02 08 2014 sunvilla samachar

Download 02 08 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 02-08-2014, y{kk Year : 02 Issue : 42Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 42 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 02, p - 2014 </p><p>Lke rne,kk.1zkkLk LkhuL {kueLku y{urhfLk Mkhfkhu </p><p>ek ykkk kkkku wkMkku fhkk khkLkk kMku yku y{urhfkLkk ru {tke uLk fuheyu fkwt nkwt fu, y{urhfkLke ykkWLke Mkhfkhu {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo nkku. khtkw ko{kLk Mkhfkh khkLkk zkkLk LkhuL {kueLkwt Mkkk fhk yLku ku{Lku rLkrk Yku ek ykkk {kxu kikh Au.</p><p>WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kueyu y{urhfLk hkxkrk khkf ykukk{k khk ykkk{kt yku rLk{tkLkku Mefkh fkuo nkku. khu MkxuBkh {rnLkk{kt zkkLk LkhuL {kue y{urhfkLkk kMku su. ko 2002{kt kwshkk{kt zfue nMkk{kt 790ke w {wM{ku yLku 254ke w rnLwyku </p><p>{]w kkBk nkk. yk Mk{k xLkkL k u E rh{k t [f[kh {[e sk kk{e nke. ek Lk ykkkLkk fkhu LkhuL {kue yLku y{urhfk M khfkh [ u L k k M k t k t k u Mk nkk. khtkw nk{kt {k ueL k e ykk ukL k eke k s k L k u k u f M k k L k e [wtxe{kt {ue SkLku fkhu y{urhfkyu kkukkLkk </p><p>{kt VuhVkh fhku kzku nkk u. y{urhfkyu kkukkLkk {kt VuhVkh fhe Mkkk fhkk uLk fuheyu skwt nkwt fu, LkhuL {kueLku ek Lk ykkkLkku rLko y{khe MkhfkhLkku Lknkku. su{ khk{kt Mkhfkh kk Au, kue s heku y{urhfk{kt Mkhfkh kk Au. y{khe ko{kLk Mkhfkh khkLkk zkkLk LkhuL {kueLkwt Mkkk fhk yLku ku{Lku rLkrk Yku ek ykkk {kxu kikh Au. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, ku {kue yLku ykukk{k [u kLkkhe kuXfLke ykkwhkkkqof hkn uE hkk Au. fuheyu fkwt, y{u qkfkLku weLku ykk k {ktkeyu Aeyu. y{u ko{kLk {wkykuLkwt Mk{kkLk fhe rfkMk khV ykk kk {ktkeyu Aeyu.</p><p>Mkeyu{ {kueLku ek Lk ykkLkkh y{urhfk keyu{Lkwt Mkkk fhu</p><p>y{urhfkLke ykkWLke Mkhfkhu {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo nkku : y{urhfLk ru {tke fuheLke Mkkk</p><p>khkLkk kMku yku y{urhfLk ru {tke kkrfMkkLkLkk f]kuLkku ku skk ykku : MkuLkk {w</p><p>kMxLkk fkh{kt ze kkkMk Y kR</p><p>MkirLkfLkwt {kkwt fkkk sue xLkkLkku fzf skk ykkk kkrfMkkLkLku [uke : MkuLkkLku w kke kLkkku</p><p>Lke rne,kk. 1M k u L k k { w k h e f u L k e </p><p>skkkhe Mktke ek kk yksu knuk s rMku MkuLkkLkk zk kehMkn Mkwnkku kkrfMkkLkLku fXkuh ku{kt [uke ykke nke. </p><p>Mkwnkku fkwt nkwt fu, r{kt fkuE skLkLkwt {kkwt fkke Lkktk sue xLkk kh khkLke rkrk khu uhkh yLku kfkrf hnuu. yk ykkW fku rLk]k kuk sLkh e{Mknu fkw t nkw t fu, </p><p>Lke rne,kk.1hkxe kkxLkkh rne yLku Lkki [u zkzufh xuLkLkwt ykukhuLk </p><p>yk kuo MkxuBkh {rnLkk{kt Y kE su. xk hLk ykukMx{kt nkk hk{kt yku kue kk Au. yuf yrfkheyu yksu yk {wskLke {krnke ykke nke. rhMk[o yuLz ykukuoLkkEuLk khk huu {kxu Mkwhkk yLku zkLkwt {k kk ykke ukwt Au. rhMk[o yuLz MxkLzzo ykukuoLkkEuLk khk {k kk {e kk kk ytrk{ rn[k [ke hne Au. yk xuLk kku{keLkkh huu MxuLk kh hkufku. xk hLk {kxu {tswhe Wkh huu kkMkuke uk{kt yke hne Au. fkhfu, rne-Lkki huu tz Wkh huu nuX yku Au. ykLke {tswhe {e kk kk huu ykukMxLkk ytk Mkwe{kt xk hLk nkk hu. MkxuBkh Mkwe yk {kkoLku Y fhe uku.zeykhyu{ yLkwkfw{khu fkwt Au fu, huu Mkwhkk yrfkhe kkMkuke sYhe {tswhe {e kE Au. MkxuBkh {rnLkkke zk zufh xuLk Y fhkLke kusLkk Au. yuf yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, zk zufh xuLk Lkkike Mkkhu kkt[ ku hkLkk ku yLku kkkuhu ku ku rne knkU[u. </p><p>rne yLku Lkki [u zk zufh xuLk kuzkku</p><p>MkxuBkhke xuLkLke Yykk</p><p>uLkk kr kkxLkkh {wtkE{kt swkE {rnLkk{kt hufkuzo hMkk kku Au. nuh{kt kke fkkLku ELku [kkLktw {kuswt Vhe wt Au. yk {rnLkk{kt Mkktkkw{kt hMkk 1469 {e{e LkkUkku Au su 1951 kkke swkE {rnLkk{kt Mkkike w hMkk Au. 2005{kt 1454 {e{e suxku hMkk kku nkku. 26/7Lku ELku kkheLkku kuh [ke hkku Au. swLk {rnLkk{kt Mkktkkw{kt {kk 87.3 {e{e hMkk kku nkku su 63 ko{kt Mkkike ykuAku hMkk Au suLkk fkhu keyu{MkeLku 20 xfk kke fkk kkLke Vhs kze nke. Auk 24 fkf{kt yrk khu hMkk nuh{kt kze [wku Au suke ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt 30 rMkke k w Mk{ Mkwe [ku kuxk {k{kt kkeLkku skku Wk kku Au. swkE{kt uhkh hMkkLkk krhk{ MYku 50 rMkLkku skku {e kku Au. {wtkE{kt nu A {rnLkk Mkwe kkeLke kfeV kk kue kk Lkke. yuf MkknLke yth s {wtkE yLku ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt kkeLkk Mktkn{kt 100 xfk khku kku Au. {wtkE{kt kke kwhXku 25{e swkELkk rMku 3.33 k {erLk exh nkku. su eLku 31{e swkELkk rMku 8.03 k {erLk exh kku nkku. keyu{Mke su 10 xfk Mkwe kke fkk hkufe [wfe Au. kuLku nu fkk h fhkLke Vhs kze fu Au. ufu khu hMkkLkk fkhu huu yLku yL MkukLku {kXe yMkh kE Au. knLk nkh k kuhkku Au. ykk{e rMkku{kt {wtkE{kt nsw khu hMkkLke [uke he fhkE Au. u{kt khu hMkk kzkLke ykkkne nk{kLku k fhue Au.</p><p>{wtkE{kt swkE {rnLkk{kt hufkuzo hMkk kku : rhkkuxo</p><p>Mkktkkw{kt 63 ko{kt Mkkike w hMkk</p><p>1951 kkke swkE {rnLkk{kt Mkktkkq{kt Mkkike w 1469 {e{e hMkk : 2005Lkku hufkuzo k kwxe kku</p><p>nu k{k{ Vkuskhe fuMkkuLku zkke nkk hkLke sYh </p><p>MkktMkku fkuR ruk Lkke : Mkwe{ fkuxo</p><p>hkkuLke Mkkku kk[ek fheLku [kh MkknLke yth Lkh hkMk hsq fhk {kue MkhfkhLku Mkwe{ fkuxoLkku yku </p><p>Lkerne,kk. 1Mk we{ fk ux u o yks u Mk kV </p><p>ku{ktt fkwt nkwt fu, {kk MkktMkku Mkk{u s Lkn kfu yL k{k{ k u Lzk f uMkk u{k t k VkMxx uf Vkuskhe fkokne ke uRyu. yL k{k{ k uLzk Vk uskhe fuMkk u{k t zke fkokne fhk Mkwe{ fkuxuo yksu MkkV ku{kt fkw t nkw t. nk{kt s zkkLk L kh u L {k u ey u hksfkh{k t </p><p>ko 2013{kt yuykuMke Wkh yuf khke skLkLkk {kkwt fkke LkkkLke xLkk kk khku khk skke fkokne fhe nke yLku kkrfMkkLkLk u szkkkk uz skk ykku nkku. Lkk MkuLkk zkyu Auk kuo kkrfMkkLke MkirLkfku khk ykX{e LwykheLkk rMku ktqA Mkuxh{kt ytfw huk LkSf khke skLk kLMkLkkf nu{hksLke nk fhk yLku kuLk w t {kkw t fkke LkkkLke xLkkLkku Wu fkuo nkku. MkuLkk zkyu fkwt nkwt fu, r{kt yk fkhLke krkrr Wkh uhkh skke fkokne fhk{kt yku yLku ku skk ykku. MkuLkk zk khefuLkku nkku Mktke ek kk Mkwnkku fkwt nkwt fu, MkuLkkLku w yMkhfkhf yLku kuLke k{kkLku khk {kxuLke kuLke kkr{kk hnuu. ku{u yu{k fkw t nkw t fu, MkwhkkuLku w ykwrLkf, MkkLkkuke MkwMks kLkkkLkk kMkku fhku. {kLk MktkLkkuLkku ku Wkkuk fhku. Mkuk rLk]k f{o[kheykuLkk fk {kxu k [kuMkku kkk uk{kt yku.</p><p>kwLkukkhkuLke MktkLku xkzkLkk nukwMkh kuLzk hnuk Vkuskhe f uMkk u Lk u nuekf u nkk hk yke fhe nke. Mk we{ fk ux u o fkwt Au fu, {kk MkktMkku s Lkn kfu {rnkyku yu rMkrLkh rMkrxLkk u s uk yL f uxkf ko k Au su{kt zke xkLke sYh Au. Mkwe{u Xuhwt nkw t fu, {kk fuxkf kk u oLkk k ufk uLke Mkk{u zke fkokneke Vkuskhe Lkrf Mkk ne ku Lkn kfu xk fkuxo{kt yL k{k{ fuMkkuLku zkke nkk hkLke sYh Au. xk fkuxo{kt Mktkk yLku RLkMx[h yk whk w t nk ukLke fkqkk Mkwe{ fkuxu o fhe nke. hkku Mkkku kk[ek fheLku [kh MkknLke yth Lkh hkMk hsq fhk Mkwe{ fkuxuo yksu {kue MkhfkhLku yku fkuo nkku. Mk{k </p><p>Vk uskhe Lkrf MkkLk u VkMxx uf Wkh fR hek u ke fk Au kuLke kk Mkwe{u fhe nke. fuxkf MktuLkMke fuMkku {kxu kk uzef kMk ykkk uLke rLk{qtf fheLku Mk{MkLkku Wfu yku Lkn. </p><p>Mkwe{u fkw t nkw t fu, Mkkhe MkhfkhLkku {kk zke Lkrf Mkk Au. 10 koke wLkk Vkuskhe fuMkk u k uLzk hnu k u kkkk kufkne {kxu ku Lkke. zkkLk LkhuL {kueyu 11{e sqLkLkk rMku nuhkk fhe nke fu, Mk tMk{kt k wLk ukkhk uLke fk uR sk nk ue uRyu Lkn. yk {w u zkkLk u Mk we{ fk ux oLke { {k tke nke. yuf k oLke yth MkktMkku Mkk{u kuLzk hnuk fuMkkuLke xk kqo fhk k fkwt nkwt.</p><p>14{eyu MkwLkke nkk hk{kt yku kue fe : MkkunhkkweLkLke nkLkk {kMxh{kRLz fku Au ku ytku MkekeykE wrk{kt : YkkkweLkLke eMkkunhkkweLk fuMk : yr{k kn yLku yLkuLkk Lkkfkuo xuMxLke {ktk</p><p>y{kk, kk.01Mk{k u{kt khu [[koskkLkkh MkkunhkkweLk u yu kwMkehk{ </p><p>krk yuLfkWLxh fuMk{kt ksk {w yr{k kn yLku yL 37 ykhkukeyku kh Lkkfkuo xuMx fhkLke kUkMxh MkkunhkkweLk uLkk kEyu {ktke fhe Au. Xkh {khk{kt ykuk kUkMxh MkkunhkkweLk uLkk kE YkkkweLk khk kMk MkekeykE fkuxo{kt yhS k fheLku k{k{ ykhkukeykuLkk Lkkfkuo xuMxLke {ktke fhe Au. YkkkweLku kMk MkekeykE ss keyu[ kuk Mk{k hsqykk fheLku skwt Au fu, MkkunhkkweLkLke nk fkuu fhe yLku {kMxh {kRLz fku Au ku ytku rLko uk{kt MkekeykE ykk e fe Lkke. MkekeykE fkuxuo yk yhSLke MkwLkke 14{e ykukMx kh rLkk hke Au. rLkkk Lk ykuo kwshkk hk knkh {nkhkxLkk {wtkE kku [ke hnu MkkunhkkweLk u yLku kwMkehk{ krk Lkfe yuLfkWLxh fuMk{kt MkkunhkkweLkLkk kE YkkkweLk kkukkLkk fe rVhkukLk kXk {khVk MkekeykE fkuxo{kt yhS k fhe Au yLku kesuke yk yr{k kn Mkrnk 37 ykhkukeykuLkk Lkkfkuox xuMxLke {ktk fhe Au. YkkkweLku kkukkLkk fe {khVk yhS{kt hswykk fhe Au fu kkkMk yusLMke MkekeykE nsw Mkwe yu rLko Lkke E fe fu MkkunhkkweLkLke nkLkku {kMxh {kELz fku Au. yuLfkWLxh{kt k ykhkukeLke wt wr{fk nke ku k nsw Mkwe Mk kE wt Lkke. MkekeykE yLkwMkkh MkkunhkkweLk frkk heku kkrfMkkLke </p><p>MkkunhkkweLk uLkk kE khk kMk MkekeykE fkuxo{kt yhS</p><p>y{kk, kk.01M k k u nh k k w e L k - k wM k e </p><p>k r k y u LfkWLxh f u M k{k t Mk w L k ke k u yr{k kn ykh-Lkkh k uhnksh hnukk nkk suke yr{k knLkk ykk Mkk{u Mkur MkekeykE fk ux o ({w tkE)Lkk sMxeMk suxe W k k u nksh hn uk k k k k u L k khkske k oe fzf ykh fkuo nkku yLku yr{k knLkk feLku Xkfku ykku nkku </p><p>kn Mkk{u wk fzf ykLkkLkkh ssLke ke </p><p>LkxhMknu hkS kkte kh k &amp;ku WXkkk nkukkkuhkSLke hksfe yLku nexe fwkk kh &amp;</p><p>Lkerne,kk. 1yuf Mk{ hkS kk teLkk </p><p>wk s LkSfLkk Mkkke kkkk LkxhMkn u kk u kkLkk k wMkf{k t qkkqo zkkLkLke hksfe yLku nexe fwkk Mkk{u k k &amp;ku WXkk Au. hkS kk te Wkh &amp;ku WXkk{kt ykkk fkUkuMk{kt U[kkLke Mkrk MkoE Au. LkxhMknu wt Au fu, hkS kkteyu MknkkkLkku {k{k, kkkhe {Ms hk{ sL{qr{ rk, kSok knkze kukLkk yktkuLkLku kuxe heku nkk ko nkk. yuf Mk{u Lknu kkte krhkhLkk rMkLke hne [wf uk k q o r u{tkeyu </p><p>kk uVk uMk o rkLk u nkk hk{kt k hkS kk teLke k{e hne nkukLkku {wku WXkku Au. LkxhMknu ykuxkukkkukkVe Lk kRV R LkkuxRLkV{kt fkwt Au fu, ku{Lku khu yuwt kwt nkwt yu nu k yuwt kku Au fu, zkkLk khefu ykLku w Mkkhe heku nkk he fkk nkuk. w Mkt{ Mkkku fk{ kR wt nkuk. ykLkk ku hkS kkte kkuku kkuVkuMkoLkk fk{kt yke kk nkk yLku ykLkk fkhu ftfLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. hkS kkukkLkk {tke{tz{kt khtkh VuhVkh fhkk nkk. ykk VuhVkh ku zLkke w k fhk{kt ykk nkk. yuf{kk </p><p>huu kLk {khk Mkrk kkt[ koLke yr kwhe fhe k nkk. yuf rhc kLk ykheV {kunB{ kLkLku fkkfe ykuLke fkk {kxu Wkkhk{kt ykk nkk. u fu, {kuzuke kkukkLkw t kwt nkwt yu kLku hkSLkk{w ykwt nkwt. Mknu wt Au fu, ukke yue rkrk nke fu, zkkLku ku heku {wkLku WXkku Lk nkku. Mkn kkuku hkS {tke{tz{kt kLk nkk. LkxhMknu kkkhe {Ms hk{sL{qr{ {wk Wkh k kkukkLke kk Mk fhe Au. yk {wu kskLkk rhc Lkukk kf] yzkeLke hkkkkLke k kk fhe Au. hkSLkk Mkkke </p><p>ykktfe MktkXLk ~fh-yu-kikk Mkkku uzku nkku. YkkkweLk w{kt skwt nkwt fu kwshkkLke yuLxe xuhrhMx Mfkuzuo MkkunhkkweLk yLku kuLke kLke fkiMkhkeLke khu yxfkk fhe nke khu kuyku ktLku skt nihkkkke {nkhkxLkk Mkktke sE hkk nkk khkk ko 2005{kt y{kk{kt MkkunhkkweLkLkwt yuLfkWLxh fhe ukwt yLku kuLkk kk kuLke kLkeLke k nk kE. yk fuMk{kt {nLkk Mkkke kwMkehk{ krkLku </p><p>k ko 2006{kt kwshkkLkk kLkkMkfktXk{kt yufkWLxh{kt kkke ukku. MkekeykEyu yk ktLku Lkfe yuLfkWLxh fuMkku{kt kesuke yk yr{k kn Mkk{u Lkfe yuLfkWLxh fuMk{kt Mkk{ukehe yLku kztk h[kLkku ykhkuk kkku Au. YkkkweLk khk k Lkkfkuo xuMx fhkLke yhS kh Mkur MkekeykE ss keyu[ kuk Mk{k ykkk{e 14{e ykukMx kh MkwLkke nkk hku.</p><p>f u ykhk uke ykh-Lkkh fk uE kMk fkh kh fkuxo{kt nksh Lkke hnukk k u ku Lkke. h ku yuf Mkhwt fkh kkke </p><p>fkuxo{kt nksh Lk hnuwt ku Lkke. sMxeMk suxe WkkLkk u yr{k kn rY ykk u fzf knkh ykkk khk sMxeMk suxe </p><p>WkkLke kqu kku ke fhe uk{kt yke nke yLku k u{Lke skyu sMxeMk keyu[ kukLke rLkwtf fhk{kt yke nke.</p><p>y LknuLkk fnukke Mk Wkh kkkLku kue uk{kt ykwt nkw t yLku kqLke Yykk kR nke. u fu, LkxhMknyu {kuxe Mktk{kt kufkuLke {kLkrMkfkk kk yu uLku 21{e Mke {kxu kikh fhk {kxu hkS kkteLke tMkk fhe nke. hkS kk teLkk zkkLk khefuLkk kkk hr{kLk ku{Lke [eLk kkkLku LkxhMknu {kuxe rMkr khefu hsq fhe Au. LkxhMknLkw t fnuwt Au fu, hkS kkteyu kkt[ koLkk kkk hr{kLk su rMkryku </p><p>{ue ku WuLke nke. MknLkk skk {wsk hkS kkte kkukkLkk kkk hr{kLk k{ kuZ ko Mkwe {kuxk {tz hkLkkh ykuAk kkLk hkLkkh xe{ Wkh ykkrhk nkk. u fu, LkxhMknu fkuRLkk Lkk{ ykk Lkke. Mknu kkukkLkk kwMkf{kt wt Au fu, hkS kkteLkk r{k yLku {tke{tzLkk Mkkke y Mknu ku{Lku ykukhuLk kkMk MxufMk ytku ytkhk{kt hkk nkk. yk {wkLku eu khk yLku kkrfMkkLk wLke LkSf yke kk nkk.</p></li><li><p>2 / . 02-08-2014, y{kk </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 02-08-2014{uk (y,,R) : keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, Wk{ rMk, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mk-k{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.</p><p>ktkeu...</p><p>rk{kt xuf k{eke y{urhfk sk {ktk kufkue {w~fue{kt khku..?</p><p> _ 2070, lH -6, . 02-08-2014</p><p>y{urhfk sk {ktk wshkeyku rn {k{ kufkuu ykk{e fuxkf r we rk {e fu n. y{urhfke rk zuxk kuu rMx{{kt xuf k{e ok nhku wshkeyku rn rh{kt {kuxe tk{kt y{urhfk sk {ktk kufkue rk fk{ehe yxfe E Au. y{urhfk{kt oue yk xufrf k{e qh kk kuf r ku ue k Au. suk u wyu fkuLMwuxe {wtE kue ykurVu nkut[uk wshkk kufkuu ku{kh we kt s hkufkwt zu ue Mkr oE Au. wyuk rk {kxu wshk{ktke hkuse huhk 3000 yhS kk Au. yu uk wshk{ktke uf nh wshkeykue rk yhS nk yxfe nkukku ytks Au. y{urhf ru rk khk [ku yktfzkku wkku fhkku ke htw u{k kkkh ru {ku {kk yuf s uk 50,000 fhk w rk yxkk Au. yrfkheykuyu yk uwt k{ ykkwt k kze ne htw Er{uk yktfzkyku uk yk u [e nkukwt {ke fk Au. y{urhfkk ru rkk k k {uhe nVok fnuk {ku, fkLMwhk uLx zuxku{kt rkh k{e Qe kE Au. suk fkhu {kuxe tk{kt rk, kkuxoe yhSykuku hkku kE ku Au. fkuE [ku u, fkuE [ku rk ue fu krhfk Mkus{kt s ykwt kwt Au yuwt ke. yk {Mk korkf Au. kkuxo yu rke hkn uE hnukykuu ze hnue nkkfe {kxu y{u u yweyu Aeyu yu {kVe {kteyu Aeyu. yk {Mku qh fhk {kxu kuk Aeyu yu xqtf {{kt uu whM fhe uku, ue ykk Au. {Mkk k. 19{e swkEke s ukk kk nkukwt fuxkfwt fnuwt Au. suu k. 26{e swkEke rfhk MY kh fwO Au.</p><p>yk ytu {e {krne {ws wshk rn khh{ktke yu r{ktke {kuxe tk{kt y{urhfk sk {ktk kufkue y{urhfkk rk uk {kxu hhkus nhkue tk{kt yhSyku yke nku Au. wyu fkuLMwux ykurVk yrfkheyku khk whe k k kufkuu rk ykk{kt yku Au. wkhu khke s {wtE ku ykue wyu fkuLMwuxe ykurV{kt rke fk{ehe X kE E ne. suke yrfkheykuyu kzkuz k fhk k {wt nwt fu, y{urhfk ku s u{e rk ykke fk{ehe fhk wyu rzkxo{uLx ykuV Mxuxe {w ykurV{kt s fkuE xufrf k{e oE Au. suk u rh{kt rk ykke fk{ehe X kE E Au. </p><p>eS ksw {wtE ku ykue wyu fkuLMwuxe ykurV{k rk {kxu nhku wshkeyku rn {kuxe tk{kt kufku khke kE{kt Wk hne k nk. htw rke fk{ehe Y kE fk {k{u kAk {kufk{kt ykk nk. suk fkhu nu rk uk uk nhku wshkeykuu kt we xufef k{e qh kk kt hkufkwt zu. wshk yukuryu ykuV xqh ykuhuxok [uh{u {ek {kok skk {w wyu sk {kxu wshk{ktke hhkuse huhk 3000 suxe rk yhSyku fhk{kt yku Au. suk u nhkue tk{kt hhkus wshk{ktke kufku rk uk {kxu {wtE ku yku wyu fkuLMwux she ykurVu Au. htw yksu khke wyu rk ykurV{kt oue xufef k{ek fkhu {kuxe tk{kt wshkeykuu nkkfe kue zu ue k Au. wyu {kxu yhS fhkh r[hk xuu skwt nwt fu, nwt y{urhfk Vhk skku nku yu uke rk {kxu {u yhS fhe Au. su{kt {u wkhu kku{urxf VkuxkukVe {kxu u{s rkhu RLxhw {kxu kukk{kt ykku nku. htw rke fk{ehe{kt xufef k{e ok {u ku{khke wkh we{kt {u khu khu 10.30 fkfu ykk tuku {ku Au.</p><p>y{urhfkk Mxux rk ku { r{kt hnuk y{urhfkk f...</p></li></ul>