02 07 2014 sunvilla samachar

Download 02 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 11Pages : 04 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 02 > ytf: 11 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, \ - 2014

  kwshkk ksux : nkEkExLkkkt kLk Mkkih kxuu rkLkMkk{kt ksux MkkLkk k{ rMku ksux hsq fwO nkwt. su{kt uek

  nuhkkku swk-swk kukku {kxu fhe nke. Mkkih kxu khk hsq fhk{kt ykuk kwshkkLkk ksuxLke nkEkExTMk Lke[u {wsk Au. kwshkkLkk ksuxLkwt f 71330.44 fhkuz hkwt, kk ko fhkk 21 xfkLkku khku kku LkkhkkrfkykuLke kkLx{kt 10 xfkLkku khku fhkku y{kk, Mkwhk, zkuhkLku 15 xfkLkku khku fhkku 2014-15Lku f]rk rfkMk ko khefu WskLkku rLko fhkku Mkkk{eke Lk{e Lwykhe hr{kLk kMke khke rMkLke Wse fhku k k Lke hkuskkheLke kfku We fhku MkwhuLLkkh yLku {LkkhLkk Lke EsLkuhe fkuuu Y fhku y{kk{kt {uxku kusux {kxu 250 fhkuzLke ukkE yuf kke w f]rk uzk ykkk 1062 fhkuzLke ukkE kk{Lkk Mkkike khek uzqkLku eLkk{wu f]rk rfx ykkk 49 fhkuzLke ukkE hkLke [kh f]rk wrLkMkxe{kt MktkLkku {kxu 361 fhkuzLke ukkE 4624 fhkuzLke f]rk kukku {kxu ukkE rzex Lkk kikh fhe s{eLkLke kwkk &kuLkk rLkkh {kxu 250 fhkuz Lk{ok kusLkk {kxu 9000 fhkuzLkwt ykkusLk sMktkrk {kxu 3570 fhkuzLke ukkE {kMkk yLku uxkk kkwfkLke kusLkkyku {kxu A fhkuz kwkkLk zuhe rfkMk {kxu 365 fhkuz yktkkze fkofhkuLkk kkkh{kt {rnLku 500Lkku khku yktkkze nukhLkk kkkh{kt {rnLku 300Lkku khku {eLke yktkkze fkofhkuLkk kkkh{kt {rnLku 300Lkku khku Mk{e rufkLkt hke {uku kuS k k wkLkkuLku Lkkufhe ykku hkuskkhe f[uheykuLku ykwrLkf kLkkk yuf fhkuzLke ukkE Mkhfkhe ykEykExe{kt 15 nh yLku kkLxuz{kt 2500 kuXfku khk MkrnkLkk fkkuo {kxu 4500

  fhkuzLkwt ykkusLk ykEykExe{kt A {kMkke w Mk{Lkk fBwxh fkuMkoLkk kke{kkeoykuLku xukux ykku ykEykExe kkMk ku wkLkkuLku kkukkLkku hkuskkh Y fhk kuLk yLku ks Mknk kkkk{kuLkk fk{ {kxu 100 fhkuz MkkkwkkhkLkk rfkMk {kxu 20 fhkuzLke ukkE {kko-krhnLkLkk kuku 950 kMk Y fhku kMk MxuLzLkk ykwLkerffh {kxu 90 fhkuzLke ukkE fLMkuLk kkMk {kxu 714 fhkuzLke Mknk knLk LkkUe {kxu M{kxo fkzo, rkh Mkk {skwk fhk 19 fhkuz Lkk rskyku{kt ykhxeyku f[uhe Y fhk yuf fhkuz ukkh {kxu kuLkLke {kok ku kke khe k k rfktkkuLku Lk {kxu {ke Mknk 10 nhke kheLku 20 nh fhkE {urzf EsLkuheLkk rkkeoykuLke qzrk Mknk{kt 400 YrkkLkku khku wkeyuMkMkeLke re{he khekk kkMk fhLkkh rkkeoLku 50 nhLke Mknk r{fkuLku kkukkLkwt h kktk ykkf Mknk {kxu 200 fhkuz kkeke Mknk {kxu r{fkuLku kkt[ fhkuz ykku {w{tke k]n kusLkkLkk kkYku k kke w ykkMk kLkkk 1153 fhkuzLke ukkE swLkk {fkLk Lkk kLkkk 10 fhkuzLke ukkE zkuhk, {Lkkh, kLkkh{kt hkhkuz kLkkk 100 fhkuz 2014-15ke 2018-19 MkVkE yktkuLk [ku kkB rMkkh{kt {nk{k kkte MAkk yrkLk nkk hku rse kske ku {u ku {kxu 3920 fhkuzLke Mknk fhs kku es WkkLk kusuxLkwt ykkusLk fhku SyuMkkeMke khk xqtf Mk{{kt kuMkLkwt ukkhe kuhu WkkLkLkwt ykkusLk

  4624 fhkuzLke f]rk kukku {kxu ukkE

  Lke rne, kk.1rkLk MkMkzekk hktkuMk

  (yukeS)Lke f{k{k t yksu rk rMkrLzh 16.50 YrkkLkku khku fhk{kt ykku nkku. ykLke Mkkku s MkMkzekk rMkrLzhLkk kuxk kk su rMkrLzhLke hee fhk{kt yku kuLkk Wkh Mkk{kL kufkuLku w Lkkkt [wfk kzu. Ehkf fxkufxeLkk krhk{ MYku yk tkhhkx e k u f{kk u{k t yufkyuf khku kk kk rkLk MkMkzekk kuMk rMkrLzhLke f{k{kt khku fe ukku Au. rkLk MkMkzekk yukeS yuk rMkrLzh Au su 12 MkMkzekk rMkrLzhkuLkk ku{Lkk kuxk kk k knfku khk hek{kt yku Au. A {rnLkk{k t k{ k yk{kt khku fhk{kt ykku Au. LkkuLk MkMkzekk yukeSLke f{k kk ykLk u ELk u k Mk k{kL k uf k u{k t [k k A u . fkhfu, fuxkf {kuxk krhkh{kt kuxk fhkk khu rMkrLzhkuLkku Wkkuk kk Au. ELzLk ykuE

  fkukkuohuLkLkk skk {wsk huf rkLk MkMkzekk yukeS rMkrLzhLke f{k rne{kt nu eLk u 922.50 kE su su nk{kt 906 Yrkk Au.

  r k L k M k M k z e k k yukeSLkk hux{kt kk {rnLkk{kt rMkrLzh eX 23.50 YrkkLkku xkzk u fhk{k t ykk u nkk u . rne{kt MkMkzekk yukeS rMkrLzhLke f{k nk{kt 414 Yrkk Au. ykEykuMkeLkwt fnuwt Au fu, yukeS Wkh LkwfkLk rk rMkrLzh eLku 449 Yrkk kE kwt Au. kk {rnLku yukeS kh LkwfkLk 432.71 Yrkk nkwt. su eLku nu 449 Yrkk kwt Au. yk LkwfkLk Lwykhe {rnLkk{kt 762.50 Yrkk nkwt. yk heku sux ^wy ykk kku yueyuMkLk xkkoELk ^wyLke f{k{kt rk rfku exh 413.78Lkku khku kku Au. ykLke Mkkku s f{k eLku 70161.76 rk rfku exh kE Au.

  rkLk MkMkzekk yukeSLke f{k{kt 16.50Lkku khku kku

  nk{kt [ke hnue Ehkf fxkufxeke ku f{kku kk rLko

  kkteLkkh, kk.01kwshkk rkLkMkk ytkskk

  MkkLkk k{ rMku Lkkk{tke Mkkih kxuu yksu ku{Lkw t k{ ks ux hs w f w O nk w t . {rnk Mkkfh yLku rk, Wkhktk hkuskkhe yLku f]rk k ukLk u w kkL ykkkk Yk. 1,33,465 fhkuzLkk yk ytkskk{kt fhuhk{kt Yk. 314 fhkuzLkk khk Mkw[kLke Mkkku Mkkku Yk. 422 fhkuzLke hknkku k nuh fhk{kt yke Au. yk ksux{kt yfthu Yk. 453.85 fhkuzLke kwhktk ytksk{kt yke Au.

  rkLkMkk k]n{kt hsw fhkuk ytkskk{kt fhuhk{kt Mkw[k{kt

  ykuk Yk. 314 fhkuzLkk Mkqr[k khk{kt uw yuzuz xuMk{kt Yk. 200 fhkuz, MxuBk zwxe{kt Yk. 34 fhkuz kkk {kuxh knLk uhk{kt Yk. 80 fhkuzLkk u Mk{ku kk Au. khu fhuhk{kt nuh fhue Yk. 422 fhkuzLke hknk{kt uw yuzuz xuMk{kt Yk. 322 fhkuz yLku kuMkuLsh xuMk{kt Yk. 100 fhkuzLkku Mk{ku kk Au. khu keS khV MkkrLkf MhkLke MktMkkykuLk u fu xee ytk uLkk {LkkuhtsLk uhkLke Yk. 9 fhkuzLke Mkqr[k kkee nuh fhkE Au. yk hf{ MkkrLkf MhkLke MktMkkyku kkukkLke ykf khefu ke fu yLku yk Mkwkhk ytkuLkwt ke rkLkMkkLkk ko{kLk Mkk{kt s hsw fhku ku{ Lkkk{tkeyu skwt nkwt. Lkkk{tke Mkkih kxuu k]n{kt skwt nkwt fu kwshkk Mkhfkh khk ko 2014-15Lkk ytkskkLke hswykk Mkkku yuf Lkkh kMk

  khefu suLzh ksux kikh fhkLkku Lk fhk{kt ykku Au suLzh

  ksux{kt {rnkykuLkk Wfko {kxu [kke kk 495 kusLkkykuLke {krnke Mkk{u fhk{kt yke Au su kusLkkyku {kk {rnkyku yLku fLkykuLkk 100 xfk k {kxu fkohk Au. kue 87 kusLkkyku ykue fkZk{kt yke Au suLkk kfe Yk. 1880 fhkuzLkk [u o {rnkyku yLku fLkykuLku ku{Lke kMk sYhekkLk u yLk wkeLk u rk ykhku, kkuk, fki oLk, yLku ykkf MkkfhLku kke ukkE Mkk{u Au. Mkkku yke yLk u yL 408 suxe kusLkkyku k ykue fkZk{kt yke Au. suLkku 70 ke 99 xfk k {rnkykuLku {kku nkukLkku ytks Au. yk k usLkkyk uL k e f w ukkEyku kk Yk. 43,379 fhkuzLke kk Au. yufthu ytkskk{k t {rnkyk u yLk u kkfkuLkk ykhku, rfkMk, hk yLku Mkkfh {kxu kLk yLku

  LkkuLk-kLk nuX Yk. 2436.53 fhkuzLke uzkE Mkw[k{kt yke Au.

  y tksk k{k t M k q[k{k t yk uk fh uhk khk k k k hknkkuLke rMk]k Akx fhkk ku{u kkfkhkuLku skwt nkwt fu, hk{kt WkkLk fhkk yuf{kuLke yktkhhk ukkh{kt nheVkE fhkLke k{kk{kt khku kk yLku hkLkk Wkuk tkLk u rfkMk kk k u nuk wLk u kLk{kt hkeLk u yktkhhk u[kku{kt khkuk {kLk e hk{k t k e fhk{k t yku hee khLke xuMk uzex ku xfk xkzkLku ku nu yuf xfku xkzk {kxu hkMk. yk hkMkLkk u y{ kk. 1-10-2014ke fhk{kt yku. yk xkzku k kuxk ur{ kukku yLku Lku[h kuMk kh {kkkk ku Lkn. yk hkMkLku krhk{u hkLk e uh kfe ykfk u{k t k kf y t k rs k Y k . 644 fhkuzLkku xkzku ku. khu [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk Yk. 322 fhkuzLkk xkzku LkkUku.k]n khk {kxuLkk yukeSLkk u[kku khu Lk Mkk{kt furL u[kuhk fkkLke Mk tk t rk ukkELkk yk oxLkLkk fkhu hkLku uhkfe ykf{kt LkwfkLk kk Au. yk LkwfkLk rLkkhk {kxu k]n khk {kxuLkk yukeSLkk u[kku khu kwshkk {wk uhk yrrLk{, 2003Lke f{-5(2)Lkk nuhLkk{kke ykkk{kt yku uhk{wk ytk uLke Lkk U f k{ fhk hkM k . yk{ fhkke hkLkk k]n khkLkk yukeSLkk k{kt fkuE khku Lk kk ku {kxu kuMk ftkLkeyku {khVku ykke Mkk fhk{kt yku. hk{k t k ]n khk {kx uLkk yukeSLkk k u Lkn. uhk{wk khk U[kke hk knkhLkk khkfkkoyku kkMkuke kkf ytkrsk Yk. 150 fhkuzLke hkLku {kkkk ykf kwLk: k ku. [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk Yk. 100 fhkuzLke ykf k kkLkku ytks Au.

  h r{kL k r M k r f o M k fk uLx kxLkk f uMk{k t kksukh{k t

  k{k suLzh ksux hsw fhkLkku Lkkh kuk : f]rk, wk hkuskkhe kh k ruk kh {wfkku : {rnk fkLke uek ukkE fhkEkwshkk ksux{kt 314 fhkuzLkku uhku, 422 fhkuzLke hknkku nuh

  kwshkkLkk ksuxLkwt f kheLku 71330.44 fhkuz fhkwt

  Mk we{ fk ux oLkk [ wfkk yLu zukh yLku rMke fkuLxkxhkuLkk fuxkf nkhku foMk fkuLxkx khefu uhkkkk kk{kt ykk

  Au suke MkhfkhLku ytkrsk Yk. 100 fhk uzLke uhkfe ykf kkLke MktkLkk Au. nk kwshkk Mx uBk yrrLk{, 1958Lke

  yLkwMkqr[-1Lkk ykxf-5(sf) y L k u y k x f - 4 5 ( s ) { k t r{fkLkk rfkMk ykk u[k ykk kkee {kxu fkuE {kuxh ykk rfkMkfkhLku ykk Mkkk ykkk Mktktek fhkh zuk{uLx yuk e{uLx{kt r{fkLke kh f{kLkk yuf xfk {ku MxuBk zwxe Mkw uk{kt yku Au. yk uku Mkkh r{fkLke kkeeLkk s kkk nku kuLkk kh ykxf-20 {ku 3.5 xfk {wsk MxuBk zwxe MkwkLke hkMkke ytkSk Yk. 14 fhkuzLke MxuBk zwxeLke ykf {kLkk u ytks Au. su rfMMkk{kt Mkkh r{fk kkekhe

  kuZeLkk Lkk{u kke kke nku kuk kkekheLkk uku{kt ykxf-20 {wsk 3.5 xfk MxuBk zwxe Mkw uk {kxu hkMkke MxuBk zwxeLke ykf{kt ytkSk Yk. 20 fhkuzLke ykf kkLke MktkLkk Au. 7500 rfkukk{ke w kkuMk knLk sLk hkkk {k knf kh nk rk 1000 rfkukk{ fu kuLkk kk Wkh kkf 650 uu {k uxh knLk uhku Mkwk{kt yku Au.

  yk h kheLku kkf 800 fhkLke hkMk Mkw[k{kt yke Au. {kuxh knLk uhkLke ykf{kt [kw Lkkktfe ko{kt ytkrsk 40 fhk uzLk k u khk u kkLk k u

  yks Au. kwshkk hk {kko knLk nkh rLkk{Lke kMkku{kt {wMkkVhe fhkk hkLkk sLkkuLku hknk kk ku nukwke WkkuhkLkk nkLkk h 17.5 xfkke xkze rxrfxLkk u[kLkk Vk 7.5 xfkLkku h Xhkk hkMk kkk Mxux xkMkLkkuxoLke kMkku Wkh 10 xfkLkwt kh ykuAwt kkkt yuMkxeLkk kzk{kt xkzku ku. ytksu eMk k {wMkkVhkuLku yuMkxeLkk kzk{kt hknk {u. WkkYuhkLke ykf{kt kkf 150 fhkuzLkku xkzku kkLkku ytks. [kw Lkkktfe k o{k t ytkrsk 100 fhkuzLkku xkzku kkLkku ytks Mkuk{kt ykku Au.

  MMfh kukxe rhkh khk kuku k{ku kxku {nku

  y{kk, k.1y{kk{kt rfkuk{ hkuz h e [khw ytkS {trh ku k.30{e swk ku{khk hkus

  MMfh kukxe rhkh khk k{ku kxku {nku kuku nku. yk {nkuk k yk[ko kMkeS yhkR eyu skwt nwt fu, {kkSku n khu 9 fkfu, ktsu 4 fkfu eV nku{kwt fko, {nk ykhe ktsu 5 fkfu yu {nk kku fko{ ktsu 6 ke 8 fkf hr{k kuku nku. yk k{f tu q {kuxe tk{kt kuyu nkshe yke e ytkS {kkk oku kbku eku nku.

  kkf kusLkkLkwt f 71330.44 fhkuz

  kwshkk MkhfkhLkk ytkskk{kt hkLke kkf kusLkk {kxu Yrkk 71330 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au su kk ko fhkk yk kuo ykkusLkLkk f{kt 21 xfkLkku khku Mkq[k{kt ykku Au. kkf kusLkk{kt swk swk ykkusLk {kxu Lke[u {wsk hf{Lke Vke fhk{kt yke Au.Mkh ukkE (fhkuz{kt)f]rk yu MktLk ]rkyku 4358.20kk{e rfkMk 2311.30kMk rMkkh fko{ 223.84Mk[kE yLku kqh rLktk 13035.22Wo 5097.35Wkuk yLku rLks 2223.42krhnLk (knLk nkh) 5638.00Mktuk nkh 761.58rkkLk yu kikurkfe 544.25Mkk{kL ykkf Mkukyku 2237.09Mkk{krsf Mkukyku 34781.50Mkk{kL Mkukyku 118.65fw 71330.44

  Yrkku ktke yku yLku kt su...........

  kwshkk MkhfkhLkk ksux{kt Yrkku ktke yku yLku kt su kuLke kkhe k fhk{kt yke Au su Lke[u {wsk Au.

  Yrkku ktke ykuu[k uhku-{w k fh 35.58 xfkfuL Mkhfkh ke Mknk yLkwkLk 14.26 xfkfhuhk rMkkLke ykf 7.20 xfknuh uw 18.85 xfknuh rnMkkk 2.20 xfkkuLk yLku kukeLke Mkwkk 0.94 xfkfuLe fhuhk{kt rnMMkku 8.81 xfku[kuhku yLku {qeok fhux rMkk 12.16 xfk

  Yrkku kt sufw [kue uzuz 0.43 xfkrfkMkke [o 70.90 xfkMknkf yLkwkLk yLku Vkku 0.15 xfkkuLk yLku kuke 0.05 xfknuh ukLke [wfe 4.17 xfkrkLk-rfkMkke [o 24.30 xfk

  Mkkhk rMkku yku kue kk kuxe

  ksux Lke ykk Wkh kke Vuhu k uw t : kuk

  kkteLkkh, kk.1rhkukkLkk Lkukk tfhMkn

  kukyu MkLk 2014-15Lkk ytkskk kh rkrk ykkkkt skwt nkwt fu, yAu rLk ykLku ku ni, {kh u kku {nUku ykuh kwhu rLk u kwshkkfe fu eu yku, {kUkhe xkzew t yue ykk uLke Lku ykke {kkhku kkMkuke kuku kuku {k {ue fuL{kt Mkhfkh hk kAe ze yLku kuxkuLkk k{kt fuL Mkhfkhu h{ k khku fhe kkukkLke ykf{kt khku fhe uLke yLku hkLke Lku Aukhe hne Au kuLke Mkk{u hk Mkhfkhu su xuk xkzku fhku uEyu ku Lkn fheLku k wshkkLke Lke ykk Wkh

  kke Vuhe kwt Au.yuf kksw {kUkheke keMkkke

  kwshkkLke sLkkkLku ykk nke yLku ksku ykk ykke nke fu Mkkhk rMkku yku {kUkhe xkzewt k 2014-15Lk w t k wshk k MkhfkhLkwt ksux ukkt yk ykk Mkk Xkke Lkeze Au. MkhfkhLke {nuMkwe ykf e Au khu kuLkku Vkku Lku {kku uEyu kuLkk ku xkLMkkkuxo, kef xkLMkkkuxo yLku fLMxLkLke MxuBk zwxe / [kSoMk{kt khku fhk{kt ykku Au. suke {kUkhe{kt hknk kkLku ku {kUkhe u. kwshkkLke {kxu 50 k {fkLkku kLkke ykkkLke {kk We fhe yks Mkwe kuLkk {kxu fkuE Lkh

  ykk usLk kskLk e Mkhfkh u fhkLku ku Lke kkeyku Mkkku [uzk fhe nkWMkk kkuzoLkk zk u{k t kk uxkku fkk oLke yu Vrhk fhe Au yLku zku k Mkhfkhu h fhk MkweLkwt kkwt uwt kzwt Au. hk{kt fkku yLku Mkk yuxe ke fke kE Au fu, ku koLke kkk Wkhke {ktze wkeyku yLku {rnkyku Wkh kkfkhLkk kLkkku hkuskhkusLkk nuh{kt yLku wuyk{ kk {ktzk Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 02-07-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  rh-qku rf s Auxu kiu Mku yu Wkue kr ku

  rh{kt nu kutk Rkuu{kt wu w kufkuu h ze hkku Au. k fheu yukt tkuku{kt s {kor k{ek Mkkuku khk yu nw kkk Mhuke kR ht nku. y{u Auk u kfk{kt yuf whkur kk hfkhe yusLeyku yu fkukuohuku hVke suxe wAhA ke {e uk fhkt khu Auk u ko{kt {e Au. rhfkhe yu rtrX kukk wk kufku khk kkk Mhu W sok{fkk rk tzkh{ktke fue heu uyku ee fu u k kk ue kku tfkk, ek yu u yLku we nkut[kzk {kxu uyku Wwf Au.

  ufu, kute [eu k fhkk {kuxkkk kku yuf{ hze fu uk k ykuAk [ok {w {ktz h s er{ kR k Au. e ys{kk {kxu yuxu fu ke ke hee fhk kufku we nkut[ke {kk{{kt e fteykuyu uBw, nuh ykuR, {wk uhuk yuf yuf Yrkk uu (kW[) u[kk Y fko yu u heu yue f{ke fhe ee Au. u{u yu kku k ykku s ke fu yk Mkt uu u heku hee fu ukt nku htw kM{kt u he {kku shk hzu ukt ke. ykkt RkuuL k[ku [o Aqku Au yu w xfkW Wkkue kuu ykzk hMu Vtxke u Au. kk hefu u yke ku ykuAk [uo utw yu qo Qoke [kwt rzMuLh nku ku kufku ue kux fu ufuxTu yuf u rhVe fhkk fh yu ukke knhe kohu k fkuR wfk kk n. , rhkukk yu Au fu nwhke fkukuohuL fu Ae Mkkrf fteykuyu ykkt fnukkt Mkt Rkuuke {ks yu kr uZeyku h huh fuxku kus zku Au uwt {qktf fhke hfkh fhe ke. u s heu yuLsrh xufkukuS{kt kuk kkuu rhk{u h[kukt r{ {kk{kt nhku Wfhku kk uek kkuu u[ke fkuh hke yuxk {kxu ke {e fu u{kt {kuxkku yL {ehe{ktke [ke ukukt qoykuku Wku fhkku Au. su ykotk yuf qoykuk kfek ykwk hku kukn ykwt nku u huh ku koh {kxu {kh ykoMkk Au fkh fu u ykk qoykuk {kk rhkRfu u uu S yku Au yu uk hke ytr{ ku kAe fuu Au. fe ku swyku fu huf {ek huf qo {kxu u fkt we [ku u e nku ku uk nuk Wku {kxu rzkR fhe u s r{kt uku w:hk fue heu kR fu uwt ykkus kR fu.

  u ykwt k Lwt nku ku Auk ko{kt 200 Vurfuxo khk {kuxhkf ykkrh kteke urh ktr, nktzeyku yu uzku uhuk nh fhkt khu {ekuwt u[k k kwt nku. y{huek {wkR ke khk u kfk ykW fhkukt yuf kkr{f tkukuu hufu kuke Mkkrf sYrhk {ku ykkt Au u yk heu Vhe hnue ykoMkke kfku fhu Au. huf [k Aukzu tkh s uk ku uwt khe yuf s S[ Mkk h k fuL fhku u r yue yko Mkkwt hnuu su{kt yuf sL{ yu ytwt {kuz n htw sL{ Ae kt MYu sL{wt {kuz khu [r u. yku yke he {kku nk Skukt yM {kxu s hkY e yuxe nu koh {kxu kus {k e fnuke Me rzkRwt fMk k uk {kk ke. Aukt kt[ ko{kt [ek[kw Wk ykotku u Vhe hnue [euk ykotk{kt w hkuskhe oR Au.

  yk kku WT k kfkyku nukt hksMkkk k{ku{kt kku nku. 40 ko nukt hksMkkk wZ rMkh{kt yuf r{k wxe zke f{e woxk oR ne. yk r{kk yuf qo XuhXuh uhAuh nk{kt khkR zk nk. yuf sok{f r{k hkk feyu r{kk xkhu uwt ku uu k ykku fu hue h Vhke u u kx kR swt nwt. u{u uku x kze{kt Wku fkuo yu uu khu ykfkh {ku. Mkkrf Wku knrfkuyu swkt swkt yuhVkuo {kfku hke sqk xkhku hekkt Y fhe ekt. ykkt xkhkuku kike {kuxku Zku kt kku nku. swk u xkhkuku rfk kohe heu nw {kuxe {MkY nku uu u uwt Ykth qfk fhkt khu fkok{ heu ykkf heu k ok kufkue {Mkyku Wfue hze fu ue, Me yu kohe heu xfe fu ue h f{kt kR wt. yk Wk hk yko{kt kutku Wk nku fkh fu xkhwt ykw ue kku s qt kR wt nwt uku x kze {kxu Wku kkku kfe nku. u fkuR kkzrkz Wk n htw rh heu fhk{kt ykue yuf kf te ne.

  yku swk swk fkhk qoykuwt yuf ykukR yu[uLs Y fhke sYh Au. u{kt yk qo nsw fuxku { hk{kt R fu ue {krne u fuxwt Mwt zu, uk Mxu xuMx yu fR heu Wku{kt R fkke tkkyku Au ue kku {qfke uRyu. k{e, fk{ [kke yu, Wkueke heu kk rr heu fk{{k R fke yu fkuR wfk uXk rk k{krsf ykkf yu kohe heu xfkWw e hkke {kok{kt hneu ykkf rfke th fku W Au.

  2 / . 02-07-2014, y{kk

  yu-MkxrVfux rV{ku fhk RAk Lkke : ys ukLk

  nk Mk{-2 rV{Lku RLku ys Mk Au

  {wtkR,kk. 1 k k u r w z L k k k u f r

  yrLkukk ys ukLku MkkV ku{kt fkw Au fu ku khu yu-MkxrVfux hkke rV{ku{kt fk{ fhu Lkne. kuLkw fnuw Au fu ku yue s rV{{kt fk{ fhk {ktku Au su rV{kuLku krhkhLkk k{k{ Mkku Mkkku kuMkeLku rLknke fu Au. kuLkw yn Mkwe fnuw Au fu MkuMke yLku kkuz MkeLk hkke rV{ku kkuMk ykurVMk kh [ku Au ku{ {kLkk {kxu fkuR fkh Lkke. [knfku

  n { U k M k k h e {LkkuhtsLk rV{ku k M k t fh u A u . kksukhLkk kkuo{kt h k x e y uk uz o rsukk yrLkukk y s u k L k u y L k u f M k V krhkh {LkkuhtsLk rV{ k u{ k t f k{ f w O A u . s u { k t k k u{k, M kL k

  ykuV Mkhkh yLku kku k[LkLkku Mk{ku kk Au.yk Wkhktk kuLke yirknkrMkf MkV rV{ Mk{ k kufkuLku wk kMkt kze nke. ys ukLkLkw fnuw Au fu ku yuku rLko fhe [wku Au fu su rV{ krhkh Mkkku kuMkeLku uR fk Lkne kue rV{ku{kt ku fk{ fhu Lkne.kkurwz Mxkh ys ukLk nk{kt k uLke Mk wkhrnx rV{ Mk{-2{kt Mk Au. hkurnk ueLke yk rV{ xwtf Mk{{kt hsq

  fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{ kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx hne nke. rV{ hkk kk khk hkurnk ueyu rn[k nkk he nke. u fu [u hkurnk ueyu w yuf Mkwkhrnx rV{ [ukkR yuMkuMk kLkke nke. su{kt knYkLk yLku rrkfkyu kkkh qr{fk yk fhe nke. yk rV{{kt Mk hkk kk nu Mk{-2 rV{ ykk [ke hne Au. xwtf Mk{{kt yk rV{Lku hsq fhk{kt yku kue kk Au. yk rV{{kt yrLkuke khefu fheLkk fkwhLku uk{kt yke Au. fheLkk fkwh Mkkku ys ykkW k fk{ fhe [wku Au. kkuLke uze rnx Mkkrkk kR nke. yk kku kku{k{kt Mkkku nkk. nu ktkk Mk{ kk Vhe yufMkkku Lkshu kzLkkh Au. ys kkukkLke Mk{{kt k{k{ kkkfkk kke [wku Au. yk rV{ k hkwh yuLk rV{ Au. ys khu ykkke Au.

  Rk kwk hhkus ku fkf zkLMk fhe rVxLku u Au

  Rk kkurwz furhhLku RLku ykkke

  {wtkE,kk. 1kks ukh{k t fk u{ uze rV{

  n{{kt hsq kue yrLkuke Rk kwk kkukkLke rVxLkuLku ELku n{uk MkkkLk yLku Mkk hnu Au. Rk kwk kkukkLke rVxLkuLku e hkk {kxu rLkr{k heku foykWx fhu Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku kkukkLke rVxLkuLku xfke hkk {kxu rLkr{kheku S{{kt ske Lkke khtkw rVxLku {kxu h{kt k kMk fhu Au.

  yrLkuke kkukkLke rVxLku yLku Me{ VkhLku e hkk zkLMkkLku khu kMkt fhu Au. S{{kt skLku ku ku fkfku Mkwe h{kt zkLMk fhu Au. kuLkw t {kLkwt Au fu zkLMkk fMkhkLkk yuf Mkh MYk khefu Au. ykLkku Wkkuk fkuEk fhe fu Au. ykLkkke rVxLku khu Mkhkkke

  e fk Au. fXkuh foykWx khkkuh kkzkLkk ku k u zkLMkkLk u kMk t fhu Au. yk yrLkukeyu yu{ k fkwt Au fu hhkus ku ku fkf Mkwe zkLMkk fh u Au. nk u rqzLke k ufr yrLkuke yuLsurLkk ue sue

  ukke yk yrLkukeyu fkwt Au fu {rnkyku u MkL{kLk yrk sYhe Au.

  skk-2, [qn yLku hks-3 sue rV{ku{kt ukE [qfue yk yrLkuke {rnkykuLku k kwLkkyku {kxu yuf Mk{kLk skkkh ku Au. k uLkk yk rLkuLkke nkukkku kkLke kk k ukE hne Au khtkw {rnkykuLku w Mkkk ykkkLke khVu fhu Au.Rk kwk n{{kt kkuz ytks{kt hsq kk kk fne [wfe Au fu MkkrsLke rV{{kt yrLkukeyku k{kk u{h khefu s hkk{kt yku Au. {rnkykuLku fkuR {kuxe qr{fk {ke Lkke. Rk kkMku khu rV{ku Lkke khtkw ku furhhLku RLku Mktkw Au. fkuR k fkhLke kkuz qr{fk {kxu k ku kikh Au.

  n{ kk w fuxef rV{ku nkk kku kue ykk

  knYLku R hkurnk ue rV{ kLkkk {kxu kikh

  [ukkR yuMkuMkLke MkVkk kk Lke rV{

  yrLkuke khefu fuxheLkk fuVLku s uk kue MktkLkk

  {wtkR,kk. 1hkurnk ue Mkk{kL hek u

  ys ukLkLku RLku s rV{ku kLkku Au khtkw nu ku{Lke ke{kt knY kLk k Mkk{u kR kku Au. hkurnk ue yLku knYLke uzeyu ykkkW [ukkR yuMkuMk sue rV{ ykke nke. su kkuMk

  ykurVMk kh nsw MkweLke Mkkike {kuxe rV{ku kifeLke yuf khefu hne Au. kk uLke rV{ [ukkR yuMkuMkLk u kLkkh MkVkk {k kk nu kku yuf Mkkku fk{ fhu. hkurnk ue nk{kt Mk{ rhxLkoMk kh fk{ fhe hkk Au. su{kt ys ukLk Au. khu

  knY nuke Lw hLku RLku Mk Au.

  ykLkkh rMkku{kt kku e kR sku khkk yk kusux ykk u. hkurnk ue yk rk{ eLku kikh fhe [wk Au. rV{Lke kxfkk knYLku kLk{kt RLku k ikh fhk{kt yke Au. {kk wxk fhkLke kh Au. kt Mkwe rnhkuRLkLke kk Au yk rV{{kt fuxheLkk fuVLku uk{kt yku kue kk Au. u fu yk Mktkt{kt hkurnk ueyu fkwt Au fu yL fkfkhkuLke kMktke fhk{kt yke Lkke knYLke kMktke fhk{kt yke Au. yL fkfkhku fku hnuu ku ytku xwtf Mk{{kt rLko fhk{kt yku kue kk Au.

  hkeh yLku fuxheLkk fiVLke uze xqtf{kt Vhe k uku

  {wtkE,kk.1hkeh fkqh yLku fuxheLkk

  f iVLke uze MeLk Wkh yLk u kMkrf kEV{kt kufku uE hkk Au khu yk ktLkuLke uze rV{e khk kh Vhe uk {u kue kk Au. {ue {krnke {wsk $Bkk yeLke ykkk{e rV{{k t hkeh fk qh yLk u fuxheLkk fiV Lkshu kzu. Mkqkkuyu fkwt Au fu fuxheLkk fiVu $BkkLke rV{{kt fk{ fhkLke k ikhe kkke ee Au. ykk Mk{{kt yk ktLkuLke uze Vhe yufkh w skkk kikh Au. ykkW k yk ktLku yuf rV{{kt Mkkku fk{ fhe [qk Au. hkeh fkqh yLku fuxheLkk fiVLkk MktktkuLke [[ko nkLkk rMkku{kt rLkrkrLk ke kLke hne Au kuk Mk{{kt yuf Mkkku rV{ {kLke kkkk [[koykuLku uk ykku Au.

  ykkW rMkh MeLk Wkh yk ktLkuLke uze hksLkerk yLku ysk u{ fe ksk fnkLke{kt [{fe [qfe Au. ktLkuLkk [knfku rV{e

  khk kh ku{Lku uk {kxu WMkwf kLk uk Au. yufkksw hkeh fkqh wk kuZeLkk Mkkike kufr yrLkukk k ife Au. k uLke kkMku k{k{ {kuxk ksuxLke rV{ku Au. keS kksw fuxheLkk fiV fkuEk tfk kh kkurqzLke nkLke Lktkh Lk yrLkuke Au. kuLke WkMkrk{kt hnue k{k{ rV{ku kkuMk ykurVMk Wkh q{ {[ke [qfe Au. ykk Mk{{kt yk ktLkuLke rV{ $Bkk ye yke zkke kqo fhk {kxu RAwf Au.

  $Bkk ye fuxheLkkLkk Mk{Lku Mkk[e ELku rV{Lkw t qxk Y fhk {kku Au. fkh fu fuxheLkk yLku hkeh fkqh ktLku kkMku e ke rV{ku nkk{kt nkukke qxk{kt kfeV kze fu Au suke $Bkk ye fkuEk kf uk RAwf Lkke. nk{kt hkeh yLku fixheLkk fiV {wtkE{kt e skykuyu kMkf kRV{kt k yuf Mkkku uk {k Au suke ku{Lkk u{ MktktkuLke k [[ko Au.

  rV{Lkk Lkk{Lke xwtf Mk{{kt nuhkk fhku

  kkuLke uzeLku uk [knfku k khu WMkwf Au :rhkkuxo

  {wtkE, kk.01rV{ yrLkuke erk xk

  yLku kuLkk qkkqo kkuuLz Lk uMkkrzk [uLkk u rk wLku w Wk kLkkku Au. yrLkuke erk xkyu kkueMk fr{Lkh hkfu {krhkLke {wkfkk E ku{Lke kkMkuke ru skLke khkLkke {ktke nke. yk Wkhktk erkyu LkuMk krzk r w yuf Vhek k fhe Au. {khekyu skwt nkwt fu, erk xk kuLke {kkk Mkkku ru sk {tswhe {ktkk yke nke. ufu Mke{uLxe Vrhk{kt fku ykkuk fkuo Au ku skkLkku {khekyu ELkfkh fhe eku nkku.

  { k e { k r n k e { w s k {krhkyu erk xkLku skwt nk t w f u , k{u Vrhkfkk o Ak u

  yuxu k{khu ru sk {kxu fkuELke {tswhe ukLke sYh Lkke. {khekyu skwt fu ku{Lku yk {k{u ku rue Mkkkeyku khVke E-{u khk Mxux{uLx {e kwt Au. khu yL Au rueykuLkw t Mxux{uLx ykkLkwt nsw kkfe Au. {khekyu w{kt skwt nkwt fu, erk khVke k{k{ Mxux{uLx k fhe uk{kt ykk Au yLku

  MkeMkexeeLkk Vwxus kk s LkuMk krzkLke kqAkhA fhk{kt yku. ufu fkhkuLkwt {kLkwt Au fu, erk khVke fhk{kt yku VrhkLkk ykMk{kt s kk ueMkLk u yuf {rnLkkLkk u Mk{ kku. fkhfu, kkueMku nsw {kk kk t[ MkeMkexee fu{uhkLkk Vwx us [fkMk Au. kh u Mx u r z{{k t 200

  MkeMkexee fu{uhkyku kkk nkk. kkueMk fr{Lkhu yu k skwt nkw t fu, Mke{uLxe Vrhk{kt erk xkyu ku xLkkykuLkw t rh hsq fwO Au. su LkuMk krzk yLku ku{Lkk [u xe nke. khu kkueMk LkuMk krzkLku ytzhzo zkuLk hr kwhe khVke VkuLk kh {u {fe ytku ykke kkkMk [ke hne Au.

  erkyu kkueMk fr{LkhLke {wkfkk ee

  erk xkyu krzk r w yuf Vrhk k fhe

  kkueMk fr{Lkhu erk xkLku ru sk khkLkke ykke : Lke Vrhk ytku kkueMk fr{Lkhu {kiLk Mkuwt

  MkuLkuLMkMfku, kk.01yuf Mk{u VuMkkwfLke su{

  Mkkur {erzk{kt kko kkkwt ykuhfwx nu qkfk kLkk sE hkwt Au. kwku nuhkk fhe Au fu, ku ykuhfqx MkukLku kt fhk sE hkwt Au. kwku skwt nkwt fu ku w-xwk, kukh yLku kwk Mk sue MkMkku khV kkukkLkwt kLk fuLek fhk {kku Au. suLkk fkhu MkxuBkhLkk ytk Mkwe{kt wrLkkLke Mkkike swLke Mkkur LkuxfeOk

  MkkEx ykuhfwxLku kt fhe uk{kt yku. kwkLkk yuLSrLkhk zkhuxh kku kkunhu skwt nkwt fu, Auk yuf fk{kt w-xwk, kukh yLku kwk MkLkku rfkMk qk zkke ku Au. ku{Lkk rfkMkLkk fkhu ykuhfqx

  nrhVkE{kt kkA kze kwt Au suLkk fkhu ftkLkeyu ykuhfwxLku kt fhkLkku rLko fkuo Au.

  Wue Au f u, k u k o knuk kkr suk y{urhfe u{kt ykuhfqx qk s kufr nkwt. khtkw kwku ko 2011{kt k wk Mk Lkk{ke Mkk ur LkuxfeOk MkMk Y fhe nke khke s {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu ykuhfqx MkkExLku nu k{u ku Mk{u kt fhe uk{kt yku.

  kwku ykuhfqx kt fhkLke nuhkk fhe

  Mkkur LkuxfeOk MkkEx ykuhfqx qkfk kLke su

  yko fkiktz : MkekeykE khk kqhf [ksoex kykhsuzeLkk zk kw kLku {kuxku Vxfku

  {wtkE,kk. 1M k u L x w h k u y k u V

  ELuMxek uLk (MkekeykE)yu uh{kt khu [f[kh skkLkkh fhkuzku YrkkLkk yko MkkuMkkxe fkiktz{kt kuLke kkkMk krhkqo fhe ee Au. MkekeykEyu yksu keS kqhf [ksoex k fhe nke. kk {rnLku MkekeykELke fkuxo{kt [ksoex hsq fhk{kt yke nke. yksu w yuf kqhf [ksoex hsq fhk{kt yke nke. MkekeykELke xwfze ^uxLkk {krfkuLkk Mkuk fLxuLx Lkk ux (yuMkMkeyuLk)Lke kikhe fhe hne Au. ^uxLkk yk

  {krfku MkkuMkkxeLke yth ^ux hek {kxu k uhkf nuh fhk{kt ykk nkk. [ksoex kkt[ ykhkuke kufku Mkk{u k fhk{kt yke Au su{kt yuf Mk yLku [kh VkELkkLMkhLkku Mk{ku kk Au.

  MkekeykELkk yrfkheyu {krnke ykkkk fk w t nk w t f u, MkkuMkkxeLkk Mkku kifeLkk yufLkwt {kuk kwt Au. suke [ksoex{kt kuLkk Lkk{Lkku Wu fhk{kt ykku Lkke. kk {rnLku [ksoex k fhk{kt yke nke su{kt qkkqo khkMk {wfwthk {Lkfh, Mkts

  fkuzkh, kkukk fkuzkh yLku wfu Mkk yuLkykhykE Mkh {LkLkku Mk{ku kk Au. yk fkiktzLkk fkhu {nkhkx MkhfkhLku khu {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. MkekeykELkwt fnuwt Au fu, ku{Lke kkkMk{kt kLkLke MktzkueLkk fkuE kwhkk {k Lkke. keS kksw MkekeykE khk MkkuMkkxeLke yth ^ux hek kuhkf nuh kuk 27 ^uxLkk {krfkuLkk y uM kM k ey u L k k i kh fhk{k t Mk Au. yuMkMkeyuLk hkLkk {w Mkr[Lk u Mk wk fhk{k t yku.

 • 3 / . 02-07-2014, y{kk

  kwtA{kt ytfw huk kh Vhe kkrfMkkLk khk kkuekkh

  khke skLkku khk uhkh skke fkokne

  sB{w,kk. 1w rhk{Lkk tkLkk w yuf

  xLkk{{kt kkrfMkkLke MkirLkfkuyu sB{w fk~{eh{kt kw tA rsk{kt y tf w h uk W kh kh k e [k ufeyk u L k u xkk u o x kL k keL k u kk uekkh fku o nkk u. Mk thk kk {kuLkek {nukkyu {krnke ykkkk fkw t Au fu, kkrfMkkLke MkirLkfkuyu kwtA rsk{kt {uLkkh yke{ rMkkh{kt ytfw huk Wkh khke [kufe Wkh LkkLkk yLku {kuxk nrkkhku Mkkku kkuekkh fkuo nkku. hkku 11:35 ku yk kLkk kLku nkku. kkrfMkkLke MkirLkfkuyu

  fhuk kk uekkhLkk skk{k t khke MkirLkfkuyu k skke fkokne fhe nke. Mkk{-Mkk{u kkuekkhLkk fkhu kkuzkf Mk{ Mkwe ktkee VukE kE nke. 27{e swLkLkk rMku kkrfMkkLke MkirLkfkuyu kwtA{kt e{kkh ke yLku kteh yke{ rMkkh{kt ytfw huk Wkh kkuekkh fkuo nkku. kkrfMkkLke MkirLkfkuyu 17 yLku 18{e swLkLkk rMku Mkktk rsk{kt ytkhkhkxe Mkhn Wkh wrhk{Lkku tk fkuo nkku. 13{e swLkLkk rMku kkrfMkkLke MkirLkfkuyu {kuxkohLkku {khku [kku

  nkku. Mkkku-Mkkku ytfwhuk Wkh khke [kufe Wkh kkuekkh k fku o nkku. yur-{u {rnLkk{kt ytfw huk Wkh w rhk{Lkk tkLkk 19 kLkk kLke [wk Au. 2012{kt yke{ [kufeyku Wkh kkrfMkkLke MkirLkfku khk fhk{kt ykuk w rhk{Lkk tk yLku kkuekkh{kt 12 skLkkuLkk {kuk kk nkk yLku 41 k kk nkk. khk kkrfMkkLk Mkhn Wkh kuxkukLku nk{kt khe uk{kt yke Au. kk kuo w rhk{Lkk tkLkk 149 kLkk kLk nkk.

  ykM{f {kukLkk yktf{kt 1.4 xfkLkku khku LkkUkku

  2013{kt {kko yfM{kk{kt 400517Lkk {kuk

  Lke rne, kk. 1u{k t {kk o yfM{kkk uLk u

  hkufk {kxu Mkhfkh yLku yL Mktk trk rkkku khk yLkuf kkk uk{kt ykk nkuk Akkt {kko yM{kkkuLke Mktk Mkkk e hne Au. ykkWLkk koLke Mkhk{e{kt k o 2013{kt yfM{kkLkk fkhu {]w kk{uk kufkuLke Mktk khu hne nke. Lk uLk kR{ hufkuzo whk uLkk yktfzk kou Au fu ko 2013{kt ykfM{f {k u k L k k u yk tfz k u 400517 hkku nkku. su ko 2012Lke Mkhk{e{kt 1.4 xfk khu Au. yktfzk kou Au fu rkLkfwhke heku yfM{kk {kukLkk {k{u {kko yfM{kk Mkkike khu Auu.

  {kk o yfM{kk{kt {kukLkk u yktfzku Mkkk ku Au. k{k{ rkLkfwhke heku {kukLkk {k{u {kko yfM{kkLkku yktfzku 34.3 xfk Au. khu yufkyuf {kukLke xfkkhe 7.8 xfk Au. khu zwke skke {kukLke xfkkhe 7.5 xfk Au. uhe k yLku huu yfM{kkku{kt {kukLke xfkkhe { 7.3 yLku 7.2 xfk Au. yke s heku ykkLkk kLkk{kt {k u kLkk u yk tfzk u 5.5 xfkLke ykMkkkMk Au. LkuMkhLkk ko{kt {kko kuk kufku kife 65.7 xfk {rnkyku Au. khu kwYkkuLke xfkkhe 34.3 xfk Au. su kou Au fu kwkwLku Mkkkke ukLkk

  ykfM{f {kuk{kt khku Lk uLk kE{ hufk uz o whk uLkk yktfzk {wsk 2013{kt

  yuMkezuLx {kukLkku yktfzku 400517 LkkUkku Au ykkWLkk ko{kt su yktfzku nkku kuLke Mkhk{e{kt 1.4 xfkLkku

  khku kku Au rkLkfwhke ykfM{f {kuk{kt {kko yfM{kkku{kt {kukLkku yktfzku

  Mkkike w 34.3 xfk Au zqke skLkk fkhu {kukLkku yktfzku 7.5 xfk Au uhe kLkk fkhu {kukLkku yktfzku 7.3 xfk Au huu yfM{kkku{kt {kukLkku yktfzku 7.2 yLku VkhLkk kLkkku{kt

  {kukLkku yktfzku 5.5 xfk Au LkuMkhLke fuxukhe{kt {kko kukyku kife {rnkykuLkku yktfzku

  khu Au

  Lke rne, kk.1u{kt yuMkezuLx {kukLkk yktfzk{kt khku kku Au khtkw u{kt

  {kko yfM{kkkuLkk fkhu {kukLke Mktk{kt 1.2 xfkLkku LkSku xkzku 2013{kt LkkUkku Au. 2012{kt {kko yfM{kkkuLkk fkhu 139091 kufkuLkk {kuk kk nkk. khu 2013{kt yk yktfzku xeLku 137423 LkkUkku Au. u{kt rk yuf nh knLkku{kt {kukLkku h 2009{kt 1.4ke xeLku 2013{kt 0.9 kku Au. rknkh yLku rMke{{kt rk nh knLkku {kukLkku h Mkkike khu 1.6 hkku Au khu kr{ ktkk{kt yk h 1.5 Au. kr{Lkkzw{kt {kko yfM{kkkuLke Mkkike w Mktk Au. 2013{kt kr{Lkkzw{kt {kko yfM{kkku 66238 LkkUkk nkk. u{kt LkkUkuk {kko yfM{kkku kife 15 xfk yfM{kk kr{Lkkzw{kt kk nkk. Wkhu{kt huu hkuz yfM{kkkuLkk 701 fuMk LkkUkk nkk khu {nkhkx{kt huu yfM{kk{kt 8165 fuMk LkkUkk nkk. su huu yfM{kkku kifeLkk 26.1 xfkLke ykMkkkMk Au. Mkkike ykosLkf kkkk yu Au fu, u{kt fwhke fkhkuMkh ykfM{f {kukLkk fuxukhe{kt k kLkk kLku Au. rnx MxkufLkk fkhu 5.3 xfk kufkuLkk {kuk kk Au. khu he yLku yL rk{kheykuke 4.2 xfkLkk {kuk kk Au.

  Wkhu{kt fw 701 hu-{kko yfM{kk kk

  [ukkR R{khk woxLkk{kt {kukLkku yktfzku eLku 27k[k yLku hknk fk{kehe nsw k he

  [ukkR,kk. 1kr{Lkkzw{kt [ukkR R{khk

  woxLkk{kt {kukLkku yktfzku eLku ksu 27 Wkh knkU[e kku nkku. nsw k fkx{k nuxke {]kunku nkk kke hkk Au. {kukLkku yktfzku u kuk Mktfuk ukR hkk Au. fkh fu k[k yLku

  hknk fk{kehe nsw [ke hne Au. hr{kLk kr{Lkkz wLkk { w k L k s r k k y u hkLkk {]w kk{uk kufkuLkk krhkhLk u kk t[ k Yrkk ykkkLke nuhkk fhe Au. khu kteh heku k kukykuLku { fhkLke nuhkk fhe Au.

  rhku ze rsLkurhku,kk. 1kkuxw o yuk kku h{kue

  VeVk zo fkLke yuf hku{kt[f Lkk ufykWx {u[{k t s{oLkeyu ysrhk kh 2-1ke Sk { ueLk u kx oh VkRLk{k t ykkufw[ fhe nke. nu kxoh VkRLk{k t s{oLkeLke ykfhe fMkkuxe hnuu. fkh fu kuLke Mkk{u nu kLMk nu. kLMku yL yuf LkkufykWx {u[{kt LkkRrsrhk kh 2-0ke Sk {ue nke. k{ {u[{kt kLMku uhkh h{k h{e nke. u fu kku kku {u[Lkk ke nkV{kt kk nkk. kku xe{ku k{ nkV{kt fkuR kku fhe fe Lk nke. ku kku kife yuf kku LkkRrsrhkLkk ukze ke MkuV kku nkku. k{ nkV{kt fkuR xe{Lku MkVkk {e Lk nke. khtkw ke nkV{kt kku ukzeyu Mkkhe h{k h{e nke.

  ke nkV{kt kLMkLkk kku kk ukkyu uhkkh kk u fku o nkku yLku kkukkLke xe{Lku 1-0Lke ez ykke nke. yk kku 79 r{rLkx{kt fhk{kt ykku nkku. khkk LkkRrsrhkyu kk u fhkLkk yLkuf kMkku fko nkk khtkw kuLku MkVkk {e Lk nke. yk Mk{{kt s LkkRrsrhkLkk uMkuV kukkuLkk kkke s kku kR kku nkku. yk MkuV kkuLkk fkhu kLMkLke ez 2-0 kR nke. u fu Auk rLkkof Mk{{kt kku xe{kuyu uhkkh h{k h{e nke. kku xe{ku kh kk ukR hkwt nkw. u fu ytku kLMku Sk {ue ukt{kt MkVkk {ue nke. khu {kuxe hkku h{kue yuf {u[{kt s{oLkeyu ysrhk kh 2-1ke Sk {ue nke.

  kMk kkkk yu nke fu kku kku yuMxk Mk{{kt kk nkkk. k{ nkV{kt kku xe{kuLku kku fhkLkk fuxkf {kifk {k nkk khtkw kku kk Lk nkk. nkV xkR{ kk k hku{kt[f h{k he hne nke.ykhu 30 r{rLkxLkku khkLkku Mk{ ykkk{kt ykku nkku. su{kt s{oLkeyu kkS {khe ee nke. 92{e {erLkx{kt s{oLkeLkk ykL u Mk whkyu k{ kk u fku o nkku. khkkk 120{e r{rLkx{kt s{oLkeLkk {uMkwk ykursu kku fkuo nkku. ykLkk ku r{rLkx kk ysurhkLkk yw {ku{uLku kku fkuo nkku. yk {u[ hr{kLk ku ukzeLku ku fkzo ykkk{kt ykk nkk.

  s{oLke nu kxoh VkRLk{kt knkU[e kwt Au. k kuLke xh nu kLMk Mkk{u ku. VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkk ike hMk kkkk yu Au fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt

  ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk kuskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLk w ykk usLk yn fhk{k t yke [ww t Au.swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh kR [wk Au. kko{kLk [uBkLk Mk uLk k{ hkWLz{k t knkh kR [wwt Au. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh Au. yk Wkhktk nu Wu yLku Rxke k knkh Au. Lkkuf ykWx {u[ku wk hku{kt[f kLke Au. MkuLk k{ hkWLz{kt knkh kR [wwt Au. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh Au. yk Wkhktk nu Wu yLku Rxke k knkh Au. Lkkuf ykWx {u[ku wk hku{kt[f kLke Au. {uMkfkuLke xe{ k knkh Au.

  s{oLkeLke ySrhk kh 2-1ke Sk

  s{oLke ku{s kLMk kkukkLke {u[ Ske ykkk{e kuh{kt

  kLMkLke LkkRrsrhk Wkh ykhu 2-0ke Sk : kxoh VkRLk{kt nu s{oLke yLku kLMkLke [u hku{kt[f stk

  {ukkuLko, kk.01k tkk Mk{Lke hkn uk

  kk ykhu zu-LkkEx xuMx {u[ rLknkkLke tMkfkuLke EAk kqhe kk kuk Mktfukku Mkwkku khk {e hkk Au. {ke {krnke {wsk, LkuBkh 2015{kt h{kLkkh ykuMxurk-LweuLz [uLke xuMx ueke zu-LkkEx xuMxLkku kht fhku. rfux ykuMxurkLkk MkeEyku suBMk MkhuLz yLku LweuLz rfux kkuzoLkk {w zuez nkEx yk MkkLku E kk Mkknu {u ykEMkeMkeLke kuXf{kt WkMkk hkk nkk.

  k k u k k u z o L k k zkyk uy u ykEMk eM k e M k{ k L k u B kh 2015{kt kuLkkh LwruLzLkk ykuMxurk kMk hr{kLk zu-LkkEx xuMxLkk u y{ fhkLkk u M k k { w k u n k k u . s u L k u ykEMkeMkeLke {tswhe {e kE Au. WuLke Au fu, ykEMkeMkeyu zu-LkkEx xuMx {u[kuLku ko 2012{kt eetze ykke nke. khtkw fuxkf Mk ukuLkk rhkuLkk fkhu nsw Mkwe zu-LkkEx xuMx {u[Lkku y{ kE ku Lkke. yk xuMx {u[ku{kt {ukLk{kt k kkuLke skyu kwkke kkuLkku Wkkuk fhkLke k{ fhkE Au. MkhuLz u kkukkLkk rLkuLk{kt skwt nkw t

  rfux [knfku{kt zu-LkkEx xuMxLku E ykkwhkk

  LkuBkh-2015ke Y fhku zu-LkkEx xuMx {u[LwruLz-ykuMxurk ueke zu-LkkEx xuMx h{kzk ykEMkeMkeLke eetze : kwkke kkuLkku Wkkuk ku

  kkk, kk.01ykk tfe nMkkLke ykk{k t

  Mkke hnu Ehkf{ktke khku kkukkLkk LkkkrhfkuLku kLk khk kk kkf yrkLk Y fwO Au. su ytkkok 60 khkekuLku ruk r{kLk {khVku khk kE hkk Au. khu [kw Mkknu 600ke w khkekuLku u{kt khk ku. yk {kxu khke MkiLLkk r{kLkkuLke { uk{kt yke hne Au. Ehkf Mktfx ytku kze uku{kt rLkwk khke hksqkku Mkkku ru {tke Mkw{k

  Mhks, hk {tke sLkh efuMknu [[ko fhe nke. khkk Rhkf{ktke khke LkkkrhfkuLku khk kk yrkLk zke kLkkkwt Au.

  ru {tkkLkk kk Mki yfkeLku skwt nkwt fu, khke {kukkE xe{ EhkfLkk LksV, fhkk, kMkhk yLk u kkk suk nuhku{kt knkU[e [wfe Au. yk rMkkhku nMkkLke kux{kt nsw Mkwe ykk Lkke. yk rMkkhku{kt khke LkkkrhfkuLkku hu h Mktkfo fhe ku{Lku kLk

  khk Vhk {kx u Mk w rkyk u Wk fhkk{kt yke hne Au. ru {tkkLkk skk { wsk Mk u ~ r{kLk 60 khkekuLku kLk khk ykk hkLkk kE kwt Au. khu [kw Mkknu ke 600 LkkkrhfkuLku kLk khk kk {kxuLkwt ktf Lke fw O Au. khkLkk ru { t k kL k e x e{ u kM kh k{k t Lkrf rnhkMkk{k t hnu A khkekuLku kLk khk kk Mkk rLkf rsk LkkLk u hkS fhe ewt Au. khu sYhe fkkfe rkyku kqo fhe k{k{ khke LkkkrhfkuLku kLk khk ku. yk {kxu kMke khke fko {tkku Rhkf{kt VMk k u kh k ek u L k k {kx u khke fk fkuk{ktke Lkkkt k kkk {kufk Au. suLkkke LkkkrhfkuLk u kLk khk Vhk {kxu Mkwrk Wk fhk{kt yke Au.

  60 khkekuLku E knuw r{kLk Ehkfke hkLkk

  Ehkf{ktke 600 khkekuLku [kw Mkknu kLk khk ku

  Ehkf{kt VMkku khkekuLku kLk khk kk MkiLLkk Mku r{kLkLke { uk{kt yke: ru {tkk

  Lke rne, kk.01fuL MkhfkhLkk {kko yLku

  krhnLk {tke LkerkLk kzfheyu swLk {rnLkk{kt rne{kt E-hekk khke rkk t nxke uk yLku kuLke hee {kxu MkMkk hu k uLk ykkkLke k ukk fhe nke. khu nu ykkuk kE hkk Au fu, kzfheLkk yk rLkuLkke rneLkk yuf k hekk[kfkuLke Mkkku kzfheLkk k MktkteLke ftkLkeLku {kuxku Vkku kkLkku Au.

  k kke {krnke {wsk kwkeo keLk xufLkkukuS kEux er{xuzu LkerkLk kzfhe khk Mkkrkk kwkeo kwkLke s yuf ftkLke Au. yk ftkLke ko 2011{kt hSMxzo kE nke. 2011 Mkwe LkerkLk kzfhe kwkeo kwkLkk [uh{uLk nkk. yk kwkLke kwkeo kwk xufLkkukuS ftkLke khkLke Mkkk yue ftkLkeyku{ktLke yuf Au suLku fkWLMke ykuV MkkELxeVef yuLz ELzMxe rhMk[uo kuxheke [kke hekk kLkkkLkwt kEMkLMk ykku Au. yk ftkLkeLkk zkhuxh k u nk L k e r k L k kzfheL k k kLkue hksu kkukzu Au. hksu kkukzuLkk skk {wsk, ftkLkeLku E-hekkykuLku {ue {tswhe kkw

  kkLkk u ELkh Au. fkhfu, yk kkw kkkt s ftkLke kkukkLkw t kuzTfLk yLku {kfuoxk Y fhu.

  Wue Au fu, 17 swLkLkk rMku LkerkLk kzfheyu 650 k u x k e yk uAe k u xh eke E-he k kyk u L k u {k uxh nef yuxke knkh hkkLke nuhkk fhe nke. su ytkkok yk hekkykuLku nu xkrVf kkueMk hkufe fu Lkn. yk Wkhktk LkerkLk kzfheyu [Lk ykwt nkwt fu, {kuxh nef yux 1988{kt k kk fhku. khu ykkuk kE hkk Au f u, kzfheyu yk nuhkk ku{Lkk MktkteLke ftkLke kwkeo keLk xufLkkukuSLkwt u[k khk {kxu fhe nke. ufu LkerkLk kzfheyu yk ykkukkuLku Vkke ek Au.

  rne{kt E-hekkLke {tswheLku E rk fkuo

  kzfhe Mkk{u kkukkLke ftkLkeLku s Vkku fhkkLkku ykkuk

  [khk fkiktz{kt xkLku h fhkLke {ktkeLku VkkkE

  ykhsuzeLkk zk kw kLku {kuxku Vxfku

  hkt[e,kk. 1hkt[e{kt MkekeykE fkuxuo fhkuzku YrkkLkk kMk[khk fkiktz fuMkLkk

  Mkto{kt ku{Lke Mkk{u k fuMkkuLke xkLku h fhkLke {ktk fheLku k fhk{kt ykue ykhsuzeLkk zk yLku rknkhLkk qkkqo {w{tke kw Mkk kLke yhSLku Vkke ee nke. rknkhLkk qkkqo {w{tke kw Mkk ku fkwt nkwt fu, ku{Lku knukke s kMk[khk fkiktz fuMkku kifeLkk yuf fuMk{kt ykhke nuh fheLku Mk fhk{kt yke [wfe Au. yL k fuMkku k ykk s MYkLkk Au suke xk h fhe ue uEyu. MkekeykEyu yuk ykkh Wkh yhSLkku rhku fkuo nkku fu, Mkhfkhe rkuhe{ktke fhkuzku YrkkLke W[kkk fhe uk{kt yke nke. suke yk k fuMkku yufkeke swk fkhLkk kw kLku kMk[khk fkiktzLkk yuf fuMk{kt kk kuo ykhke nuh fheLku [kh koLke suLke Mk Vxfkhk{kt yke nke. kw k nk{kt {eLk {ue [wk Au. {eLk kh Awxk kk kw ku kufMkkLke [wtxe{kt [khuk ksk yLku yL hksfekkku Wkh nkhku k fko nkk yLku kkukkLke kkxeoLku Sk ykkkLkk kMk fko nkk khtkw kufMkkLke [wtxe{kt kw kLke kkxeo ykhsuzeLkku MkVkku kku nkku yLku fkh{e nkh kE nke. kMk[khk fkiktz{kt kw k k Mk{ke {w~feLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. ku{Lke Mkk{u xk[kh yLku LkkktLke W[kkkLkk {k{k Mkkkxe kh ykk kk khu rhkutxku [u kkuo knuk kwLku hkSLkk{wt ykke ukLke Vhs kze nke. kwLke kuhnkshe{kt ykhsuzeLku k {kuxku Vxfku kzku nkku.

  kLkkku nsw kLke hkk Au. yktfzk kou Au fu rk nh knLkku{kt {kukLkku h ko 2009{kt 1.4

  xfk nkku su xeLku ko 2013{kt 0.9 xfk kR kku Au. khtk w rknkh yLku rMk{{kt yk hux Mkk ike khu 1.6 Au. khu ktkk{kt {kukLkku hux 1.5 Au. u{kt {kko yfM{kkku{kt {kukLkku

  yktfzku xku Au. ko 2013{kt {kko yfM{kk{kt {kukLkku yktfzku 1.2 xfk Mk we xe kku Au.

  {kko yfM{kk{kt ko 2013{kt 137423 kufkuLkk {kuk kk Au. khu ko 2012{kt 139091 kufkuLkk {kuk kk nkk. rne yLku yuLkMkeykh rMkkh{kt k Mkrk qk Mkkhe hne Lkke.

  R{khk hkke kR kk kk 70 kufku fkx{k nuX VMkkR kk nkk. fkx{k nuXke 23 kufkuLku k[ke uk{kt ykk Au. rLkkhu Mkktsu E{khk hkke kkLk k kLk k kLk u nk k u . kRfku Mkk u{khu k k[k yLku hknk fk{kehe he hne nke. w ku fohkuLku yksu k[ke ukk nkk. k[k fk{kehe nsw k he hnu kue kk Au. k[ke uk{k t ykuk fohku {kuxkkku yktu yLku ykurhMMkkLkk nkukLkwt k {wt Au. yuLkzeykhyuV yLku kkueMkLke x w fz e k[ k f k{ k eh e{ k t kk ue A u . fkx{k n uX VMkkuk k ufk uLk u k[kkLkk kMk [ke hkk Au. kr{LkkzwLkk

  { w { t k e sr k k k [ukE{kt kLkkLkk Mku knkUk nkk. {kk{kt k{e nkukLkk fkhu yk kLkk kLku nkku. yktuLkk {w{tke [tkkkw Lkkzwyu k kRfkuu [ukE{kt E{khk hkke kkLkk MkLke {wkfkk ee nke. yktuLkk fuxkf {kEkLx fohku Mkrnk 70ke w k ufk u rLkkhLke Mkktsu E{khk hkke kkLkk kLkk kk fkx{k nuX VMkkk nkk. w kufkuLku Sek k[ke fk ku {kxu k[k fk{keheLku ke kLkkk Lkkzwyu yke fhe nke. yku WuLke Au fu kkuh{kt {kue{ kku rLk{ko nuX hnue 11 {kLke R{khk hkkR kR kR nke.

  fu, y{u zu-LkkEx x u M x { u [ Y f h k f r x k Aeyu. {Lku kk u Au fu, zu-LkkEx xuMx {u[ke xuMx {u[Lke k u f r k k { k t khk u ku yLk u rfux tMkfk uLk u k yk k{u. ykhMkwe xuMx {u[ rMku h{kke nkukLkk fkhu kkyu skk kkfku yLku Lkkufhe

  kh skk f{o[kheyku kuLku rLknke fkk Lkke. khu u nu zu-LkkEx xuMx {u[ y{e ku kku rfux [knfkuLku sYhke kuLkku k {u.

 • Year : 02, Issue : 11, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 02-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 11, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.02-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  y{kk, kk.01 k k L x u k { k r { f

  kkykuLkk kkfkuLku ykwrLkf wk {ku fk uBwxh rk ykkk kkuLkk YrkkLkk [uo fkuBwxhLke Vke fhk{kt yku Au. khtkw fku-ykuzeoLkuxhLkk M k t fL k L k k yk u yMk t kkyku{kt fkuBwxhku kt Y{ku{kt q kE hkk nkukLkw t k {u Au.

  k kke {krnke {wsk, rk yLk u kkLk u skkLke fkuBwxh ktrkLke Mkkku uzk yLku Mkkk ykzux hkeLku rkkeoykuLku kuLkku k Mkw fhkk hk Mkhfkhu LkuLk ELMxexwx ykuV ELVku{uoLk yuLz xufLkkukuSLke Mknkke hkLke k{k{ kkLxuz

  {kr{f kkykuLku fkuBwxhLkk 10-10 wrLkx Vkk{kt ykk Au. yk Wkhktk huf kkLku yuf rkfk yuMkeze, kkh uLuLx uLk {kx uLk w t k us uxh kkk huf rkLkk Mkk u^xuh Wk fhkkk Au. yk Mk{k krk {kxu rkfk uLk u kke{ ykkk kkuk We kke Mk{MkykuLkk rLkhkfh kkk fkuBwxh kuhuLke Mkkk MkMk kke hnu ku {kxu Mkkk{kt yufkh yuf fk u -yk uze o L k uxh kkLke {wkfkk {kxu yku kuw t Lke fhkwt nkwt.

  khtkw yuf yke kkLkk yk[koLkk skk {wsk yk fku-ykuzeoLkuxh yXkrzk{kt kku qh {rnLkkyku Mkwe yufk kh

  ukkk Lkke. krhk{u fkuBwxh Y{Lkk hk {rnLkkyk uke k t k z k A u . k k e{L k k {kkooLkLkk yku rkfku k fk uBwxhLkk u k E fkk Lkke. khu MkhfkhLkk ELVku{uoLk fkuBwrLkfuLk yuLz xufLkkukuS k us ux yk h e k u kk yhkEyu [Zke ukk Au. kk{kt rk ko kkkt ELMkkuMkLk hr{kLk rkfkuyu rkfko{kt fkuBwxhLkku fuxku Wkkuk fkuo kuLke LkkU uk{kt yku Au. khtkw Mkhfkhu fkuBwxhLkk {k{ke rk ykkk Y fhu yk {nfktke kusux nk kwhkku Mkrkk kE kku Au. suLkk fkhu rkkeoyku fkuBwxhLkk kke tr[k kk Au

  kkfkuLku fkuBwxh rk ykkkLke kusLkk Xk

  kkLxuz kkykuLku Vku fkuBwxh w kE hkk Au

  huf kkLxuz kkLku 10 fkuBwxh, yuf yuMkeze yLku kusuxh ykkk k fku-ykuzeoLkuxhLkk MktfLkLkku yk

  kwshkk ksux{kt kMk WkukLku w kkr{kk

  kkkk{kuLkk fk{ {kxu 100 fhkuzLke Vke

  y{kk,kk. 1kwshkk rkLkMkkLkwt ksux

  Mkk yksu Y kwt nkwt. k{ rMku s Lkk Lkkkt kLk Mkkih kxuu ko 2014-15Lkwt ksux hsq fwO nkwt. yk ksux{kt kMkLk kukLku k kwhke kkr{kk ykkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. ksux{kt Mkkih kxuu kkk k{kuLkk rfkMk {kxu 100 fhkuz YrkkLke ukkE fhe Au. r rMk MkkkwkkhkLkk rfkMk {kxu 20 fhkuzLke ukkE fhk{k t yke Au. kk u kLkkk kkuhkth MkrnkLkk rfkMk {kxu 25 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au. khu EfkuxwheT{ yLku zu{ MkkExLkk rfkMk {kxu 81 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au. [ktkkLkuh MkrnkLkk Mku MkktMf]rkf kEx yLku MkkWLz ku {kxu 15 fhkuzLke ukkE fhk{kt

  ykek Au. kMkLk k ukLk u w kkr{kk ykkkk ku{u fkwt nkwt fu, kMkLk Mku MAkk {kxu 10

  fkuhzLke ukkE fhk{kt yke Au. zkuhkLkk ykskLkk rfkMk {kxu k stke Vke fhk{kt

  yke Au. ksux hsq fhkeuk Lkkkt {tke Mkkih kxuu fnTwt nkwt fu, kMkLk WkukLku w {n

  ykkk {kxu kqhkk fkhku hnuk Au. kMkLk kuk{kt hkuskkheLke kwhke kfku k hnue Au.

  r rMk Mk MkkkwkkhkLkk rfkMk {kxu 20 fhkuz

  {nk{k kkte MAkk yrkLkLku nkk hku

  y{kk,kk. 1zkkLk LkhuL {kueyu kkuzkf rMk knuk s kkte sL{ strkLku

  kLkkh heku WskLke kk fhe nke. suLkk kkYku kwshkkLkk ksux{kt k kkte strk MAkk yktkuLkLku kkr{kk ykkk{kt yke Au. ko 2014-15ke ELku 2018-19 Mkwe MkVkE yktkuLk [kk{kt yku. kekeyu fwxwtkkuLku ki[k Mknk, kkyku{kt ki[k MkrnkLkk fk{ku {kxu 268 fhkuz YrkkLke stke ukkE fhk{kt yke Au. MAkk kk{ kuMkknLk {kxu 66 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au. hkxrkkk {nk{k kkteLke sL{ strkLku yko heku WskLkk nukwMkh kkB rMkkhku{kt {nk{k kkte MAkk yrkLk nkk hkLke k ksux{kt nuhkk fhk{kt yke Au. yyk k{k{ kkkkku kkr{kkLkk ykkhu ykk u.

  kekeyu fwtxwtkkuLku ki[k Mknk M[uxw ykuV wrLkxe {kxu 500 fhkuzLke ukkE

  Lk{ok kusLkk : [kw kuo fw 9000 fhkuz [kou

  kkteLkkh, kk.1kwshkk rkLkMkk k]n{kt

  yksu Lkkk{tke Mkk ih kxu khkh s w fhk u Lkkkfe k o 2014-15Lk k k o L k k ytkskk{kt kwshkkLke Skkuhe Mk{kLk Lk{ok kusLkk {kxu Yk. Lk nh fhkuzLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au.

  ksux hsw fhkk Lkkk{tkeyu

  nu {knLk kusLk nuX 1034 fhkuzLke ukkE

  rr kukku {kxu {nkqo ukkEyku fhkE

  y{kk, kk.1kwshkkLkwt ksux yksu hsq fhk{kt ykwt nkwt. suLkk kkYku swk-swk kukku {kxu stke ukkE fhk{kt

  yke Au. stke ukkE {khVku yk k{k{ rkLku w zke kLkkku. yufkksw hkLkk 43 k 66 nh rkkeoykuLku ykhe uke {knLk kusLk kusLkk nuX 1034 fhkuzLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. {knLk kusLk kusLkkLkk ykwrLkrffh {kxu 25 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au. yL kukku {kxuLke ukkE Lke[u {wsk Au. {knLk kusLk kusLkk nuX 1034 fhkuzLke Vke kkeke Mkuk {kxu kLk yLku LkkuLk kLk nuX 7230 fhkuzLke ukkE kkeke rk yLku MktkuLk kkk n{kLkkh, zLkkh yLku swLkkkZ kku {urzf fkuus {kxu 1022

  fhkuz khke kkeke yLku nku{ekukuke {kxu 345 fhkuz {rnk yLku kkfkuLkk ykhku, Mkkfh {kxu 2436 fhkuzLke ukkE rLkhkkh rkykuLku ykkf Mknk {kxu 168 fhkuzLke ukkE fki oLk yLku r{f fkLkk fLku kheLku 1151 fhkuz fhkwt {kko yLku {fkLk rkk nuX kLk yLku LkkuLk kLkLke ukkE 7951 fhkuz Qo kuku 5067 fhkuzLkwt ykkusLk hkLkk kufkuLku uke yLku kke kwhXk {kxu rse kske ku {u ku {kxu MknkLke ukkE 3920

  fhkuz yuf kke w f]rk es uzk {kxu 1062 fhkuz Wkuk yLku ktz rkk nuX 3080 fhkuzLkwt ykkusLk kMkLk yLku kkkk{ {kxu fw 150 fhkuzLkwt ykkusLk hk{kt ykuk LkkLkk nuhku [u nkE Mkuk kwhe kkzk 20 fhkuzLke ukkE fwrxh yLku kkB Wkuk {kxu 299 fhkuzLke ukkE kthku yLku knLk nkhLku kuMkknLk ykke stke Vke fhkE kke kwhXk kuk {kxu 3001 fhkuzLkwt ykkusLk kt[kk, kk{ k]n rLk{ko yLku kk{ rfkMk {kxu kLk yLku LkkuLk kLk nuX 5818 fhkuzLke ukkE nuhe rfkMk yLku nuhe k]n rLk{ko {kxu kLk, LkkuLk kLk{kt 9624 fhkuz {nuMkw rkk nuX 2575 fhkuzLke ukkE h{k-k{k yLku wk MkktMf]rkf ]rk {kxu 355 fhkuzLkwt ykkusLk nuh MkwhkkLkk kkYku k]n rkk nuX fw 4060 fhkuzLke ukkE LkktkLku w {skwk kLkkk 921 fhkuzLke ukkE {kLk MktkLk {uLkus{uLx kusux {kxu 17 fhkuz rkkLk yLku xufLkkukuS {kxu 299 fhkuz

  kMkLk {kxu VkekwshkkLkwt ksux yksu hsq fhk{kt ykwt nkwt. suLkk kkYku

  kkkk{kuLkk rfkMk {kxu stke Vke fhk{kt yke Au. ksux{kt kMkLk Wkuk {kxu su ukkE fhk{kt yke Au ku Lke[u {wsk Au. kkkk{kuLkk fk{ {kxu 100 fhkuz Yrkk MkkkwkkhkLkk rfkMk {kxu 20 fhkuz kkukLkkk kkuhkth MkrnkLkk rfkMk {kxu 25 fhkuz EfkuxwheT{ yLku zu{ MkkExLkk rfkMk {kxu 81 fhkuz [ktkkLkuh MkrnkLkk Mku MkktMf]rkf kEx yuLz MkkWLz ku {kxu 15

  fhkuz kMkLk Mku MAkk {kxu 10 fhkuz zkuhk{kt ykskLkk rfkMk {kxu 15 fhkuz kwshkk{kt yuh kuLkk ykkusLk {kxu 1 fhkuz

  sk w t nk w t f u , A uk k ko{kt 70,840 uzqkku kkMkuke 10,726 nuxh s{eLk Mkt{rkke E 5342 rf{e M k w e L k e Lknuhk uLkk t fk{k u k qo fhk{k t ykk Au. ykh Mkwe{kt fw 25079 rf{eLk e L kn uhk u L k k fk{k u k q o kk Au yLk u f w 9.76 k nuxh Mk[kELke k{kk We ku Au. LknuhkuLkk kk tfk{{kt w zk kk yur-2010 ke {u-2014 Mk we{k t Yk. 9091 fhk uzLkk 232 fk{ku nkk ko Au. nu Lk{okLke kkfe hnue Lknuhk u yLk u rkh Lk uxf oL k w t fk{ kkkkh k o 2015-16 Mkwe{kt kqo fhkLkw t ykkusLk Au.

  s u{k t yk k u o L kn uh k u L k k rLk{ko {kxu Mkkihkx rMkkhLkkt fk{ku {kxu Yk. 1406 fhkuz, Wkh k wshkk {kx u 1422 fhkuz kkk fA rMkkh {kxu Yk. 1138 fhkuzLke ukkE fhk{kt yke Au. hr{kLk Mkhkh kE kx uLke M{]rk{kt kLkLkkh Mxuw ykuV wrLkxeLkk rLk{ko kfe kwshkk yLku uLkk kk ihLkk rkfLkk rLk{k oLke Mkkkk uMkkk rk rMkkh{kt rk, ykhku yLku kMkLkLkk rfkMkke ykrkMke Lkk rfkMk{kt k {nLkw t fk{ ku, suLkk {kxu yk kuo Yk. 500 fhkuzLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. ku{ k Lkkk{tkeyu skwt nkwt.

  ykLk tek uLkLk w t Mkk u khk yrkLk kw t

  rkkLkk Mkkuyu MkkisLkk ke

  kkteLkkh, kk.1kwshkk rkLkMkk ytkskk MkkLkk yksu k{ rMku {w{tke

  ykLktekuLk kxuLkwt k{ {rnk {w{tke khefu k]n{kt kskLkk Mkkuyu kkxeyku kkkkkeLku yrkLk fwO nkwt. k]n{kt ykLktekuLk kxuu ku{Lkwt MkkLk kn fhkk knuk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kuk Mkrnk rkke MkkuLku ku nkk uzeLku k{ fko nkk khu rkk Lkukk kkk Mkkuyu k kk rkkYku nkk uzeLku {w{tkeLku Lk{Mfkh fko nkk. yk Wkhktk Lkkk{tke Mkkih kxu k yksu rkLkMkk k]n{kt ku{Lkwt k{ ytkskk hsw fhLkkh nkukke qkkqo Lkkk{tke LkerkLk kxuu Mkkih kxu kkMku sE ku{Lke Mkkku nMkqLkLk fhe wuAk kkXe nke.

  y{kk, kk.1kwshkkLke ksk Mkhfkhu Vhe

  yuf k yktfzkykuLke {kk h[eLku Lku nkue{kt [kt kkkk suwt ytkskk kh rxke fhkk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLkk {w ysw o L k {k uZkzeky u skwt nkwt fu, kskLke Mkhfkhu Vhe yuf k yuwt ksux hsw fw O f u ksux yMk{kLkkk yLk u yMktkwLk kuk fhu. hk{kt [kh {kMk knuk kuxykuLk yufkWLx{kt yLku nkLkk ksux{kt 12,500 fhkuzLkku khku fhe eku, wt yk Mkhfkh kkMku ytkskk{kt {wfk {kxu Mkk[k yktfzk k Lkke ? kwshkk{kt ksk kMkLk{kt su heku kwshkkLkk Lkkkhefku Wkh Lkkktfe rMkLkk yku ykzuz [k oLk u e u k wshkk u{k t w ukkh hk khV Lktkh LkkUke [wwt Au. ksk MkhfkhLkk ukek rnxLku fkhu ksLke hkkE {kxu k Lkwt uwt fhwt kzu Au. yktkkze{kt Mkuk ykkLkkh knuhLkk uLk u kkkhLkk u khk u k u kk fuLLke wkeyu Mkhfkhu fhuku khku Au suLkku k Mkhfkhu ytk yktkkze knuLkkuLku ykku Au. kwshkk{kt 25,000 fhkkt w yktkkzeyku kt kE kE Au. yuf khV Lk{ok kusLkk {kxu Yk.

  kwshkk u{kt w ukkh hk khV e hkwt Au

  kwshkkLkwt ksux rkneLk yLku qk rLkhkksLkf : {kuZkrzk

  uLku rhk {kxu kkoLkk Y kE kE Au. hMkk U[kE skk ykuZ rMkkh{kt kMk kkoLkk yLku nLkLkwt ykkusLk fhkwt nkwt.

  kwfw hkuz kkwh Mkhfkhe Mkknk kkMku nLkw{kLkSLkk {trhLku kkuze kkzk{kt ykkk khu LkkhkskeLkwt {kuswt uk {wt nkwt.

  Mktk-hsk stke rLkr{ku kwkktsr yLku kkoLkk MkkLkwt ykkusLk fhkwt nkwt.

  9000 fhkuzLke Vke fhe Au yLku ko 2015-16{k Lk{ok kusLkk k whe fhkLke nuhkk fhLkkh ksk Mkhfkh kuLkk s khk ykkuk yk tfzk {wsk 55,000 rf{e suxw t f uLkk Lkuxfo Au. kk{kt 45,000 fh k k w r kf k u L k e sk ke Au yLku keS kksw Lke kkykuLke MkkkLkkLke ksux{kt ke nuhkk kk Au.

  40 rMk knuk s khke sLkkk kkxeoLkk kLk{tkekLkk W{ukh yLku ko{kLk kLk{tke LkhuL {kueyu k wshkk Mkrnk

  Mkrnk uLkk k{k{ LkkkhefkuLku yAu rLk ykLku ku ni, Lkku Lkkhku ykku nkku yLku yk fe kkh {kue Mkhfkh Lku ku {kUkhe Mkhfkh kLkeLk u k uxk u, rz, kuMk, hukzk{kt ksk Mkhfkhu ke khuLku eu k{k{ SLk sYhek k [ es-M k wyk u L k k k ykMk{kLku knkU[e kk Au. k uxk u- rz{kt 26 xfk ux fh Whkk Au, {kUkhe{kt hknk ykkk {kxu ux xkzkLku ku k o{kLk ksk Mkhfkh {kUkhe{ktke f{ke fhkLk w t Y fwO Au.

  Mkkkh{ke rhhLx kusux ytkkok rfkMk fhk{kt yku LkeLkk ktLku rfLkkhk Wkh rr ykfkoku Wk kLkkhk Au su kife MkhkhrksLkk nuX kMk{kt yuLkykEzeLkk kkALkk kku ekkELkLke Mkwrk We kR hne Au. ekkELk ytkkok MxeLkk hkuk kh kweLke {ke yuf rfLkkhuke ke rfLkkhu kMkeykuLku Mktkqo Mkk{kheku nkhLkuMkke kkteLku fuk Wkh kwe zu MkhfkeLku hku{kt[fkheheku yLkuf r{rLkx{kt 350 {exhLkwt ytkh fkke Lke kkh fhke fku. yk {kxu LkeLkk ktLku rfLkkhu s{eLkke 50 Vwx [k xkh kLkkk{kt ykk Au. kkeke xkhLke [kE 60 Vwx suxe Au kkk ku xkh [uLkwt ytkh 350 {exh suxwt Au. yk Mkwrk {kxu kMkeykuLku ktLku fktXuke u {e fu. swkE {kMkLkk ytk Mkwe{kt ykk fk{Lkk yLkwe ykukhuxh {u LkkzMk yuLxhkE k. r. y{kk khk We fheLku [kk{kt yku. rhhLxLkk kMkeykuLku Wk fhke ykfko{kt W{uhku fhk{kt yku. kuykuLku yk MkMk nk{kt k ko [kk {kxu ykkk{kt ykue Au. Mkkkwkkhk{kt ykk fkhLke ekkRLk We fhk{kt yke Au khtkw y{kk nuh{kt LkeLke yth Mkki k{kh yk Mkwrk We fhk{kt yke Au kuwt fr{Lkh {nkkkkyu skwt nkwt.

  Mkkkh{ke Lke{kt Mkki k{kh ek kRLk

  kufkuLku hku{kt[fkhe yLkw ku

  fk{e yk[kkuoLkk yku fkuusLkk fk{ku hkufkk

  kkuexufrLkfLke 27 fkuuu EL[kso yk[kkuoLkk nku

  y{kk, kk.01kwshkk{kt nk kuh-10

  kAe rzku{k yuLSLkehk{kt u {kx u L k e fk okne Y fhk{kt yke Au. ykh Mkwe 60 nh suxk rkkeoykuyu kkukkLkwt hSMxuLk k fhke ewt Au. ykkk{e rMkku{kt [kuEMk rVkLke rk Y fhk{kt yku. rkkeoyku yLku keyku {k uxkkk u kk ukkLkk Mk tkkLkk uLk u Mkhfkhe kkuexufrLkf{kt u {u kue fkkku yLku kMkku fhkk nku Au, khu hkLke Mkhfkhe fkuuuLke kMkrfkk yu Au fu fw 31 Mkhfkhe fkuuu kife 27 fkuuu{kt fk{e rLMkkk s Lkke. nk yk k{k{ fkuuu EL[kso rLMkkk khk [kk{kt yke hne Au. wrLkMkxe kkLx fr{Lk (wSMke) khk huf wrLkMkxeyku Mkkku uzkue xufrLkf fkuuu{kt MxkV MkrnkLke rkkku ukMkkRx kh {wfkLke Mkq[Lkk ykkk{kt

  yk e A u . u f u , k wsh k k xufLkkukuSf wrLkMkxe yuxu fu Sxewyu yks Mkwe fkuuu{kt ykkfkuLke {krnke ukMkkRx kh {wfe Lkke.

  rz k e f k u u u L kn k rzku{k fkuuu{kt Vhs kkk ykkfkuLke k fkuR {krnke fkuus fu wrLkMkxeLke ukMkkRx k h { w f k{ k t y k e L k k e . Mkqkku fnu Au nk 31 Mkhfkhe kkurxufrLkf{ktke 27 fkuuu{kt fk{e rLMkk s Lkke. Auk 10 koke Mkee fkuR hke s fhk{kt yke Lkke. yuxwt s Lkn ykxk s kkuoke fkuR ykkfkuLkku {kuLkku k ykkk{kt ykk Lkke. fuxkf ykkfku rLMkk kLkkLke k{k{ kfkk hkkk nkuk Akkt rLkk Mk{{kt {kuLk Lk ykkkLkk fkhu nk rLk]rkLkk ykhu Wk Au. fuxkf ykkfku {kuLkLke hkn uRLku rLk]k k kR kk Au. ykoLke kk yu

  Au fu Mkhfkhe rzke fkuus fhkk rzku{k fkuuu{kt kuXfku zk Au. Mkhfkhe rzke yuLsrLkhk{kt h kuo ytksu 10 nh rkkeoykuLku u ykkk{kt yku Au khu Mkhfkhe rzku{k yuLsrLkhk fkuus{kt h kuo 21 nhke w rkkeoykuLku u ykkk{kt yku Au. kk ku o ytksu 20905 rkkeoykuLku Mkhfkhe fkuus{kt u ykkk{kt ykku nkku. Mkqkku fnu Au fu, Auu ku o 2004{kt {kuLkku ykkk{kt ykk nkk. khke yksMkwe fkuR ykkfkuLku {kuLk ykkk{kt ykk Lkke. nk k{k{ 27 fkuuu{kt RL[kso rLMkkke fk{ [kk{kt yku Au. Mkqkku fnu Au fu, fk{e rLMkk Lk nkukLkk fkhu fkuusLkku su heku rfkMk kku uRyu ku k kkku Lkke. fkuus{kt ku rLkoku k Mk{Mkh uk{kt ykkk Lkke. suLkk fkhu nk yu fkuuuLkk fk{ku yxfe kzk Au.

  4 / . 02-07-2014, y{kk