02 08 2014 sunvilla samachar

Download 02 08 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 02-08-2014, y{kk Year : 02 Issue : 42Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 42 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, p - 2014

  Lke rne,kk.1zkkLk LkhuL {kueLku y{urhfLk Mkhfkhu

  ek ykkk kkkku wkMkku fhkk khkLkk kMku yku y{urhfkLkk ru {tke uLk fuheyu fkwt nkwt fu, y{urhfkLke ykkWLke Mkhfkhu {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo nkku. khtkw ko{kLk Mkhfkh khkLkk zkkLk LkhuL {kueLkwt Mkkk fhk yLku ku{Lku rLkrk Yku ek ykkk {kxu kikh Au.

  WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kueyu y{urhfLk hkxkrk khkf ykukk{k khk ykkk{kt yku rLk{tkLkku Mefkh fkuo nkku. khu MkxuBkh {rnLkk{kt zkkLk LkhuL {kue y{urhfkLkk kMku su. ko 2002{kt kwshkk{kt zfue nMkk{kt 790ke w {wM{ku yLku 254ke w rnLwyku

  {]w kkBk nkk. yk Mk{k xLkkL k u E rh{k t [f[kh {[e sk kk{e nke. ek Lk ykkkLkk fkhu LkhuL {kue yLku y{urhfk M khfkh [ u L k k M k t k t k u Mk nkk. khtkw nk{kt {k ueL k e ykk ukL k eke k s k L k u k u f M k k L k e [wtxe{kt {ue SkLku fkhu y{urhfkyu kkukkLkk

  {kt VuhVkh fhku kzku nkk u. y{urhfkyu kkukkLkk {kt VuhVkh fhe Mkkk fhkk uLk fuheyu skwt nkwt fu, LkhuL {kueLku ek Lk ykkkLkku rLko y{khe MkhfkhLkku Lknkku. su{ khk{kt Mkhfkh kk Au, kue s heku y{urhfk{kt Mkhfkh kk Au. y{khe ko{kLk Mkhfkh khkLkk zkkLk LkhuL {kueLkwt Mkkk fhk yLku ku{Lku rLkrk Yku ek ykkk {kxu kikh Au. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, ku {kue yLku ykukk{k [u kLkkhe kuXfLke ykkwhkkkqof hkn uE hkk Au. fuheyu fkwt, y{u qkfkLku weLku ykk k {ktkeyu Aeyu. y{u ko{kLk {wkykuLkwt Mk{kkLk fhe rfkMk khV ykk kk {ktkeyu Aeyu.

  Mkeyu{ {kueLku ek Lk ykkLkkh y{urhfk keyu{Lkwt Mkkk fhu

  y{urhfkLke ykkWLke Mkhfkhu {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo nkku : y{urhfLk ru {tke fuheLke Mkkk

  khkLkk kMku yku y{urhfLk ru {tke kkrfMkkLkLkk f]kuLkku ku skk ykku : MkuLkk {w

  kMxLkk fkh{kt ze kkkMk Y kR

  MkirLkfLkwt {kkwt fkkk sue xLkkLkku fzf skk ykkk kkrfMkkLkLku [uke : MkuLkkLku w kke kLkkku

  Lke rne,kk. 1M k u L k k { w k h e f u L k e

  skkkhe Mktke ek kk yksu knuk s rMku MkuLkkLkk zk kehMkn Mkwnkku kkrfMkkLkLku fXkuh ku{kt [uke ykke nke.

  Mkwnkku fkwt nkwt fu, r{kt fkuE skLkLkwt {kkwt fkke Lkktk sue xLkk kh khkLke rkrk khu uhkh yLku kfkrf hnuu. yk ykkW fku rLk]k kuk sLkh e{Mknu fkw t nkw t fu,

  Lke rne,kk.1hkxe kkxLkkh rne yLku Lkki [u zkzufh xuLkLkwt ykukhuLk

  yk kuo MkxuBkh {rnLkk{kt Y kE su. xk hLk ykukMx{kt nkk hk{kt yku kue kk Au. yuf yrfkheyu yksu yk {wskLke {krnke ykke nke. rhMk[o yuLz ykukuoLkkEuLk khk huu {kxu Mkwhkk yLku zkLkwt {k kk ykke ukwt Au. rhMk[o yuLz MxkLzzo ykukuoLkkEuLk khk {k kk {e kk kk ytrk{ rn[k [ke hne Au. yk xuLk kku{keLkkh huu MxuLk kh hkufku. xk hLk {kxu {tswhe Wkh huu kkMkuke uk{kt yke hne Au. fkhfu, rne-Lkki huu tz Wkh huu nuX yku Au. ykLke {tswhe {e kk kk huu ykukMxLkk ytk Mkwe{kt xk hLk nkk hu. MkxuBkh Mkwe yk {kkoLku Y fhe uku.zeykhyu{ yLkwkfw{khu fkwt Au fu, huu Mkwhkk yrfkhe kkMkuke sYhe {tswhe {e kE Au. MkxuBkh {rnLkkke zk zufh xuLk Y fhkLke kusLkk Au. yuf yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, zk zufh xuLk Lkkike Mkkhu kkt[ ku hkLkk ku yLku kkkuhu ku ku rne knkU[u.

  rne yLku Lkki [u zk zufh xuLk kuzkku

  MkxuBkhke xuLkLke Yykk

  uLkk kr kkxLkkh {wtkE{kt swkE {rnLkk{kt hufkuzo hMkk kku Au. nuh{kt kke fkkLku ELku [kkLktw {kuswt Vhe wt Au. yk {rnLkk{kt Mkktkkw{kt hMkk 1469 {e{e LkkUkku Au su 1951 kkke swkE {rnLkk{kt Mkkike w hMkk Au. 2005{kt 1454 {e{e suxku hMkk kku nkku. 26/7Lku ELku kkheLkku kuh [ke hkku Au. swLk {rnLkk{kt Mkktkkw{kt {kk 87.3 {e{e hMkk kku nkku su 63 ko{kt Mkkike ykuAku hMkk Au suLkk fkhu keyu{MkeLku 20 xfk kke fkk kkLke Vhs kze nke. Auk 24 fkf{kt yrk khu hMkk nuh{kt kze [wku Au suke ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt 30 rMkke k w Mk{ Mkwe [ku kuxk {k{kt kkeLkku skku Wk kku Au. swkE{kt uhkh hMkkLkk krhk{ MYku 50 rMkLkku skku {e kku Au. {wtkE{kt nu A {rnLkk Mkwe kkeLke kfeV kk kue kk Lkke. yuf MkknLke yth s {wtkE yLku ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt kkeLkk Mktkn{kt 100 xfk khku kku Au. {wtkE{kt kke kwhXku 25{e swkELkk rMku 3.33 k {erLk exh nkku. su eLku 31{e swkELkk rMku 8.03 k {erLk exh kku nkku. keyu{Mke su 10 xfk Mkwe kke fkk hkufe [wfe Au. kuLku nu fkk h fhkLke Vhs kze fu Au. ufu khu hMkkLkk fkhu huu yLku yL MkukLku {kXe yMkh kE Au. knLk nkh k kuhkku Au. ykk{e rMkku{kt {wtkE{kt nsw khu hMkkLke [uke he fhkE Au. u{kt khu hMkk kzkLke ykkkne nk{kLku k fhue Au.

  {wtkE{kt swkE {rnLkk{kt hufkuzo hMkk kku : rhkkuxo

  Mkktkkw{kt 63 ko{kt Mkkike w hMkk

  1951 kkke swkE {rnLkk{kt Mkktkkq{kt Mkkike w 1469 {e{e hMkk : 2005Lkku hufkuzo k kwxe kku

  nu k{k{ Vkuskhe fuMkkuLku zkke nkk hkLke sYh

  MkktMkku fkuR ruk Lkke : Mkwe{ fkuxo

  hkkuLke Mkkku kk[ek fheLku [kh MkknLke yth Lkh hkMk hsq fhk {kue MkhfkhLku Mkwe{ fkuxoLkku yku

  Lkerne,kk. 1Mk we{ fk ux u o yks u Mk kV

  ku{ktt fkwt nkwt fu, {kk MkktMkku Mkk{u s Lkn kfu yL k{k{ k u Lzk f uMkk u{k t k VkMxx uf Vkuskhe fkokne ke uRyu. yL k{k{ k uLzk Vk uskhe fuMkk u{k t zke fkokne fhk Mkwe{ fkuxuo yksu MkkV ku{kt fkw t nkw t. nk{kt s zkkLk L kh u L {k u ey u hksfkh{k t

  ko 2013{kt yuykuMke Wkh yuf khke skLkLkk {kkwt fkke LkkkLke xLkk kk khku khk skke fkokne fhe nke yLku kkrfMkkLkLk u szkkkk uz skk ykku nkku. Lkk MkuLkk zkyu Auk kuo kkrfMkkLke MkirLkfku khk ykX{e LwykheLkk rMku ktqA Mkuxh{kt ytfw huk LkSf khke skLk kLMkLkkf nu{hksLke nk fhk yLku kuLk w t {kkw t fkke LkkkLke xLkkLkku Wu fkuo nkku. MkuLkk zkyu fkwt nkwt fu, r{kt yk fkhLke krkrr Wkh uhkh skke fkokne fhk{kt yku yLku ku skk ykku. MkuLkk zk khefuLkku nkku Mktke ek kk Mkwnkku fkwt nkwt fu, MkuLkkLku w yMkhfkhf yLku kuLke k{kkLku khk {kxuLke kuLke kkr{kk hnuu. ku{u yu{k fkw t nkw t fu, MkwhkkuLku w ykwrLkf, MkkLkkuke MkwMks kLkkkLkk kMkku fhku. {kLk MktkLkkuLkku ku Wkkuk fhku. Mkuk rLk]k f{o[kheykuLkk fk {kxu k [kuMkku kkk uk{kt yku.

  kwLkukkhkuLke MktkLku xkzkLkk nukwMkh kuLzk hnuk Vkuskhe f uMkk u Lk u nuekf u nkk hk yke fhe nke. Mk we{ fk ux u o fkwt Au fu, {kk MkktMkku s Lkn kfu {rnkyku yu rMkrLkh rMkrxLkk u s uk yL f uxkf ko k Au su{kt zke xkLke sYh Au. Mkwe{u Xuhwt nkw t fu, {kk fuxkf kk u oLkk k ufk uLke Mkk{u zke fkokneke Vkuskhe Lkrf Mkk ne ku Lkn kfu xk fkuxo{kt yL k{k{ fuMkkuLku zkke nkk hkLke sYh Au. xk fkuxo{kt Mktkk yLku RLkMx[h yk whk w t nk ukLke fkqkk Mkwe{ fkuxu o fhe nke. hkku Mkkku kk[ek fheLku [kh MkknLke yth Lkh hkMk hsq fhk Mkwe{ fkuxuo yksu {kue MkhfkhLku yku fkuo nkku. Mk{k

  Vk uskhe Lkrf MkkLk u VkMxx uf Wkh fR hek u ke fk Au kuLke kk Mkwe{u fhe nke. fuxkf MktuLkMke fuMkku {kxu kk uzef kMk ykkk uLke rLk{qtf fheLku Mk{MkLkku Wfu yku Lkn.

  Mkwe{u fkw t nkw t fu, Mkkhe MkhfkhLkku {kk zke Lkrf Mkk Au. 10 koke wLkk Vkuskhe fuMkk u k uLzk hnu k u kkkk kufkne {kxu ku Lkke. zkkLk LkhuL {kueyu 11{e sqLkLkk rMku nuhkk fhe nke fu, Mk tMk{kt k wLk ukkhk uLke fk uR sk nk ue uRyu Lkn. yk {w u zkkLk u Mk we{ fk ux oLke { {k tke nke. yuf k oLke yth MkktMkku Mkk{u kuLzk hnuk fuMkkuLke xk kqo fhk k fkwt nkwt.

  14{eyu MkwLkke nkk hk{kt yku kue fe : MkkunhkkweLkLke nkLkk {kMxh{kRLz fku Au ku ytku MkekeykE wrk{kt : YkkkweLkLke eMkkunhkkweLk fuMk : yr{k kn yLku yLkuLkk Lkkfkuo xuMxLke {ktk

  y{kk, kk.01Mk{k u{kt khu [[koskkLkkh MkkunhkkweLk u yu kwMkehk{

  krk yuLfkWLxh fuMk{kt ksk {w yr{k kn yLku yL 37 ykhkukeyku kh Lkkfkuo xuMx fhkLke kUkMxh MkkunhkkweLk uLkk kEyu {ktke fhe Au. Xkh {khk{kt ykuk kUkMxh MkkunhkkweLk uLkk kE YkkkweLk khk kMk MkekeykE fkuxo{kt yhS k fheLku k{k{ ykhkukeykuLkk Lkkfkuo xuMxLke {ktke fhe Au. YkkkweLku kMk MkekeykE ss keyu[ kuk Mk{k hsqykk fheLku skwt Au fu, MkkunhkkweLkLke nk fkuu fhe yLku {kMxh {kRLz fku Au ku ytku rLko uk{kt MkekeykE ykk e fe Lkke. MkekeykE fkuxuo yk yhSLke MkwLkke 14{e ykukMx kh rLkk hke Au. rLkkk Lk ykuo kwshkk hk knkh {nkhkxLkk {wtkE kku [ke hnu MkkunhkkweLk u yLku kwMkehk{ krk Lkfe yuLfkWLxh fuMk{kt MkkunhkkweLkLkk kE YkkkweLk kkukkLkk fe rVhkukLk kXk {khVk MkekeykE fkuxo{kt yhS k fhe Au yLku kesuke yk yr{k kn Mkrnk 37 ykhkukeykuLkk Lkkfkuox xuMxLke {ktk fhe Au. YkkkweLku kkukkLkk fe {khVk yhS{kt hswykk fhe Au fu kkkMk yusLMke MkekeykE nsw Mkwe yu rLko Lkke E fe fu MkkunhkkweLkLke nkLkku {kMxh {kELz fku Au. yuLfkWLxh{kt k ykhkukeLke wt wr{fk nke ku k nsw Mkwe Mk kE wt Lkke. MkekeykE yLkwMkkh MkkunhkkweLk frkk heku kkrfMkkLke

  MkkunhkkweLk uLkk kE khk kMk MkekeykE fkuxo{kt yhS

  y{kk, kk.01M k k u nh k k w e L k - k wM k e

  k r k y u LfkWLxh f u M k{k t Mk w L k ke k u yr{k kn ykh-Lkkh k uhnksh hnukk nkk suke yr{k knLkk ykk Mkk{u Mkur MkekeykE fk ux o ({w tkE)Lkk sMxeMk suxe W k k u nksh hn uk k k k k u L k khkske k oe fzf ykh fkuo nkku yLku yr{k knLkk feLku Xkfku ykku nkku

  kn Mkk{u wk fzf ykLkkLkkh ssLke ke

  LkxhMknu hkS kkte kh k &ku WXkkk nkukkkuhkSLke hksfe yLku nexe fwkk kh &

  Lkerne,kk. 1yuf Mk{ hkS kk teLkk

  wk s LkSfLkk Mkkke kkkk LkxhMkn u kk u kkLkk k wMkf{k t qkkqo zkkLkLke hksfe yLku nexe fwkk Mkk{u k k &ku WXkk Au. hkS kk te Wkh &ku WXkk{kt ykkk fkUkuMk{kt U[kkLke Mkrk MkoE Au. LkxhMknu wt Au fu, hkS kkteyu MknkkkLkku {k{k, kkkhe {Ms hk{ sL{qr{ rk, kSok knkze kukLkk yktkuLkLku kuxe heku nkk ko nkk. yuf Mk{u Lknu kkte krhkhLkk rMkLke hne [wf uk k q o r u{tkeyu

  kk uVk uMk o rkLk u nkk hk{kt k hkS kk teLke k{e hne nkukLkku {wku WXkku Au. LkxhMknu ykuxkukkkukkVe Lk kRV R LkkuxRLkV{kt fkwt Au fu, ku{Lku khu yuwt kwt nkwt yu nu k yuwt kku Au fu, zkkLk khefu ykLku w Mkkhe heku nkk he fkk nkuk. w Mkt{ Mkkku fk{ kR wt nkuk. ykLkk ku hkS kkte kkuku kkuVkuMkoLkk fk{kt yke kk nkk yLku ykLkk fkhu ftfLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. hkS kkukkLkk {tke{tz{kt khtkh VuhVkh fhkk nkk. ykk VuhVkh ku zLkke w k fhk{kt ykk nkk. yuf{kk

  huu kLk {khk Mkrk kkt[ koLke yr kwhe fhe k nkk. yuf rhc kLk ykheV {kunB{ kLkLku fkkfe ykuLke fkk {kxu Wkkhk{kt ykk nkk. u fu, {kuzuke kkukkLkw t kwt nkwt yu kLku hkSLkk{w ykwt nkwt. Mknu wt Au fu, ukke yue rkrk nke fu, zkkLku ku heku {wkLku WXkku Lk nkku. Mkn kkuku hkS {tke{tz{kt kLk nkk. LkxhMknu kkkhe {Ms hk{sL{qr{ {wk Wkh k kkukkLke kk Mk fhe Au. yk {wu kskLkk rhc Lkukk kf] yzkeLke hkkkkLke k kk fhe Au. hkSLkk Mkkke

  ykktfe MktkXLk ~fh-yu-kikk Mkkku uzku nkku. YkkkweLk w{kt skwt nkwt fu kwshkkLke yuLxe xuhrhMx Mfkuzuo MkkunhkkweLk yLku kuLke kLke fkiMkhkeLke khu yxfkk fhe nke khu kuyku ktLku skt nihkkkke {nkhkxLkk Mkktke sE hkk nkk khkk ko 2005{kt y{kk{kt MkkunhkkweLkLkwt yuLfkWLxh fhe ukwt yLku kuLkk kk kuLke kLkeLke k nk kE. yk fuMk{kt {nLkk Mkkke kwMkehk{ krkLku

  k ko 2006{kt kwshkkLkk kLkkMkfktXk{kt yufkWLxh{kt kkke ukku. MkekeykEyu yk ktLku Lkfe yuLfkWLxh fuMkku{kt kesuke yk yr{k kn Mkk{u Lkfe yuLfkWLxh fuMk{kt Mkk{ukehe yLku kztk h[kLkku ykhkuk kkku Au. YkkkweLk khk k Lkkfkuo xuMx fhkLke yhS kh Mkur MkekeykE ss keyu[ kuk Mk{k ykkk{e 14{e ykukMx kh MkwLkke nkk hku.

  f u ykhk uke ykh-Lkkh fk uE kMk fkh kh fkuxo{kt nksh Lkke hnukk k u ku Lkke. h ku yuf Mkhwt fkh kkke

  fkuxo{kt nksh Lk hnuwt ku Lkke. sMxeMk suxe WkkLkk u yr{k kn rY ykk u fzf knkh ykkk khk sMxeMk suxe

  WkkLke kqu kku ke fhe uk{kt yke nke yLku k u{Lke skyu sMxeMk keyu[ kukLke rLkwtf fhk{kt yke nke.

  y LknuLkk fnukke Mk Wkh kkkLku kue uk{kt ykwt nkw t yLku kqLke Yykk kR nke. u fu, LkxhMknyu {kuxe Mktk{kt kufkuLke {kLkrMkfkk kk yu uLku 21{e Mke {kxu kikh fhk {kxu hkS kkteLke tMkk fhe nke. hkS kk teLkk zkkLk khefuLkk kkk hr{kLk ku{Lke [eLk kkkLku LkxhMknu {kuxe rMkr khefu hsq fhe Au. LkxhMknLkw t fnuwt Au fu, hkS kkteyu kkt[ koLkk kkk hr{kLk su rMkryku

  {ue ku WuLke nke. MknLkk skk {wsk hkS kkte kkukkLkk kkk hr{kLk k{ kuZ ko Mkwe {kuxk {tz hkLkkh ykuAk kkLk hkLkkh xe{ Wkh ykkrhk nkk. u fu, LkxhMknu fkuRLkk Lkk{ ykk Lkke. Mknu kkukkLkk kwMkf{kt wt Au fu, hkS kkteLkk r{k yLku {tke{tzLkk Mkkke y Mknu ku{Lku ykukhuLk kkMk MxufMk ytku ytkhk{kt hkk nkk. yk {wkLku eu khk yLku kkrfMkkLk wLke LkSf yke kk nkk.

 • 2 / . 02-08-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 02-08-2014{uk (y,,R) : keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, Wk{ rMk, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mk-k{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  ktkeu...

  rk{kt xuf k{eke y{urhfk sk {ktk kufkue {w~fue{kt khku..?

  _ 2070, lH -6, . 02-08-2014

  y{urhfk sk {ktk wshkeyku rn {k{ kufkuu ykk{e fuxkf r we rk {e fu n. y{urhfke rk zuxk kuu rMx{{kt xuf k{e ok nhku wshkeyku rn rh{kt {kuxe tk{kt y{urhfk sk {ktk kufkue rk fk{ehe yxfe E Au. y{urhfk{kt oue yk xufrf k{e qh kk kuf r ku ue k Au. suk u wyu fkuLMwuxe {wtE kue ykurVu nkut[uk wshkk kufkuu ku{kh we kt s hkufkwt zu ue Mkr oE Au. wyuk rk {kxu wshk{ktke hkuse huhk 3000 yhS kk Au. yu uk wshk{ktke uf nh wshkeykue rk yhS nk yxfe nkukku ytks Au. y{urhf ru rk khk [ku yktfzkku wkku fhkku ke htw u{k kkkh ru {ku {kk yuf s uk 50,000 fhk w rk yxkk Au. yrfkheykuyu yk uwt k{ ykkwt k kze ne htw Er{uk yktfzkyku uk yk u [e nkukwt {ke fk Au. y{urhfkk ru rkk k k {uhe nVok fnuk {ku, fkLMwhk uLx zuxku{kt rkh k{e Qe kE Au. suk fkhu {kuxe tk{kt rk, kkuxoe yhSykuku hkku kE ku Au. fkuE [ku u, fkuE [ku rk ue fu krhfk Mkus{kt s ykwt kwt Au yuwt ke. yk {Mk korkf Au. kkuxo yu rke hkn uE hnukykuu ze hnue nkkfe {kxu y{u u yweyu Aeyu yu {kVe {kteyu Aeyu. yk {Mku qh fhk {kxu kuk Aeyu yu xqtf {{kt uu whM fhe uku, ue ykk Au. {Mkk k. 19{e swkEke s ukk kk nkukwt fuxkfwt fnuwt Au. suu k. 26{e swkEke rfhk MY kh fwO Au.

  yk ytu {e {krne {ws wshk rn khh{ktke yu r{ktke {kuxe tk{kt y{urhfk sk {ktk kufkue y{urhfkk rk uk {kxu hhkus nhkue tk{kt yhSyku yke nku Au. wyu fkuLMwux ykurVk yrfkheyku khk whe k k kufkuu rk ykk{kt yku Au. wkhu khke s {wtE ku ykue wyu fkuLMwuxe ykurV{kt rke fk{ehe X kE E ne. suke yrfkheykuyu kzkuz k fhk k {wt nwt fu, y{urhfk ku s u{e rk ykke fk{ehe fhk wyu rzkxo{uLx ykuV Mxuxe {w ykurV{kt s fkuE xufrf k{e oE Au. suk u rh{kt rk ykke fk{ehe X kE E Au.

  eS ksw {wtE ku ykue wyu fkuLMwuxe ykurV{k rk {kxu nhku wshkeyku rn {kuxe tk{kt kufku khke kE{kt Wk hne k nk. htw rke fk{ehe Y kE fk {k{u kAk {kufk{kt ykk nk. suk fkhu nu rk uk uk nhku wshkeykuu kt we xufef k{e qh kk kt hkufkwt zu. wshk yukuryu ykuV xqh ykuhuxok [uh{u {ek {kok skk {w wyu sk {kxu wshk{ktke hhkuse huhk 3000 suxe rk yhSyku fhk{kt yku Au. suk u nhkue tk{kt hhkus wshk{ktke kufku rk uk {kxu {wtE ku yku wyu fkuLMwux she ykurVu Au. htw yksu khke wyu rk ykurV{kt oue xufef k{ek fkhu {kuxe tk{kt wshkeykuu nkkfe kue zu ue k Au. wyu {kxu yhS fhkh r[hk xuu skwt nwt fu, nwt y{urhfk Vhk skku nku yu uke rk {kxu {u yhS fhe Au. su{kt {u wkhu kku{urxf VkuxkukVe {kxu u{s rkhu RLxhw {kxu kukk{kt ykku nku. htw rke fk{ehe{kt xufef k{e ok {u ku{khke wkh we{kt {u khu khu 10.30 fkfu ykk tuku {ku Au.

  y{urhfkk Mxux rk ku { r{kt hnuk y{urhfkk fkuLMwuxTku zuxku yufXku kk Au. yn kkuxo yu rk yhSyku h {tsqhe fu fkhke fk{ehe fhk{kt yku Au. fkuEu rk fu kkuxo ykk nuk yhskhkuu fkhu ue whkk h ze yhe [fke fhk{kt yku Au. k{kt rk rLxtwt fk{ kk Au. k k hr{k y{urhfk{kt yk {kxu sk {ktk [e, khk nhku rkkeoyku yZ{kt {wfkE k Au. nk{kt yk Mkk{kt fkuE ktrkf k{e Qe kE Au, htw u k{e wt Au, u ytu ru rk khk fkuE Vkuz kzk{kt ke ykku yu yk {Mku nsq whM ke fhe fk. yk {Mk khu whM ku, u ytu rurk [kuu fwt fne ke hkku.

  S

  kk uewz{k t yksfk Mk{kLk kLkLke ykLkkhe rV{ weLku ELku [[koykuLkku kuh Y kE kku Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, we rV{{kt fk{ fhk {kx u Mk{kLk kLku 150 fhkuz YrkkLke stke hf{Lke {ktk fhe Au. ufu, yk ytku fkuE Mkkkkh Mk{koLk {wt Lkke. khtkw Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, fh unhLke yk rV{ {kxu yrLkukk Mk{kLk kLku 150 fhkuz Ve Yku {ktk Au. u fh unh yk MkkLkku Mefkh fhu kku Mk{kLk kLk ykxe {kuxe hf{ uLkkh kk uewzLkk u k{ fkfkh kLku. Mkwkku khk {ke {krnke yLk wMkkh, we {kx u Mk{kLk kLku rV khefu rV{Lkk

  knuk rfu{kt kke f{ke yLku rV{Lkk MkuxukEx hkExTMkLkku 40 xfk rnMMkku {ktku Au. yk Wkhktk rV{Lkk fw LkVk{ktke 20 xfk rnMMkku {ktku Au.

  WuLke Au fu, ykhLkk Mk{{kt Mk{kLk kLkLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh xtfk kkze

  hne Au. k uLke yk k u o rhe ku s nku rV{u 115 fhkuzLkku fkhkukkh fku o nkku. khu kk Mkknu rhe ku rV{ rffu kkuMk ykurVMk kh k{ Mkkn{kt s 241 fhkuzLkku stke fkhkukkh fkuo Au. suLku E Mk{kLkLke {kfuox uw{kt h{ khku kku Au.

  rV{ we {kxu Mk{kLku {ktk 150 fhkuz Yrkk

  Mk{kLku weLkk knuk rfu{kt kke f{ke yLku rV{Lkk MkuxukEx hkExTMkLkku 40 xfk rnMMkku {ktku : Mkqk

  Mk{kLkLke rV Mkkte fh unh yko[rfk

  kkurwz{kt MkuMk rMkBkku kLke kue yLku nk{kt khu kufrkk {uLkkh MkrLk rkuLk nu rLku of{ktke yrLkukk kLk uk uke u{ Mkkku rV{{kt Lkshu kzLkkh Au. kuLke ykkkk{e rV{ zefu{kt MkrLk rkuLk nu ykRx{ MkkUk fhLkkh Au. kr{ yLku kuwkw rV{ku{kt kuLku yLkuf ykuVh ykuRx{ Lktkh {kxu {e hne Au. kuLke kufrkkLkku k ukLkk kMk kR hkk Au. nux Mxkuhe-2{kt kuLkk kek rkLf rMku khu [[ko skke Au. nux Mxkuhe-2{kt kuLkk kufr ykRx{ MkkUk rkLf rMku khu [[ko skke Au. {kuxe Mktk{kt [knfku ykLku uR [wk Au. ku kkurwz{kt kkukkLke rV{ku{kt kLk ykke hne Au. yuzx kkuLko Mxkhu ko 2011{kt rkk kkuMk-5Lkk h{kt u fheLku khk{kt nkukkku {[ke eku nkku. khkk kuLku kuLke fwkkLkk fkhu rV{kuLke ykuVh kk kke nke. yksu kuLke kkMku yLkuf kusux Au. yLkuf nuhkk{kt k ku fk{ fhe hne Au. ko 2012{kt Rhkurxf keh rV{ SM{-2 {khVku kkurwz{kt yuLxe fko kk kuLke LkkU ukR nke. MkLke rkuLk nu rxLkk yuLz kuku Lkk{Lke rV{{kt Lkshu kzLkkh Au.yk Wkhktk kuLke kkMku fuxef rV{ku Au. ykkk{e rMkku{kt ukMkkRx yLku MkrLk rkuLk [u w U[kk hnuu. MkLke rkuLku fkw t Au fu ku fkuR rk{kt hkk kh kkukkLke kkurwz furhh kh kLk ykkk {ktku Au. kuLke kkMku h hkus Lkk Lkk kuszux yke hkk Au. khk{kt ykk kk

  yLku yuf yrLkuke khefu khke [knfkuyu kuLku Mefkhe ek

  kk ku kkuku k nu kuLke wkfkLke R{us{ktke

  knkh rLkfk {ktku Au yk s fkh{u ku Mkkk

  hku k{ fhk {ktku Au. u fu kuLke R{us {wskLkk kek yLku rV{ku kuLku nk{kt nkk kke hne Au.

  u fu k u Mkkhe r V { k u

  {kxu ykkke Au. kuLkk kuke zku, uk yLku nu rkLf rMkLke khu [[ko Au.

  MkuMke rkuLk uke u{Lke rV{{kt ykRx{ Lktkh{kt

  zefu rV{Lkk ykRx{ MkkUkLke kikhe Y

  MkLke rkuLkLku kr{- kuwkw rV{{kt e ke ykuVhku fhkR Au : kufrkk{kt Mkkk s khku kku : ynuk

  kkurqzLke yrLkuke ftkLkk hkkkLke kufrkk nkLkk rMkku{kt e Au. kkuke MknLke eLk rV{Lku MkVkk nkk kk kk ftkLkkyu kuLke Ve{kt nu 50 xfkLkku stke khku fkuo Au. kuLke kkMku nu Lke Lke rV{ku yke hne Au. ku R{hkLk kLk Mkkku nu feke{kt fk{ fhk sR hne Au. yk Wkhktk Mkkhk kuLkh nuXLke rV{ku kuLkk nkk{kt yke hne Au. eLk rV{ {khVku ku kkukkLku xku[Lke yrLkuke nkukLke Mkkrkke ykkk{kt MkV hne Au. ku nu yke s {kuxe qr{fk yk fhk {kxu kikh Au. ftkLkk hkkku nk{kt kkukkLke wr{fkLkk fkhu k{k{ rLk{kokk rLkuofkuLku ykfkk fko Au. hkkkLkw fnuw Au fu ku kkurqz{kt wk {skwk heku ykk k {ktku Au. ku yue rV{ku{kt fk{ fhk {ktku Au su rV{kuLku [knfku nt{uk k fhkk hnu. rMkLku{kLkku yuf yuku rnMMkku ku kLkk {ktku Au suLku [knfku khu k we Lk fu kkurwz{kt kuLkk LkSfLkk kufkuLke Mktk e hne Au.

  yrLkukk ys ukLk yLku Mkts k suk fkfkhku Mkkku kuLke

  Mkkhe r{kkk Au. ftkLkk kkurwz{kt kuLke {skwk yLku MkV furhh hku Au. ku rV{ Vuh yLku yuf LkuLk rV{ yukuzo ku kkukkLkk Lkk{ kh fhe [wfe Au. ko 2006{kt hsq kue kUkMxh rV{ {khVku ku kkurwz{kt yke nke. khkk ku yLkuf kkkh rV{ fhe [wfe Au. su{k VuLk rV{Lkku Mk{ku kk Au. rhrkf hkuLkLke r-3{kt k kuLke kkkh qr{fk nke. yk rk{ khke rMkLku{kLke Mkkike MkV rV{ kifeLke yuf rV{ kLke [wfe Au. ftkLkk 16 koLke {kt rne yke nke. kkuzkf Mk{ Mkwe {kuzk{kt hneLku ku kkurwz{kt yke nke. ku kkurwz{kt kkukkLkk Mk {k hsq fhk {kxu k eke Au. ftkLkk khkkk nu kkukkLke furhhLku yrk zkke ykk khk {kxu Mks Au.

  ftkLkk kkMku nk Mkkhk kuLkhLke rV{ku k Au : nuk

  ftkLkk hkkku kuLke Ve{kt 50 xfkLkku khku fkuo Au

  nk{kt kufrkk {k kk rLko fhkku

  rff rV{Lke MkVkk kk sufeLk khu Mk kR Au

  yufkAe yuf yLkuf Lke rV{kuLke ykuVh

  etfkLkk rk kh kkukkLkk LkSfLkk kufku Mkkku nkurzu {Lkkk {kxu sufeLkLke kikhe : Mk{kLkLku yk{tk

  Mk{kLk kLk yrrLkk rff rV{Lku kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {k kk yk rV{{kt yrLkuke khefuLke qr{fk yk fhLkkh sufeLk wk s w Au. kuLku yk rV{ khk nu rff {e kR Au. Lke Lke rV{kuLke ykuVh Mkkk yke hne Au. keS kksw sufeLkLkw fnuw Au fu rffLke MkVkk kk ku kuLke kusLkkLke rkfw LkSf knkU[e Au. kuLku kk u r wz{k t k k u k k L k e ykuf We f h k { k t M k V k k {e Au. kuLkw fnuw Au

  fu k u nsw w

  ykk k {ktku Au. ykkkk{e rMkku{kt sufeLk etfk{kt kkukkLkk LkSfLkk r{kku Mkkku nkurzu {Lkkk r[khe hne Au. Mk{kLk yLku MkkrsLku yk{tk ykkk{kt yku kue kk Au. rff rV{Lke f{ke nu 150 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. yk rV{ {tkkhLkk rMku 100 fhkuz Mkwe knkU[e kR nke. rff rV{ 200 fhkuz Mkwe fuxk kkk{kt knkU[u Au kuLkk Wkh nu Lksh Au. u fu, ykr{h kLkLke rV{ w{-3 rV{u k rMk{kt 100 fhkuzLke f{ke fhe nke. khu rffu kkt[ rMk{kt yk fkhkukkh fkuo Au. sufeLk {kxu Mkkhk Mk{k[kh yu Au fu Mk{kLk nk{kt kuLke ykkWLke k{k{ yrLkukeykuLku wkeLku sufeLkLke [khu kksw tMkk fhe hkku Au. sufeLk k Mk{kLk MkkkuLke ftkLkeLkk fkhu hkkkuhkk Mxkh kLke kR Au. kuLke furhh{kt rffLkk fhku Lkku ktf yke kku Au. u fu sufeLk MkkkLke Mkkku ykk k {kxu kikh Au. kuLke huMk-2 rV{{kt qr{fkLke k MktMkk fhk{kt yke nke. u fu {w yrLkuke khefu kuLke k{ MkV rV{ Au.

  kkEku,kk.1kkEkLk{kt rk rMkkh{kt yku fkykurMkk

  nuh{kt kuMk kkhLkk fkhu rMVkux kkkt ykuAk{kt ykuAk 20 kykuLkk {kuk kk Au. khu 270ke k w kufku ktehheku k kkkt ku{Lku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk Au. MkkrLkf ktkLkk yrfkheykuLkk skk {wsk nsw k {]kktf u kue nuk k fhkE hne Au. rMVkuxLkk kku Mk{k kLx{kt ek ykk Vkxe rLkfe nke. suLke

  kux{kt ehu-ehu fkykurMkk nuhLkku rkLkuLk rMkkh yke kku nkku. ykkLkk fkhu MkkrLkf kufku{kt VVzkx kke kku nkku. MkkrLkf ktkLkk yrfkheykuyu Mk{k rMkkh ke fhke ykk kh fkkw {ukLkk Lkku nkk ko Au. MkkrLkf Mkwhkk yusLMkeykuLkk skk {wsk, {kuze hkku ku yk rMVkux{kt ykh Mkwe 20 kykuLkk {]kun {e ykk Au. khu yL 270ke w k kkk ku{Lku

  (_ h ...)

  kkEkLk{kt tfh rMVkux kkkt 20ke w kufkuLkk {kuk

 • 3 / . 02-08-2014, y{kk

  V L

  hkkwh,kk.1Ak eM k kZL k e h kskL k e

  hkk wh LkSf yuf zuxk uLk uxk ^w ftkLke{kt yksu nue Mkkhu zkfku kkkt ftkLke{kt fk{ fhkk kkt[ kykuLkw t {kuk rLkkwt nkwt. hkkwhke 40 rfku{exh qh yku ykLkkwh rMkkhLkk Wko kk{{kt Lkkhk ^w ftkLkeLkku kLx Mkk Au. kt yksu nue

  Mkkhu y[kLkf rMVkux kku nkku. kkueMk yrfkheykuLkk skk {wsk, nue Mkkhu kLxLkk yuf Y{{kt rMVkux kkkt [f[kh {[e sk kk{e nke. yk rMVkux Mk{u Y{{kt f tkLkeLkk Mk wkhkEh Mkrnk Mkkk f{o[kheyku nksh nkk. ufu, rMVkux kkk knuk MkwkhkEh yLku yuf f{o[khe Y{ knkh rLkfe skk rMVkux{kt

  ^w ftkLke{kt rMVkux kkkt 5 {swhkuLkk f {kuk kkt^w ftkLkeLkk kLx{kt ykB fkhkuMkh rMVkux MkkrLkf ktkyu rMVkuxLkwt fkh k kkkMk nkk he

  hkkwh LkSf ykLkkwh rMkkhLke xLkk

  kuEk, kk.1[eLk M k u L k k khk k

  rMkkh{kt wMkkuheLkk Mk{k[khku ykh-Lkkh Mkk{u yku Au. khu nu [eLku k wMkkuheLke kkLkku Mefkh fkuo Au. [eLk MkuLkk khk nuh fhkuk rLkuLk {wsk kMkrf rLk tk h uk ytk u yk-yk khkykuLkk fkhu kwke yke xLkkyku kLke

  ske nk u Au. [eLkLkk hkxe Mkwhkk {tkkLkk kk fhLk kUk kLkUku skwt nkwt fu, kk ku o Mkhn Wkh yke fuxef xLk kyk u M k k{ u yke n k e . ufu, yk ytku rk{kt kzk kh khMkh kk[ekke ykk rkkuLkku ytk kku uEyu. kLkUku 2013{kt ukMkktk kxe LkSf kLku xLkkLkku Wu fhe

  skwt nkwt fu, Mkhn Wkh nsw fkuE r[Lnku kkk{kt ykk Lkke. kku uku [u [kh nh rfku{exhke w ktke Mkhn ytku yk-yk {kk u ku o Au. suLkk fkhu yke wku kke nku Au. WuLke Au fu, kk kuo ukMkktk rMkkh{kt [eLke MkuLkkyu khke rMkkhku{kt wMkkuhe fheLku kkukkLk xuLx kkk nkk. [eLkLkk kLk{tke e fAktkLke khk kkk knuk kLkue yk xLkkke kku uku [uLkk Mktktku Mk nkk. khu LkhuL {kueLkk zkkLk kLk kk [eLk khk k k Mkhn{kt wMkkuhe fhkE Au. su{kt rkMk Mkt{uLk hr{kLk khk yLku [eLkLkk rkrLkrykuLke kuXf hr{kLk s wMkkuheLke xLkk Mkk{u yke nke.

  khke Mke{k{kt wMkkuhe kE nkukLkwt [eLk MkuLkkyu MefkwO

  Mkhn ytku rrk {kke wMkkuhe kke nkukLkku [eLkLkku kku : {tkkke rk Wfuk [eLkLkku Mkk

  [eLkLkk hkxe Mkwhkk {tkku fkuo wkMkku

  kwu,kk.1kwu rskLkk {krLk kk{{kt ku wMLkLke xLkk{kt Mkkk

  {kukLkku yktfzku e hkku Au. Auk Mk{k[kh {k kt Mkwe {]kfkuLke Mktk eLku 51 kE kE Au. rsk ktkLkk yuf yrfkheLkk skk {wsk {]kfku{kt 22 {rnkyku, 23 kwkku yLku A kkfkuLkku Mk{ku kk Au. yrfkheyu w{kt skwt nkwt fu, hknk fk{kehe hr{kLk w ykX kufkuLku fkx{k Lke[uke Mkk{k heku knkh fZkk nkk yLku ku{Lku LkSfLkk nkuMkx{kt Mkkhkh ykuo Mkuzkk Au. LkuLk E{hsLMke rMkwrhxe VkuMkoLkk 300ke w skLkku fkx{k nxkkLkk fk{{kt kkuk Au. ufu, xLkkLku 48 fkfke w Mk{ eke kku nkukke nu fkx{k Lke[uke fkuE Sek {u kue kk Lknek kLke kE Au. suLkk fkhu {]kktf u kue kk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, {tkkhu {kuze hkku khu hMkkLkk kku kwu LkSf {krLkkk{{kt s{eLk Mke kzkk ykw kk{ xkwt nkwt. su{kt 200ke w kufku xkk nkk. hr{kLk k]n{tke hksLkkkMknu woxLkk{kt {]kfkuLkk krhkhsLkkuLku ku-ku k Yrkk Mknk ykkkLke nuhkk fhe Au.

  k wu woxLkk{kt {]kk tf eLku 51 Mkwe knkutku

  swLkkkZ,kk.1ktkk Mk{Lke hksfe WkusLkk kk ytku yksu

  nue Mkkhu swLkkkZ {nkLkkhkkrfkLkk {uh Mkrnk swk-swk kkrfkheykuLke rLk{qtf fhe uk{kt yke Au. su{kt swLkkkZ {nkLkkh kkrfkLkk {uh ku SkwkE rnhkhkLke he fhkE Au. khu zuwxe {uh ku rkhe fkuxu[kLke he fhkE Au. fkuxu[k Mkk{u [wtxe{kt fkUkuMkLkk nwMkiLkkE nk Wk hkk nkk. ufu, {kkLk{kt ku{Lkku 44 r 16 {kkuke khks kkk ytku rkhe fkuxu[kLke zuwxe {uh ku rLk{qtf fhkE nke. rkhe fkuxu[k {nkLkkhkkrfkLke [wtxe knukt s fkUkuMk{ktke kku fhe kkukkLkk Mk{kofku Mkkku khke sLkkk kkxeo{kt uzkk nkk. khu

  swLkkkZ {nkLkkh kkrfkLkk rhku kkLkk Lkukk khefu fkUkuMkLkk Mkkek rhzkLke he fhk{kt yke nke. WuLke Au fu, swLkkkZ fkukkuohuLkLke keS kkuzeLke {wk kwhe kkkt yksu {nkLkkh kkrfkLkk fr{Lkh ykhfu XhLke ykkk{kt sLkh kkuzoLke {exkLkwt ykkusLk fhkwt nkwt. su{kt nuhLkk {uh, zuwxe {uh MkkrLkf Mkr{rkykuLkk 12 Mkku ku{s rhkukkLkk LkukkLke [wtxe nkk hk{kt yke nke. su{kt {uh ku SkwkE rnhkhk , ku{s zuwxe {uh khefu rkhe fkuxu[kLke h fhkE Au. LkkUkkk Au fu, swLkkkZ {nkLkkhkkrfkLke [wtxe{kt khke sLkkk kkxeoyu 60{ktke 41 kuXfku {ue Mkkk fkUkuMk kkMkuke AeLke ee nke.

  sqLkkkZ {LkkkLkk {uh ku SkwkE nhkhkLke rLk{qtf

  {LkkkLkk zuwxe {uh ku rkhekE fkuxu[k yLku rhku kkLkk Lkukk khefu MkkekkELke rLk{qtf fhkE

  ktkk Mk{ke [kke hksfe yxfkuLkku ytk

  Mkkz,kk.1Mkkz nuhLkk kek hkuz

  kh yku k wshkk nkWMkk k k uz o L k e 26 Lk t khLk e rkzk{kt kkWLz Vkuh kh Mkk {fkLkLke ek kwkh {kuze hkku y[kLkf h k k e k E s k k t yVzkkVzeLkk u {knk u Mkoku nkku. yk woxLkkLkk kku rkzk{kt Mkkx fhk k 12 k rhkhLk k k{k{ Mkku Lke[u kuze ykk nkk. WuLke Au fu, woxLkkkMk kLku kukrkLkk yk {fkLk{kt 70 k e o k t k k k u L k {kLkkE Lkkf hnukk nkk. ku{Lkk hMkkuzkLke rk kwkhu {kuze hkku ykhu 10 fkfu kqxe

  kzkk MkkrLkf hrnku{kt VVzkx Vukku nkku. yk xLkkLke kkkt nkWMketk kkuzoLkk yrfkheyku

  xLkk Mku kuze ykk nkk. khkk rkzk{kt hnukk k{k{ kufkuLku Mkk{k heku knkh fkZe

  yL skyu Mk uzkk nkk. ufu, yk woxLkk{kt fkuE {kuxe LknkrLk kE Lknke. yk xLkkLkk

  k k u z eky uM k k e ys kh, keykE yu{yuLk [k ihe yLk u MkkrLkf LkkhkkrfkLke xe{ xLkk Mku yke knkU[e nke. WuLke Au fu, nkWMkk kkuzoLke sLkf rkze tkk u{k t MkoE hnu woxLkkykuke k u f k u{ k t khkxL k k u {knku Vukku Au. khtkw yksLk e {k Ukhe{k t yL Mkkuyu [k kzk h nkukke Mkktkh fhwt

  kkukk ku{ Lk nkukke k[khe {kukLkku {w{kt Mkkx fhe hkk Au.

  Mkkz{kt nkWMkk kkuzoLke rkzkLke ek kqxe kze

  nkWMkk kkuzoLkk {fkLkku{kt w yuf woxLkk

  Lke rne,kk.1LkhuL {k ueyu zkkLk

  fkkoLkku [unhku kk {kxuLke fkk nkk he Au. su ytkkok LkhuL {kueyu k {w rhc Mkr[ku [u skkkheykuLke n U[e fhe ee Au. s u{k t zkkLk fkkoLkk {w Mkuuxhe Lk wk uL r{k, hkx e Mk whkk Mkknfkh, ySk zkuk yLku yurzLk rLMkk Mkuuxhe kefu r{kLkku Mk{ku kk Au.

  Mkwkku khk k kke {krnke {wsk zkkLk LkhuL {kueyu Mkwhkk Mkr[ ySk zkukLku

  Mkwhkk Mktktrk skkkheyku Mkkk u ru yLk u LwehLk u kke skkkheyku MkkUke Au. khu {w Mkuuxhe LkwkuL r{kLku ELkMx[h yLku rfkMkLku kke skkkheyku MkkUkk{kt yke Au. khu yurzLk rLMkek Mkuuxhe kefu r{kLku furkLk uxLk u kkk rkkkuLkku fkokh MkkUkkku Au. kuyku furkLkuxLke kuXf kuskLke skkkhe k Mktku. yk Wkhktk yk ku Mkr[ku zkkLk fkkoLkw t YrxLk fk{fks k Mktku. zkkLk fkko{kt fk{fksLk w t rksLk fhLkkh

  LkhuL {kue Mk{k fkkoLku Lkwt htkYk ykkk {kku Au. Mkwkku khk k kke {krnke {wsk, LkhuL {kue kefu r{kLku keyuMk-2 kLkkk {ktku Au. ufu, khke ktkhLkk rLk{ {wsk k uyku yk{ fhe fu ku{ Lkke. fkhfu, zkkLk fkkoLku yktkhhkxe Mkhu yL Lkukkyku yLku Mkhfkh Mkkku fk{ fhkLkwt nku Au. suke zkkLk fkko{kt ku keyuMk nku ku khtkhkLku ku {Lkkke Lkke. suLkk fkhu kefu r{kyu yurzLk MkuuxheLkk kke s Mktkkuk {kLkku kzu.

  keyu{yku{kt k Mkr[ku [u fk{Lke nU[e fhkEzkukLku Mkwhkk Mktktrk, LkwkuLLku ELkMx[hLku kke, kefu r{kLku furkLkux kke skkkhe MkkUkkE

  {kue keyu{ykuLkku [unhku kk Mkr kk

  kukk,kk.1{uLkk rhk rsk{kt wrLkkLkku Mkkike {kuxku yLku khkLkku

  knuku yxk {uk Mkkuh kkh kLxykfkh kk{k sE hkku Au. Yrkk 4 nh fhkuzLkk [uo ykfkh kk{e hnu yk Mkkuh kLxke 700 {ukk kux rseLkwt WkkLk fhe fku. yk Mkkuh kLx [kw kk kAe rseLke f{k rk wrLkx 5.40 Yrkk ku. su u{kt Mkkike ykuAk hLke rse nu. Mkhfkhu ykhu yk Mkkuh kLxLku k ko{kt fkohk fhkLkwt Lke fwO Au. yk ytku { uLkk {w Mkr[ yuMkykh {kunLkeyu skwt nkwt fu, Yrkk 4 nh fhkuzLkk [uo kikh kLkkh yk kLx k ko{kt kqo ku. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, yk kLx{kt hk MkhfkhLke Mkkku fuLe Wo {tkk, kkh kez fkukkuohuLk, Mkkuh yuLkSo fkukkuohuLk ykuV ELzkLkk Mktwk {u ykfkh kk{u. suLkk {kxu sYhe LkkktLke Mknk r kUf fhu.

  {.u{kt wrLkkLkku Mkkike {kuxku Mkkuh kLx kLkkku

  yxk {uk Mkkuh kkh kLxLkwt rLk{ko ku

  wrLkkLke Mkk ike {kuxe Mk k u r {erzk MkkEx V uM k k wf k k u k k L k w t [ ux k Ve[h kt fhk sE hne Au. [uxk Ve[hLkk fkhu Mkwkhrnx kLkue yk MkkEx nu k uLke {kukkE [uxk yufuLkLku Mktkqo heku kt fhe uu.M{kxo VkuLk ykk kk kufku r{kku Mkkku [uxk

  fhk yL {kukkE yuMkLkku Wkkuk fhk kk Au. khu VuMkkwf k kkukkLkk {uMkuLsh yufuLkLku w rMkkhk sE hkw t Au. suke nu VuMkkwf wMkuo [uxk {kxu {uMkuLsh yuMkLkku Wkkuk fhku kzu. VuMkkwf khVke skk {wsk ykkk{e yuf-ku {rnLkk{kt yuLzk uEz yLku ykEVkuLk wMko {kxu [uxkLke Mkwrk kt fhe uku.

  VuMkkwf yuk.{kt [uxkLke Mkwrk kt s fhe uku

  y{urhfLk Mk tMku hkxkrk khkf ykukk{k Mkk{u fuMk [kkLke {tswhe ykke ee Au. suke nu y{urhfkLke fkuxo{kt hkxkrk khkf ykukk{k Mkk{u MkkkLkku qh Wkkuk fhkLkku fuMk [ku. y{urhfkLke rhkfLk kkxeoyu ykukk{k kh ko 2010{kt nukfuh fkku kkw fhk kkukkLke ktkhe MkkkLkku whWkkuk fku o nkukLkku ykkuk kke ku{Lke Mkk{u fuMk [kk MktMkLke {tswhe {ktke nke. su ytku MkktMkku{kt {ku nkuk Akkt ytku yk MkkLku {tswhe {e kE nke. MktMk{kt knw{ke hkke rhkfLk kkxeoyu yk Mkk hsq fkuo nkku. suLku 225 r 201 {kke {tswhe {e nke. yk ytku rkrk k fhkk

  hkxkrk khkf ykukk{ku skwt nk w t f u, Mk tMk{kt yk fkhLkk Mkk kkMk fhk yu Mk{Lkku wkk uk Au. ykLke skyu rhkfLk kkxeoyu y{urhfkLkk kufkuLku k kk kuk Mkk kkMk fhk Mk{ ykkku uEyu. ykukk{kyu yk MkkLku hksfe Lkkxf kke w{kt W{uwO nkwt, ku{u nukfuh fkku kkw fhk hr{kLkkehe fhe nke fkhfu,

  MktMk{kt rhkfLk kkxeoLkk MkktMkku kuLkku rhku fhe hkk nkk. ku{Lkku ykkuk nkku fu, ykukk{k MkM Mkuk{kt kk fhe ktkhLkku tk fhe hkk Au. Mkkku s rhkfLk kkxeoyu ykukk{k kh kuhfkuMkh heku fkk{kt VuhVkh fhkLkku ykhkuk k kkku nkku.

  ykukk{k r [ku MkkkLkk wkkukLkku fuMk

  kMkku,kk.1kMkku kku h{kE hnu 20{e fku{Lkuk

  kuBMkLkk ykX{k rMku khku yukurxMk rkk{kt knuku {uz Sku nkku. khkLkk rfkMk kkizkyu rzMf kku{kt kkuz {uz Ske uLku MkVkk ykke nke. kkizkyu 63.64 {exh qh rzMf VUfeLku kkuz{uz kh fu s{kku nkku. yk knuk rsBLkkMxef{kt k kkuL {uz Ske khkLkk {uzLkwt kkw wwt nkwt. khu fwMke{kt ku kkuz {uz, yuf rMkh {uz {ueLku khku kkukkLkku kkku kkk hkku nkku. khkLke kkekk fw{kheyu 55 rfkukk{ ko ({rnk) r MxkE fwMke{kt kkuz {uz Sku

  nkku. kkekkyu fuLkuzkLke rkxLke kuhzkuhLku yuf khVe {u[{kt 3-1ke nhke nke. khu kwkkuLke 65 rfkukk{ r MxkE fwMke{kt khkLkk kukuh ku kkuz {uz Sku nkku. kukuhu VkELk {u[{kt fuLkuzkLkk sukuLk kkVkuhLku 10-4ke kAzkx ykke nke. khu keS khV khke kwk nkufe xe{u MkkWk ykrfkLku 5-2ke nhke Mku{eVkELk{kt u fkuo Au. khku kwk {u[ku{kt [kh{ktke k rs {uk nkk. yk Mkkku s xqLkko{uLx{kt khk 47 {uz Mkkku yuf { Mkwhe kkt[{kt {u knkU[e kwt Au. khku ykh Mkwe 13 kkuz, 20 rMkh yLku 14 kkuL {uz {uk Au.

  fku{Lkuk kuBMk: yuuxef{kt khku {uzLkwt kkwt kukwt

  47 {uz Mkkku khk kkt[{kt {u

  rzMf kku{kt rfkMk kkizkLku kkuz {uz, rsBLkkMxef{kt k kkuL {uz Mkkku khkLke yirknkrMkf MkVkk

  Mk{k Wkh khk{kt khu hMkk kze fu

  rn{k[, Wkhktz{kt khu hMkk

  Lke rne,kk. 1u{kt {kuLkMkwLkLke rMkLkLke yksu ke {rnLkk{kt yuLxe kR kR

  nke. uLkk Wkhe, kr{ yLku { kkku{kt nu Mkkhku hMkk kR hkku Au. nk{kLk rkku ykkkne fhe Au fu Mk{k Wkh khk{kt khu hMkk kMku. [keYk yLkks, MkkukkeLk yLku fkkMkLkk rMkkhku{kt Mkkhku hMkk kR hkku Au. swLk {rnLkk{kt hMkke rMkLkLke Yykk kk kkke 30 {e swkR Mkwe{kt hMkk Mkhuhk hMkk fhkk 23 xfk ykuAku hkku Au. swkRLkk {{kt {kuLkMkwLk Vhe Mkr kkk {kuxe hknk kR nke. 23{e swkRLkk rMku kwhk kuk Mk,kn hr{kLk Mkhuhk fhkk 24 xfk khu hMkk kku nkku. yk rMkLk hr{kLk k{ k khku kku Au. nk{kLk rkku fkwt Au fu kkuk, {nkhkxTLkk rhkR kkku, ArkkZ, kwshkk yLku {nkhkx{kt Mkkhku hMkk kMku. keS ykukLkk rMku k khu hMkk kR fu Au. {kuLkMkwLk{kt e{e krkyu rhhe kk kk {wtkR{kt swkR{kt yirknkrMkf hMkk kku Au yLku yktfzku 1462 {e{eLkku LkkUkku Au. su swkR 1965{kt 1455.5 {e{eLkku nkku. kwu{kt khu hMkkLkk fkh{u uz Mke kzkLke nkuLkkhk MkoR Au su{kt {kukLkku yktfzku 50ke Wkh knkU[e kku Au. {nkhkxLkk ro, {hkXkzk yLku yL rMkkhku{kt Mkkhku hMkk kR hkku Au. {hkXkzk{kt s Mkkike khu uzwkku yk{nk fhu Au.sB{w fk~{eh, rn{k[ u yLku yL kkku{kt khu hMkk kR fu Au.

  kkt[ {swhkuLkk {kuk kk nkk. ufu, yk rMVkux fk fkhMkh kku ku nsw Mkwe e fkwt Lkke. xLkkLke {krnke {kk MkkrLkf VkhrkkuzLke xe{ yLku ktkLkk yrfkheyku xLkk Mku kuze kk nkk. ku{u {]kunLku knkh fkZe kkuMx{kuxo{ {kxu Mkuzk nkk. nk yk Mk{k {k{kLke kkkMk nkk hkE Au.

  ( ...)Mkkhkh ykuo ku{Lku nuhLke swe-swe nkuMkx{kt k fhkk

  Au. kkuLke Mktk ukk {kukLkku yktfzku u kue nuk k fhkE hne Au. woxLkkLkk kku k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu Y fhe uktw Au. kkEkLk MkiLLkk 300ke w skLkku k[k yLku hknk fk{kehe{kt kke kk Au. hr{kLk kkEkLk Lkukk {k k rskWyu Mktktrk rkkLkk yrfkheykuLku k[k yLku hknk fko{kt kke sk Mkw[Lk fwO Au. WuLke Au fu, yk rMkkh{kt kwkh Mkkhu kuMk kkhLke xLkk Mkk{u yke nke. khkk {kuze hkku rMVkux kkkt ykk Vkxe rLkfe nke.

 • 4 / . 02-08-2014, y{kk

  Year : 02, Issue : 42, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 02-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 42, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.02-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  y{kk,kk.1ykukMx {rnLkkLkku knuk hrkhLku rh{kt

  uLzek-zu khefu Wsk{kt yku Au. yk uLzek-zuLke tkMxMko ykkwhkkkqof hkn ukk nku Au. khu yk hrkhu uLzek-zu nkukke khku{kt uLzek kux hek wkLkkuLkku Mkkhku uk {e hkku Au. uLzek-zuLkk rMku ftEf Lkwt fhk kkh wkLkku yk kuo Lwh kkxeoLke w{ {[kk kikh kk Au.

  kLkk SLk{kt Mktkteyku, MLkunesLkku yLku fkixwtrkf MktktkuLke Mkhk{e{kt r{kkkLkw t kw nt{uk khe nku Au. r{kkkLkk ykk MkwkMk ko rLk:Mkko MktktLku ke uk {kxu ykukMx {rnLkkLkk

  knuk hrkhu rh{kt uLzek-zuLke Wse fhk{kt yku Au. yk hrkhu uLzek-zu nkukke kuLke Wse {kxu ykhke s rk^x-ykxfLke wfkLkku{kt wkLkkuLke ez {k kke Au. fkuuu{kt hrkhu h nkukke fuxkf wkLkku rLkkhu s uLzek-zuLke Wse fhe ukk nku Au. suLku E kwkhu Mkktske nuhLke 150ke w rk^x-kuk{kt kknfkuLke [nkn Y kE kE nke. {kuxkkkLke rk^x kuk{kt wf ku{s wkeykuLke ez uk {e hne Au. rk^x {kfuox{kt kkuoke [ke ykke khtkhk {wsk kuxk

  fkzTMko yLku uLzek kuxLkwt u[k e kwt Au. ke^x kuk{kt ykhu Yrkk 50ke E 1200 MkweLkk kuxk fkzTMko ku{s Yrkk 10ke E 2000 MkweLkk uLzek kux Wk Au. yk Wkhktk wkLkku khk kwkkLkk Vw Mkkku Mkur rk^x{kt [kufux ku{s EuxkurLkf ykEx{ ykkkLkku u k ku Au. kMk [kufuxke kLkuk ^kh, kwf yLku MkxeoVefuxLke kkukkk w uk {u Au. yk Wkhktk r{kku ktkk Mk{ Mkw Wkkuk fhe fu ku {kxu kuLkzkE, {kukkE, nuzVkuLk MkrnkLkk EuxkurLkf MkkLkkuLke rk^x ykkkLkwt [ k uk {u Au.

  uLzek-zuLkk kku rk^x ykxeofLke wfkLkku kh ez

  y{kkLkk wf-wkeyku uLzek zu yLku kuxk fkzoLke hee{kt Mk : ux{kt [kufuxLkwt {k wt

  hrkhu rh{kt Wsku uLzek-zu

  khfk{kt 18 #[ hMkk kkfkk Mkok sktkkfkh

  y{kk kk fkXekkz{kt kkhu {u ktkk

  fuku{kt 12 #[ hMkk kzkk Mkrk fVkuze kLke hMkkLkk kku {kAe{khkuLku rhku Lk uzk Mkq[Lk

  khfk, kk.1rk kwshkk yLku khkk y{kkLku

  kke{kt khkkuz fko kk {uhkyu nu Mkkihkx{kt khk{e fhe Au. kk {kuze hkku khfk yLku swLkkkZ rskLkk fuku{kt khuke yrkkhu hMkk kzkk

  sktkk fkhLke Mkrk MkoE Au. k{k{ rLk[kkk rMkkhku{kt kke hkkk fuku nuh kke{kt khfk kE kwt Au. khu hMkkLkk kku ykusMk-2 zu{Lkk Lk hk kukLke Vhs kze Au. keS kksw khfk{kt k Mkok sktkkfkhLke Mkrk MkoE Au.

  k kke {krnke {wsk, hk kh Mkou ykh yuh MkwouLkLkk fkhu khu hMkk kze hkku u. yk hMkku knuk rk kwshkk khkk y{kkLku h{k uw t nk w t . khkk nu {uhkyu MkkihkxLkku khku eku Au. MkkihkxLkk rr kkku{kt Auk 24 fkfke {wMkkkh hMkk LkkUkku Au. khu hMkkLkk fkh u khfk yLk u f uk u{k t sktkkfkhLke Mkrk MkoE Au. Auk 24 fkf hr{kLk khfk{kt 18 #[ khu fuku{kt 12 #[ke khu hMkk kkku Au. khu hMkkLkk kku Xuh-Xuh kke hkk nkk. suLkk fkhu kufkuyu khu nkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kze hkk u Au. k tk khk

  kLkkk{kt yku r-{kuLkMkwLk kLkLkk u khk u Wzke ukk hMkku Mkok kke-kke fhe ewt nkw t. khfk{kt 18 #[ hMkk kzkk rLk[kkk rMkkhku{kt kke [kh Vqx kke hkk nkk. khu swLkkkZ rskLk fuku{kt 12 #[ hMkk kkfkk Mkok kke hkk nkk. kk {kuze Mkktske Y kuk hMkku kLkkhLku k sw t nkw t. kLkkh rskLkk kLkkh Wkhktk {nwk yLku rnkuh ktkf{kt 10 #[ke w hMkk LkkUkku nkk u . kh u hMkkLkk kk u swLkkkZ ktkfLkk k{k{ zu{ku{kt kkeLke rkw ykf LkkUkE Au. suLkk fkhu ykusMk-2 zu{Lkk Lk hk k Vqxke w kukLke

  Vhs kze nke. keS kks w nk{kLk rkk khk nS k khu hMkkLke ykkkne k fhkkk ktk khk nkEyuxo nuh fhe ukwt Au. ku{s {kAe{khkuLku rhku Lk uzk Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au. rkhLkk stkku{kt k khu hMkkke L keykuLkw t SLk kuhkwt Au. ktk khk yLkuf kkkyku uk{kt ykk nkuk Akk t rkhLkk stkku{kt XuhXuh kke hkkk Mkn MkrnkLkk L keykuLku nkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. WuLke Au fu, yk knuk y{kk yLku Mkkz{kt k khu hMkkLkk kku kwhsLkf MkrkLkwt rLk{ko kwt nkwt. ufu, hMkku rMkk{ku ukk kufkuyu kkk ktkyu hknkLkku kMk eku nkku.

  hkskekk, kk.1{u{kt hMkkLkwt uh xkk WkhkMk{ktke Mkhkh Mkhkuh{kt

  ykkk kkeLkk sMkh{kt xkzku LkkUkku Au. suLkk fkhu furzk fkukuLke Mkk Mkhkh Mkhkuh zu{Lke Mkkkxe{kt k xkzku LkkUkkLke Yykk kE Au. yuf Mk{u ykuh^ku kkLke LkSf knkU[u zu{Lke Mkkkxe ykhu 20.74 {exh LkkUkE nke. su zu{Lke ykuh^ku Mkkkxeke 1.18 {exh qh Au. zu{Lke Mkkkxe{kt Auk 24 fkf{kt ku MkuLxe{exh suxku xkzku LkkUkku Au. suLkk fkhu MkeLk{kt knue k Mkhkh Mkhkuh zu{ ykuh^ku kkLke ykkyku nu wte kLke Au. WuLke Au fu, Mkhkh MkhkuhLkk WkhkMk{kt khu hMkkLkk kku yuf Mkknke zu{{kt kkeLke ykf e nke. suLkk fkhu zu{Lke s Mkkkxe 114.56 {exhke eLku 120.99 {exh Mkwe knkut[e kE nke. ufu, khkk hMkk xkkt zu{Lke Mkkkxe xeLku 120.74 {exh kE kE Au.

  kkeLke ykf kt kkkt Lk{ok zu{Lke Mkkkxe nu xe

  y{kkLkk fkwkwh rMkkh{kt yku MkkukkhLke kku LkSf LkkMkwkkhLke kku{kt yuf ssohek {fkLk {kuze hkku hkke kwt nkwt. yk {fkLkLkk fkx{k Lke[u {fkLk{kt Mkkx fhkk kn krhkhLkk yuf ]k xkk nkk. xLkkLke kkkt VkhrkkuzLke xe{ xLkk Mku knkU[e kE nke. xe{u huMw ykukhuLk nkk he fkx{k Lke[uke ]kLku Mkk{kheku knkh fkZe ku{Lku LkSfLke nkuMkx Mkuzk nkk. MkkrLkf kufku khVke {ke {krnke {wsk, yk {fkLk k Mk{ke ssohek Mkrk{kt nkwt. khu hMkkLkk fkhu yk {fkLk hkke kwt nkukLkwt k {u Au. khtkw MkLkMkeku yk woxLkk{kt fkuE LknkrLk kE Lknke. WuLke Au fu, yk s rMkkh{kt ku ko knuk MkkukkhLke kku{kt yuf {fkLk hkke kkkt [khke w kufkuyu kkukkLkku S kw{kku nkku. khu yk kku{kt nS k yuk fuxkf ssohek {fkLkku Au su {kukLkku Mkk{kLk kLkeLku Wk Au.

  LkkMk wkkhLke kk u{kt ssohek {fkLk hkke

  ]k {rnkLkku ykkk k[k

  y{kk,kk.1y{kk {nkLkkh kkrfk{kt hMkke kke

  hkkLkk {wu kwkhu fkUk uMkLkk fkukku ohuxhkuLke ykkukLke{kt kufkuyu kk uzVkuz fhe nke. k u{s MxuLzk fr{xeLkk [uh{uLkLke ykurVMk{kt nkkku fkuo nkku. yk {wu fkukkuohuLk khk kkt[ fkukkuohuxhku Mkrnk 50 kufku Mkk{u fkhts kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUkk{kt yke Au. k kke {krnke {wsk, y{kk nuh{kt {tkkhu hkku kzu khu hMkkLkk fkhu Mkok sktkkfkhLke Mkrk MkoE nke. yk hMkkLkk fkhu Xuh Xuh kke hkk nkk. kke k wkh Mk we Lk ykuMkhkk fkUkuMk khk Mkkk kkLkku r-{kuLkMkwLk kLk ^kuk kku nkukLkk ykkukku Mkkku fkukkuohuLkLke ykurVMk{kt

  hswykk fhkE nke. ufu ku{ Akkt ku{Lke hswykk Lkk Mkktk{kt ykkk W~fuhkuk fkukku ohuxhkuyu kufkuLkk xkuk Mkkku fkukkuohuLk ykurVMk{kt kkuzVkuz fhe nke. yuxw t s Lkn fk Uk uMkLkk fkofhkuyu keMk kkku kkueLku {kuxk{k{kt VLk[hLku LkwfkLk knkU[kzk{kt ykwt nkwt. ku{s MxuLzk f{exeLkk [uh{uLk qkuL kxu Wkh kkeLkku kMk VUfk {k{u Qnkkkun {[e kku nkku. yk xLkk ytku BwrLk. rMkwrhxe ykurVMkhu fkhts kkueMk MxuLk{kt fkUkuMkLkk kkt[ fkukkuohuxhku Mkrnk 50 kufku Mkk{u Vrhk LkkUke Au. su{kt keLk u, kkirVf, Efkk, Mkwhsfkh yLku rkfk kuheLkku Mk{ku kk Au. fkhts kkueMku yk ytku Vrhk LkkUeLku w kkkMk nkk he Au.

  kkt[ fkukkuohuxh Mkrnk 50 kufku Mkk{u Vrhk LkkUkE

  r-{kuLMkwLk kLkLkk rVkMfk {wu fkutkuMkLkk fkofhkuyu kkuzVkuz fhe nke : fkhts kkueMk MxuLk{kt Vhek

  BwrLk.fkukkuohuLk ykurVMk{kt kkuzVkuz {k{u

  khu hMkkLkk fkhu he kMkLkk kwfk{kt kuku xkzku

  kLkke xkuMkLkk {krfku khu [kkkwh

  kwfk{kt 75 xfk suxku xkzku : hMkkLkk {knku{kt kufku hLke knkh LkefkLkwt {wu xku Au : ynuk

  y{kk, kk.1kh u hMk kL k k f kh u

  k M k L k u { kx e yM kh kR Au. {nkhkx T , k wshkk yLk u Wkhktz{k t kh u hMkkLkk fkhu kMkLk u rkfw yMkh kR nkukLke fkwkk nu xku[Lkk xkuMk k fhe hkk Au. {ue {krnke {wsk xkuMkLkk kwfk{kt 75 xfk MkweLkku xkzku kku Au. yk Mkke nk{kt Mkwhu kuk fkuR Mktfuk ukR hkk Lkke. keS kksw {kuxk xkuMk fuxef ykuVh k fhe hkk Au. u fu hMkke {knk u{k t k ufk u nk h{k t s hnukLkw kMkt fhe hkk Au. {nkhkx{kt {uhkLke Mkkhe

  kkk Au yLku khu hMkkLku kku hu Mkrnk fhe kMkkuLkku nkh kuhkE sk kkBku Au. hMkke {knkuLku fkhu xkuMkLkk kwfk{kt 75 xfkLkku xkzku kku Au kue ykkhqk Mkwkku khk {krnke {e Au. fhe kMkkuLku w ykkf LkwfkLk knkU[u kue kk Au fu{ fu nsw k {u fnuh kkk hnukLkku Au.

  nk {ufnuh kkk Au yLku hMkke {knku{kt kufku hLke knkh LkefkLkwt {wu xkkk nku Au. kufkuLku hMkkLke kw{kt h{kt kwhkE hnuwt khu kMkt kzu Au hMkke {knkuLke Mkee yMkh fhe kMkkuLku kk Au fu{

  fu [ku{kMkk{kt kufku kMk Lk fhkkt nkukke fhe kMkkuLkk kwfk{kt yMkh kzu Au. nk{kt hMke hnuk hMkkLkk fkhu fhe kMkkuLke kwfk{kt 75 xfk suxku xkzku LkkUkku Au yLku nk Vk 25 kwfk{kt kMkku kuzke kze hne Au. yzk{kt kwY hMkkLkk fkhu Xuh-Xuh xkVef { nkukke e fhe kMkku {kuze kuze hne Au. kMk fheLku {nkhkxke kwshkk ykke kMkku {kuze kze hne Au u fu y{kk MkrnkLkk nuhku{kt kz uk hMkkLke y{kk-hksfkux, y{kk-fA suk yktkrhf Yxku kh fkuE yMkh kE Lkke.

  eoLke Mkt{rkke s zkuxh rLko E fu

  eoykuLku k Mkkhkh ytku kLkku {qqk yrfkh

  y{kk, kk.1{uzef k uk u yksu k

  eoykuLku ku{Lku fku hkuk kku Au ku zkuxhku khk skk{kt ykkwt Lkke. yk Wkhktk ku{Lkk Eks {kxu fE fE Mkkhkh krkyku Wk Au kuLke k fkuE {krnke ykkk{kt ykke Lkke. u fu hkEx-xw-ELVku{uoLk yux {wsk e oyk uLk u k u{Lkk hkuk yLku ku hkukLkk {kxu fE-fE Mkkhkh krkyku Wk Au ku kLkku yrfkh hnuku Au. u eoyku kkukkLkk yk yrfkh ytku k]k kLku kku {uzef kuku kke yLkuf kuhhekeykuLku yxfke fk ku{ Au. hkEx xw ELVku{uoLk yuxLku weyu MkhfkhLke yuf {k uxe rMk r {kLkk{k t yk u Au. yksu yk fkkLk u fkhu

  M khfkh e yLk u r k L kM khfkh e MktMkkyku{kt fkok{kk e Au ku{s Lkkkhefku{kt k]rk VukE Au u fu {uzef kuku yksu k ykhxeykELkku Wkkuk Lknek khkkh Au. Mkk{kL heku eoyku zkuxhkuLku kkLk {kLkkk nku Au yLku ku{Lku ku hkuk k fE Mkkhkh ykkE hne Au ku ytku kwAkhA fhkk Lkke. u fu eoykuLku ku{Lku fku hkuk kku Au yLku ku hkuk {kxu fE-fE Mkkhkh krkyku Wk Au ku kLkku {qqk yrfkh Au. yk ytku y{kk fkEuLk nkuMkxLkk {urzf zkhuxh ykw knu skwt nkwt fu u{kt yksu {uzef Mkk{kt yuk xikyku nku Au suyku fkuEk kLkk zk kkLk rLkk eoykuLke Mkkhkh fhkkt

  nku Au. krhk{ eoLkk MkMk Mkk{u kteh &kko Mko Au. u fu hkEx xw ELV{uoLk yux {wsk eoLku yu kLkku yrfkh Au fu kuLku fku hkuk kku Au ku{s yk hkukLke Mkkhkh ykkk{kt yke hne Au. yk Wkhktk uf eoLku E{hsLMke {uzef Mkkhkh {ukLkku nku Au. yLku uf zkuxh EkMk kLku ku nkuMkx Mkwe knkU[kzk {kxu ktku Au ykwt fko kk s zkuxh kkukkLke Ve {ktke fu fu kkueMkLku fhe fu. knu w{kt skwt nkwt fu huf eoLku kkukLkekkLkku nf {u Au huf zkuxhLke eoykuLke kwkk kLke Vhs Au. kMk fheLku ke Mkt{ek hkukku{kt eoykuLke kkukLkekk sk ku qk s sYhe Au.

  kkkuhu ku kku ykuLkkELk krhk{ nuh fhku

  Mkeyu VkELk {kxu rhx ykX{e ykukMxu nuh kukrhk{ kkhe nuh kkkt rkkeo{kt WkusLkk VukE

  y{kk, kk.01e ELMxxwx ykuV [kxoz

  yufkWLxLx ykuV ELzk khk {u-sqLk 2014{kt Mkeyu VkELkLke khekk uk{kt yke nke. MkeyuLkk rkkeoyku {kxu yrk {nLke kk{kt yk khekkLkwt krhk{ kk. 8{e ykukMxLkk hkus nuh

  MkVkE fk{khkuLkk ku sqkku [u yuS{kt {khk{khe

  y{kk B w r L k r M k k fk u k k u o h uLk Mk t[k rk y uS nkuMkx{kt yksu Mkkhu hkuStk MkVkE f{o[kheyku yLku fk{e f{o[kheyk u yk k u s qk [u {khk{khe yLku kkuzVkuzLke xLkk kLke nke. su xLkkLku kku Mkkhu fkfku Mkwe MkVkELkwt fk{ yxfe kzwt nkwt. yk ytku k kke rkkku yLk wMkkh yuS nk u Mkx{k t ko [khLkk fk{e yLku hkuStk f{o[kheyk u [u A wknkkLke {khk{khe yLku kkuzVkuzLke xLkk kLke nke. yk xLkkLku kku Mkkhu fkfku Mkwe MkVkELkwt fk{ yxfe kzwt nkwt. u fu kkueMk yLku MkVkE fk{khkuLkk ykkukLkkuyu ktLku swk [u Mk{kkLk fhkkk fk{ Vheke hkkukk {wsk [kw kE kwt nkwt.

  nkuMkx{kt hkuStk MkVkE f{o[kheykuyu fk{e f{o[kheykuLkk ykkukLk kh ykkuk fkuo nkku fu kuyku kkukkLkk {kLkekk kufkuLku s hkus fk{ kh u Au yLku kku oke fk{ fhkkt kufkuLku yLk fheLku x nku khu s u Au. yk {wu hkuStk f{o[kheykuyu nkukkku

  fkfku Mkwe MkVkELkwt fk{fks yxfe kwt

  {kukkR yu fkhLke [kuhe fhke xkufeLku kkueMku kkk{eLkk ykkhu kfze kkze nke.

  kwshkk nkWMkk kkuzo khk {fkLkLkk zkuLku RLku e ke kqt[ hnue Au. wrk{kt {wfkuk kufkuyu uhkh ukku fko nkk.

  fhk{k t yku. s u{k t k{ kkkuhu 2:00 ku ykuLkkELk k rhk{L k e n uh k k fh k u khkk nuhLkkt Mkeyu VkELkLkk krhk{Lke nuhkk Mkktsu 4:00 fkfu fhk{kt yku.

  k kke {krnke {wsk u{kt Mkk ike rkrck kkkk MkeyuLkk ykMk{Lke VkELk khekk e ELMxxwx ykuV [kxoz yufkWLxLx ykuV ELzk khk {u-sqLk 2014{kt uk{kt yke nke. yk khekkLkwt krhk{ kk. 8{e ykukMxLkk hkus nuh fhk{kt ykLkkh nk uE rkke oyk u{k t WkusLkk kke kE Au. Mkeyu VkELkLkk rkke oyku kk ukkLk w t k rhk{ www.caresul ts .nic.in ukMkkEx Wkhke e f u . yk u kM k kEx W kh krhk{ Wkhk tk khekkke

  k{k{ {krnke Wk hnuu. ykuLkkELk krhk{ nuh fhkk kk Mkktsu [kh fkfu y{kk nuh{kt Mkeyu VkELk khekkLkk krhk{ nuhkk fhk{kt yku. e ykEMkeyuykE y{kk k kL[Lke fr{xe{k t k e {ke {krnke { wsk y{kkLkk t k rhk{Lke {krnke nuhLkk Mxuze{ kkt[ hMkk LkSf yku ykEMkeyuykE Lk kku uMk fkuLVhLMk kuSLku fhk{kt yku. su{kt ykEMkeyuykELke y{kk kkL[ khk nuhLkk xkukMko yLku nuh{ktke hkxe Mkhu MkkLk {uLkkh rkkeoykuLke {krnke nuh fhk{k t yku. suLkk kku Mkeyu VkELk khekkLkk rkkeoykuLku k ykEMkeykE Lk kku WkMkk hnuk rLktke fhkE Au.

  {[kkk ktLku sqk [u {khk{khe kE nke. nkukkkLku kku xLkk Mku knkU[ue kkueMk yLku MkVkE fk{khkuLkk ykkukLkkuyu ktLku sqkku [u Mk{kkLk fhkwt nkw t. yku WuLke Au fu kkuzk Mk{ ykkW khkkuLk nkuMkx{kt eoLkk MkkkMktkteyku yLku zkuxh [u {khk{khe kE nk ukke zk uxh nzkk Wkh Wkhe kk nkk. eyuMk nkuMkx{kt k ykk khtkh kLkk kLkkk nkukke eoyku nuhkLk-khukLk kE Au.

  fkUkuMkLkk fkofhkuyu rk{kt kkfhk rhku{kt uhkh ukku fko nkk. kkfhe nkue k fhk{kt yke nke.