02 03 2014 sunvilla samachar

Download 02 03 2014 sunvilla samachar

Post on 23-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date: 02-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 02-03-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 241 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, -2014

  Year : 1 Issue : 241Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  {]wtzLke MkLku ykSLk{kt VuhkLke kkkk kuhfku AuMkwe{ fkuxoLkku [wfkku Mkheku kuhfku yLku e k{e huku nkukLke MkhfkhLke Vuhr[khk yhS{kt e

  Lke rne, kk.01fuL Mkhfkhu kLke yhSLkk

  rLkfk{k t rkLksYhe rtk k {]wtzLke MkLku ykSLk fkhkkMk{k t V uhe Lkk tkLkk ykkh khefu kokLkk Mkwe{ fkuxoLkk rLko Wkh Vuhr[khk yhS k fhe nke. f uL Mkhfkhuyk{f ykLkkeLku

  fk w t A uf u , { ] w tzLke MkLk u ykSLk fkhkkMk{k t V uhe LkktkLke kkkk kuhfku Au. Vuhr[khk yhS Mkwe{ fkuxo{kt k fhk{kt ykk kk Mkwe{ fkuxo nu Vhe r[khk fhu. fuL Mkhfkhu Vuhr[khk yhS{kt fkw t Au fu, 21{e LwykheLkk rMku ykkk{kt ykuku Mkwe{

  fkuxoLkku rLko Mktkqoku kuhfku yLku k{eykuke huku Au. yke Mkrk{kt yk rLko{kt Vuhr[khk ke uRyu. yk rLko nuX Mkwe{ fkuxu o 15 ykhkeykuLke { ] w tzL k e M kLk u ykSLk fkhkkMk{kt Vuhe Lkk te nke. yk rLkoLkk eu hkS kkteLkk nkhkykuLk u k {k uxe hknk

  {e kE nke yLku kr{Lkkzw Mkhfkhu Mk we{ fk ux oLkk rLko kk hkS kkteLkk nkhkykuLku Akuze {wfkLkku rLko fkuo nkku. ykLkk fkhu Mkwe{ fkuxo{kt yhS fhkLke fuL MkhfkhLku Vhs kze nke. fuL yLku kr{Lkkzw Mkhfkh yk{Lku Mkk{Lku yke kE nke.

  (_ ...)

  Lkrf rkLku Mkk{ kLkkk kwk{f MkwkhkLke sYh : {kuefkuxo{kt ykkk kk fuMkkuLkk ykuLkkR yuLkkrMkeMk fhkLke sYrhkk Wkh kh : ku Mk{ksLkk rLk{ko {kxu Lk{kt {kLkeLkku rkMk sYhe

  kwshkkLkk {w{tke yrkrk ruk khefu WkMkk hkk

  kkteLkkh,kk.1 { w{tke Lkh uL {k ueyu

  kkh fkWLMk ykuV ELzkLkk M{ strk WseLkk Mk{kkLk Mk{kht{kt {w {nu{kLk khefu Lkke{kt kqk{f MkwkhkLkk uhf Mkq[Lkku fko nkk. ktwhMk Mk{ksLkk rLk{ko {kxu Lk{kt Mkk{kL {kLkeLkku rkMk skE hnu ku {kxu Lkrk w Mkk{ kLke fu yue kqhe MktkLkkLkku rLkuo ku{u fkuo nkku.

  MkLku 1961{kt h[kue kkh fkWLMk ykuV ELzkLke 50 koLke Me rfkMkkkk Mktkk kE Au. yksu {nk{k {trh

  kk teLkkh{k t kkh fkWLMke ykuV ELzkLkku M{ strk Mk{kkLk Mk{kht Y kku Au s u ykkefk u k k uu. khkLke Mkkuo[ LkkkrfkLkk {kLkLke Lkeku, {nkhkx- k k u k y L k u k w s h k k z e ykkLkk {w Lk{qkyku yLku LkktkLkk fkk-fkLk qLk kukLkk kkrfkheyku kkk kkh fkWLMkk u L k k kkrfkheyk u yLku Mkke feku rk Mktk{kt yk Mk{khkun{kt WkMkk hkk nkk. Mkku o[ ykkLkk Lk{qk fu.yuMk.ke. hkkrLku yk Mk{khk unLk w t WkxLk fw O

  nkwt. khkLkk Mkk{kL {kLkeLke ykk ykukk Lkkkrfk yLku Lkke{kt Au k uLkk u rLku o fhe LkhuL {kueyu skw t fu ykkku{kt rke fuMkkuLkku hkku yLku Lk{kt rtkLkk yLkuf LkkLkk-{kuxk kkMkkt Au yLku kuLkk fkhu LkMkk Wkh qk {kuxe yMkh kzu Au. ykke Lkke{kt yk kkkkku{kt kwk{f Mkwkhk fhe fk kku ykke Lkke WkhLkk u rkMk xfe Lkk hn u yuwt fkuE fkh Lkke. Mk{ksLkk AukzkLke kLk u Lk {u, kuLkk yrfkhku yLku Mkw-MkwrkLke Stke {u k u kkkh Wwt

  kwt uEyu yLku kkteSyu yk {kxu su {kko kkkku Au ku yksu k Mkwk Au. xufLkkukuSLkk yk wk{kt LkkeLke kwkk Mkwkhk{kt rzSx ykuLkkELkLkwt Lkuxfo qk s Mkk{ {k{ Au.

  k wshk k M khf kh u k{ k{ kkh fkWLMkeku{kt kkwfk fkk E-kk uheLke Mk wrk feku {kxu We fhe ee Au. u Mxux kLk oLMk kk ueMke rz Lk nk u (Lkerk ykkrhk) kku {kuxkkkLkk Mkhfkhe rkLkk fuMkkuLkwt kh xe su yu{ khkqof skkkt {w{tkeyu VkuhuLMkef MkkLMk yLku xufkuLkkuSLkku k SLkLkk yLkuf

  kkteLkkh {nk{k {trh{kt kkh fkWLMk ykuV RLzkLke kkuz wrke Wse{kt {kue ruk heku WkMkk hkk nkk.

  wrLkMkxe{kt MkuLkuxLke kuXf {e nke su{kt kuXf uk s khu {khk{khe kR nke.

  kukku Wkh Au khu ykkf kwLkkyku yLku Mkkekh kE{ rLkkh {kxu Lkrk Wkh xufLkkukuSLkku {nk{ rrLkkuk fhku uEyu. kwhkLkk {w{tkeyu w{kt skwt fu LkLkk hksu ykkk

  k{k{ fuMkkuLkwt ykuLkkELk Mkku~ yukeMkeMk wrLkMkxeyku khk yLku Mkku~ rhMk[oMkLkku Mk{L fheLku kwt uEyu suke fk kuk{kt fk rke fuMkkuLkku fuxku k Au kuLke fkhe {e fu kku

  Mk{ksLke {kLkrMkfkkLku kk{kt k Wkfkhf kLku.

  Mkhfkh yLku LkkkrfkLke fkLkqLke rkLke yk~fkk Wkh kh {wfkk {w{tkeyu skwt f u Mkkn{k t yuf rMk xee

  {k{ke fkLkqLke rk k]rk {kxu LkktkLke Mktk xee [uLk Y fu{ Lkk fhe fk ? ktwhMk Mk{ksLkk rLk{ko {kxu LkktkLke Mkk{kk qk {kuxwt krhkoLk ke fu.

 • 2 / . 02-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  {k u ey u n u E< T w r kukku yr{ ykku

  huL {kueyu kukk ykkf fku ytu rne{kt k fhe uwt wt {n Au. kh{kt ELkMx[he sYh Au, yu yk ytu uhke r[khk ke uEyu su{kt kf uxfo nuX hkuz Whkt ese, thku u{s huuu ktfe fk. Ekuue yk rkke rfkk k huf we nkut[k uEyu yu f]rk, Wku u{s ukykuu {k f yke uEyu.

  yk ke k ktk {ke, kM{kt weyue hfkh kk{kt yke khke sYrhk Au. {kueyu su r hsq fwO Au u weyu suu E

 • 3 / . 02-03-2014, y{kk

  Lke rne, kk.1r{kt h k u o 3 yks

  rxh kekLkk kkeLk w t u[k kMxefLke kk ux{kt kk Au. LkuMkhLkk yktfzk {wsk r{kt 1.5 yks LkkkrhfkuLku kekLkw t w kke nsw k {e hkwt Lkke. kekLkk kkeLku ELku rhLkk rLkktkku{kt [kkLkwt {kuswt Ve wt Au. yksLke ke ske sLkMktk, Wkurkfh, nuhefhLku fkhu kekLkk w kkk Mkwhrkk kkeLke Wkkk{kt khu xkzku kE hkku Au. yk Mk{MkLkku ykkMk 60 ko knukt s ekk ikkrLkf ykxo ykELMxkELkLku kE kku nkku suke ykELMxkELku ykkkne fhe nke fu kkeLkk {k{u k rw AuzkE fu Au. kw skw qkLkk eu s qrkk kE hkw t Au yLku kkesL hkukkuLkw t {k rLk rkrLk e hkwt Au. uLkk qko s{kt ^kuhkEz, LkkExux, ykMkuorf, uz suk uhe kkuLkwt {k e hkwt Au suLkk eu khkLkk y{wf hk{kt rk{kheyku VukE hne Au. rne, {wtkE, [ukkE suk {kuxk nuhku{kt Lk yLku k{kt rfusLkk eu 17ke 44 xfk kke kxh{kt ko kE Au. khkLkk fuxkf

  hkku{kt yksu k {rnkyku kekLkk kke {kxu [khke A rfku{exh kkkkk [keLku Au. kMk fhke uk k [fe we hne kku kkt[ r{rLkx{kt ykhu 25ke 30 rxh kkeLkku kkkz kE Au. Lkknk {kxu

  kkLkk u Wkkuk fhkk 300ke 500 rxh kkeLkku kkkz kk Au. Mkk{kL heku Lkknkke 100ke 150 rxh kkeLkku [o kk Au. r{kt 10 k kife ku kLku

  kek {kxuLkwt w kke {kwt Lkke. kMxfLkk ke kkuxku Lkeyku, s{eLkku yLku kkkuLku qrkk fhu Au. {LkwkuLku hhkus k exh yLku kwykuLku 50 exh kkeLke sYh kzu Au. k]e kn Wkh 70ke w kk kkeLkku Au su{kt yuf

  yks 40 Lk rfku{exh kke Au khtkw kkeLke yk rk {kkk{kt kekkf kkeLkw t {k qk ykuAwt Au.

  (_ ...)

  r{kt 10 kife kuLku kekLkwt kke {kwt Lkke : ynuk

  17ke 44 xfk kke kxh{kt ko Au

  e rne, k.1E L z L q u h

  kukxek urx{ wre {khkun tu kukt hkr {whSyu fuxktf fkku khk ykf khk {kxu uEz Lqe ]rk ykk ytu [k fhkt skw t nw t fu yk fkhk h ytfw {qfke sh]h Au yu Mt{kt wkhku kke rk yke yk~f Au. {erzku rMx ku keu hkr {whSyu skwt nwt fu uk Wh fhkuzku khekue {ex nku Au. u{u skwt nwt fu u yksu yuk kswf zfkhkuku k{ku fhe hkku Au, su uf Lq

  yu Mur nuzkELke k yk Au.

  E L z L q u h kukxee urxr{ wre rr{ku ykkurs yuf {khkun{kt kukk Wjkx {kt {whSyu uEz Lq h

  kuke khkse fhe ne. u{u skwt nwt fu yk fkhk u hkufk yu Mtu wkhk {kxu yuf tk rfr fhke sh]h Au.

  {k[khk uu ke uke ]rk h k{ sh]he Au. u{u skw t nw t f u {erzke yu skkhe yu tfko fo Au fu r[khku h tqo rkk kku [[ko kk yu r[khu fkuE k fu uk h rfr kke f {u fu suke fkuE yrk nt{ukt tqo fkhe kku tk. u{u skw t nw t f u ELz Lq uh kukxek kuyu yuf Mtk uu rfr fhk{kt {ne qr{fk se Au, su yke kufkneku yuf {nku Mt Au. hkryu skw t nwt fu {erzkyu nuh Su w fhk{kt {ne qr{fk ske nkukke u{u e Vukke ]rkke uu qh hnuwt

  uEyu, fkh fu u khu k[k rhkuxku rf e fu n.

  {whSyu w{kt skwt nwt fu kxe khu kkof rhkuxku rf e fu n. kuk-yxfku h nfefkuwt Mkk E fu n. u{u skwt nwt fu yu ufku [u {Mke hefu u srnk nhe Au, su tr[ku yu rkuk yksu k[k yku Au.

  u{u w{kt skwt nwt fu khk rk, rr yu kELx {erzk yu hk e trk Au yu {erzkyu uV fhuxt r{fur{ rfr fhw t uEyu. u{u sk w t nwt fu {erzkyu h[k{f yu uhkke rho kkk kku fhk uEyu. yk {khkun{kt ELz Lquo kukxek {w heLfw{kh y u W { w r f h k E zkurhkyu ktrf [ku fkO nkt. yk {khkun{kt {w fkf, tkf, rkkkkyku yu yrfkheyku uzkk nk. hkryu ykEyuyuk k tMkkfkuk rrryku fu.yu[.yu. fk{k (kuBu kurf), fu. kkS ( rnLw), hkS {ko ( rnLwMk xkEB), [t r{kk ( kkurh), heLfw{kh ( x kEB yk uV E Lzk) yu r {ko ( rxw)u L{kr fhk{kt ykk nk.

  {erzkyu uEz Lqe ]rku rtrk fhe uEyu: {whS

  ELz Lq uh kukxek urx{ wre {khkunu hkrwt Wmku: {k[khu ke uke ]rk h k{ sh]he Au

  kkeLkwt {n......... r{kt 1.5 yks LkkkrhfkuLku kkeLkwt w kke {kwt Lkke {kuxk nuhku{kt Lk yLku k{kt efuske 17-44 xfk kke ko

  kk Au khkLkk k hkku{kt {rnkyku nsw kekLkk kke {kxu hkus

  4-6 rf{e [ku Au k fhke uk Lk wku hne kku kkt[ r{rLkx{kt 30 rxh

  Mkwe kke kkze Au r{kt 10 k kife kuLku kekLkwt kke {kwt Lkke r{kt h kuo k yks exh kkeLkwt kMxfLke kkux{kt u[k

  kk Au {LkwLku rkrLk k exh kkeLke sYh hnu Au r{kt 2.7 xfk kke kekkf Au wrLkk{kt Wk fw kekkf kke{kt {kk yuf xfk kke

  Wkkuk {kxu Mkhkkke {u Au kkeLkku 60{ku kk uke yLku WkukLkk fkhkLkk{kt khk Au 40 xfk kk {LkwLkk khk{kt khk Au

  Lke rne,kk.1 fk Uk u M kLkk {w Mkk u rLkk

  kkteyu k]{q fkUk uMkLkk Lkukk {{kk kuLkSo Mkkku nk{kt fkuE uzk fhkLke kkLku Lkfkhe ee Au. f uLe kLk yLk u fkUkuMkLkk rhX Lkukk kwk{Lkke ykku ku k {{kk kuLkhS Mkkku nk{kt kk[ek fhe nke. u fu MkkurLkk kkteLkwt fnuwt Au fu xeyu{Mke Mkkk u uzkLke nk fkuEk rn[k Lkke. {{kk kuLkhSyu knuktke s fkwt Au fu kufMkkLke [qtxe{kt yufk nkku {ukLk{kt Wkhu. rkk uz khuz

  kkWLz kku kuue kuXf{kt {{kk kuLkSoyu yk {wskLke kkku fhe nke.

  fk Uk uMkLkk Lk u kkyk u yrh [kihe yLku {kLkMk wkLk fkuEk Mk{sqke xeyu{Mke Mkkku fhkLke kk fhe hkk Au. khtkw kr{ ktkk{kt fkUkuMk kkukkLke MkrkLku {skqk fhkLke RAk hku Au. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt ksk yLku fkUkuMk kk k]{q Mkkike {kuxe kkxeo khefu Qhe yku kue kk ukE hne Au. nk{kt swk swk hksfe kkku uzk fhk{kt kkuk Au.

  xeyu{Mke Mkkku uzk fhk fkUk uMkLkku RLfkh

  xeyu{Mke yufk nkku zk RAwf

  y{hue, k.1y{huee kkuo swe krhf

  nfkhe Uf Vz[k{kt E nkuke kku nue kk s kkkhkuyu Uf{kt {wfkue kuke kkku h uk {kxu khu khku fkuo Au. y{huee krhf nfkhe Uf Vz[k{kt E nkuke yVk nue kk kufkuk xkuuxkuk Uf ku W{xe zk nk.kufkuu rk zu u {kxu Ufu kufkuu ik h ykkw fwo Au.yk{ Ak Ufe nkh ik uk {kxu kkkhkue fkhku ke [wfe Au. ufu Ufk {ko{kt Mkkrf hksfe yeyk u { uk{k t

  ykk Au. u{w fnu w Au f u Ufe ykkf r kike h Au.Mkkrf khkku Uf h nkut[eu kkkhkuu {e hkk Au.

  Ufk [uh{uw fnuw Au fu Efku kuhke 3 kkke kuxT y h fkuEyu yk {uus nuku {wku nku yu uk fkhu yksu khke kufkuk xkuk yufXk kE k nk.nk{kt Uf ku 145 fhkuze kkku Au yu Uf ku kufkuu ik kAk ykk {kxu nkk h whk ik Au.yksu {kuze hk we Uf ik kAk ykk {kxu fk{ehe [kw hku.

  fkku, k.1knku ku ykuk ke ux

  kue Vrk{kt swk {fk{kt [ke hnuk kufk{ xku sqk rkykuku ku {e ykku nkuke kku nue kkt khu Wkusk VukR R ne. Mk h nku[e uk kufkuyu [fke fhk t {e ykuk rkyku rxkuheke Ak kk 1892k kok [ huwt yuf {kxwt {e ykwt nwt.

  {e {krne {ws kue Vrk {kt hunk nkuhk te wt swwt {fk k ktk { ke

  t nwt u ssorh nk nkukk fkhu uu Wkhe uke fkokne [ke ne. u {u yuf kzku zk u k uk t {sqhk uk nkk{k t s{e{kt kxuw {kxw {e ykw nw. yk {kxk{kt sqk s{kkk rkyku {e skkt uyku [kutfe WXk nk.

  u uk{kt ku {ku nkuke nue kue kkuke yk Mku kufkuk xkuk nku[e k ne. {fk {krf yu{ S hkuz h yku kuz {kfuox {kt uze xuh e wfk hku Au. uyku Mk h e k nk. u{u

  kfkef {kxku k{ Mku uze ew nw. yL fktR rku ykkku R

 • 4 / . 02-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 241, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 02-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 241, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.02-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  nuh{kt Vukwykhe{kt kzk WxeLkk 438 fuMk LkkUkk

  f{kLkk 316 fuMkku LkkUkkk khu [f[kh

  y{kk, kk.01nuh{kt Auk fuxk Mk{ke

  {AhsL yLk u k kesL hkuk[kkLku yxfkk {kxu fkuE ktk khk Lkh kkk uk{kt ykk Lkke. suLkk eu rMkuLku rMku kkesL hkuk[kk{kt khku kkku uk {ku Au. kk. 1 Vukwykheke 26{e Vukwykhe Mkwe{kt kzk-WxeLkk 438 fuMkku yLku f{kLkk 316 fuMkku Mkk{u ykk Au.

  y{kk nuh{k t k{k{ kuLk{kt BwrLkrMkk Mk t[krk nkuMkxku, ko{uLx nkuMkxku, 163 kEux nkuMkxku, 62 ykoLk nuk MkuLxhku, 3 huVh nkuMkx, 2 Mkk{wrnf ykhku fuL kkk kEux ukkuhuxhe{ktke {krnke yufrkk fhk{kt yke Au. us{kt 26 Vukwykhe 2014 Mkwe Mkkk {uuhekLkk 87 fuMkku yLku uhe {uuhekLkk 9 fuMkku Mkk{u ykk Au.

  nuh{kt 2013-14{kt ykX k hkuLke yth kLkku Axfk fhk{kt ykku nkku su kheLku 2014-15 hBkLk ytkSk 9.5 k hku{kt kLkku Axfk

  fhk{kt yku. khtk w nk{kt nuh{kt rMk uLk u rMk u kzk WxeLkk f{kLkk fuMkku{kt LkkUkkk khku kk Au.

  Lwykhe 2014{kt kzk

  WxeLkk 384 fuMkku Mkk{u ykk nkk su eLku Vukwykhe {kMk{kt 438 fuMkku Mkk{u ykk Au. f{kLkk

  316 fuMkk u yLk u xkEVkuEzLkk 99 fuMkku Mkk{u ykk Au. nk{kt {wu hrk, kk u{kek wh, xk, kee{zk, s{kkwh, y{hkEkze k u{s kkk wLkkh

  kuzo{ktke kkesL hkukkuLkwt {k yL kkuzoLke Mkhk{e{kt khku uk {wt Au.

  ykuhkuz MfqkLk-rhkkke kkfLke Mkk{u kteh u{

  y{kk, kk.01y { k k { k t u L k k

  ykkefkLkk r kkkk kkfkuLkw t r u{{kt kzu kue xLkk yrhk nuh{kt [ke hne Au. kk yu{ Au fu MfwkLk fu Mfwhekk [kkk zkEhku khu LkVku {uk {kxu kkukkLke Mfwhekk fu kLk{kt uxk-kfhkLke su{ kkfkuLku he Mkkhe E Au. suLkkke kkfku Mkk{u u{Lke krhMkrk We kE hne Au. MfwkLk [kfku Mkhuyk{ xkrVf rLk{kuLkwt tk fhe kkfkuLkwt r u{{kt {wfe hkk Au. y{kk nuh{kt ytksu 5000 MfwkLk yLk u 6500 suxe Mfwhekk Au. su{kt 3 nhke

  w kLk yLk u hekk[kfk uyu hSMxuLk fhke khr{x, rVxLkuMk MkxeoVefux {uuk Au yLku kkfeLkk MfwkLk rhkk[kfku kku kuhfku heku yksu k nuh{kt kuhkufxkuf knLk [ke hkk Au. nuh{kt yMk t rMkkhk uLkk hk uz kh wuyk{ ZkuhLke {kVf kkfkuLku kLk-hekk{kt he [kf Lkshu uk {u Au.

  knLk[kfku hekk-kLk{k t {koek sk nkuk Akkt uxk-kfhkLke su{ kkfk uLk u he u{e Mkkhe fhe hkk Au. kkfkuLkk SLkLkk u{u [kkk knLkku xkVef kkueMkLku Lkshu kzkk Lkke ku{s kk Mkt[kfkuLku k kkfkuLke kze Lkke Wkhktk Mkkike

  w:Lke kk kku yu Au fu kkfkuLkk {kkk-rkkk k uxk-kfhkLke su{ kuMkkze E skk knLk[kfkuLku kkukk Lkke. kuke yn Mkk yu kk Au fu wt xkrVf rkk, kk Mkt[kfku yLku kkfkuLkk keyku fk uE k teh fu {k uxk yfM{kkLke hkn uE hkk Au. Mkk{kL kkke yk Mk{Mk qk {kuxe Au yLku u ktk yk {wk kh kteh Lkn kLku kku ykkefkLkk rLku k k[ke Lkn fk. kkkuo y{kk ykhxeyku khk hSMx uLk, rVxLkuMk MkxeoVefux yLku khr{x kh Vhke MfwkLk rhkkyku Mkk{u kMk wtku Ake nke khtkw kkuzk Mk{ [kue yk wtkuLkwt MkwhMkwhewt Lkefe kwt nkwt.

  khu LkVku {uk kkfkuLkk S Mkkku [uzk

  y{kk{kt ytksu 5000 MfwkLk ku{s 6500 Mfwhekk : e ke MkkkLkeLke hkkLke sYh Au

  Mk-khkLkk hkSLkk{k fuL khk Lkk{tswh fhe ukk

  y{kk, kk.01k wshk k{k t k u L kfe

  yuLfkWLxh fuMk{kt ykhkuke khefu nuh kuk ykEkeyuMk ykurVMkh S.yu. Mk yLk u ze.S. khkLkk hkSLkk{k fuLLkk k]n {tkk khk k Lkk{tswh fhe uk{kt ykk Au. yk knuk hk Mkhfkhu k kuykuLkk hkSLkk{k Mefkko Lk nkk.

  kh t k w nk hk Mkhfkh Mkk{u {w~fue yu Au fu ktLku kife S.yu. Mk Vheke Lkk ufhe kh khk Vhk {k tkkk Lkke Wkhktk k uyku h ek kh Lkkufhe kh Mkkk kuhnksh Au. kuke yke krhMkrk{kt hk Mkhfkh S.yu. Mk Mkk{u kuhrMkLkk kkk he fu Au. k ue krhMkrk We kE hne Au. ykkW hk Mkhfkhu k tk rY kktku [ZkLkkh MktS Mkk{u kkk ek nkk. Ehk yuLfkWLxhLkk ykhkuke S.yu. Mk yuf kAe yuf Mkhfkh yLku kuLke Mkkku uzkuk ykEkeyuMk-ykEyuyuMk yrfkheykuLkk yLkuf

  frkk hnMku kue hkk Au khu k]n rkk ku{Lke Mkk{u kkk uu ? kue [[koke kkueMk kuzk{kt kkkh kh{ kE hkwt Au.

  k e S k h V e k k ykEkeyuMk yk urVMkh ze.S. khkLke kk fheyu kku ku{u k su{ktke uxh e hk MkhfkhLku Mkki k{ kkukkLkwt hkSLkk{w {wfe ewt nkwt. khtkw hk Mkhfkhu ku{Lkwt hkSLkk{wt MefkwO Lk nkwt. MkwkkuLke fkhe...