02 07 2014 sunvilla samachar

Download 02 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 11Pages : 04 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 02 > ytf: 11 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, \ - 2014

  kwshkk ksux : nkEkExLkkkt kLk Mkkih kxuu rkLkMkk{kt ksux MkkLkk k{ rMku ksux hsq fwO nkwt. su{kt uek

  nuhkkku swk-swk kukku {kxu fhe nke. Mkkih kxu khk hsq fhk{kt ykuk kwshkkLkk ksuxLke nkEkExTMk Lke[u {wsk Au. kwshkkLkk ksuxLkwt f 71330.44 fhkuz hkwt, kk ko fhkk 21 xfkLkku khku kku LkkhkkrfkykuLke kkLx{kt 10 xfkLkku khku fhkku y{kk, Mkwhk, zkuhkLku 15 xfkLkku khku fhkku 2014-15Lku f]rk rfkMk ko khefu WskLkku rLko fhkku Mkkk{eke Lk{e Lwykhe hr{kLk kMke khke rMkLke Wse fhku k k Lke hkuskkheLke kfku We fhku MkwhuLLkkh yLku {LkkhLkk Lke EsLkuhe fkuuu Y fhku y{kk{kt {uxku kusux {kxu 250 fhkuzLke ukkE yuf kke w f]rk uzk ykkk 1062 fhkuzLke ukkE kk{Lkk Mkkike khek uzqkLku eLkk{wu f]rk rfx ykkk 49 fhkuzLke ukkE hkLke [kh f]rk wrLkMkxe{kt MktkLkku {kxu 361 fhkuzLke ukkE 4624 fhkuzLke f]rk kukku {kxu ukkE rzex Lkk kikh fhe s{eLkLke kwkk &kuLkk rLkkh {kxu 250 fhkuz Lk{ok kusLkk {kxu 9000 fhkuzLkwt ykkusLk sMktkrk {kxu 3570 fhkuzLke ukkE {kMkk yLku uxkk kkwfkLke kusLkkyku {kxu A fhkuz kwkkLk zuhe rfkMk {kxu 365 fhkuz yktkkze fkofhkuLkk kkkh{kt {rnLku 500Lkku khku yktkkze nukhLkk kkkh{kt {rnLku 300Lkku khku {eLke yktkkze fkofhkuLkk kkkh{kt {rnLku 300Lkku khku Mk{e rufkLkt hke {uku kuS k k wkLkkuLku Lkkufhe ykku hkuskkhe f[uheykuLku ykwrLkf kLkkk yuf fhkuzLke ukkE Mkhfkhe ykEykExe{kt 15 nh yLku kkLxuz{kt 2500 kuXfku khk MkrnkLkk fkkuo {kxu 4500

  fhkuzLkwt ykkusLk ykEykExe{kt A {kMkke w Mk{Lkk fBwxh fkuMkoLkk kke{kkeoykuLku xukux ykku ykEykExe kkMk ku wkLkkuLku kkukkLkku hkuskkh Y fhk kuLk yLku ks Mknk kkkk{kuLkk fk{ {kxu 100 fhkuz MkkkwkkhkLkk rfkMk {kxu 20 fhkuzLke ukkE {kko-krhnLkLkk kuku 950 kMk Y fhku kMk MxuLzLkk ykwLkerffh {kxu 90 fhkuzLke ukkE fLMkuLk kkMk {kxu 714 fhkuzLke Mknk knLk LkkUe {kxu M{kxo fkzo, rkh Mkk {skwk fhk 19 fhkuz Lkk rskyku{kt ykhxeyku f[uhe Y fhk yuf fhkuz ukkh {kxu kuLkLke {kok ku kke khe k k rfktkkuLku Lk {kxu {ke Mknk 10 nhke kheLku 20 nh fhkE {urzf EsLkuheLkk rkkeoykuLke qzrk Mknk{kt 400 YrkkLkku khku wkeyuMkMkeLke re{he khekk kkMk fhLkkh rkkeoLku 50 nhLke Mknk r{fkuLku kkukkLkwt h kktk ykkf Mknk {kxu 200 fhkuz kkeke Mknk {kxu r{fkuLku kkt[ fhkuz ykku {w{tke k]n kusLkkLkk kkYku k kke w ykkMk kLkkk 1153 fhkuzLke ukkE swLkk {fkLk Lkk kLkkk 10 fhkuzLke ukkE zkuhk, {Lkkh, kLkkh{kt hkhkuz kLkkk 100 fhkuz 2014-15ke 2018-19 MkVkE yktkuLk [ku kkB rMkkh{kt {nk{k kkte MAkk yrkLk nkk hku rse kske ku {u ku {kxu 3920 fhkuzLke Mknk fhs kku es WkkLk kusuxLkwt ykkusLk fhku SyuMkkeMke khk xqtf Mk{{kt kuMkLkwt ukkhe kuhu WkkLkLkwt ykkusLk

  4624 fhkuzLke f]rk kukku {kxu ukkE

  Lke rne, kk.1rkLk MkMkzekk hktkuMk

  (yukeS)Lke f{k{k t yksu rk rMkrLzh 16.50 YrkkLkku khku fhk{kt ykku nkku. ykLke Mkkku s MkMkzekk rMkrLzhLkk kuxk kk su rMkrLzhLke hee fhk{kt yku kuLkk Wkh Mkk{kL kufkuLku w Lkkkt [wfk kzu. Ehkf fxkufxeLkk krhk{ MYku yk tkhhkx e k u f{kk u{k t yufkyuf khku kk kk rkLk MkMkzekk kuMk rMkrLzhLke f{k{kt khku fe ukku Au. rkLk MkMkzekk yukeS yuk rMkrLzh Au su 12 MkMkzekk rMkrLzhkuLkk ku{Lkk kuxk kk k knfku khk hek{kt yku Au. A {rnLkk{k t k{ k yk{kt khku fhk{kt ykku Au. LkkuLk MkMkzekk yukeSLke f{k kk ykLk u ELk u k Mk k{kL k uf k u{k t [k k A u . fkhfu, fuxkf {kuxk krhkh{kt kuxk fhkk khu rMkrLzhkuLkku Wkkuk kk Au. ELzLk ykuE

  fkukkuohuLkLkk skk {wsk huf rkLk MkMkzekk yukeS rMkrLzhLke f{k rne{kt nu eLk u 922.50 kE su su nk{kt 906 Yrkk Au.

  r k L k M k M k z e k k yukeSLkk hux{kt kk {rnLkk{kt rMkrLzh eX 23.50 YrkkLkku xkzk u fhk{k t ykk u nkk u . rne{kt MkMkzekk yukeS rMkrLzhLke f{k nk{kt 414 Yrkk Au. ykEykuMkeLkwt fnuwt Au fu, yukeS Wkh LkwfkLk rk rMkrLzh eLku 449 Yrkk kE kwt Au. kk {rnLku yukeS kh LkwfkLk 432.71 Yrkk nkwt. su eLku nu 449 Yrkk kwt Au. yk LkwfkLk Lwykhe {rnLkk{kt 762.50 Yrkk nkwt. yk heku sux ^wy ykk kku yueyuMkLk xkkoELk ^wyLke f{k{kt rk rfku exh 413.78Lkku khku kku Au. ykLke Mkkku s f{k eLku 70161.76 rk rfku exh kE Au.

  rkLk MkMkzekk yukeSLke f{k{kt 16.50Lkku khku kku

  nk{kt [ke hnue Ehkf fxkufxeke ku f{kku kk rLko

  kkteLkkh, kk.01kwshkk rkLkMkk ytkskk

  MkkLkk k{ rMku Lkkk{tke Mkkih kxuu yksu ku{Lkw t k{ ks ux hs w f w O nk w t . {rnk Mkkfh yLku rk, Wkhktk hkuskkhe yLku f]rk k ukLk u w kkL ykkkk Yk. 1,33,465 fhkuzLkk yk ytkskk{kt fhuhk{kt Yk. 314 fhkuzLkk khk Mkw[kLke Mkkku Mkkku Yk. 422 fhkuzLke hknkku k nuh fhk{kt yke Au. yk ksux{kt yfthu Yk. 453.85 fhkuzLke kwhktk ytksk{kt yke Au.

  rkLkMkk k]n{kt hsw fhkuk ytkskk{kt fhuhk{kt Mkw[k{kt

  ykuk Yk. 314 fhkuzLkk Mkqr[k khk{kt uw yuzuz xuMk{kt Yk. 200 fhkuz, MxuBk zwxe{kt Yk. 34 fhkuz kkk {kuxh knLk uhk{kt Yk. 80 fhkuzLkk u Mk{ku kk Au. khu fhuhk{kt nuh fhue Yk. 422 fhkuzLke hknk{kt uw yuzuz xuMk{kt Yk. 322 fhkuz yLku kuMkuLsh xuMk{kt Yk. 100 fhkuzLkku Mk{ku kk Au. khu keS khV MkkrLkf MhkLke MktMkkykuLk u fu xee ytk uLkk {LkkuhtsLk uhkLke Yk. 9 fhkuzLke Mkqr[k kkee nuh fhkE Au. yk hf{ MkkrLkf MhkLke MktMkkyku kkukkLke ykf khefu ke fu yLku yk Mkwkhk ytkuLkwt ke rkLkMkkLkk ko{kLk Mkk{kt s hsw fhku ku{ Lkkk{tkeyu skwt nkwt. Lkkk{tke Mkkih kxuu k]n{kt skwt nkwt fu kwshkk Mkhfkh khk ko 2014-15Lkk ytkskkLke hswykk Mkkku yuf Lkkh kMk

  khefu suLzh ksux kikh fhkLkku Lk fhk{kt ykku Au suLzh

  ksux{kt {rnkykuLkk Wfko {kxu [kke kk 495 kusLkkykuLke {krnke Mkk{u fhk{kt yke Au su kusLkkyku {kk {rnkyku yLku fLkykuLkk 100 xfk k {kxu fkohk Au. kue 87 kusLkkyku ykue fkZk{kt yke Au suLkk kfe Yk. 1880 fhkuzLkk [u o {rnkyku yLku fLkykuLku ku{Lke kMk sYhekkLk u yLk wkeLk u rk ykhku, kkuk, fki oLk, yLku ykkf MkkfhLku kke ukkE Mkk{u Au. Mkkku yke yLk u yL 408 suxe kusLkkyku k ykue fkZk{kt yke Au. suLkku 70 ke 99 xfk k {rnkykuLku {kku nkukLkku ytks Au. yk k usLkkyk uL k e f w ukkEyku kk Yk. 43,379 fhkuzLke kk Au. yufthu ytkskk{k t {rnkyk u yLk u kkfkuLkk ykhku, rfkMk, hk yLku Mkkfh {kxu kLk yLku

  LkkuLk-kLk nuX Yk. 2436.53 fhkuzLke uzkE Mkw[k{kt yke Au.

  y tksk k{k t M k q[k{k t yk uk fh uhk khk k k k hknkkuLke rMk]k Akx fhkk ku{u kkfkhkuLku skwt nkwt fu, hk{kt WkkLk fhkk yuf{kuLke yktkhhk ukkh{kt nheVkE fhkLke k{kk{kt khku kk yLku hkLkk Wkuk tkLk u rfkMk kk k u nuk wLk u kLk{kt hkeLk u yktkhhk u[kku{kt khkuk {kLk e hk{k t k e fhk{k t yku hee khLke xuMk uzex ku xfk xkzkLku ku nu yuf xfku xkzk {kxu hkMk. yk hkMkLkk u y{ kk. 1-10-2014ke fhk{kt yku. yk xkzku k kuxk ur{ kukku yLku Lku[h kuMk kh {kkkk ku Lkn. yk hkMkLku krhk{u hkLk e uh kfe ykfk u{k t k kf y t k rs k Y k . 644 fhkuzLkku xkzku ku. khu [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk Yk. 322 fhkuzLkk xkzku LkkUku.k]n khk {kxuLkk yukeSLkk u[kku khu Lk Mkk{kt furL u[kuhk fkkLke Mk tk t rk ukkELkk yk oxLkLkk fkhu hkLku uhkfe ykf{kt LkwfkLk kk Au. yk LkwfkLk rLkkhk {kxu k]n khk {kxuLkk yukeSLkk u[kku khu kwshkk {wk uhk yrrLk{, 2003Lke f{-5(2)Lkk nuhLkk{kke ykkk{kt yku uhk{wk ytk uLke Lkk U f k{ fhk hkM k . yk{ fhkke hkLkk k]n khkLkk yukeSLkk k{kt fkuE khku Lk kk ku {kxu kuMk ftkLkeyku {khVku ykke Mkk fhk{kt yku. hk{k t k ]n khk {kx uLkk yukeSLkk k u Lkn. uhk{wk khk U[kke hk knkhLkk khkfkkoyku kkMkuke kkf ytkrsk Yk. 150 fhkuzLke hkLku {kkkk ykf kwLk: k ku. [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk Yk. 100 fhkuzLke ykf k kkLkku ytks Au.

  h r{kL k r M k r f o M k fk uLx kxLkk f uMk{k t kksukh{k t

  k{k suLzh ksux hsw fhkLkku Lkkh kuk : f]rk, wk hkuskkhe kh k ruk kh {wfkku : {rnk fkLke uek ukkE fhkEkwshkk ksux{kt 314 fhkuzLkku uhku, 422 fhkuzLke hknkku nuh

  kwshkkLkk ksuxLkwt f kheLku 71330.44 fhkuz fhkwt

  Mk we{ fk ux oLkk [ wfkk yLu zukh yLku rMke fkuLxkxhkuLkk fuxkf nkhku foMk fkuLxkx khefu uhkkkk kk{kt ykk

  Au suke MkhfkhLku ytkrsk Yk. 100 fhk uzLke uhkfe ykf kkLke MktkLkk Au. nk kwshkk Mx uBk yrrLk{, 1958Lke

  yLkwMkqr[-1Lkk ykxf-5(sf) y L k u y k x f - 4 5 ( s ) { k t r{fkLkk rfkMk ykk u[k ykk kkee {kxu fkuE {kuxh ykk rfkMkfkhLku ykk Mkkk ykkk Mktktek fhkh zuk{uLx yuk e{uLx{kt r{fkLke kh f{kLkk yuf xfk {ku MxuBk zwxe Mkw uk{kt yku Au. yk uku Mkkh r{fkLke kkeeLkk s kkk nku kuLkk kh ykxf-20 {ku 3.5 xfk {wsk MxuBk zwxe MkwkLke hkMkke ytkSk Yk. 14 fhkuzLke MxuBk zwxeLke ykf {kLkk u ytks Au. su rfMMkk{kt Mkkh r{fk kkekhe

  kuZeLkk Lkk{u kke kke nku kuk kkekheLkk uku{kt ykxf-20 {wsk 3.5 xfk MxuBk zwxe Mkw uk {kxu hkMkke MxuBk zwxeLke ykf{kt ytkSk Yk. 20 fhkuzLke ykf kkLke MktkLkk Au. 7500 rfkukk{ke w kkuMk knLk sLk hkkk {k knf kh nk rk 1000 rfkukk{ fu kuLkk kk Wkh kkf 650 uu {k uxh knLk uhku Mkwk{kt yku Au.

  yk h kheLku kkf 800 fhkLke hkMk Mkw[k{kt yke Au. {kuxh knLk uhkLke ykf{kt [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk 40 fhk uzLk k u khk u kkLk k u

  yks Au. kwshkk hk {kko knLk nkh rLkk{Lke kMkku{kt {wMkkVhe fhkk hkLkk sLkkuLku hknk kk ku nukwke WkkuhkLkk nkLkk h 17.5 xfkke xkze rxrfxLkk u[kLkk Vk 7.5 xfkLkku h Xhkk hkMk kkk Mxux xkMkLkkuxoLke kMkku Wkh 10 xfkLkwt kh ykuAwt kkkt yuMkxeLkk kzk{kt xkzku ku. ytksu eMk k {wMkkVhkuLku yuMkxeLkk kzk{kt hknk {u. WkkYuhkLke ykf{kt kkf 150 fhkuzLkku xkzku kkLkku ytks. [kw Lkkktfe k o{k t ytkrsk 100 fhkuzLkku xkzku kkLkku ytks Mkuk{kt ykku Au.

  MMfh kukxe rhkh khk kuku k{ku kxku {nku

  y{kk, k.1y{kk{kt rfkuk{ hkuz h e [khw ytkS {trh ku k.30{e swk ku{khk hkus

  MMfh kukxe rhkh khk k{ku kxku {nku kuku nku. yk {nkuk k yk[ko kMkeS yhkR eyu skwt nwt fu, {kkSku n khu 9 fkfu, ktsu 4 fkfu eV nku{kwt fko, {nk ykhe ktsu 5 fkfu yu {nk kku fko{ ktsu 6 ke 8 fkf hr{k kuku nku. yk k{f tu q {kuxe tk{kt kuyu nkshe yke e ytkS {kkk oku kbku eku nku.

  kkf kusLkkLkwt f 71330.44 fhkuz

  kwshkk MkhfkhLkk ytkskk{kt hkLke kkf kusLkk {kxu Yrkk 71330 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au su kk ko fhkk yk kuo ykkusLkLkk f{kt 21 xfkLkku khku Mkq[k{kt ykku Au. kkf kusLkk{kt swk swk ykkusLk {kxu Lke[u {wsk hf{Lke Vke fhk{kt yke Au.Mkh ukkE (fhkuz{kt)f]rk yu MktLk ]rkyku 4358.20kk{e rfkMk 2311.30kMk rMkkh fko{ 223.84Mk[kE yLku kqh rLktk 13035.22Wo 5097.35Wkuk yLku rLks 2223.42krhnLk (knLk nkh) 5638.00Mktuk nkh 761.58rkkLk yu kikurkfe 544.25Mkk{kL ykkf Mkukyku 2237.09Mk