Au. khk{k t ykLk u 41500 YrkkLke f{k{kt kU[ fhk{kt ykk kk nu k uLke f{k xe kE Au. yk {kukkR nu 29199 Yrkk{kt Wk Au. yk VkuLk ^ekfkxo, MLkukrz yLk u y{ usL k W kh ykh u 30000 Yrkk{k t Wk

  Au. k{kt xkzku fhkLke nsw Mkwe fkuR k nuhkk fhk{kt yke Lkke. Mku{Mktk RLzkyu rLkkhLkk rMku kuuMke yuMk-4, k u uMke Lkk ux-2, yuMk-4 {eLke {kxu kkkuf ykuVh fkZe nke. yk ykuVh nuX swLkk VkuLk ykkeLku kuuMke yuMk-4 hek Wkh ftkLke hekhLku 10000 YrkkLke fuMk kuf ykuVh ykke hne

  nke. suke hekhLku kuuMke yuMk-4 31500 Yrkk{kt kzu. Mku{Mktk khk yu[zeyuVMke kUfLke Mkkk u {eLku yuf Lke kusLkk kLkke hne Au. suLkk kkku nk Wkh VkuLk hek{kt rfk hkk{kt ykk Au. yk Mfe{ nuX 18 {rnLkk Mkwe 1750 YrkkLkk nk hnuu. Mk u{Mktk kuuMke yuMk -4 {eLke yLku Lkkux-2 kh yk Mfe{ nuX Mku{Mktk{kt hknk ykku. {kukkRLkk kuk{kt nk ke Mkko [ke hne Au. kue Mkrk{kt {kukkR ftkLkeyku [u f{kkuLku RLku k ykkk{e rMkku{kt Mkko w ke kLke fu Au. MkkoLkku Mkeku k Mkk{kL kufkuLk u {u. yks fkhMkh ykkk{e rMkku{kt {kukkR VkuLk {k{u kufkuLk u ykuAe f{k{kt Mkkhe kuzx hekLke kf {e fu Au.

  nu Mku{Mktk kuuMke S4 k{kt 10000Lkku fkk

  kuuMke yuMk-4 nu 30000 Yrkk{kt Wk

  f{k{kt xkzkLke Mkkkkh nuhkk fhkE Lkke khtkw f{k xe : yuMk-5 kuL[ kk kk yuMk-4{kt xkzku

  nu MkLke rkuLk MkkWkLke rV{ku{kt k Lkshu kzu

  kkurwz kk rk khkLkk rV{ rLk{kokk k MkLke rkuLkLke kufrkkLkku k uk {kxu Mktkqo kikh

  {wtkR,kk. 2kk urwzLke rV{ku{k t

  uhkh kufrkk skkk kk nu khke fuLkurzLk kkuLko Mxkh MkLke rkuLkLke kufrkkLkk u k uk {kxu rk khkLkk rV{ rLk{k o k k k f{h fMke [wk Au. ku rk khkLke rV{k u{k t k nu Lkshu kzLkkh Au. wkMkwhk yLku Mk uMke MkLke rk uLk nu fkurwzLke rV{ zkfhe{kt Lksh kzu. ku yk rV{{kt yuf ykRx{ MkkUk fhk sR hne Au. ykRx{ MkkUk fhk {kxu MkLke rkuLkLk u stke hf{ ykkk{kt yke Au. Mkwkkuyu kku fkuo Au fu MkLke rkuLk rk khkLke {kuxe rV{ku{kt fk{ fhkLke k kikhe

  koe Au. ykRx{ Lktkh Mkkku ykLke Yykk fhk sR hne Au.

  khtkw xwtf Mk{{kt ku yuf yrLkuke khefu k Lkshu kze fu A. MkhLkk hksw khk rLkuork yk rV{ {kxu MkLke rkuLku wxk k Y fhe ee Au. MkLke rkuLk kkurwz{kt rV{k u{k t kh u Mkk hne Lkke khtkw khke [knfku{kt kuLke kufrkk wk khu Au. suke kuLke kufrkkLkku k uk {kxu kuLku Mkkk rV{kuLke yk uVh fhk{k t yke hne Au. nk{kt kuLke kkMku yLkuf rV{ku Au. nk{kt hsq kue k uLke rV{ sufkkux kkuMk ykurVMk kh ^kuk hne nke khtkw kuLku {kuxe rV{ku Mkkk {e

  hne Au.

  MkLke rkuLk yL rV{ku k fhu

  yuf sue qr{fk fhk RAwf s Lkke : yk{ehkkurwz{kt r{Mxh khVuMkrLkMx khefu rkck hkLkkh yk{ehkLku fkwt Au fu ku fkuR k fkhLkk hku{kt

  ktkRLku hnuk {ktkkku Lkke. kuLkw fnuw Au fu ku huf fkhLke swe swe qr{fk fhk {ktku Au. yk{ehkLku nu w{-3{kt Lkukurx qr{fk yk fheLku k{k{Lku hku{ktr[k fhe ek Au. yk{ehkLk huf fkhLke rV{ku{kt fk{ fhk {ktku Au. w{-3 {khVku y{u [knfkuLku fRf Lkw ykkk RAkk nkk yLku yk{k y{Lku MkVkk {e Au. w{-3{kt yk{ehu Mk{h yLku Mkkrnh Lkk{Lkk ku kkkLke qr{fk yk fhe Au. yk{ehu fkwt Au fu kkk heku ku Mk{hLkk kkkLku khu kMkt fhu Au. y{u rV{{kt kuze qr{fk ytku rV{ hsw kk ku knuk kok {ktkkk Lk nkk. {kuxkkkLkk kufkuyu Mk{hLkk kkkLku kMkt fkuo Au khtkw yrLk fkwh yLku kkukyu VkuLk fheLku fkwt Au fu, ku{Lku MkkrnhLke qr{fk khu kMkt fhe Au. fuxkf kufkuyu w{-3 {kxu yrLktLk k ykk Au.

  Mksohe fhkk kk wrk nMkLk Vhek fk{ kh

  kkh rV{Lkk wxk{kt Mk kR

  f{ nMkLkLke kwke kkMku nk{kt yLkuf kusux nkk{kt

  {wtkR,kk. 2khke rMkLku{kLkk {nkLk

  yrLkukk f{ nMkLkLke kwke wrk nMkLk u yuk uLzerMkxeMk {kx u Mksohe fhkk kk nu Vhe fk{ kh khk Vhe Au. wrk kkMku k kusux nkukke ku khu ykhk{ fhu kue Mkke{kt Lkke. nihkkk kkuLke nkuMkx{kt wrkyu kksukh{kt Mksohe fhke nke. kk uzkf rMk Mk we Mk tk qo ykhk{ fko kk nu wrk Vhe wxk{kt Mk kR kR Au.

  k ynuk {wsk wrk yk fw{kh khk yrrLkk rV{ kkhLkk wxk{k t Mk kLke kR Au. wkMkwhk wrk kk ukkLke yk fw{kh MkkkuLke {kuxe rV{Lku RLku ykkke Au. yk rV{{kt knuk yktrfe-2Lke yrLkuke

  k fkwhLku uk{kt yke nke khtkw nu kuLke skyu wrkLku

  uk{kt yke Au. yk rV{ {kuxk kku yuLk rV{ Au.

  wrkyu {krnke ykkkk fkwt Au fu yk rV{Lkk wxk ykuo ku {wtkR khk Vhe Au. rV{Lkk yL fkfkhku Mkkku ku uzkR[wfe Au. wrk nMkLk kkMku yL fuxef rV{ku k Au. yk kufr yrLkukeyu {w~fu yLku kezkLkk Mk{ kuLkku Mkkk ykkk k [knfkuLkk u ykkh {kLku Au. wrkyu kkurwz{kt fuxkf kku o kkk nk uk Akk t k uLk u rnLe rV{ku{kt ykukk {wskLke MkVkk {e hne Lkke. u fu rk khkLke rV{ku{kt ku wk kufr Au. wrk rkkk Mkkku k

  fk{ fhk RAu Au.

  ftkLkk yLku yLkwhkkLke [u {kuku wh kk{wtkR,kk. 2

  kkurwzLke fw yrLkuke ftkLkk hkkk yLku yLk whkk kkMkw [uLkk {kuku nu wh kR kk Au. fkRxTMk rV{Lkk rLk{ko uk ftkLkk hkkk yLku rLkuof yLkwhkk kkMk w [u Mk tk t{kt U[kkLke Mkke MkoR nke.

  khtkw nu ku{Lke [u fkuR {kuku hkk Lkke. yu uk ftkLkkyu fkwt nkwt fu kuLkk hkuLku rV{Lke yL yrLk u k e kkhkhk {k uheLk e Mkhk{e{k t xkze uk{k t ykku nkku.

  kkt[ koLkk ktkk kkk kk nu kku [u Mk{kkLkLke Mkke

  kR kR Au. fkRxTMk rV{Lku kkuMk ykurVMk kh k {kuxe MkVkk nkk kke Lk nke. u fu rhrkf hkuLk Mkkku ftkLkkLke kksukh{kt hsq kue rV{ r-3Lku kkuMk ykurVMk kh yqkkqo MkVkk {e nke. yk rV{ Mkkike khu f{ke fhLkkh rV{ Au.

  kurhMk rnxLk kkMku 1000 uze q : nuk{kt kku

  MkuBk khefu k e uze uke fhkE Au

  kuMkyuLsuMk,kk.2Mkk urMkkEx yLk u xk u[Lke

  Mkurrkxe kurhMk rnxLk kkukkLkk ku yLku kEV MxkE {kxu k eke Au. kurhMk rnxLkLke MkuMk kEV k n{uk [[ko{kt hne Au. k ynuk {wsk kurhMk rnxLk VqxuhLke k qk {kuxe kueLk Au. kuLke kkMku 1000 uze qLke uze Au. kurhMk rnxLku swk swk rMkkhku{ktke kkukkLke kMktkeLkk yuf nh uze q ukk fko Au. 32 keo yk yrLkuke yLku Mkurrkxeyu yu{ k fkwt Au fu yk Mktk qk s {kuxe Au. fkh fu ku kkuku k yuf rzkELkMko Au. MkuBk khefu k fuxkf ukk fhk{kt ykk Au.

  fkuLxuf Bwef zkux fku{Lkk ynuk{kt skk{kt ykw t Au fu kurhMk rnxLkLke [[ko swe swe heku n{uk hne Au. kurhMk rnxLk kk ukkLke Mk uMk x ukLkk

  fkhu k kku o knuk eke kLke nke. nkuxuLkk kuk{kt khu [oM s{kLkkh rnxLk k qk Mkkku kurhMk rnxLk uzkue Au. ku kkukkLkk MkuMke Vkuxkyku yLku MkuMke R{usLkk fkhu k eke hne Au. Lq{ufh khefu k kuLke [[ko

  kk Au.kurhMk rnxLk yrLkuke, V uLk rzkELkh, {k uz yLk u rkLkuMk w{Lk khefu k MkVkk {ue [qfe Au. hku{Lk fukkuef {o ykLkke [qfue kurhMk rnxLkLkk swk swk kwkku MkkkuLke k khu [[ko hne Au.

  (_ ..){khk{kt yke ne. ekh erzk kku yu nu wf] fhk{kt yku Au fu uk {kk-rk yk xku S{kt khu qe fk ke. ku{kt ykr{h k kfkh erzkk {kk-rku Eu ykku nku. u{k {u, kuee r fkokneu fkhu u{e wke kku yk{ Lwt nwt yu uwt {ku ewt nwt.

  k o 2012{k t uh{k t fuxk kfkh kk ue {krne yke ne. ykr{hu f nw fu 2012{kt yuf k yuf nh 41 kfkhk fu kutkk nkt. yk{ktke {kk 3563 fu{kt s ykhkueu {e Au. kfek fu uLzt Au. {kk 3.5 xfk fu{kt s ykhkueu {u Au. ykr{he rh[o xe{k k{kt yu k yke ne fu kue ykk fuku u rh hnu Au. u{wt yku nku Au. ekh k ue yuVykEykh kute s ke. fuxefkh kue s ykk rfMkyk u u k s yke ke. hke {rnk t[k {ekyu yurkuz{kt skwt nwt fu erzk h yufkh ku kfkh kE [qku nku Au yu kue Mxu{kt eSkh rr[k kku qAeu kfkh fhk{kt yku Au. ekh kue erzk s u kurk nku u hewt o fhu Au. kfkh erzku kue k kike khu sYh nku Au nkuMxe. wt ykkt ue nkuMxk zkuxo erzke feVu {S fu Au hk? ku sk k ykku.

  yurkuz{kt kk{kt ykwt fu zkuxo fkuxok [hke [k {kxu Mk k fhkt ke. n ku khu kk Au fu zkuxo erzku zhku Au yu erzk k{uke s k fhkke k kze u Au. yuf tMkke u skwt nwt fu kfkhkt fu{kt erzke kue{kt ykte keu k fhk{kt yku Au, su we{kt fkkwt Wt Au. kku-kku yk k fhe u zkuxh e

  swrh zkuxhkuu eu Au fu ykk fue k fue heu fhk? yk Ae swrh zkuxh nkk kte k fhu Au. yuxu fu swrh zkuxou kfkh erzke k fu{ fhe u k ku heu ykze ke. ekh k fko k rhkuxTo yu heu kk{kt yku Au fu fkuxo{kt erzk h ftE s kwt ke ykk ku u kuxwt kue hne Au, u{ kr kk Au. hee tMkkk hks{tSu kukk nkt yu u{k {u, he rhkhe we fu {rnk h khu kfkh kk Au, khu u{e k w hk kE Au. u{u fkuE ktwt ke. n ku khu kk Au fu ekh zkuxo kue h ee k fhke k kze u Au. ufu, yuku fkuE s r{ ke. ke fu hfkhe nkuMx{kt kuee nkshe h k kE fu u{ Au. k{kSf tMkk unk ekyu kfkhk 100 fuku yk fkuo nku. u{u ft nwt fu {urzf wMfku{kt wt Au fu kfkh erzku tfke shke uwt. erzk {khe h ykhku {qfe fu Au fu {u yue h kfkh fkuo Au.

  yurkuz{kt rr yeykuk {tku uk{kt ykk nkt. yt{kt ku{kt kfkh erzkyu {ks{kt kuke yku nuh fhe u k fhk{kt yke ne. { ue W{k yu fkufkke wux uzo h kfkh whk{kt ykku nku yu u{u kuke yku {ks{kt nuh fhe ne. yk tue kku {ksu nku hkku nkuku. {ksu {kut Vuhe ewt nwt. ufu, yk kkue rfw hk fko h W{k kukk r yu kfku kku yLk k{u q{e hne Au. ku wux Lk {kxu ze hne Au. wuxu ku kt we ft nwt fu u {kuzo nkukke ue kku yk{ s kwt uEyu, uwt {ks uu fnuku nku. ufu, wuxu yk fkuE ke hk fhe n. ytu uu kuke yku nuh fhe yu nu u Lk {kxu ze hne Au.

 • 3 / . 03-03-2014, y{kk

  Lke rne,kk.1 M k k { k r s f f k o f h y L k u

  kkteke Lkukk yk nhuLke Mkkk u hne [wf uk rfh k ue ksk{kt Mkk{u kR hkk Au. r{rzk ynukLku RLku khu [[ko hne Au. Mkqkkuyu fkwt Au fu, rfh kue ykkk{e Mkkn{kt ksk{kt Mkk{u kR fu Au. yuk k ynuk {e hkk Au fu, rfh kue kskLke rxrfx Wkh rneLkk [ktLke [kuf rMkkh{ktke [qtxe ze fu Au. u fu, kkuzkf rMk knuk s rfh kueyu fkwt nkwt fu, kuyku ksk ykk fkuRk hksfe kkxeo{kt uzku Lkn. sLkh efu Mkn kk nu

  rfh kue ksk{kt Mkk{u ku kue [[ko Au. frk rMkkLke Mkk{ u rfh k ueLk u { ukLk{k t Wkkhk{kt yku kue kk Au. [ktLke [kuf{ktk s yk{yk{e kkxeo khVke ykwkkukLku {ukLk{kt WkkhkLke nuhkk yk{ yk{e kkxeo khk knukke s fhk{kt yke Au. rfh kue yLkuf k kskLke khVu{kt {k ykkk kufkuLku yke fhe [wfe Au. rfh kue Lkhku {kLku Au fu, kskLku {k ykkkke u{kt Mkhkk yku. kue yu{ k fne [wk Au fu, LkhuL {kue kkMku yuf rLk Au yLku kuyku uLku ku rk{kt R skLke k{kk hku Au.

  rfh kue ksk{kt Mkk{u kk k ue fe

  [ktLke [kuf{ktke [qtxe ze fu Au

  MkkrMkze khLkk yukeS rMkrLzhLke f{k{kt xkzku

  rMkrLzheX 53.5 Yrkk MkweLkku xkzku

  Lke rne,kk.2 s u x ^ w y y k k

  yuxeyuVLke f{k{kt 1 xfkLkku khku fhk{kt ykku Au. khu LkkuLk MkkrMkzkETz fwfk kuMk (yukeS)Lkk hux{kt rk rfku 53.5 Yrkk Mk weLkk u xkzk u fhk{kt ykku Au. irf knLku kLk{kt ELku yk rLko fhk{kt ykku Au. u fu sux ^wyLke f{k{kt khku fhk{kt ykk kk r{kLke kkk {kUe ku fu fu{ ku ytku nsw Mkwe fkuE rLko nsw Mkwe uk{kt ykku Lkke. yuxeyuVLke f{k rne{kt rk rfku exh 753.34 Yrkk e kE Au suLkk eu yuxeyuVLke f{k eLku 74825 kE kE Au. RLzLk ykuE khk yk {wskLke {krnke ykkk{k t yke Au. uLke Mkkike {kuxe ^wy rhxuMko ftkLkeyu {krnke ykkkk fkwt Au fu yk khku 1e Vuk wykheLkk rMku hux{kt 3 xfk MkweLkku fkk {qk kk fhk{kt ykku Au. u fu khkkke f{kku{kt khku kE hkku nkku. y{urhfe zkh Mkk{u Yrkku Lkkku kzk kk ykkk khu {kUe kE kE nke. {w tkE{kt sux ^wyLke f{k eLku rk rfku 76524.33Lke Mkk{u 77322.6 rk rfku kE

  kE Au.swk swk r{kLke {kfku Wkh

  hux swk swk hnuu. fkh fu kuf

  MkuxuMk yLku uxLkk h kkw kzu Au. sux ^wy yuhkELMkLkk ykukhuxk [oLkk 40 xfkLke ykMkkkMkLkk A u. yuxeyuVLke rft{k{kt khku fhk{kt ykk kk hk ufz fxkufxeLkk u Mkk{Lkk u fhe hnue furhMko ykk kk u yuhkELMk Mkk{u Lke Mk{Mk Qe kE fu Au. kke kzk{kt yuhkELMk khk fk uE khk u fhk{kt yku fu fu{ ku ytku nsw Mkwe fkuE rkrk ykkE Lkke.

  kkh MkkrMkzekk rMkrLzhLkk kuxkLkku Wkkuk fhe ek kk kknfku khk su 13{k LktkhLkk

  yukeSLke hee fhk{k t yku ku{kt rMkrLzheX 53.5 YrkkLkku xkzku fhk{kt ykku Au.

  Vukwykhe {rnLkk kk keS k xkzk u fhk{k t ykk u Au. ykLke f{k nu rne{kt 1134ke xeLku 1050.5 ku. yk hux{kt 1e VukwykheLkk rMku 107 YrkkLkku xkzku fhkku nkku. yukeS Wkh LkwfMkkLk xeLku 605.50 kE kwt Au.

  nu VuMkk wfLkk uh{kt zke khku Lkk Ukku

  sfhkkoLke Mktkrk{kt ke khku

  Lke rne,kk. 2Mkk ur Lk uxfk MkkRx

  VuMkkwfLkk uh{kt zkke khku kR hkku Au. ftkLkeLkk 29 koLkk {w fkhkukkhe yLku MknMkkkf {kfo sfhkkoLke Mk tkrk{kt k u koke ykuAk Mk{kkkLke yth 15 yks zkuhLkku khku kku Au.

  sfhkk o L k e M k t k r k 33 yks zkuh kR kE Au. ftkLkeLkk uhkh{kt Mkk{u kkLkk Mk{u yuxu f u 18{e {u 2012Lkk

  rMku ku{Lke Mktkrk 18 yks zk uhLk e ykMk k kM kL k e nk e . ftkLkeLk u {kukkR uxVku{oke kLkkhe ykfLkk fkhu VuMkkwfLkk uh{kt kufkuLkku WMkkn ku Au. uhkhLkk uLkk ku koLke yth s VuMkkwfLkk uhLke f{k 8{e VukwykheLkk rMku 80 xfk eLku 68.46 zkuh rkuh kR kE Au. LkkMzuf ke{kt Mkk{u kke uk uhLke f{k 38 zkuh rk uh nke. yk{k stke khku kku Au.

  Lke rne, kk.2r{kt hnuk yku

  krkLkk Mkkike {kuxk kqk{kt khk k nu Mkk{u kE [qw t Au. kk t[{kt Mkk ike {k uxk k q k khef u khk hkwt Au. khk{kt fw 70 ykukrk hnuk Au. su{kt {wfu ytkke Mkkike y{eh khke khefu Au. rhkLMk RLzMxeLkk [uh{uLk {wfu ytkkeLke ytkk Mktkrk 18 yks zkhLke ykMkkkMkLke Au. yuf ynuk{kt yk {wskLkk u kk u fhk{k t ykku Au. [kELkk Mkk rhMk[o ftkLke nwLkLke 2014Lke irf y{eh kufk uLke ke{kt {wf u ytkke 41{kt {ktfu Au. yk ke{kt rk kuxTMk k{ {ktf Wkh Au. rk kuxTMkLke Mktkrk 68 yks zkhLke ykMkkkMkLke Au. yk ke{kt hnuk yL khkeku{kt {e r{k 17 yks zkhLke Mktkrk Mkkku r{kt 49{kt yLku khk{kt ke {ktfu Au. khu MkLk Vk{ko RLzMxeLkk rek Mkte yLku rkuLkk yS{ u{S r{kt 77{kt {ktfu Au yLku ku{Lke Mktkrk 13.5 yks zkhLke Au. xkxk

  MkLMkLkk kukuLS r{e r{kt 93{kt {ktfu Au yLku ku{Lke Mktkrk 12 yks zkhLke ykMkkkMkLke Au. yuMkke nw krhkh ke{kt 93{k t {k tf u Au yLk u k u{Lke Mktkrk k 12 yks zkhLke ykMk kkMkLke Au. khu rLkk Mkkike y{eh kufkuLke keLke kk fhk{kt yku kku kfoMkkh nuuLkk kuhLk kVux 64 yks zkhLke Mktkrk Mkkku ke { Wkh Au.

  khu RLzexuMkLkk y{krku ykuhxukk 62 yks zk hLke Mktkrk Mkkku ke { Wkh Au. rLkk [kukk Mkkike y{eh khefu fkkuoMk Me{ krhkh Au. ku{Lke

  Mktkrk 60 yks zkhLke ykMkkkMkLke Au.

  kh u yk u h kfL k k uhe yueLkLke Mk tkrk 6 0 y k s z k h L k e ykMkkkMkLke Au yLku kuyku kkt[{kt {u Au. ynuk{kt skk{kt ykw t Au fu y{urhfe zk hLke Mkk{u khke Yrkk u Auk k o hr{kLk 12 xfk Mkwe Lkkku kzku Au suke khkeku {kxu e kfeV We kE nke. u fu hMk kkkk yu Au fu s{oLke,

  MhuLz, kLMk yLku kkLk fhkk Mkwkh he[ kkkkuLke Mktk khk{kt khu Au. khke ykukrkLke Mktwk Mktkrk 390 yks zkhLke ykMkkkMkLke Au. y{urhfk{kt 481 yku krk Au khu [eLk{kt 358 yku krk Au. rkxLk, kkLk, khk, hrk{kt ykukrkLke Mktk e hne Au. yufk {w tkE{kt 33 ykukrk Au r{kt xkuk A ykukrk nuhku{kt {wtkE Mkk{u Au. LqkufoLku rkrkuLkuh fukex ykuV zo khefu kk{kt yku Au. yn 84 ykukrk Au.

  {wfu ytkke uLkk Mkkike LkkZ k : ynuk

  {wfu ytkkeLke Mktkrk 18 yks zkh

  kkh MkuLx wrLk.Lkk eMkeLkk yuMkxuLLk ykuzoh U[kk

  Lke rne,kk.2 {kLk MktkLk rfkMk {tkku

  kkh MkuLx wrLkMkxeLkk kEMk [kLMkhkuLku yuMkxuLLk ykkkLkk kuLkk rLkoLku Wkk{kt kkAku U[e ukk kforkfkuoLkku kuh Y kE kku Au. kEMk [kLMkhkuLku Lkk yku {e kk Au su{kt ku{Lku rMkLkeh {kuMx Vufxe MkkuLku [kso MkkUke uk fnuk{kt ykwt Au. wrLkMkxe kkLx f{eLkLkku yuku yrk Au fu yuMkxuLLkLkk yk yku kuhfku Au. fkh fu yk{k MkuLx wrLkMkxe yuxLkku tk fhk{kt ykku nkku. Mkqkkuyu fkwt Au fu wrLkMkxe kkLx f{eLk k {kLku Au fu yuMkxuLLkLkk

  yku ku Lk nkk. kMk fheLku k{ kLkk kEMk [kLMkhkuLku kkt[ ko Mkwe yuMkxuLLk {k uEyu Lkn. ykuku {e kk nk ukLke fk qkk eMke khk fhk{kt yke Au. keS kksw kkh MkuLx wrLkMkxeLkk Lkk eMke {kxuLke kMktke rkLku keAunx Mkktkze Au. fkh fu sknhk Lknu wrLkMkxeLkk qkkqo eMke Sfu [kLk w t yMkkLk kE kw t Au. [k hksMkkLk yLku ktkLke Mk uLx wrLkMkxe {kx u Mk[o f{exeLkk Mk khefu nkk. kuyku Mk[o kuLk{kt ktLku wrLkMkxeLkk fkhkukkhe krhkLkk Mk k nkk. fkhkukkhe krhk kkMku nsw

  k ku Lkku{eLkux Mk hkk Au.kh tk w x q tf Mk{{k t s yk

  rk{kt ykkLke fkk nkk hk{k t yk u . fkhk u k khe fkWLMke kuLk{kt ku Lkku{eLkux Mkku ykuAk hku Au. {kLk MktkLk rfkMk {tkk khk kkh MkuLx wrLkMkxeLkk eMke {kxu yuMkxuLLkLkk yku khk U[e ukk yk Mkto{kt [ke hnue yxfkuLkku ytk yke kku Au. ykkWLkk yku Mkk{u &ku WXkk{kt ykk kk yk rLko uk{kt ykku Au. {kLk MktkLk rfkMk {tkk khk yk ykuLku khk U[e ELku zu{u ftxk u fkk nkk he Au.

  ynh ktkk{ktke [qtxe zk RAwf

  fkufkkk,kk.2kr{ ktkk fkUkuMkLkk yk yrh [kiheyu fkwt Au fu qkkqo

  khke fuxLk yLku fkUkuMkLkk MkktMk yneLk kkxeoLke rxfex Wkh ykkk{e kufMkkLke [qtxe kr{ ktkk{ktke zu. [kiheyu fkwt nkwt fu ynh kr{ ktkk{ktke [qtxe zu. krMkh nkx, kkhkMkkk, Wwkurhk yLku f]Lkkh kukkuLkk Lkk{ Wkh r[khk [ke hne Au khtkw y{u RAeyu Aeyu fu ynh kMkeh nkx{ktke [qtxe {ukLk{kt Wkhu. yneLk Wkh uLkk {kuhkkkk MktMke kuk{ktke fkUkuMkLkk ko{kLk MkktMk khefu Au khtkw yk ku ynh kr{ ktkk{ktke [qtxe zkLke RAk k fhe [qku Au. khu ynhLke {qqk kuXf {kuhkkkk{ktke yk ku sk kLku fkUkuMk {ukLk{kt Wkkhu kue kk ukE hne Au.

  kufkuLku yktrf hknk MkkrMkze khLkk yukeS rMkrLzhLke f{k{kt 53.5 Yrkk

  MkweLkku xkzku fhkku irf knLku kLk{kt RLku rLko fhkku rkLk MkkrMkzekk yukeSLke f{k{kt xkzkLkku {kk yu kku

  fu 13{kt rMkrLzhLke hee Wkh ykuAk Lkkkt [wfk kzu. 14.2 rfkukk{Lkk 13 rMkrLzhLke f{k rne{kt 1134ke xeLku

  1080.50 ku. knue VukwykheLkk rMku hux{kt 107 Yrkk MkweLkku xkzku fhkku

  nkku. rMkrLzhLkk hux ku ku 1241ke xkzeLku 1134 fhkku nkku. yukeS Wkh LkwfMkkLk nsw k wk {kuxwt Au yukeS kh LkwfMkkLk Vukwykhe{kt 605.50 Au Lwykhe{kt LkwfMkkLk 662.50 nkw

  tkuk rkue, fkku, k.2 w s h k k 2 0 0 2 k

  h{kkuku yuf [nuhku rf kq nsw yu zhk{kt fhk tM{hkuu qe k ke, yk h{kku{kt u{e k koe wke unk {khe kk{kt yke ne. u{u yu wkee k{kt yukke ke efhewt k{ yu s hkwt. uyku Lk {kxu zk yu wukhkuu yke. unk yksu Se nku ku u xeyush nku. ue kku {kk que ezu yL 12u {khe kk nk.

  knku rskk hefwh{kt nkfktz oku yu kt rf h Uhu kku. u{kt rf [e k. htw uk s{ku nsw k Au yu uyku qe k ke. uyku fnu Au fu {u hefwh{kt kAk sk{kt yk{e ku Au. nw t xurre xe{ kku kt {kk yuf s R Awt. u u nwt {kk {khk yuf kkkk hu s sR fe ne. k uke kk yu o Xkkt rfk r kfq hqu ft nwt fu wukhkuyu yuf u rk rwu Akuzk nk, yu kf y{u S [kk ke hkk nk khu st{kt sLBw t nw t. yk kf u{k fkfke efhewt nwt. uu {khe kk{kt ykw t nw t. rf u u oe nk yu

  u{u 2002{kt h{kku k kfek u sL{ ykk u nk u. {kkk o{kt hneu nkfktz ukh yk kfe nu 11 koe kR Au.

  {wtRe yuf fkuxuo 2008{kt yk f uk 11 ykhk ueyk u u ykS yuf kuef{eou k kok fkhkke Vxfkhe ne. yk [wfkk k u{u yuf kfkh rhk tkue ne yu Ae {erzkke k[e fhkke qh hkk Au. h{kku k yk ku kuhk, Wkh u, zkuhk yu {nkhk{kt fuxkf kkuo hkk nk. u{u ft nwt fu ykhkueyku yk k{k nkukke uyku hefwh{kt skwt xku Au. y{u ktwt Au fu uhku {uk k uyku k{zu ykk nku Au u{

  kfqu W{uwO nwt. rfu W{uwO nwt fu u ue efheu k fhu Au yu uk fkhu ue ke wkewt k{ yu s hkwt Au. kfqu ft fu u nkfktz{kt {khe ue kuke {kuxe nu unk sue s Au.

  huL {kueu {kVe ke :- kfq rfk r kfq hqwt fnuwt Au fu h{kku {kxu wshkk {w{tke huL {kueu {kV fhkwt ke. h{kku {kxu u fhk{kt ykku Au u{ y{u {erzk{kt ktwt Au. {kVe {kkke Vhf zu fu fu{ uk kk sk{kt kfqu ft nwt fu 12 ko k fuk fkhe {kVe ? su{k rhkhku { kR k Au u{k {kxu yk ke. yk {kk hksfkh {kxu s Au.

  2002 h{kku: rf kq nsw yu zhk{kt fhk tM{hkuu qe k ke

  (_ ...)ktehe efhe ye

  {kueyu rke kr{ kkke kk hk kk kuehe ({U hk u hnk nw t) k{e rV{ke k{k {ue Au. rk kh Whk t kwh yu {urkk ru{k ]nku{kt sue rV{ q{ {[ke hne Au, kuke k{ rV{ke s suu kWke Mkkr rnhk uRk u{k t VVzkx {[ke eku Au. ye {kueu fkuus{kt uk kuVuhu fne ewt nwt fu, yk Akufheu yuxtku y ykzku ke. Mfq yu fkuus{kt rkkeoykueez{kt kukue yeyu yksu r{kt kukk k{ku ztfku kze eku Au. wshkk {w{tke huL {kuek fkhu {kue yxf yuf kLz e R Au. yee yxf {kue s Au. khu ye skwt fu nwt kWk rV{ RLzMxe{kt {k{ kufku {u r{ {kue fneu s kuku Au.

  yuf hku[f t uh fhkt yeyu skwt nwt fu, kkuzk rku ykW nwt {khe rV{k {ku {kxu Ukuh R ne, kt fkuLL{kt ytuS ykhk fuxkf kfkhku khtkh yuf s k wAe hkk nk. {e {kue wt huL {kue {khk tte kk. yeyu sk{kt kfkhkuu ft nwt fu, huL {kue {khk k ke, yukke ruk Au. nwt huL {kuee efhe Awt. yufe nwt s n, wshk{kt suxe weyku Au yu huL {kuee efheyku sue s Au.

  h uL {k ue{k t y ue fR

  kr Au su uRu {u {kue rk] kk?

  y k k k s k { k t yeyu sk{kt ft fu huL {kuee Ae uk Au. yu{wt {kh Au. uyku q s kke Au. {u khu {e rV{ {e khu uykuyu {u yuf k ku nku. k khk huL {kueyu {u yrt kXk nk. ke e[u yu{e nek Wh uwt nwt, ktku...huL {kue. yk w[u Au fu uyku fuxk kuz {kRLzuz Au.

  ye fn u A u , ykse khe{kt huL {kue khk kike kufr uk Au. nwt V fnuk {kxu ykw t ke fnue. rV{k fkhu nwt rk kh Whk t Wkh khk k t nuhku{kt hne [qfe Awt. [teZ nku fu rYtwh{, fuh nku fu rkkR kt yku kt kufku yuf s k fhu Au, huL {kue uhkh uk Au. yke u k{tke kk uRyu. khu yeyu ft khu {u f rVh ku Aku, khu tfkue kku kku {khe xefk fhkhk kufku uk kkt nku Au. {kue ktf e.yu{. e u {kxu u{k w~{ku {Akzk fhe hkk Au.

  y e { k u e k u s L { kteh{kt kku yu yeyu kteh{kt 1ke 12 kuh we e, khu y{kke yu[.yu fkuus{ktke uu Mkf e {ue. khu ye fkuus{kt ne u hr{k y{kk{kt q hze fhe. n w t {khk fkuus{k uLzT kku h e ru Vu{ zktkW kk {kxu

  se ne. fkuus kuhe ne, htw h rkhu {ku{kt u[h ukk, rkhu Auk u u[h tf fheu yu yk{ hkuz h rxe kuz {xuk{kt rV{ uk sk nkt. yek rk r[k{kt hfkhe kufhe fhu Au. kurwz{kt ee yuLxe yke fu yue fkuR k ye ku ke, htw uu rk Au fu, ukt yr rkk { h u rV{ RLzMxe{kt Vk nk t fhe fu. kke yuxt kuku h hke ye {kueyu ykfk u e wts yu wk tk{ xee fko{wt t[k fwO nwt. u Ae {wtR{kt rfkuh yr{ fqhe RrLMxxqx{kt yuxtku rzku{k yk fkuo nku. ye knY k, ks rgkh rnk yuf rnhk u kk u ee fteykue kuzxe yuz{kt [{fe hne Au.

  ye {kueu yr kuku yukuzo:- wshke {kuMx u{h {k uz u R rLx f ux uhe{k t {kuMx uh {kuzuku yukuzo ktehe hne yu r{ rV{e yruke ye {kueu hksfkux ku kuuk fko{{kt rnkR ] khk yuk kku nku. Wur Au fu ye {kue nk{kt [ukkR ku r{ rV{ku{kt yu {wtR{kt {kuzu kuku r Au. ksuh{kt kk hkkk k uehe k{e r{ rV{ whnex hne ne. hksfkux ku kuuk yukuzo rh {khk un{k t wshke rV{ yu xeek yuf fkfkhku nksh hkkt nkt.

  t[{nk rsk{kt wtzkuke kkne{k{ kufkhe WXuk uzqkuyu {fkRku kf [kk htuhte kzeykue rk ke {nk{wk kfu wt Sk ykkku h ku nkk kuo Au. t[{nk rskk fkku, wkkzk, kwh, yu fzkk tkf{kt ste wtzkuke kkne{k{ kufkhe WXuk uzqkuyu {fkRku kf [kk htuhte kzeykue uhk Vhu ykzk Qe fhke hfe yke Au. u {rnkykuk heh h kze W k nku, {nk{wk kfu [kk uzqkuyu yk Aue Mfe{ku r[kh fkuo Au.

  (Meh: tr hkXkuz, fkku)

  kuhkk M{k ]n{kt 3 rwk {]un {kt, hneku k M{k]nu kuze ykk

  fkku, k.2kuhk nuhk M{k ]n{kt

  ykuk k M{k ]n{kt k ewk {]un {e ykk yhuhkxe kku kx {[e ku nku. rkhu ktsk {u ku u {kuxe tk{kt zkwyku kk hneku kuze ykk nk. ufu {kuze kts we yuf yrfkhe Vhk wkt nk. eS hV W{xuk kufkuyu yk k u {] rwyku {wfe skh k{u rVxfkhe ke hke ne.w{krnkh wkku kuke {e {krne {ws kuhk nuhk M{k]n{kt k. 1 {k[ok hkus fuxkf zkwyku ykk nk. yk hr{k yn ykuk k M{k ]n{kt fuxkf k Vhk nk. suk fkhu zkwykuu ftRf tfkM kk u hV nkutk nk. kt k khk yuf kueu

  VtVkue hkk nk. suke uyku Sf nkut[k k rwyku {] nk{kt ukk nk. suk fkhu WMk zkwyku{kt hkx kku yhuhktxe VukR R ne. ufu ku {] ew y y kMxfe kue{kt nk. yk Whkt ykk fhk fkuR uykuwt rhkhsk {e ykk nk. u{s kkr{f yu {k{ kfkuu fkuR rf khk ktke yktfk ukR hne Au. yk ku u M{ke ykk hnuk kufku kk fuxkf zkwyku kuze ykk nk.

  u{s M{kk [kufekhu kukk{kt ykk nk. htw uykuu yk ytue fkuR

  nkukwt hx [kw hkwt nwt. eS hV k M{k ]n{kt fkuR rf khk ktk{kt ykk nkukwt fnuk Au. ufu {kuze kts we yuf yrfkhe Vhk nk. eS hV W{xuk kufkuyu yk k u {] rwyku {wfe skh k{u rVxfkhe ke hke ne. ufu M{kk [kufekh kk yL WMke nkshe{kt ku {] rwe Vkke fkokne ykhte nkukw t k {u Au. kute Aufu, k M{k ]n{kt {e ykuk ew ife yuf kf kk u kfe nkukwt WMkku{kt kx ke ku nku.

 • 4 / . 03-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 242, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 03-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 242, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.03-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  MkqMke fh : kuLkLku {u {rnLkk Mkwe {nuk {e

  {kk k kkxeoLku s LkkurxMk ykkE Au

  26{e VukwykheLkk rMku kt[Lke ye krhkqo kk kk w 3 {rnLkk {k : fh{kt ykuAe krk kE

  kkteLkkh,kk.2 khu [[ko skkLkkh MkqMke

  fktzLkk {k{k{kt kkkMk fhe hnue kuLkLku yuMkxuLLk ykkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. kwshkk yuxeyuMk khk {rnkLke MkqMkeLkk {k{k{kt kkkMk fhk h[k{kt yk ue sMxMk M k k u k r L kk kkkMk k t[Lk u k{ k yuMkxuLLk ykkkLkk u rLko fhkku Au. k {rnLkkLke {nuk tkkk{kt yke Au. yk kt[Lke k{ k {rnLkkLke ye 26{e VukwykheLkk rMku krhkqo kE kE nke. yk kkkMk kuLk nu {u 2014 Mkwe fk{ fhu. yu k Mkwe Lke kufMkkLke h[Lkk kE su yLku uLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt [qtxe rk krhkqo kE su. MkqkkuLkwt fnuwt Au fu yk kt[u kuLke kkkMk{kt nsw Mkwe fkuE krk fhe Lkke. yk kt[ k kkxeoLk u nsw Mkwe Lkk urxMk he fhe [qfe Au su{kt ku kkfkhkuLkku Mk{ku kk Au. MkMkuLMk fhk{kt ykuk ykEkeyuMk ykurVMkh S

  yu MkLku ykhe ELku MkqMke {k{ku Mkkkxe Wkh ykku nkku. yk {k{k{kt yr{k knLkwt Lkk{ k Mkkkxe Wkh ykwt nkwt. kt[u LkhuL {kue, yr{k kn yLku {rnk Mkk{u Mk{LMk he fw O Lkke. yk Wkhktk kuLkk krhkhLkk Mkku yLku yL Mktrk Mkk{u

  k Mk{LMk he fk o Lkke. yuVyuMkyu kkMkuke ykkuzuz xuk ytku k rhkkuxoLke {ktk fhk{kt yke Lkke. ku RLuMxkuxe Lq kkuxoh fkukkkkuMx zkux fku{ yLku kwu zkux fku{u 15{e LkuBkhLkk rMku ykurzku xuk fhe nke yLku

  kku fhkku nkku fu kwshkkLkk kqo kLk yr{k knu Mkknuk ke {rnkLke MkqMkeLkku ykuzoh ykku nkku. yk xukLkk fkhu kx {[e kku nkku.

  MkqMke {k{u khu nkukkku kk kk 26{e LkuBkhLkk rMku kuLkLke h[Lkk fhkE nke. yk

  kuLkLkwt Lkuk] rLk]k nkEfkuxoLkk ss MkwLk fhe hkk Au. khu Mk khefu rLk]k yuzeLk [eV Mkuuxhe fu Mke fkqh hnuk Au. yk {k{k{kt nu kkkMk ykk u kue kk Au. {u {rnLkk Mkwe kkkMk kt[ kkMku Mk{ hnuu.

  y{kk,kk.2 yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk

  yLku rneLkk qkkqo {w{tke yh fushek k wshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLkk kZ{kt h ue fhkLk e k ikhe{k t A u . fushek ykX{e {k[oLkk rMku kkk wLkkh{kt rs [kuf kku k{ nuh MkkLku Mktkkuu.

  k rMkLke { wkfkkLkk kkYku fushek [kh fhk {kxu yku. ku{Lkk kkukkLkk kZ kkkwLkkh{kt LkhuL {kueLku kzfkh VUfk {kxu fushek kikh Au. kkkwLkkh{kt Wkh khkeku yLku MkkihkxLkk kufkuLke Mke hnue Au. yuyukeLkk LkukkykuLkk skk

  {wsk fushek Mkkh{kt yke knk U[u yLk u khkk kk te yk{ kku su.

  hkxkrkLku ktsr ykk kk kuyku yuyukeLke ykurVMk{kt su kt kkLkk Lkukkyku Mkkku kk[ek fhu yLku 26 kufMkkLke kuXfku {kxu W{ukhkuLkk Lkk{ Wkh [[ko r[khk fhk{kt yku. {kuzuke rs [kuf kku hueLku MktkkuLk fhu kue kk Au. fushekLke hueLku ELku yk{ yk{e kkxeoLkk fkofhku{kt khu WMkkn ukE hkku Au. fushekLku fkuE {kuxwt Mk{koLk {u kue kk ykuAe ukE hne Au Akkt hueLku ELku yuyukeLkk fkofhku{kt WMkkn Au.

  fushekLke k{ hue kkkwLkkh{kt s kuu

  yuyukeLkk fkofhku{kt WMkkn

  yksu kuh 12 MkkLMk yu fku{MkoLke nkurxrfxLkwt rkh

  y{kk,kk.2 k wsh k k { k r{f y u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk ykkk{e kkhe 13 {k[oke ukLkkhe k uh 12 MkkLMk, Mkk{kL kn, Mkkke yLku W[kh Wkh kwrLkke knLke khekkLke nkurxrfxLkw t rkh ykkefku Mf qk uLk u fhk{k t yku.

  rk kk uz o khk hkLke k{k{ W[kh {kr{f MfqkuLkk yk[kkuoLku kkukkLkk yrfkhkk Mkkku nkurxrfx rsk rkh fuLkuke {ue uk kkfe fhe Au. k kke {krnke {wsk kwshkk {kr{f yu W[kh {kr{f rk kkuzo khk ykkk{e kkhe 13 {k[oke kuh 12 MkkLMk,

  Mkk{kL kn, Mkkke yu W[kh Wkh kwrLkke knLke khekk uk{kt ykLkkhe Au.

  yk khekk{k t k uMkk {kxu VhSkk yue nk u rxrfxLk w t r kh yk k ef k u rsk rkh fuLku kkuke MkkhLkk 1 0 k e k k k u h L k k 4 f k f hr{kLk fhk{kt ykLkkh Au kuke rk kkuzo khk hkLke k{k{ W[kh {kr{f MfqkuLkk yk[kkuoLku kkukkLkk yrfkhkk Mkkku nku rxrfx rsk rkh fuLkuke {ue uk kkfe fhe Au. khkk kkykuyu nku rxrfx kh kkLkk Mkne rMkk fheLku rkke oyku{kt rkh fhkLk w t hnuu. WuLke Au fu, nku rxrfx kh rkkeoykuLku khekk

  MkLke yth u ykkk{kt ykkku Lkke. nku rxrfx kh khekk ykkk skkt rkkeoykuLku khekk ykkkke nkk kku kzkk nkukke rkke oyku {kxu nku rxrfx {ue khekk suxe s {nLke Au.

  hkLke k{k{ W[kh {kr{f MfqkuLkk yk[kkuoLku nku rxrfx rsk rkh fuLkuke {ue uk kkfe

  kuLkLku yuMkxuLLk MkqMkefktz Mkkkxe Wkh ykk kk kwshkk Mkhfkhu 26{e LkuBkhu

  kkkMk kuLkLke h[Lkk fhe nke hksfe nrhVku yLku rMkr MkkuMkkxe khVke rhku kk kuLkLke h[Lkk

  kE nke kuLkLkwt Lkuk] kwshkk nkEfkuxoLkk rLk]k ss MkwLk fu fhe hkk Au Mk khefu kuLk{kt rLk]k yuzeLk [eV Mkuuxhe fu Mke fkqh hnuk Au kuLku nsw Mkwe w krk fhe Lkke {kue, yr{k kn ykk {rnk Mkk{u Mk{LMk he fhkk Lkke

  y{kk, k.2hkk kxhe efhe

  ye {kueyu yksu irf Mhu k{k {ue Au. ye {kue khk yrr ytuS kuxo rV{ wkee fuuzk RLxhu rV{ VuMx{kt hk u he yuk uz o {kxu te kE Au. 28-29 {k[uo fuuzk RLxhu rV{ VuMxe{kt rV{u yk yukuzo yuk fhk{kt yku. ye {kue khk yrr yk rV{wt { wx {wtR ku ykuxkuh-2013{kt kw nw. hku he yukuzo {kxu 30 ukue h1ke w rV{ yuLxe {e ne. yu yk fuxuhe{kt k{u 10

  rV{ku{k tke k ike uc rV{ hefu yk rV{e te fhk{kt yke Au.

  ktehe ye {k u ey u yk uk y uf $xhwt{kt skwt nwt fu,

  yk rV{ fuuzk RLxhu rV{ V u Mx Whk t L w kufo rV{ VuMx, y{urhf RLxhu rV{ VuMx yu Lw kufo rV{ yufuz{e VuMx{kt te k{e Au. rV{e kko ytu k fhk ye yu W{uwO nwt fu, i~k]rkk tk{kt fukue wee fnke Au. su{kt weykuu fue heu yk kus{kt Vkk{kt yku Au yu yk tk{kt weykue wt Mke nku Au yu rV{{kt kok{kt ykwt Au. fuuzkk kfwth ku kukh yk rV{ Vuxe{kt 21 ke w rV{ku hsw fhk{kt

  ykkh Au. ye {kueu yk yukuzo {uk {kxu k yk{tk kXk{kt ykwt Au. wke rV{wt r{ko-ruo yu.ykh.ykR. e wkkh ke khk fhk{kt ykwt Au. uykuk skk {ws yk rV{{kt ye khk su qr{fk yk fhkR Au ukke s yk rV{u q rck {u Au yu yk yukuzo {kxu rV{ nfkh e Au. kku s u{u yk rV{u yL VuMxe{kt yuf Vk {u yu w yukuzo k ku uku rk f fkuo Au.

  yku Wue Au fu ye {kue nk rk khe k fheu kr{ rV{ku{kt fk{ fhe hne Au. Whkt {wtR, [ukkR ku {kuzu kuku u yke yku hku Au.

  (_ h ...)

  i~k]rkk fkkhwt wke r[k: ww wee rV{e fuuzk{kt te

  -fuuzk rV{ VuMx{kt ktehe ye {kuee rV{ hku he yukuzo {kxu te k{e, 28-29 {k[uo kfwth ku rV{ Vuxe{kt yukuzo yuk ku

  y{kk, k.2kurqz yruk ykr{h

  ku {ks{kt hnukt qkku hV k kuhk {u sue eS re Yyk fhe ee Au. yk {kfukh e{kt fw kt[ yurkuz nu.e yurk uz{k t ykk{e k ufke [q txe yu hkseru e

  fuxef kMrf nrffku Wh fhu yue kku [[koR hne Au. ykr{he Vh 18 {rnk nukt Y kE Au. ykr{hu yurkuze Yyk{kt s f nw fu yk yurkuz 12 koke ke k kfkuu kku n. ykr{hu yurkuz{k t rne{k t kuk rok Uhue fu k fhe ne. ykr{hu Uhu kk k rne yu khk uk rr kku{k t k uuk ok ue yuf ke ne. ku{kt {urzf wMfku{kt kfkh erzku tfke shke uk{kt yku ue k e nkukku wkku fhk{kt ykku nku. ykr{h ku yurkuz{kt kfkh erzkk rr kkykuu hsq fkO nkt. fue heu fe, kue yu nkuMx{kt erzk kku o fhk{kt yku Au u k

  [kux heu {e ne. yurkuz{kt yufkh ykr{h rn ofkue yktku ee kE E ne.

  yurkuz{kt yu k ykt[fku ykkhe ne fu u{kt h kt[ kfkhk fu{ktke [kh fu k{zk{kt kk Au. k{kL heu yu{ fnuk Au fu {rnkyku ykwrf fzkt nuhu Au, yuxu u{e h kfkh kk Au. ufu, yurkuz{kt kk{kt ykw t nw t fu {kuxk kk rfMk{kt {rnkykuyu kze, whku fu zu nukuo nku. yuxu fu ykwrf fzktu fkhu kfkh kk Au, u k s kk rnkue Au. krfk {nkkkkwt e ukiV ykk nI Sk {wu, uVkiV yksk nI hnuk {wu f kE wt nwt. yk e ktk yuf ofkue yktku ee kE ne.

  k u~ {erzk{k t Akw t {u su:- ykr{h kku ku ku~ {erzk{kt AkE ku Au. yurkuz Y kkt s wuo kuke rrk fhe ne. wuo ykr{hk kue tk fhe ne. ufu, fuxktfu yu{ ft nwt fu fhkuzku Yrk ukh ykr{h h fue heu rk fhe fk. xTxh xuLz{kt {u su xku[ h ht nwt.

  ytku Wue Au fu ykr{hu {u sue nue re Yyk s y{kkke fhe ne. ykr{hu {u sue k{ rkt nukt yurkuz{kt Mke qnk h fk kzku nku. su{kt kMrf rfMkyku uk {kt nkt. yk kue k{ {nu{k y{kkke yr{kk krkf ne. suu ykX ko{kt A kh o{kt hnue wkeu sL{

  ykk k fhkku nku. Auu y{kke yr{kkyu {wt ykkt rfheu ykku nku. yk kku s yr{kkyu o{kt rfhe nku ku khekt khk fuwt o fhk{kt yku Au kk wk k ue he kMrfku wrke {k {qfe ne.

  ykr{h ku kukk yk yurkuz{k t uk rr kku{k t kfkhe xk fue nukr he heu kk Au, ue ke ne. ykr{hu kukk yurkuz{kt {kq{ kfeykuke {ktzeu 94 keo ] {rnk h kfkh kk hnu Au, ue k fhe ne. ykr{hu yk kwt nwt fu Wkh kh{kt erzk Vrhk k fhe fu u {kxu ue S fke kk{kt yke ne. ku yL yuf fu{kt erzku fk ux o nkh s k ue

  (_ ...)

  kt[ yurkuz ke {u su-2 : ykr{hu kw t, f u e k k y k u k u u A u k f k h e r z k y k u

  ukkhLkk {wu {tkkhu khk-kkf [u {tkk

  yuykuMke ukkh {wku Aku

  Lke rne,kk. 2kh k yLk u k k rfM k k L k L k k

  yrfkheyk u { tkkh u {u. su{kt sB{w fk~{eh{kt ytfwhuk kh ukkhLkk {k{u kMk Mkk kkuXkLkk {k{u [[ko fhk{kt yku. kuhfku ]rkykuLkk fkhu We kue Mk{MkLku Wfuk {kxu kMk [[ko fhk{kt yku. 17{e LwykheLkk rMku 100 fhkuzLke f{kLkku kkWLk MkwkhLkku skku fksu

  fhk{kt ykk kk ytfw huk kh ktkee Vukue Au. kkrfMkkLk fk n uXLkk fk~{ehLkk yuf zkRhLke yk kkWLk MkwkhLkk skkLkk Mk tk t{kt hkfz fhk{kt yke nke. yk kLkkLkk krhk{MYku fk~{ehLkk kku kkku [u ukkhLku {kXe yMkh kR Au. Vuk wykheLkk Auk Mkkn{kt kku uku [u Vhe fkhkukkhLke Yykk kR nke. kku uku ukkh {k{u ykkke Au.