02 06 2014 sunvilla samachar

Download 02 06 2014 sunvilla samachar

Post on 30-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 346Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 346 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, \ - 2014

  khkLkk 29{kt hk khefu kutkkkLkku yksu sL{

  nk{kt kuue rkLkMkkLke [wtxe{kt xeykhyuMku fw119 kife 63 kuXfku Ske nke : hkLkk kk kquo hkkk khefu LkhMke{LkLkk kk

  kutkkkLkk k{ {wkLk khefu hkLke yksu kkskkue

  nihkkk, kk.1xeykhy uM k L k k { w f u

  [ t uh h k yk k ef k u k u t k k k h k L k k k { {w{tke khefu kk uLkkh Au. kutkkk hk ykkefku yMk{kt yke su. ykLke Mkkk u s khkLkk ErknkMk{kt w yuf Lkk hkLkku sL{ kE su. yk t uLkk rksLk {khVku yk kutkkk hkLke h[Lkk {kxuLke ktke rk [ke nke. suLkk krhk{ MYku nu yk kutkkk hk kLke skk

  ykkefku kutkkkLkk kufku {kxu yirknkrMkf rMk hnuu. [tuh hk hksLk kku Mkkhu 8.15 kk u {w{tke khef uLkk kk uu. Mk t wk yktu{kt hkxkrk kMkLk [ke hkwt nkwt. Mkku{khLkk rMku ykLku WXke uk{kt yku. ykLke Mkkku s fuMkeykh nuX Lke Mkhfkh yMk{kt yke su. nk{kt s kuue rkLkMkkLke [wtxe{kt xeykhyuMkyu uhkh Mkkkxku kkuke 119 kuXfku kife 63 kuXfku Ske ee nke. kutkkk

  yMk{kt yku ku knukt e ke wtkuku nkk hk{kt yke nke. [tuh hkLkk kk knuk kutkkkLkk Lkk hkkk khefu LkhMke{Lk kk uu. ELxuesLMk whkuLkk qkkqo zk LkhMke{Lk k u tkkk yLk u yk t uLkk hkkk khef u fk{ fhu. kk ek kk fuMkeykh khuz kkWLz kk u k utkkk h[Lkk rMkLke Wse{kt kk uu. fuMkeykhLkk kLk{tzLke h[LkkLku ELk u yxfk uLkk u k uh [ke hkku Au. fuxkf kLkkuLkk Lkk{

  Mkkkxe kh Au su{kt yktu rkLkMkk{kt xeykhyuMkLkk ^kuh Lkukk hksuLhLkku Mk{ku kk Au. yk Wkhktk fuMkeykhLkk ke xe nrh hkLkk u k Mk{ku kk Au. fuMkeykh yk {neLkkLkk ytk knuk k u{Lkk kLk {tzLkwt rMkh fhu kue kk Au. xeykhyuMkLkk zk fu [tuh hk khk uzMk Mkwhkk AkLke {ktk fhk{kt yke Au. kkre{kt {kuxe Mktk{kt kufku WkMkk hnu kue kk Au.

  f{f{kxeko fuMk{kt MkekeykR xwtf Mk{{kt kkkMk nkk hu

  w ku tfkMkkuLke kkkMk he : Mfu[ kLkkku : kkiLk{kt khu ktkee [f[khe fuMk{kt kkueMk yLku yru k Mkhfkh Wkh k ke kk

  kkiLk, kk.1Wkhu{kt ek knuLkku

  Wkh y{kLkrheku kkfkh yLku k u{Lke huk kk nkLkk {k{u zkkuk k Mkkuyu k u xeLk us kh k u tk huk fhk yLku ku{Lke nk fhe nkukLke fkwkk fhe ee Au. kkueMku yksu fkwt nkwt fu Mk{k {k{u kkueMkLke kkkMk [ke hne Au. xwtf{kt fuxef Lke rkk {Mku kuku kku kkueMku fkuo Au.kkueMk yrfkhe ykw MkMkuLkkyu fkwt Au fu yL ku tfkMkkuLke kkkMk [ke hne Au. Mkkk [kukk rMku Mk{k {k{u nkukkku hkku nkku. MkMkuLkkyu fkw t nkw t fu kkueMk

  hkLkk kkxLkkh Lkk ike ykhu 300 rfku{exhLkk ytkhu Mkk fkhk kk{{kt yxfkk{kt uk{kt ykuk Mkku khk ykkk{kt ykue {krnkeLkk ykkhu Mfu[ he fhkLke rk nkk he [wfe Au. k f{tku kkw k, yu k yLku Wuo k khefu ykukk Au. ku{Lke Mkk{u nk yLku kkfkhLkk ykhkuk fhk{kt ykk Au.

  Mkkkkkyku khk ku kkueMk yrfkheykuLke k hkfz fhe Au. yL ku kkueMkLku MkMkLz fhe ek Au. MkMkuLkkyu fkwt Au fu MkekeykR yk Mkkn{kt s kkkMkLke skkkhe Mktke u

  kkiLk kUkhuk-nk fuMk{kt kwLkkLke f{tkuLke fkqkk

  RLkk{ khefu kskLkk f{o[kheykuLku k {rnLkkLkku kkuLkMk

  zkkLk khefuLke skkkhe Mktke ek kk k{kh ksk ykurVMk kh {kue knkUk : rkuk rMkkuLke k kkS : fkofhkuLke hkwh tMkkLke rne, kk.1

  zkkLk Lkh uL {k uey u yks u kk fkofhk uLk u Mk tkk uLk f h e L k u k u { L k e f k{ k eh e L k e kh u t M k k fh e n k e . {k u ey u ks k L k k f{ o[kheyk u L k u k {kM k L k k k k u L k M k L k e nuhkk k fhe nke. yk nuhkkLkk fkhu fk ofhk u{k t weLk w {kusw Vhe wt nkw. kskLke ykurVMk{kt {k uey u fk ofhk u L k u MktkkuLk fhkk rr { wk kh k k fhe nke. Mkkku Mkkku Mkk {nuLkk fheLku kufkuLku Mkuk fhk yke fhe

  nke . ku{u fkwt nkwt fu kufkuyu Mk sLk{k ykk kk ku{Lke ykukkLku kqo fhkLkku Mk{ yke kku Au. nu khu WMkkn yuLk {nuLkkke fk{ fhkLkku Mk{ yke kku Au.

  z kkL k u f k w t n k w t f u zkkLk kLk kk {k {Lk fnukw nkwt fu {khu kkxeoLkk fkko kh sw uRyu. yk Mkkku {kueyu kskue Mkkku kkukkLke kkuLku kkS fhe nke. {kueyu yn k whuk rMkk uLke k k ykke nke. fkofhkuLku {eLku w uhk yuLk Wo {u Au. ku{u fkwt nkwt fu kzkLke kkA khMkuku kkzLkkh kufkuLke kkfkk khu nku Au. [qtxe [kh hr{kLk k{k fkofhkuyu S k kw{kk Au. khk uMk wk {kuxku yLku kkfkkh Au. {khu kuLkku ynuMkkMk

  kzk kkA khMkuku kkzLkkh kufkuLke kkfkk w Au : {kue

  kh{eLkk fkhu kufku kunk kk Au : kkk{kLk{kt VuhVkh

  kufku rkLksYheheku knkh skLkw xke hkk Au

  y{kk, kk.1kwshkkLkk swk swk kkku{kt

  kh{eLkk fkhu kufk uLke nkk fVkuze kLk ue Au. u fu Auk fuxkf rMkLke Mkhk{e{kt yktrf hknk {e nke. yksu y{kk{kt kkhku kkzeLku 41.4 kE kku nkku. nk{kLk rkku rnxuxLke fkuE [uke he fhe Lkke suke kufkuLku yktrf hknk {e Au.

  ufu ke kh{eke kufku khukLk kuk Au. yLkuf rMkkhku{kt Auk fuxkf rMkkuke kze hnue ek kh{eLkk fkhu kufku kkrn{k{ kkufkhe kk Au. rk kr{e kLk nk{kt u kh Lke[e

  Mkkkxe kh VwtfkR hkk Au. y{kk {kxuLke ykkkne{kt skk{kt ykwt Au fu ykkefku kkk{kLk 42 rzkeLke ykMkkkMk hne fu Au. nk{kLk rkk khk fkuR k fkhLke

  [uke he fhkR Lkke. hkLkk MkwhuLLkkh{kt Mkkike w 43 rzke kkk{kLk hkwt nkw.

  fkk kh{eLkk fkhu kufku khu khukLk kuk Au. k ufk u rkLksYheheku knkh skLkw xke hkk Au. Auk fuxk rMk{kt s w kkkLkk fuMk{kt khku kku Au. kLkke yuLk Mkhfkhe nkuMkx{kt swe swe VrhkLku RuLk kufku knkU[e hkk Au. wrkk kkeLkk fkhu fuxkf hkuk Mkkkxe kh ykk Au. nuhLkk yLkuf kkku{kt

  wrkk kkeLku RuLku kkf Vrhk WXe hne Au. kkk{kLk{kt yufkyuf WuLke xkzku e skyu LkkUkku Au.

  h _ , H , L , IV _ _ _ _ T V _ T_.

  (V )

  (V )

  wkukt kk t shuk W{u ukwt ykkus fhk{kt ykwt nwt, su{kt xufkikku k kk xkue yu [kR k{k wMfwt rh fhk{kt yku nwt. suku k nhkue tk{kt kufkuyu eku nku yu wkukt kk t shuk r{kku{kt w~t {ko, rnu fk, f{u {fkk, fu w(fe), ru fk, yr{fw{kh , ru hk, hk{[t fwkek, rskR r, yr{ kutfe, rf {ke, hu {ke, kuukR {hkXe uhuyu uk yku ne.

  wrLkkLk u fhkku Au. ykkW kskLke kurVMk kh hksLkkkMknu k MktkkuLk fwO nkw. hksLkkku kkkLk fkofhkuLkk hkwh k fk o nkk. kskLkk rks

  Lkukk k yk Mktku nksh hkk nkk.zkkLk kLk kk k{ k {kue kskLke ykurVMk kh knkUk nkk. Mkk{kL [qtxe{kt kskL k u y i r knk rM kf Sk

  ykkLkkh kkLkk fkofhkuLku RLkk{ Yku kkuLkMk ykkkLke nuhkk fhk{k t yke nke. kk uLkMk {uLkkh{kt ykurkMk MxkV, ytkk Mknkf, fkuBwxh ykukhuxhku yuLk

  eLkk MxkVLkku Mk{ku kk Au. {kueyu t kskLkk sLkh Mkuuxhe Mkkku kuXf kuS nke yLku RLkk{ khefu ykurVMk MxkVLku kkuLkMkLkku rLko fkuo nkku.

  kue kk Au. Wkhu{kt ek knuLkku kh ku tkhuk yLku khkk ku{Lke nkLkk kLkk kk khu nkukkku {[e kk kk rsk Mkkkkkykuyu yk kwLkkLkk Mkto{kt ku fkuLMxukkuLke nfkke fhe nke.fkuLMxuk Ak k k k yLk u M k u o kLke nfkke fhk{kt yk [wfe Au. keS kksw yk{f kkk uk{kt yke hkk Au. yk kLkkLkk fkhu yksu khu nkukkku hkku nkku. kkueMkLke WkMkeLkkkLku ELku kufku Lkkw ukE hkk Au. khu nkukkku {[e kk kk Mkkk kufku Mkk{u yuVykEykh k fhk{kt

  yke Au. ku wkeLkk kkuMx{kuxo{ rhkkuxo kk Mkkrkk kw t Au fu nk fhkk knuk k u{Lkk kh kkfkh kwhk{kt ykku nkku.Wkhu{kt kksukhLkk Mk{{kt kwLkkyku{kt [kksLkf heku khku kE kku Au.

  hr{kLk kkiLk{kt kUkhuk yuLk nkLkk kLkk kk nsw k khu k tkee Vukue Au. kk ueMk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt ykk Au. Wkhu Mkhfkh k n[{[e WXe Au. MkhfkhLke rxfk kk MkekeykR kkkMkLke k{ fhkLkku rLko wke Mkhfkh fhe [wfe Au.

  (Meh: hkswkR xu)

 • ykkLkku yksLkku rMk . 02-06-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  ukku {kueku zh, ktu rku rrr uke qh fko

  rkk kukk rrr kkh qeke ksk kt rtfk n hk h huL {kuek Xfke yh ukE Au. huL {kuek Xfk Ae rtfk nu Mk fhk ft fu, u{u yMkke heu kukk rku kt rrr kk nk. u{u w{kt ft fu, uyku tX (ks){kt [[ko fhe k kt rrr ku.

  Wue Au fu, zkk huL {kueyu rku kukk rrr kk h Wkh uk ksk kt rtfk n hku Vxfkh ke Au. zkk Lk Ae {kueyu {tkeykuu yt MxkV{kt tteykuu hkke q[k yke ne. woh {tkeyku {kxu nku, htw uku yk nku fu tu e[u we .

  htw yk ruok kkuzk rku Ae s khktfek ksk kt rtfk n hknu rkk kukk te kuk{kt rrr kke ku {kue yu ku {qt{kt {qfe ek nk. {erzk{kt yk fkhk rhkuxo Ae {kueyu hrkhu rtfku Vxfkh kk kukk rku nxkeu yLu kt rrr kk ft nwt. {kuek Vxfkh Ae rtfk fne hne Au fu, u{u kukk rk fu fkuE ttee r{qf ke fhe. khu rtfk n hku zkk huL {kuek kk r 26{e {uyu yuf woh he fhe kukk rk Wk{ hk{u k hfkhe yu rfk fkkuo {kxu kukk rrr rBk nk. yk wohe fkue rskk huf yrfkheykuu {kufk{kt yke ne. yuxwt s n, 27{e {uyu rtfkk Vuwf us hVke yk ytu uh{kt Akuk {k[khe eh kuMx fhe ne.

  Wue Au fu, huL {kueyu ykWe qeyu hfkhke y ukk {kxu nuk s ru {tkeyku {kxu fuxef kEzkE e fhe ne. su {ws {tkeykuu q[k ykE ne fu, uyku o MxkV{kt fkuE tteu hku. uk {kxu heh rzkxo{uLx ykuV o yuLz xu hVke 26{e {uyu woh he fhk{kt ykku nku.

  2 / . 02-06-2014, y{kk

  ykuyuLkSMke-ykhykRyu{kt {kuxku xkzku kku

  {wtkR,kk.1uhkh{kt Auk MkknLkk

  fkhkukkh hr{kLk MkuLMkuMkLke xku[Lke Mkkk ftkLkeykuLke {kfuox {qze{kt 90452 fhkuz YrkkLkku xkzk u kk u A u . y u L kS o L k e {nkfk ftkLke ykuyuLkSMke yLku ykhykRyuLke {kfuox {wze{kt WuLke xkzk u kk u Au. wkhLkk rMku fkhkukkh kqo kk kk su Mkkk ftkLkeykuLke {kfuox {wze{kt xkzku kku Au ku{kt ykhykRyu, ykuyuLkSMke, y k R x e M k e , M k e k R y u , yuMkkeykR, RLVkuMkeMk yLk u y k R M k e y k R M k e y k R L k k u Mk{ku kk Au. keS kksw xeMkeyuMk, yu[zeyuVMke k Uf yLku yuyuLzxeLke {kfuox {wze{kt khku kku Au.

  xk u k x uLk f tkLke{k t u fhLkkh yuyuLzxeLke {kf u ox { w z e{ k t k kh k u k k u A u . yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu ykuyuLkSMkeLke {kfuox {wze{kt

  25024.81 fhkuzLkku xkzku kku Au. suke kuLke {kfuox {wze xeLku nu 323611.41 fhkuz kR kR Au. khu ykhkRyuLke {kfuox {wze{kt 20266.28 fhkuzLkku xkzku kku Au. suke kuLke {kfuox {wze k xeLku 344284.41 fhkuz kR kR Au. RLVkuMkeMkLke {kfuox {wze{kt k LkkUkkk xkzku kku Au. MkekRyuLke {kfuox {wze 16675.21 fhkuz xe kR Au. suke kuLke {kfuox {wze xeLku 234431.86 fhkuz kR kR Au. yuMkkeykRLke {kfu ox {wze xeLku 189771.41 fhkuz kR kR Au. RLVkuMkeMkLke {kfuox {wze 7177.95 fhkuz xe kR Au. yL su ftkLkeLke {kfuox {wze xe Au ku{kt ykRMkeykRMkeykR kUf k u{s yLkuLkk u Mk{ku kk Au. Auk MkknLkk fkhkukkh hr{kLk Mkkk ftkLkeykuLke {kfuox {wze{kt xkzku kku nkku khtkw k ftkLke yue nke su{Lke {kfuox {wze e nke. su{kt xeMkeyuMkLkku

  Mk{ku kk Au. ykRxeMkeLke {kfu ox {wze{kt

  516.95 fhkuzLkku xkzku kku nkk u . suke k uLke {kf u ox {wze xeLk u 271601.20 fhk uz kR kR nke. ykLke rkfw r{kt uhkh{kt Wkkkk hr{kLk xeMkeyuMkLke {kfu ox {wze{k t 3290.66 fhk uzLkk u khku kku Au. suke kuLke {kfuox {wze WAeLku 419990 kR kR nke. yke s heku yuyuLzxeLke {kfuox {wze eLku 143646.38 fhkuz kR kR Au. kuLke {kfuox {wze{kt Auk MkknLkk fkhkukkh rhr{kLk 3534 fhk uzLkk u khku kku nkk u. yu[zeuVMke kUfLke {kfuox {wze 1426.14 fhkuz eLku 190987.90 fhkuz kR kR Au. xkuk 10 ftkLkeLke kk fhk{kt yku kku xeMkeyuMk k{ {u Au. Mkkkrnf ykkh kh MkuLMkuMk{kt 476 kkuRLxLkku xkzku kku nkku. suke kuLke Mkkkxe xeLku 24217.34 hne nke.

  7 ftkLkeLke {qze{kt 90452 fhkuzLkku {kuxku xkzku : rhkkuxo

  xeMkeyuMkLke {kfuox {wze{kt WuLke khku : {kfuox {wzeLke ryu k{ {ktfu : yuyuLzxe xkuk ftkLke{kt

  ykhkeykELke kkueMke Mk{ekk {tkkhu he

  kshLku ELku khu MkMkuLMkLke Mkrk

  {kue Mkhfkhu Mkkk Mktke ek kk ykhkeykELke k{ kkueMke Mk{ekkLku E kkLke Lksh fuLek kE

  Lke rne,kk. 1uhkh yLku Wkuk skk khk suLke hkn uk{kt yke hne Au

  ku ykhkeykELke Lkkktfe Lkerk Mk{ekk {tkkhLkk rMku he fhk{kt ykLkkh Au. kkueMke Mk{ekk kk khLke rk Lke kk kue kk ukE hne Au. uh kh Wkhktk ykuxku{kukkELkk uh{kt ykLkk fkhu {w kLk fuLek fhk kue kk Au. yk MkuxhLke ftkLkeyku {u {neLkk {kxuLkk {krMkf u[kLkk yktfzk k he fhLkkh Au. fuL{kt LkhuL {kue Mkhfkh khk Mkkk Mktke ek kk ykhkeykELke yk k{ kkueMke Mk{ekk hnuu. [kukk rk{krMkf kkkLkk f{keLkk yktfzk he fhk{kt yke [wk Au. rue {qzehkufkfkhku khk {qzehkufk kn, irf krhMkrk, zkuh Mkk{u YrkkLke Mkrk, uhkhLke Mkrk MkrnkLkk k{k{ krhkkuLku ykhe uk{kt yku. SzekeLkk yktfzk ytku kE hnue kkheLku k kLk{kt uk{kt yku. khkLkku ykkf rfkMk h Mkkk ke kuo 5 xfkke ykuAku hkku Au. ykkf ]r h 2013-14Lkk [kukk rk{krMkf kkk{kt 4.6 xfk hnu kue kk ukE hne Au. ykhkeykELke kkueMke ytku kk fhkkt rLkktk kufkuLkwt fnuwt Au fu fuxkf ykosLkf rLko uk{kt yke fu Au. kshLkk {wu kk fhkLke Mkrk{kt fkuEk rLkktk Lkke. khtkw rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu, 2014-15 {kxuLkk fuLe ksux khk khLke rk Lke ku. ksux swkE {neLkk{kt hsq kE fu Au. Mkkkrnf ykkh Wkh MkuLMkuMk{kt 476 kkuELxLkku xkzku kE [wku Au.

  yLkwfk kf {kkt kkuz MkeLk fhk {kxu kikh Au

  {wtkE,kk. 1yLkwfk {koLku kkurqzLke

  fe yrLkuke khefu kk{kt yku Au. yLkwfkyu rV{ku{kt xfe hnuk khu kkuz MkeLk fhk{kt ktku WXkku Lkke. nk{kt rfux Mxkh rhkx fkune Mkkku kuLkk MktktkuLku RuLk khu [[ko Au. kku yufke Mkkku s Mk{ kke hkk Au. yuz{kt k Mkkku ukk nkk.furhhLke Yykkke nsw Mkwe yLkwfk {koLku Mkkk MkVkk {ke hne Au. furhh kkV Lke[u kku Au kuwt khu kwt Lkke. Mkkhk kuLkh yLku Mkkhk fkfkhku yLkwfk {koLku Mkkk {kk hkk Au. yuf fw yrLkuke khefu yLkwfk {ko Whe yke Au. {qqk hek u yLkwfk {koyu

  kk u k kLk e f u rhhLke Yykk knY Mkkku s fhe nke. yLkwfk MkkkuLke knYLke rV{ hk Lku kLkke uze kuLke k{ rV{ nke. yk rV{ kkuMk ykurVMk

  Wkh MkV Mkkrkk kE nke. ykk yLkwfk {koyu khu k fkuE rLkuofLku kkuz MkeLk fhk {kxu nuhkLke{kt {qk Lkke. yLkwfk {ko nsw k Lkk yLku {kuxk kuLkh Mkkku Lkshu kzLkkh Au su{kt nu ku ykr{h kLk Mkkku k yuf rV{{kt fk{ fhk sE hne Au suke ku qk s w ukE hne Au. wk kuZe{kt yLkwfk {koLke k ufrkk hne Au. kk ukkLke kufrkkLku e hkk {kxu k u Lkk Vkuxk u qx fhke hne Au. hksfw{kh rnhkLke nu Lke rV{ kLkke hkk Au su{kt k{k{ yrLkukeykuLk u Vkke ELk u yLkwfkLke kMktke fhkE nke. kefu Lkk{Lke yk rV{Lku ELku ku qk s krk Au.

  yk{eh kLkLke Mkkku kefu Lkk{Lke rV{{kt Lkshu kzu

  nk{kt rhkx Mkkku MktktkuLku RuLk khu [[ko{kt

  r[kktkkLku kkuz MkeLk fhk{kt fkuE ktku Lkke

  {wtkE,kk. 1r[kk tkkMknLk u

  k k u r w z{ k t f k u R {kuxe MkVkk {e L k k e kh t k w M k k i k e wkMkwhk yLku fw yrLkukeLke ke{kt ku n{Uk MkkLk {ue u Au. kuLku fkuR k fkhLkk kk uz yLku MkuMke MkeLk fhk{kt ktku Lkke. ykkW k ku ykk MkeLk fhe [wfe Au. r[kktkk u{hMk yLku MkuMke hku {kxu khu rVx nk ukLkk u {k rLk{kokk rLkuofku knukke s hku Au. yk s fkhMkh kuLku yke qr{fk khu {e Au.

  r[kktkkyu kkukkLke furhhLke Yykk{kt fk{f rV{ku khV khu kLk ykw t nk w t. e{u e{u r[kktkk fku{ rV{ku khV ykk e nke. nu ku kuVuLk rV{ku{kt k kkukkLke furhhLku ykk khk {kku

  Au. yk s fkh Au fu ku fuxkf ykEx{ Mkk Uk rV{k u{k t fhe [qfe Au. Wkhktk RLfkh Lkk{Lke rV{{kt nkux yLku kkuz MkeLk k ykk nkk. yk rV{{kt yswoLk hk{kkLke {w qr{fk nkk. r[kktkkLkw t fnuw t Au fu k u kk urqz{kt fk uE {kork hku Mkwe hnuk RAwf Lkke. ku u{hMk yLku MkuMke hku {kxu

  k Mk tk qoku rVx Au. yk s fkhMkh ^kuk Mkkrkk kue rV{ ufh{k t yuf ykEx{ Mkk Uk{kt k u Lkshu kze nke. ue...