02 02 2014 sunvilla samachar

Download 02 02 2014 sunvilla samachar

Post on 30-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-02-2014

TRANSCRIPT

1 / . 02-02-2014, y{kk ko: 1 > ytf: 213 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, -2014 Year : 1Issue : 213No. of Page : 4Price : Rs. 2.00kkkwLkkh kku Mkexe kkuzLkwt kkfeOk Mke fhkkk WkusLkky{kk, kk. 01y{kk nuhk kkkwLkkh rMkkh{kt ykuk Mkexe kk uz rkuxhLkk kukxeo xuMk MkwkkLkk kkYk u kkfe Ok Mke fhk{kt ykwt Au. kkkwLkkhLkk Mkexe kkuz rkuxhLkku Yk.2 kke w xuMk kkfe nkku. yk xuMkLke Mkwkk {kxu BwrLkrMkk fkukk u oh uLkLkk k ukxe o x uMk rkkLkk MxkVu kkfeOkLku kkk {khe ek nkk khtkw rkuxhLkk ku ku rMk Mkwe kkk hkk nkk.Wkh kuLkLkk xuMk rkkLkk Mkw[Lkkke xuMk rkkLkku MxkV Mkkhu Mkexe kk uz rkuxh kh knkUku nkku. yk rkuxhLkku Yk. 2 kke w kukxeo xuMk kkfe nkku. kuLkk fkhu xuMk rkkLke xe{u Mkexe kkuz kh knkU[eLku kkfe xuMk MkwkkLke fkokne nuX ykB fkhMkh rkuxhLku Mke {khkLku ku kuLkk kkfeOkLku Mke {khe ewt nkwt. kr{ kuLk{kt rkrck kkkk MkuLx {kuLku kkfe kukxeo xuMk {k{u kkk kkzLkkh ktku MkkrLkf kufku w kk nkk khtkw kuLku fkhu MkeyuLk kkMku yktkkkze rMkkh{kt xkVef{ kkku nkku khu yk rfMMkk{kt Wkh kuLkLkk x uMk rkk u rk uxhLk u Mke {khkLkw t xkeLku kkfeOkLke Mke fwO nkw t. hr{kLk Lkhtkkwhk k uz o{k t kk MkknukLkk kkk t [kh hMkk kkMku {kuz hkuz Wkh fuxkf Mkku khk {kuxk {k{kt rkzk kLkkkLkku {kMkk{kLk Wkkhe {trh kLkkkLkwt ykkusLk ykkW kk. 28 LwykheLkk hkus fhkk yuMxux yLku Lkkh rfkMk kk w t kr{ kuLk khk kk kkze MkkkuLkku k{k{ MxkV Mku sE kktfk{ kkwt yxfkwt, kkk Mku kktfk{ fhLkkh khk ku rkzk {xeheMkLkk u Mkk{kLk kkuzkWLk{kt s{k fhkku nkku. yk Mk{u {trhLkwt kktfk{ fhLkkhLkk {kMkku Mku yke MxkVLkku rhku fhu, ykke MkkrLkf kkueMkLke { uk{kt ykue kkk kkueMk MxuLk{kt Vhek k fhk{kt ykue. yk Mk{u yk k{k{ Mkk{kLk Mk u k e Mk uze uk kktfk{ fhLkkhLku skwt nkwt. yuyu{Mke rhku kkLkk Lkukk keLk uu ksuxLku ELku kkfkh krhkLkwt ykkusLk fwo nkw.ykske rfku ku {k kurzkhku kxku Wskuy{kk, k.1hks hksuhe ykEe kurzkh {kkSe {q rcku 20 ko qo kk rfku ku ykuk kurzkh {trh ku yksu hrkhu {kkSku kxku Wsku. suk kYu {trh k t{kt [tze k yu kukkkkwt ykkus fhk{kt ykwt Au. khu yk rMkhk {{eo kufku {kxu {trh xMx khk ikh fhku 50 uxe y nkuMxwt kufko ku{khu fhk{kt yku.yk ytu w {krne ykk ykE e k u rzkh { t rh x Mxk { w k uxS [whS [kzk kk e k u rzkh {urzf yuLz [urhxu xMxk {w ekkE uSkE kukeyu skw t nw t fu, hrkhu khu 8.30 fkfu rfku [kh hMk ku ykuk {trh{ktke kukkkk rfu, suu skkk {trhk {nt rekS {nkhks Mkk fhku. kh u keS kheu k u{kh u khu [tze {nkkwt u{s k ts u tke zkhkwt ykkus fhk{kt ykwt Au. yk tu khu 9 fkfu {trh kt{kt ikh fhku y nkuMxwt k ufko fhk{k t yku. yk tu Mkkrf khkku, fkukuohuxhku, rr {ksk yeyku yu kufku {kuxe tk{kt nksh hnuu.251 keyuMkykELke keLkku nwf{y{kk nuh-kkBke 53Lke kekku.Mk.E.Lkwt Lkk{ ktke kthkXk kwLkkkE y{kk nuh zkuhk nuhSh fuMkhS y{kk nuh kLkkh[kzk SkuLMkn y{kk nuh kkteLkkh[kihe kku{kE y{kk nuh Lk{okkh{kh {kukekE y{kk nuh {nuMkkkzu rekMkn y{kk nuh MkwhuLLkkhyuz tfhkE y{kk nuh zkuhkkxurk ehMkkkE y{kk nuh zkuhk{fkk fktrkkE y{kk nuh MkwhuLLkkhytMkkhe kwhSkE y{kk nuh {nuMkkkytMkkhe yhkE y{kk nuh {nuMkkk[kihe MktkkE y{kk nuh Y[[kzk RhkE y{kk nuh kkteLkkhMkkk EhkE y{kk nuh zkuhk nuhkkke {tkwkE y{kk nuh LkMkkheMkhik LkhksMkn y{kk nuh kkteLkkh[kihe rfhfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXkzu WuMktk y{kk nuh fA-kqo kktek{{Akh kuhMkkkE y{kk kkB knkuzu qkkMkn y{kk kkB khfkhkk kkMkn y{kk kkB zkuhk nuhfku[k rMkLkkk y{kk kkB yktkrktLkfw{kh y{kk nuh zkuhk nuhuMkkE rwkE y{kk nuh zkuhk nuhkfkuz f]k y{kk nuh zkuhk nuh{krkz {wknuLk y{kk nuh zkuhk nuhkk nhrkMkn y{kk nuh zkuhk nuhkkiMk{e yrLkfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXkkkune kkuwk y{kk nuh MkwhuLLkkhMkkuMkk wokE y{kk nuh kLkkh[wLkkhk hk{SkE y{kk nuh fA-kqo kktek{kMkkrk hkSkE y{kk nuh MkwhuLLkkhLktkek kku y{kk nuh fA-kqo kktek{kfkuz f]k y{kk nuh zkuhk kkBkh{kh ewLkkk y{kk nuh hksfkux nuhMkk]ke kukhk y{kk nuh hksfkux nuh[kzk y{skkLk y{kk nuh kkx[kihe MkwrLkfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXku h{u[t y{kk nuh kLkkhzu k]ehksMkn y{kk nuh zkuhk nuhzk{kuh yu{S krLk . hu. y{kk kzkuzu fuke y{kk nuh {kuhkekZe ykhke y{kk nuh swLkkkZzu hrhksMkn y{kk nuh fA-kr{ qs{fkk y{hkkE y{kk nuh hksfkux kkBkxu rfw{kh y{kk nuh yktkxu MkwrLkkkkuLk y{kk nuh zkuhkxexek fukE y{kk nuh hksfkux kkBrkue nkf y{kk nuh fA-kr{ qskkukkh ekkE y{kk nuh MkwhuLLkkh[{kh (wLkkkh)y{]kkE y{kk nuh yktMkkutfe ShkskE y{kk kkB {nuMkkki~f r[hkkfw{kh y{kk kkB zkuhk nuhy{kk, kk.1ykkk{e k ufMkkLke [ q txe Mkto{kt kwshkk{kt k keLkku kuh Y kE kku Au suLkk kkYku kwshkk [qtxe kt[ k Mke kw Au. kEfku k]nrkku 123 kkueMk Mkk RLMkuxhLke ke fhe nke Wkhktk 117 kkueMk Mkk RLMkuxhke kkueMk RLMkuxhLku {kuMkLk Mkkku ke fhkE nke yk Wkhktk yksu Mk{k hk{k-tke fw 251 suxk kkueMk Mkk RLMkuxhLke keLkku nwf{ fh-kku nkku. Mkqkku khk {ke rkk yLkwMkkh ykkk{e xq tf Mk{{kt zekyuMkkeke E ykEkeyuMk yrfkheykuLke keLke k ke nuh fhk{kt yku. yk k{k{ keyku yuk kkueMk f{eoLke Au suyku k ko fu kuke khu Mk{ Mkwe yuf s skyu Vhs kkk nkk. k]nrkk khk yksu rkLknrkkhe kkueMk Mkk RLMkkuxhkuLke {kuxkkku ke fhk{kt yke nke. y{kk{k-tke k {kuxe Mktk{kt kkueMk Mkk RLMkuxhkuLke ke fhk{kt yke nke. y{kk nuh{ktke ke fhk{kt ykuk kkueMk Mkk RLMkuxhkuLku zkuhk, kLkkh Mkrnk swe swe skyk uyu {wfk{kt ykk Au. Auk k rMkke keLku ELku yxfkuLkku kuh [ke hkku nkku.2 / . 02-02-2014, y{kk ktkeu...r kuu fkhu uh-uh eku uku yu ku huL {kue zkk hefu t ke..!r kuu fkhu uh-uh eku uku yu k {nu e rV{ k h{kt yke hkku Au. yk rV{ EMkr{f ykEzekukuS h ykkrh Au. yu ku rV{ rk huL {kueke Eu kuhkfktze wee kku wk ru fne ne. zkk hefu yu ku huL {kue, hknw kte yu yh fushek t k nkuke k fhe ne. yu ku y{kk u e s ke Au. yu ku kuke k-[e hr{k kuke {kku k fhe ne. yuk skk {ws, rV{{kt nwt yuf k{krf kue yrfkhe Lku Awt. nwt u {kxu fk{ fhk {ktwt Awt. he heu ku, nw-{wM{ sue fkuE s fku{ nkue ke. nku Au ku {kk {k nku Au. {k u khe k nku ku u ftE s fk{wt ke. uku fkuE yko hnuku ke. sunk kufkuu {kheu ke ke. sunkku k[ku yko yk ke. sunk ku kuke kku fhke nku Au. kukk {-r{kt hnuk iku {khk {kxu sunk fhke sYh Au. fwhk{kt nuku Efhk ykku nku. Efhkku yko kt[w-wt yuku kk Au. su {ne Yyk ykk ke kE nku u{kt sunkku yko ykku k s nku. u{kt fuxktf rnkue h{kh Au, u kufku yktfke k fhu Au. {k-ke uk fhe, kfkuu ke{ yke uEyu. yk rV{{kt EMk{ku k[ku yko kk{kt ykku Au yu rV{ yuf {uus yku Au. yu k {ku Au fu ue yk rV{ uk k yuf kMx fhkwt t fhu, u s uk {kxu {kuxe k Au. k he wyue yu k Au. he heu ku, yk rV{ s yuf wyue Au. rV{e Mx wyue Au. rV{k kkke {ktzeu {kuxk fkfkhku wyue Au. rV{k rzhuxh wyue Au. {nu rV{e wyue Au. uk zkk fkuu kk RAe Au uk sk{kt R fnu Au fu, uk zkk hefu yuf yue nkue uEyu su e fku{wt wt fhu. u nw-{wM{k ukwt [h r{xke u yu {kwt [h [kw fhu. u uwt wt fhu. nwt fkuE yuf fku{e k ke fhku htw u ykkwt wt fhu u s uk zkk kk uEyu. yk{ ku nwt hksfkheykuu t fhku ke yu uk kufkuke qh hnwt Awt. zkk e fhkhku nwt fku Awt, sku e s h Au yu zkk fku u, u yk s kufku e fhu. yuxe s rte ft Awt fu su uk zkk u, u wt fhu. ykkeku r ku yku Au htw ykke ke yke. ykke ue Akufheykuu {u. rne, we, y{kkee fkuE Akufhe {kuze hkku {u khu yufe nkh efe fu ue whkk u{kt su yku u zkk u. uk kufku ku {ku, rkuxh{kt Vhe fu yu u{u rk nku fu u{k {k-k, kfku kMx{kt {hu n. yke whkk ykkh s zkk u. {nk{k kteS kAk yku yu u zkk u ue EAk Au. nwt yk skkhe yue fkuE u ykk ke {ktku suu {s{kt wt [ku Au, ue {u h k nku. u{k r[khe {u {krne ke. nwt ku {khe {kku ykuwt Awt. u ue zkk u ku {u [kuke {u. ufu, u {u tke fe ke, ku u uu fE heu tke fu. u u ue zkk u, ku uku wk sBku fu n ue [k fhu. su uk zkk u, u uk fk{ke ek u. yuk u nwt oke fne fe fu yk {khk uk zkk Au. nS u {kxu Vkte h xfe k nkt. u{u fkuxe-fkuxe k{. kteSyu uu ytuuke {w fkuo Au. yksu yzku u ytuu {kxu fk{ fhe hkku Au. kteSyu yk u {kxu wt s fk{ fwO Au. {k ku huL {kue kku t [kku yu u{k kt s k fko Au, ku yk ytu kt wt {kwt Au? uk sk{kt yu kuku nku fu, {k k yuf erh yuxh Au. uu {khk k fheu {u yuf uxVku{o qt kzwt Awt yu uu {kxu nwt ykS uku ykh fhe. ufu, yksu nwt su Awt u {ku fkhu ke. nwt su eku u {k kuke eku ke. {khk h eku Awt. {khe {kke wyk yu ykkke {nuhkeke yksu nwt ynk nkutku Awt. yk s yu k Au. kuhkfktz{kt {khk hk [kh kufku {kko k nkt. {khk kk-ke, {k{kku wk yu {ke. khu {w{tke hefu {kueS s nkt. yt heu {u yuwt ftE s ke htw yu{ kk Au fu u {kueyu EAw nku ku ykxk kufku khu {ko k nku. nwt yt heu {kueu kuk uku ke htw yuf uku yuf k{kL {w{tke {kue h s ykhku {qfu. u {kue eyu{{ktke eyu{ eu uwt, uk kufkuwt, {khe fku{wt, {khe fku{k kufkuwt wt fhu ku nwt [ku fne fu {kue E yu wz {u.ykkLkku yksLkku rMk kk.02-02-2014{uk (y,,R) : ykfM{f Lkk kk. MkM Mkk hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {oykk{f kuku r[ ke sk. kkk kMkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skhe hnu. ykfM{f Lk k kk.ffo (z,n) : RuLke f]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k, kkkh Mkw{uwO hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {yk{ skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk, ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke hnu. Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kE fu Au.{fh (,s) : fkkfe &ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. LkWMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w., _ h 7, Q, L , , , .Z (.) 9687612324{wtkE, kk.1RLzLk hukh yLku BwrrLk nLke Mkn Mk{kLk kLk Mkkku fk{ fhk sE hkku Au. Mk{kLk kLkLke rV{{kt ku kek kkE [qku Au yLku nu kuLke Mkkku fk{ k fhk sE hkku Au.kEux ykk{ {kxu yLkuf kufr kekkuLku ykks ykk kk kkurqz{kt nLke Mknu kkukkLke yk Akk Qe fhe Au. ku ku nLkeMkn Mk iV ye kLk yLk u erkfk Mkkku fkufxu rV{{kt yLku yk fw{khLke rV{ ukze 786 {kxu Mktkek k ykke [qku Au suLku MkVkk {e nke. kkurqzLke nsw Mkwe Mkkike {kuxe rnx rV{ku kifeLke yuf [ukkE yuMkuMk{kt yuf kek{kt knY kLk Mkkku k ku Lkshu kze [qku Au. yk kek k kuLku s kkwt nkwt. w t k e z kLM k k e k L k u kh u kufrkk {e nke. nu yuw t k {wt Au fu yuf kusux Wkh fk{ fhk Mk{kLk Mkkku kuLke kk[ek [ke hne Au. Mk{kLk yLku nLke Mkn yuf Mkurrkxe rfux xwLkko{uLx uk {k nkk khtkw yk {kk kuXf s Lk nke kfu ku{Lke [u kk[ek k [ke nke. Mk{kLk Mkkku kuLke Mkkku rV{{kt fk{ fhkLke RAk hku Au. fkh kufkuLkw t fnuw t Au fu yk ktLku yuf kusux{kt Lkshu kzu. nLke MknLkk {uLkushLkwt fnuwt Au fu ykLkkh rMkku{kt ku Mk{kLk Mkkku k fk{ fhu. ykkk{e rV{ {kxu kekkuLkw t Mktkek k ku ykkLkkh Au. kuku nLke MknLkk kekku wk kuZeLku kMkt kze hkk Au. [uLLkkE yuMkuMk, s nku, fkufxu, ukze 786 sue rV{ku{kt ku kufrkk s{ke [qku Au. nk{kt s hsq kue khek rV{{kt k kuLkk kekku qk MkV Mkkrkk kk Au. Mk{kLk Mkkku fk{ fhkLku ELku nLke Mkn qk s WMkkrnk ukE hkku Au. nLkeMkn Mk{kLk Mkkku fk{ fhkLku ELku qk s WMkwfyuf kusux{kt ktLku Mkkku fk{ fhunLkeMkn kufrkk skkk{kt MkV : nk{kt [ukkE yuMkuMk, ukze 786 {khVku khu kufrkk {e{wtkE, kk.1kkurqzLkk kufr yrLkukk Mk{kLk kLkLke kouLz khefu eke kLkue wrk uLxwh nu ykw yLknk ukeLke ykkk{e rV{{kt Mkur zkLMk Lktkh{kt uk {u.ykLke Mkkku s ku kkurqz{kt y u L x e f h k s E h n e A u . hk u{krLkkLke {k uz yLk u xee kusuLxh wrk kk kuo khk yke nke. khkkke s kuLkk Mk{kLk kLk Mkkku Mkkhk Mktkt hkk Au. Mk{kLk kLkLkk fkhu s ku nu kkurqz{kt yuLxe fhk sE hne Au. Mk{kLk MkkkuLkk kuLkk MktktkuLku ELku {erzk{kt k ku Akue hne Au. hk u{kLMkLkk Mk to{k t Mk{kLk kLku fkuEk rkrk ykke Lkke khtkw wrk s nku rV{Lkk Mkux Wkh n{uk WkMkk hne nke. yk s rV{ {kxu yuf kekLkk qxk {kxu ku hku{krLkk k knkU[e nke. nu k {ue {krnke {wsk wrk kkurqz{kt Mkur MkkUk Mkkku yuLxe fhk sE hne Au.ykw yLknkukeLke rV{ yku kuheLkk kek{kt ku Lkshu kzu. ku {efkMkn Mkkku yuf kek k hsq fhLkkh Au. yk ku kekLkw t qxk nsw fhk{kt ykw t Lkke khtk w yuf kek{kt Mk{kLk k hnuu. Mk{kLk yLku wrk yuf kek{kt Lkshu kzu Lkn khtkw ku swk swk kekku{kt Lkshu kzu.Mk{kLkLke kouLz wrk zkLMk Lktkh{kt uk {uykw yLknkukeLke rV{{kt kuMkyuLsuMk, kk.1rLke eke Mkwkh {kuz yLku Mkurrkxe nue q{ kkukkLke qkMkwhke yLku rVxLkuLku ELku nsw k qk s ykkke Au. 40 koLke u knkU[ue nue q{u nk{kt s kuLkk kkuzekkzo kkuuLz {kxLk rMxeLk Mkkku AqxkAuzk ek Au. kuZ ko Mkwe kuLke Mkkku zuxk fko kk nue q{u nk AqxkAuzk ek nkk. kuLkwt fnuwt Au fu ku kuLke VkhLku ELku khu k [rkk hne Lkke. nue q{ kkukkLku Vex yLku fqkMkwhkeLku xfke hkk {kxu n{uk frxk hnu Au. fkuLxuf Bwef zkux fku{Lkk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu nue q{ kuLkk Lkk kusuxkuLku ELku kLk fuLek fhe [qfe Au. yk Wkhktk nk kuLke kkMku yke hnuk Lkk kusuxkuLku ELku k ku WMkkrnk A u . n ue q{ fk uEk hek u ykhk{Lkk {qz{kt ukE hne Lkke. [kh kkfkuLke {kkk kLke [qfue nue q{Lkw t fnuwt Au fu ku kuLke rVkhLku xfke hkk {kxu qk s Mkk krh{Lke Mkkku {w~fuYk hnu k uk fk{ fhu Au. s{oLk-y{urhfLk {kuz, xurrLk nkuMx, rkLkuMk w{Lk, VuLk rzkELkh yLku yrLkuke khefu nue q{Lku kufrkk {e Au. ku kuLkk kLk s{oLkLke LkkkrhfkkLk u e hkeLku y{urhfLk Lkkkrhfkk k {ue [qfe Au. k uLk u swk swk {uk urLkk u khk k fh Wkh [{fk {kxu stke hf{ ykkk{kt yke [qfe Au. rhkrxe ku{kt kuLke kufrkk yqkkqo hne Au. MkuMk yuLz rMkxe xee ku{kt k ku Akue hne nke. rVxLku-qkMkwhke k nue q{ n{uk s MkkkLk40 koLke u k qkMkwhke yfktkkukkLkk Lkk kusuxkuLku E k nue q{ Mk kLkekuMkyuLsuMk, kk.1nkurqzLke kufr yrLkuke yku nuuLkwt fnuwt Au fu ku kk kuo ykuMfkh Sk kk yuf ko Mkwe rV{kuke qh kE kE nke khtkw nu Lkk WMkkn Mkkku ykhk{ fko kk Vhe yuLxe fhe hne Au. kuLkwt fnuwt Au fu kufku k kuLku uE uELku nuhkLk kE kk nkk suke ku kuf uk {kxu kikh kE kE nke. nu Vhe yuLxe fhk sE hne Au. yk yrLkukeLke kk kuo ykuMfkh{kt knkU[e khu xefk rxke k kE nke. 31 keo nuu nu kuLke Lke rV{ MkkUkLk Mkkku yuLxe fhk sE hne Au. yk koLkk MkLk zkLMk {nkuMk{kt nkshe ykkk {kxu ku knkU[e nke. kuLkwt fnuwt Au fu Lke rV{{kt fk{ fhk {kxu ku kikh kE Au. fkh fu yk rV{{kt kuLkk LkSfLkk r{kku fk{ fhe hkk Au. qxk Y kk ku knukt ku koke y{u kxfkk Wkh fk{ fhe hkk nkk. nu k{k{ yz[ku qh fhe uk{kt yke Au. kuLkwt fnuwt Au fu qk Mkkhe kxfkkke rV{ku{kt s ku fk{ fhe hne Au. fux kkfoh khk rLkuork yk rV{{kt kuLke Mkkku {uhe MxeLk ksoLk yLku uLke ^khLke qr{fk Au. u r{hukLke kufr yrLkuke nuu ykuMfkh yukuzoLku ELku ykkke ukE hne Au. kuLkwt fnuwt Au fu ykLkkh Mk{{kt k ku yue s qr{fk yk fhk {kku Au su [knfkuLku k{e . nuu kkuzkf Mk{ {kxu rV{kuke qh kE kk kk ykLku ELku khu [[ko hne nke. u fu nu ku kLkkh heku Vhe yuLxe fhe hne Au. MkkutkLk Lkk{Lke rV{Lkwt er{h kksukh{k t s k uw t nkw t su{kt xku[Lke Mkurrkxeyku WkMkk hne nke. rV{Lkk xuh yLku fkfkhkuLke qr{fk k kufkuLku kMkt kze nke. nuu nkurqzLke Mkkhe rkck hkke yLku {kUe yrLkukeyku{kt MkkLk hku Au. kuLke kkukkk nsw k Au.Mxkh nuu MkkUkLk Lkk{Lke rV{{kt Vheke Lkshu kzuu r{hukLke yrLkuke Vhe Mkrnsw yuykEMke Wkh 7000 fhkuzLkwt uwt AuLke rne,kk.1 uLke Mkkike {kuxe {nkfk e{k ftkLke yuykEMke ELf{xuMkLkk Mkk ike {kuxk ukkh khefu Au. y uykEMkeyu RLf{x uMkLk e 7000 fhkuz YrkkLke hf{ [qfe Lkke. ykhxeykE {k{ke yk ytkuLkku wkMkku fhk{kt ykku Au. ykhxeykE fkofh Mkwkk[t y k k k h k R L f { x u M k rkkke Mkkike {kuxk ukkh ftkLke yLku kLke ke he fhk {kxuLke {krnke {ktke nke. 27{e LwykheLkk rMku RLf{xuMk k hV k e yk k k{ k t yk u e {krnke{kt skk{kt ykw Au fu 2010 Mkwe yuykEMke kh 7000 fhkuzLkku xuMk kkfe nkku. yk ke{kt yuykEMke Wkhktk uLke yLkuf {kuxe kUf yLku nuh k ukLke f tkLkeyk u Au. ykr rkzk, k uzkVk u L k, ykErzk Mkuwh k {kuxk ukkhkuLke ke{kt Au. yk k{k{ kh ykhu k u-k u nh fhk uze hf{ kkfe Au. xuMk rzVkuxhkuLke ke he fhk{kt ykk kk k kufku{kt khu MkMkuLMkLke Mkrk hne Au. kEV RL~kuhLMk ykuV RLzkLku uLke {kuxe ftkLke khefu kk{kt yku Au yu ku{kt {kuxe Mktk{kt kknfku Mktkqoku rkMk hku Au. yke Mkrk{kt RLf{xuMkLke stke hf{ kkfe nkukLke kkkkLku ELku kfo rkfoLkku kuh Y kku Au. hrLkk kkrfk khefu qr{fk{kt Lkshu kzu{wtkE,kk.1yLkwhkk f~kLke kkuBku uux{kt LkkLkfze qr{fk rkuk kkuoLke yrLkuke hrLkk xtzLk k yk fhk sE hne Au. yk rV{{kt hrLkk xtzLk kkrfk khefuLke qr{fk{kt Lkshu kzLkkh Au. {ue {krnke {wsk yk rV{{kt hkeh fkqh, yLkwfk {ko yLku hrLkk xtzLk uku. rV{Lkk fkurhkukkVh khefuLke qr{fk{kt yMu kukku Lkshu kzu. {ue {krnke {wsk hrLkk xtzLkLku Lkku wf ykkk {kxu qk {nuLkk fhk{kt yke hne Au. fke {koLkk xurrLk ku{kt hrLkk xtzLk kksukh{kt s Lkshu kze nke. Mk{kLk kLku k hrLkk xtzLkLku kuLkk Lkk wf ytku wuAk kkXe Au. kkukkLkku yks k hrLkk xtzLk Lke rV{{kt hsq fhLkkh Au. Mk{kLku hrLkk xtzLk Mkkku fuxef rV{ku{kt k qr{fk se Au su{kt 1991Lke rV{ kkh fu VqLkku Mk{ku kk Au. hrLkk xtzLkLke yk k{ rV{ nke. kkuBku uux rV{ r{Mk Wkh uh{kt hsq fhk{kt yku kue kk Au.kuxLk,kk. 1kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{ke LkhuL {kueLku y{urhfe rkLku ELku nt{uk nkukkku hkku Au. nuu y{urhfkyu Vhe Mkkk fhkk fkw Au fu y{urhfLk rkLkk Mkto{kt yhS fhk {kxu {kue Mktk Au. yk ytkuLkk rLko Mk{k rkLkk ykkhu uk{kt yku. yuf rhc y{urhfe yrfkheyu yksu yk {wskLke kk fhe nke. 2005{kt r u rkk u Lkh uL {k ueLk u rkLku ELku ktku WXkku nkku. kwshkk{kt 2002{kt fku{e nMkkLkk yLkwMktkLk{kt y{urhfk{kt kMk fhk Mkk{u ktku WXkk{kt ykku nkk u. {kueLk u y{urhfe rkLk u ELku khtkh xku[Lkk Mkh kh uhkh kuke [kk{kt yke Au. y{urhfe ru rkkLkk Lkkk kk {uhe nVoLkwt fnuwt Au fu y{u knukke s fne [wk Aeyu fu LkhuL {kue rk {kxu yhS fhk Mktk Au.y{urhfk{kt hnue Mkrk yLku rkLkk ykkh kh yk ytk u rLko uk{kt yku. 2005{kt ru rkku ykLke Mkk{u ktku WXkku nkku. y{urhfkyu khtkh fwo Au fu {kueLkk Mkto{kt kuLke ktkk kkkLke rk kkueMke{kt fkuE VuhVkh fhk{kt yku Lkn khtkw rk {kxu yhS fhk kuyku Mktk Au. fkuE k yL yhSkhLke su{ kuLke Mk{ekk fhk{kt yku. 1984{kt h{kku ytku kksukhLke {wkfkk{kt fkUkuMkLkk Lkkk {w hknw kkte khk fhk{kt yke rxkeLkk Mk to{k t k qAk{k t ykkk nVuo fkw nkw fu kuyku fkuE k fkhLke rxke fhk {tkkk Lkke. swk swk hksfe kkkuLkk Lkukkyku k {kueLku y{urhfe rkLku ELku ykfhe rkrk ykkkk hkk Au. rkLkk {k{u k ukuyu {kue u kuLke Lkerk{kt VuhVkh fko Au su{kt rkxLkLkku Mk{ku kk Au. rkxLkLkk kufku yLku rkrx Mkhfkh LkhuL {kueLke fk{keheke qks krk Au. {kue kkuku y{urhfk{kt hnukk rkLkrLkkMke khkekuLk u kh tkh rrzk u fk u LVhLMkk {khVku MktkkuLk fhkk hkk Au.LkhuL {kue rk {kxu yhS fhk Mktkqo Mktk : y{urhfkrhh^Lx{kt MkkkukkuLk {kxuLke kikhe nkk hk{kt yke Au.kkrfMkkLkLke su{kt tfkMkheku {]w kk{uk {kAe{khLkk {]kun {k{u fuL Mkhfkh Mk{k hswykky{kk, kk. 01kkrfMkkLke su{kt tfkMk Mktukku{kt {]w kk{uk {kAe{khLkk {]kunLku khk khk kkLke {w{tke LkhuL {kueyu fuL Mkhfkh Mk{k yksu {ktk fhe nke.Mkkku Mkkku {kAe{khLke kwkeLke kkkezk{kt {kue yksu Mknkke k kLk nkk. kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu keh Mkku{Lkkk rskLkk WLkk kk wfkLkk khk kk{zk Mkkkhuzq {kAe{khLku rhk{ktke kfzeLku kkrfMkkLk Mkhfkhu kuLke su{kt kqhe euk yLku su{kt s ku{Lkwt PtfkMk Mktukku{kt {]w kwt ku ytku rtkk {kAe{khLke rLkhkkh kLke kue 12 koLke rfheLke yf kezk{kt Mknkke kLkeLku yksu fuL Mkhfkh kkMku yk {kAe{khLkk {]kunLku ytrk{rr {kx u khk khk ke k u L k k krhkhLku MkkUkk kkk kkrfMkkLkLke su{kt tfkMk {]wLkk rfMMkkLke Mk tk qo kkkMk fhk khk q of {ktke fhe Au. kkrfMkkLkLke su{kt {]w kk{uk ewkE rkLku kkrfMkkLk {rhLk rMkkurhxeyu MkkihkxLkk rhkfktXuke kfzeLku ykuxkukh {kMk{kt su{kt k whe ek nkk yLku 19{e rzMkuBkhu ku{Lkwt su{kt hnM{ Mktukku{kt {]w kwt nkwt suLke kkrfMkkLk Mkkkkkykuyu fuL Mkhfkh {khVk ewkELkk krhkhLk u fheLk u kkk un ytrk{re {kxu khk MkkUkk Mkt{rk ke nke, khtkw yks Mkwe yk kkk un krhkhLku kkrfMkkLk Mkhfkh khk MkkUku ku {kxu fuL Mkhfkhu fkuE s hfkh fhe Lkke yu{ rtkk {kAe{khLke rfhe krfk ewkE rku {w{tkeyu okuo kk kkXeLku fhe nke. yksu Mkku{LkkkLkk fko{{kt {w{tkeyu MkoMk ewkE rkkLke rfheLke kk-fkkLke ohe rkkk u ykkkkt skwt fu M. ewkELkku {]kun khk khk keLku ku{Lkk krhkhLku MkkUkkLke kkkku fuL Mkhfkh kuh Wkukk fhe hne Au. yuxwt s Lkn ewkELkwt yfku {]w kkkt ku{Lke 12 koLke rfhe yLku 3 koLkku kwk kLk rLkhkkh yMkk{kt {wfkE kk Au. yk ytku fuL Mkhfkh Mk{k hswykk fhk{kt yke Au khtkw fuL Mkhfkh fkuE s kLk ykkke Lkke kuku ykkuk {w{tkeyu fkuo nkku.u-ruLkk kMkeyu rntk iLku WMkwfkkke rLknkkukkteLkkh, kk. 01kwshkk kMkLk yLku hkLkk Lk rkku yuVykEMkeMkeykE (VuzhuLk ykuV ELzLk [uBkMko ykuV fku{Mko yuLz ELzMxe) Mkkku {eLku kuk kzo ku[Mko fkuLVhLMkLkw t ykkusLk fwO Au. suLkku {w fko{ 2 Vukwykhe 2014Lkk hkus hkLkk kMkLk {tke Mkkih kxu hk fkkLkk kMkLk {tke sukE hkzek kkk k wshkk kMkLk rkkLkk [uh{uLk f{ukE kxu WkMkk{kt Mkk tsu 6:00 fkfu yzks ke{ kkfo kku kuu. kk kk. 31 Lwykheke Y kue yk [kuke kuk kzo ku[Mko fkuLVhLMk 3 Vukwykhe 2014 Mkwe [ku. kwshkk Efku xwhe{ kuku wks zkke ykk kw t hk Au. u-ruLkk kke u{eyku {kxu kwshkk{kt yue e ke MkkExku Au, kt ku rr rue kkeykuLku rnhkk yLku Mkke heku MknkMk fhkk uE fu. hk{k t k Mkkuu fkyu ee WXu Au. fwhke heku eke f]rk yLku kkh kkeykuLkkt ykk{Lkke f]rk{kt yuf Lkk ~Lkku W{uhku kku Au. yksu hk{kt ruke ykkkt kkeykuLke ke eLku 520 suxe kk kk{e Au. [kuke kuk kzo ku[Mko fkuLVhLMk kuskLkku yk {kk kwshkkLke MkVkk yLku MkknMkLku kufku Mk{k Mkwk fhkLkku Lkke. khtkw f]rk khVke kwshkkLku {ue yk ux r Mk{k hsw fhkLkku Au. rfMkkk kwshkkLku f]rkyu ykkue yk ux kwshkk {kxu ko uk sue kk Au.3 / . 02-02-2014, y{kk tzLk, kk.1hrk{kt {kuxkkkLkk kufku kuzfk hkkLkk qk kueLk Au khtkw kuzfkLkk kueLk kufku {kxu qk s rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. ikkrLkfku yLku Mktkufkuyu nu Lkk ykMk kk kku fkuo Au fu kuzfk hrLk kwkkuLku nue kfu {kukLkk {w{kt fuk{kt qr{fk{kt Au. yuf Mkkn{kt k kkux kuzfk kekLke kkkk nue kfu {kukLkk u{Lku 35 xfk Mkwe khe u Au. hrLk kwkkuLku nu MkkkLk kE skLke sYh Au. yk fkhLkk k{ ykMkLkk kkhku he fhk{kt yke [qk Au. {uzef sLkh uLMkux{kt fkrk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu hrk{kt 25 xfk kwkku 55 koLke fhkk k ykuAe {kt {]w kk{u Au. yk kife {kuxkkkLkk kufkuLkk {kuk khu {k{kt hkkLkk khkLkk fkhu kk Au. hkk e{e krkyu {kukLkk {w{kt E sk{kt qr{fk su Au. rkxLk{kt yk yktfzku Mkkk xfk yLku y{urhfk{kt yuf xfk fhkk ykuAku Au. hrLk fuLMkh MkuLxh ({kuMfku) rkxLk{kt ykuMkVkuzo wrLkMkxe yLku zo nuk ykukuoLkkEuLkLkk Mk u o{k t skk{k t yk w t A u fu hrLk nuhk u{k t 151000 kwgLkk kwkkuLku ykhe ELku ykMkLke fk{kehe nkk hk{kt yke nke. yk k{k{ kufkuLku kuyku fuxk {k{kt kuzfk ke Au ku ytku &ku fhk{kt ykk nkk. khkk yuf f kk yrk {ukLkk kMk fhkkk k {wt nkwt fu f{kt ykX nhLkk {kuk kk nkk. hrLk kwkku su yuf Mkkn{kt kuzfkLke k ykk kku w kkux ke Au ku kufku{kt {kukLkwt u{ 35 xfkke khu hnuwt Au. hkkLkk WkkukLkk fkhu e rk{kheykuLku yk{tk {u Au. kuzfkke hrLk kwkku{kt {kukLkku khku w : nuktzLk, kk.1rkxLk{kt nu fuxkf MkktMkkuyu R{ekuLk rk{kt fuxkf Mkwkhk hsq fko Au suLkk kkYku yue {ktk fhk{kt yke Au fu yu[ykEe ykk kk u n uk ux uxeMk-ke sue rk{kheykuke kMk rue kufkuLku rk ykkk{kt Lk yku. rkxLkLkk MkktMkkuyu fkwt Au fu yu[ykEe yLku yL rk{kheke kMk kufkuLku rk Lkn ykkkke Vkku ku. u fu yk rn[kLkk fkhu LkuLk yuRzTMk xMx{kt khu nkukkku {[e kku Au. yk MktMkkyu MkwkhkLku Vkke uk uhkh hsqykk fhe Au. yk {k{u ykkk{e rMkku{kt nkukkku {[e skLke kk ukE hne Au. nukexuxeMk-ke, yu[ykEe yLku yke s yL rk{khe hkkk kufku u rk {kxu yhS fhu kku k u{Lke yhSLku yMefkh fhe uk{kt yku kue hsqykk fhk{kt yke [qfe Au. ykkk{e rMkku{kt u Mkwkhk Wkh w [[ko ykk u kku rkrx MkhfkhLku k w wkMkk fhk kzu. yk Mkwkhk{kt skk{kt ykwt Au fu fuxkf [qtxkuk rkrLkeyku kifeLkk yLkuf kufku{kt k yu[ykEeLku ELku Mk{sLkku h{sLkf yk ukE hkk u Au. Lk uLk yuRzTMk xMx khk yk {wskLkku ykkuk fhk{kt yke hkku Au. rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu yu[ykEeke kMk kufku Wkh u rLktkku nuh ykhkuke k uf k u L k u k[ke f u L kn. yu[ykEe Mkk{u zk [kk {kxu yk hMkku kske ukE hkku Lkke. ykLkkke rkrx MkhfkhLkk nukwke ELku k kuxku Mktuku su suke yk fkhLkk MkwkhkykuLku khk s Vkke uk{kt yku ku sYhe Au. u fu su MkktMkku khk yke {ktke fhk{kt yke Au ku{Lkwt fnuwt Au fu yk fkhLkk kufkuLke yuLxeke RLVuLkLke rk{kheyku{kt khku ku yLku kfeV u.yu[ykEekMk kufkuLku rk Lk ykkk Wk {ktkMkkrLkf Yx Wkh kzk{kt 30 xfk Mkwe xkzku kkuk yuhkELMku r{kLke kzk xkzktMkkEMk, sux yuhu yLku RLzekkuyu r{kLke kkeykuLku ykfkk fhk w hknkku ykke : r{kLke kkk MkMke{wtkE,kk.1 WLkkkLke Yykk kk k u knukt kMk {kxu MkkrLkf r{kLke rxfex Wkh rzMfkWLxLkk ke hkWLzLke Yykk kE [qfe Au. k yuhkELMkk uyu 30 rMk yuzkLMk rxfex heeLkk kzk{kt 30 xfk MkweLkku xkzku fhe eku Au. MkkrLkf YxLkk kzk{kt 30 xfk MkweLkku xkzku fhk{kt ykkk khtkh r{kLke kkk fhkk kufkuLku {kuxe hknk {e kE Au. yufkksw MkkEMk suxu yurLkk { Mkwe kMk {kx u rxfexk u Wkh 30 rMk knuktLke yuzkLMk hee Wkh {kuxe hknk ykke ee Au. khkk ku fkuMxLkk kuk{kt [oM hkLkkh RLzekku khk k yke s ykuVh fhk{kt yke Au.sux yuhuu k {kuzuke ku kzk{k t 30 xfk rzMfkWLxLke nuhkk fhe nke. fkh kufkuLkwt fnuw t Au fu nk{kt ke Mkko [ke hne Au. fuxef yuhkELMkku M k k r L k f y u h r x f e x W k h rzMfkWLxLkku keu hkWLz Y fhe [qfe Au. rne-{wtkELkwt kzwt Aue zeyu 10098 Yrkk hnuu. suLke Mkhk{e{kt nkLke ykuVh nuX xuMk Mkrnk ku{kt hknk {e fu Au. Mkuxh rzMfkWLx kzkLke kk fhk{kt yku kku rne-{wtkE {kxuLkwt kzwt 4337 Yrkk hnuu. yke s heku rne-kkukLkwt kzwt 5123 Yrkk hnuu.r{kLke kkk MkMke kLkkk kkA fuxkf fkhku skkkh ukE hkk Au. yufkksw kh{kt Mkko yLku keS kksw ykuAe kkk kufku fhe hkk Au. u{kt r{kLk kkk fhk RAwf k ufk u {kxu Vukwykhe {rnLkku uc hne fu Au. Vukwykhe{kt ykuAk kzkLke Mfe{ nkk hk{kt yku. 22 Mkkkn knukt rxfex kwf fhkLkkh kufku Mkk{kL heku 15 xfk MkweLke k[k fhe fu Au.khtkw ktke kkk fhLkkh kufku {kxu k Mkwrkyku ykkk{kt yke hne Au. 30 rMk knukt rxfexLke hee {kxuLkk kzk{kt xkzku fhk {kxu fuxkf fkhku skkkh ukE hkk Au. yuhkELMkLkwt fnuwt Au fu ke skLku hk {kxuLkku k ku{Lkku nukw Au. rzMfkWLxLke Mfe{ Mkkike knukt MkkEMk sux khk kk{kt yke nke. khkk RLzekkuyu k kzk{kt xkzku fkuo nkku.rhxu{kt yuVzeykE Wkh nu hksMkkLk{kt rkktrne kk hksMkkLk{kt k rkkt kkukr yLku Wkuk {tkkLku kk eLku fhkE VkuhuLk Mkwkh {kfuox [uLk {kxu qk rLkhkksLkf Mk{k[khLke rne,kk.1 khk{k t {qzehk ufk fhk RAwf rue Mkwkh {kfuox [uLk {kxu rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. fkh fu rhxu {kfuox{kt yuVzeykE Wkh rkkt {qfkLkk {k{k{kt rne kk nu hksMkkLk k uzkE kwt Au. {xekkLz rhxu fkhkukkh{kt rue Mkek {qzehkufkLku {tsqhe ykkkLkk ykkWLkk rLkoke keAu nx fheLku nu rne kk hksMkkLk k yk{k Mkk{u kwt Au.fkh rLkktkkuLkw t fnuw t Au fu yk rn[kke hkufkfkhkuLke kLkkykuLku Vxfku kzu. kkueMke{kt Mkhkk ukE hne Lkke.rue rhxuhku k yrLkrk {qz{kt ukE hkk Au. fkh fu kh k{k t h ksfe k kx e oyk u kkukkkukkLke heku ykk e hne Au. rue {qzehkufkLkk {k{k{kt Mkt{rk ukE hne Lkke. nsw Mkwe xkxk k qkLkk x uLx Mkkku Mk{sqke hkLkkh rxMfkuLku s {xe kkLz rhxu {kxu s MkhfkhLku {tsqhe {e Au. ku{kxo yLku fuhVkuh sue {nkfk ftkLkeyku WMkwfkkkqof hkn uE hne Au. rxMfku {nkhkx yLku fkoxf{kt ykukhuLk Y fhkLke RAk hku Au. nk{kt s kuue rkLkMkkLke [qtxe kk hksMkkLk{kt ksku uhkh Mkkkxku kkukeLku Sk {ue nke. {xekkLz rhxu{kt yuVzeykELku {tsqhe Lkn ykkkLkk u ksk Mkhfkhu rLko fkuo Au.yk ytkuLkk rLkoLke fuLe kr yLku Wkuk {tkkLku ykke uk{kt yke Au. f{eLkh khefu Mxux whku ykuV RLuMx{uLx {kuLkLkk RL[kso hnuk yLku r hk u L k k { u L k u s k rzh u xh uwkwkyu fkw t Au fu {tkkLku 25{e LwykheLkk rMku yuf kk {kufe uk{kt ykku nkku. ksku {xekkLz{kt yuVzeykELku {tsqhe ykkkLke r{kt rLko fkuo Au su{kt kwshkk yLku { u k Mkk{u Au. k hkku yuVzeykELku ELku nwt k ykLkke hkk Au. kwshkkLkk ksux fhkk w hf{ [o fhkE : {wk{Lkki,kk.1 kufMkkLke [qtxe LkSf yke knkU[e Au khu {kuxk hksfe kkku yufkeLku kAzkx ykkkLke kkhe{kt kkuk Au. Mk{kske kkxeo k yk {k{k{kt kkA Lkke. Mk{kske kkxeoLkk hkxe {w {wk{Mkn ku Lkki{kt kEfku fkwt nkwt fu kwshkkLkk ksux fhkk k fk kusLkkyku Wkh y{u khu hf{ [o fhe [qk Aeyu. ku{Lku W{uwO nkwt fu kwshkkLkk Mk{k kkf ksux fhkk k w hf{ y{u rkkeoykuLku {Vk ukxkuk, Mfkuhek, uzqkkuLku kuLk {kVe sue fk kusLkkyku Wkh [o fhe [qk Aeyu. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt Mk{kske kkxeoLke kLkkh Sk {kxu yk{f [kh fhk {wk{Mknu kkLkk Lkukkyku yLku fkofhkuLku yke fhe nke. Wkh u yLku kwshkk [u Mkhk{eLke kkkk kE nke khu {wk{u yk {wku WXkku nkku. kkLkk Lkukkyku Mkkku kk[ek hr{kLk {wk{u qnh[Lkk Wkh k [[ko fhe nke. Lkki{kt kkLkk zk{kf kku kuue yk kuXf{kt 125ke w Lkukkyku WkMkk hkk nkk. ko 2014{kt kuLkkhe Mk{kL [q txeLke k ikheLkk {wu [[k o r[khk fhk{k t yke nke. kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue khk rfkMkLkk khtkh fhkLkk kkLku y{u skk ykke hkk Aeyu. ksk yLku {kue khk hk{kt ese kwhXk yLku rfkMk {wkyku Wkh kuLke xefk fhk{kt yke Au. { wk{u { w{tke yru k yLku yL Lkukkyku Mkkku ku fkf Mkwe kk[ek fhe nke. yru k Mk{kske kkxe oLkk hk {w k Au. [qtxeLke kikhe{kt xku[Lkk Lkukkyku kke kk Au. yk ku kskLke Mkrk qk {skqk ukE hne Au suke Mk{kske kkxeo Mkk{u nu kzfkhYk Mkrk MkoE kE Au. yk Wkhktk knwsLk Mk{ks kkxeo, fkUkuMk kkxeo k Mk{kske kkxeo Wkh ykfhk nkhku fhe hne Au.y{hLkkk kkkLke yeLku E uhkh rk MkokuykkkkeykuLke ye xkzk {ktksB{w kukLkk k{f yLku hksfe ku kkkLke yeLku w 15 rMk khkLke {ktkLku ELku nsw {{sB{w,kk.1 y{hLkkk kkkLke Yykk ykzu nsw ku Mk{ Au khtk w y{hLkkk kkkLke yeLku ELku knuktke s rk Y kE kku Au. sB{w kuk{kt kuLke yeLku ELku uhkh rk AuzkE kku Au. fkh fu ynLkk kufku RAu Au fu ykLke Yykk khtkhk {wsk uc kq{kLkk rMkke ke uEyu. khu fk~{eh{kt fktkeykuLkwt fnuwt Au fu y{hLkkk kkkLke yeLku nsw k xkzk{kt yku ku sYhe Au. yk ku y{hLkkk kkk 44 rMkke hkk{kt ykLkkh Au. y{hLkkk kkk 28{e sqLkLkk rMku Y ku yLku 10{e ykukMx Mkwe [ku. Auk [kh koke ykLke ye{k t Mkkk xkzk u fhk{kt yke hkku Au. [kh koke kuLke ye xkzk kkALkk fkhku{kt MkwhkkLkku {wku k ykkk{kt ykku nkku. ye{kt Mkkk xkzku fhkkk ykkkke Lk ukkyku yLku fhk tkeyku w ukE hkk nkk. ykkkkeyku Auk k rMkke ykLke yeLku xkzkLkk Wkh yktkuLkLkk {qz{kt k ukE hkk nkk. y{hLkkk kkkLke yeLku nu xkzeLku 15 fhk {kxuLke {ktk k fhkE hne Au yke Mkrk{kt rkkMk Mkke We kE kE Au. yktkuLkLke {fe k ykkkke fhktke Lkukk MkE yek rkkLkeyu ykke Au. ku{Lkwt fnuwt Au fu yk kkkk fk~{ehe kufkuLku {tsqh Lkke. yL fuxkf kufku k ku{Lke Mkkku uzkE kk Au. keS kksw sB{w kukLkk k{f yLku hksfe kuLku k {kuxku {wku {e kku Au. yk kufku y{hLkkk kkkLke yeLku 15 rMk khe ukLke {ktk fhe hkk Au. nfefk{kt khtkhkkk heku y{hLkkk kkkLke Yykk kq{kLkk rMkke kk Au yLku k kq{kLkk rMku kqo kk Au. hkk nk{kLk yLku yL Mkwrkyku kqhkk {k{kt Lkn nkukLkk fkhu y{hLkkk {trh kkuzo ykLke yeLku khk {kxu kikh Lkke. keS kksw hk ktLku kukku{kt Y kE hnuk yktkuLkLku ELku k [rkk Au. y{hLkkk kkk yk k u k hksfe htk{kt htkk kuku khku Qku kE kku Au. h kuo yk fkhLkku rk kk Au. y{hLkkk kkk kfkeLk {wkLk {kun{t MkE yLku kfkeLk hkkk MknkLkk yeke hksfe ykzk khefu kLkue Au.sB{w,kk.1y{hLkkk kkk Y kk ku knukt s kuLku ELku hksfe yLku rkckLke zkE Y kE kE Au. yufkksw sB{w kukLkk k{f yLku hksfe kuLke {ktk Au fu y{hLkkk kkkLke ye{kt 15 rMkLkku khku fhk{kt yku ku sYhe Au. keS kksw fhktke ykkkke Lkukk MkE yek rkkLkeyu Vhekh ye xkzkLku ELku {fe ykke ee Au yLku fkwt Au fu fk~{ehe kufkuLku yk kkkk {tsqh Lkke. MkRLku Mkkk ykkLkkh kufku{kt tkux rkLkMkk kukLkk khkMk hMkeLkku Mk{ku kk Au. ktLku khk he fhk{kt ykuk rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu u y{hLkkk kkkLke yeLku xkzk{kt yku Lkn kku fk~{eh{kt Vhe yktkuLk fhk{kt yku. nsw Mkwe ktk hnuk rkkLkeLku y{hLkkk kkkLke yeLku RLku w yuf {wku {e kku Au. u fu sB{wLkk kufku yLku k{f kkku kkkLke yeLku khkLku ELku kkukkLke {ktk Wkh {{ Au.kkkLke yeLku E ku sqkku yk{LkuMkk{Lku10 kkku Mkkku ke {kuh[ku h[k {kxu fkk Y kELkerkfw{khLkk rLkuLk kk kMk zkexqtf{kt s k oLk fhk kue kk : u kkizkLke rLkke, kxLkkf yLku yru kLke Mkkku kk[ekLke rne,kk.1 k u f M k k L k e [ q t x e { k t kkukkkukkLke heku MkVkk {uk hksfe kkku Mktkqoku kikhe{kt Mk kLkuk Au. Lkk Mkkke kkku yLku Lkk kXktLkLku ELku k [[ko [ke hne Au. k ynuk {wsk kufMkkLke [q txe kk rLkkefw{khLkk ke {kuh[kLke kk k ukE hne A u . yufkk kokLkk nuk wMkh 10 kkku yuf Mkkku {ukLk{kt yke fu Au. rkLkfkUkuMke yLku rkLk ksk kkkuLku yuf {t[ Wkh kkLkk kMkku kE hkk Au. k ynuk {wsk Mkk{kL [qtxe knukt yufkk kok Lke rne{kt Mk twk kkfkh krhk kuskLke rn[k k [ke hne Au. suzeyuMkLkk zk yLku qkkqo zkkLk ukkizkyu fkwt Au fu kuyku rLkkefw{kh, LkeLk xLkkf, yru kLkk Mkkk Mktkfo{kt Au. yLLkk {wfLkk Lkukk, MkkkLkk Lk ukk, keS sLkkk, sLkkk wLkkExuz, zkkuhe kkkuLku yuf {t[ Wkh kkLkk kMk kE fu Au. rknkhLkk {w{tke yLku suzewLkk Lkukk rLkkefw{kh n k{k t s ykk {k u h[k L k e kkLkk u Mk tf uk ykke [qk Au. rLkkefw{kh yu{ k fne [qk Au fu kuyku hkxe rfkLke rk{kt ykk e [qk Au. Mkekeyu{Lkk sLkh Mkuuxhe fk fkhk ykurhMMkkLkk {w{tke LkeLk kxLkkfLku kwkhu {k nkk. yk kuXf kwkhLkk rMku wLkuh{kt k uE nke. fk fkhk nu ykkk{e Mkkn{kt ykk {wfLkk zk srkkLku k {Lkkh Au su{kt kr{Lkkzw{kt kXktLkLkk {wk Wkh kk[ek ku. wkeyu yLku yuLkzeyu rMkkLkk yL yuf {kuxk kXktLkLke kk k [ke hne Au. ykLkkh rMkku{kt Lkk {kuh[kLke h[LkkLku ELku kk[e w ke kLku kue kk Au. rkLk fkUkuMk yLku rkLk ksk kkkuLku yuf {t[ Wkh kkLkk k{k{ kMkku kE hkk Au. rLkke fw{khu nk{kt s fkwt nkwt fu Mk{kske kkxeo, suzeyuMkLku Mkkku keLku yuf yk {kuh[ku kLkkk{kt yku. MktMke Mkk ykk kku k{ rMku yuf Mktwk kkfkh krhk kuskLkwt ykkusLk k kE hkwt Au. Lke qnh[LkkLku ELku wkeyu yLku yuLkzeyLkuLkk Lkukkyku k MkkkLk kE hkk Au.eLkkh,kk. 1rk fk~{ehLkk k qk{k rsk{kt Mkwhkkku MkkkuLke ek ykzk{{kt yuf ykktfkeLkwt {kuk kw Au. kkueMku yksu yk {wskLke {krnke ykkkk fkw nkw fu Xkh {khk{kt ykuk ykktfkeLkku {]kun {e ykku Au. kuLke kkMkuke fuxkf nrkkhku k fksu fhk{kt ykk Au. Mkwhkkuyu kEfku eLkkhke ykhu 35 rfku{exhLkk ytkhu Mkk k qk{kLkk f tkLk kk{ kk u M k{k rMk khLk u M k e fheLku fkokne nkk he nke. kk{{kt fuxkf ykk tfkeyku Awkkuk Au kue kkk{e {k kk yk fkokne nkk hkE nke. Mkwhkkku xkkuoxLke LkSf knkU[e hkk nkk khu ykktfkeykuyu ytkq t kk uekkh fku o nkk u. skke fkokne fhk{kt ykkk yuf ykktfke Xkh kku nkku. hkke hr{kLk ykukhuLkLku kt hkk{kt ykw nkw. yksu Mkkhu {kko kuk ykktfkeLkku {]kun {e ykku nkku. {kko kuk ykktfkeLke yku kE fe Lkke. yk yktkfke fk MktkXLkLkku nkku ku ytku k e fkw Lkke.kqk{k{kt khLkkf kkMkke Xkh {hkkuLke rne,kk. 1rknkhLkk { w{tk e yLk u suzewLkk Lkukk Lkerkfw{khu yksu yuLkzeyu{kt khk VhkLkku MkkV RLfkh fku o nkku. Lkerkfw{khu Mk tfuk ykku Aufu wkeyu yLku rkke yuLkzeyuke yk yuf ke rfk h[kLkk kMk kE hkk Au. ke {kuh[kLke h[Lkk fhk k kkku Mkkku ykk Lke kLk Au. rknkhLkk {w{tke Lkerkfw{khu LkuMkhke knu fhe Au. k ufMkkLke [q txe LkSf yke Aukhu k{k{ hksfe kkku kk uk kk ukkLke kkhe{kt Mk kE kk Au. kkt[{e VukwykheLkk rMk u 14 k u rf kk k u L k k xku[Lkk LkukkykuLke kuXf rne{kt {Lkkh Ausu{kt ykk kXktLkLkk Mkto{kt r[khk nkk hk{kt yku. kux ykuLk yufkWLx kMkkh fhk {kxu kkukk{kt ykLkkh ykkk{e Mk tMk Mkk hr{kLk ykLke nuhkk fhk{kt yku kue kk Au. kkt[{eyu s {nLke kuXf kuu. kuXfkuLkku MkeMkeku nu kkkheku ykk u.yuLkzeyu{kt khk Vhk Lkerk fw{khLkku RLfkhMkuxh rzMfkWLx kzk{wtkE,kk.1Mkuxh rzMfkWLx kzk{kt xkzku fhk{kt ykku Au Mkuxh rzMfkWLx kzkLkwt r[k Lke[u {wsk Au.rne-{wtkE .................................................. 4337rne-kkuk ................................................... 5123rne-eLkkh ................................................ 2919{wtkE-kUkuh ................................................. 2955{wtkE-nihkkk .............................................. 2661kUkuY-fkufkkk ............................................. 4746rne-fkufkkk ............................................... 4337FDI ykzu kfeV.....Lke rne,kk.1 VkuhuLk Mkwkh {kfuox [uLk {kxu rLkhkksLkf Mk{k[kh hksMkkLk{kt k rhxu{kt yuVzeykE Wkh nu rkkt {xekkLz rhxu{kt yuVzeykELku rne{kt {tsqhe ykkE Lkke xkxk kqkLkk xuLx Mkkku Mk{sqke hkLkkh rxMfkuLku nsw Mkwe {xekkLz rhxu {kxu {tsqhe ykkE Au ku{kxo, fuhVkuh sue ftkLkeyku WMkwfkkke hkn uE hne Au rxMfku {nkhkx yLku fkoxf{kt ykukhuLk Y fhk RAwf hksMkkLk{kt Lke Mkhfkhu kuLkk rLkoke fuLe kr yLku Wkuk {tkkLku fhe [qfe Au {xe kkLz{kt yuVzeykE Mkk{u ksk krMkk hkku hnuk AuukLkeLku fkuE k {wk {ue s Lkke : y{urhfk kukhkkzuLkk kkLku E Vhe U[kkLqkufo, kk.1y{u rhfe r u { t k k u yuf fkuxo{kt hsw fhk{kt ykuk Mkkuu{kt MkkV ku{kt skw Au fu rk Aukhkze yLku kuxk rLkuLkk u ykkkLkk {k{k{k t khke hkskhe ukLkeLk u ykhkrf fuMk{ktke hknkLke fkuE ukkE Lkke. ukLkeLk u fkuE k fkhLke {wk {ue Lkke. 29{e LwykheLkk rMku yk nuhkk fhk{k t yke nke. fkuxo{kt kEfku khke {qLkk ek hkzk khk hswykk fhk{kt yke nke. yk nuhkk{kt ru {tkkLkk fkkfe MkknfkhLke f[uheLkk yuxLkeo Mkknfkh MxeVLk fuhLkk nMkkkh Au. hkzkyu yk nuhkk kkukkLkk yuk {u{kuhuLz{Lkk Mk{koLk{kt MkkUke Au. yku WufLke Au fu ukLke kukhkkzuLkk {k{u khk yLku y{urhfk [uLkk Mktktku qk k tk kLk nkk. y{urhfe Mkkkkkku Mk{k kuxw kkukLkk ykhk ukMkh 12{e rzMk uBkhLkk rMku ku{Lke hkfz fhk{kt yke nke. ku{Lkk nkWMkrfkhLku fuxk YrkkLke [qfe fhk{kt yke Au ku ytku y{urhfe Mkkkkkyku Mk{k ukLkeyu kuxe {krnke ykke nke. ukLkeLke {uLknxLkLke Vuzh fkuxo nkWMk{kt yxfkk fheLku ku{Lku hsw fhk{kt ykk nkk. ku{Lkk ku WkkheLku [fkMke fhkLku ELku k khu nkukkku {[e kku nkku.khk yLku y{urhfk [uLkk Mktktku nsw k ukLkeLku ELku ktk kLkuk Au. kukhkkzu nk{kt fkuE k hkskhe hu hkkk Lkke. k u{Lke hkfzLkk k u ku{Lkku nkuku fkuL~wh ykurVMkh khefuLkk u nkk u. Mkkkkh f]k u {kxu kurMkwLkke ku{Lku {wk ykkk{kt ykue nke. khk khk uhkh rhku LkkUkk{kt ykku nkku. 14{e LwykheLkk rMku kukhkkzu khk kh Vko nkk. fkuxo kukh{kt kukhkkzuLkk yuxLkeo zurLku fkw Au fu y{urhfe ru rkk khk ku{Lku ykkk{kt ykue hkskhe {wk y{urhfe xkke kMktkqoku {wk ykku Au. ykkW tfkMk f] fhk{kt yku kku k kurMkwLkke ku{Lku {wk {u Au.wrLkMkxe MkuLkuxLke [qtxeLku ELku Vku{o hkLke rk nkk hk{kt yke nke.4 / . 02-02-2014, y{kk Year : 1, Issue : 213, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 02-02-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 213, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.02-02-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752uEyu Au : hhkus kukh rkh fhe fu kuk kEyku Mktkfo fhku.({ku.) 9687612324y{kk,kk. 1uLkk Lkkk [qtxe fr{Lkh rLkku wMkeyu yksu y{kkLke { wkfkk hr{kLk k ufMkk [qtxe Mktktrk fk{kuLke Mk{ekk fhe nke. rLkku wMkeyu fkw nkw fu kwshkk{kt {kkhkuLke Mktk{kt 18 kLkku W{uhku kku Au. ykLke Mkkku s fw {kkhkuLke Mktk eLku k fhkuz 98 k kE kE Au. ku{u W{uw o Au fu {kkh ke kikh fhk{kt yke [wfe Au. {kuxk kkLkwt fk{ krhkqo fhkLkk ykhu ykw Au.{kkh ke{k t n u Lk k{ f{e fhk ykk kku yL fkuE k fkhLkk MkwkhkLke kkkk{kt Lkehek u rk ykk u. ku{u W{uwo nkw fu ykkW su [qtxe yrfkheLke {tswhe ue kzke nke kuLkk ku nu rsk {ursMxuxLke {tswhe kk s Lkk{ f{e kE fu. Lkkk [qtxe fr{Lkhu fkw nkw fu yksu kuue kuXf{kt hkLkk MktuLke rMkkhkuLke {krnke yufrkk fhkLkk {wu k [[ko kE Au. M k k k{ e V u k wy kh e M k w e MktuLke rMkkhkuLke {krnke yufrkk fhe yk ytkuLkku ynuk hsw fhk ktkLku kkrf fhe uk{kt yke Au. MktuLke rMkkhkuLke {krnke ytku ynuk {k kk hk{kt ktrkkqo {kkLk kE fu ku {kxu sYhe yo~fheku kkk kkueMkLke kiLkkkeLkk {wu kusLkk kikh fhk{kt yku. ktrkkqo yLku rLkkk {kkLkLke kkhe fhk [qtxekt[ Mktkqoku {{ Au. w{kt w yLku [w {kkLk kk ku {kxu {kkh k]rk fko{Lke Mkkku Mkkku kkukMk {kkLkLku hkufk {kxu k kqhke Mkk fhk{kt yke hne Au. kwshkk{kt khu yLku fuxkf kkk{kt [qxe kuu kuk kkfkhkuLkk &Lkk skk{kt ku{u fkw nkwfu yksu Mkkh{kt rr hksfe kkkuLkk Lkukkyku Mkkku kk[ek fhk{kt yke Au. swk swk kkkuLke Vrhkku yLku Mkq[LkkuLke LkkU uk{kt yke Au. nu yk ytku {w [qtxe fr{Lkh Mkkku [[ko r[khk fko kk ku rLko uku. MktuLke rMkkhkuLke ke Mkkk{e Mkwe kikh kwshkk{kt [k {kkLkLke kkhe fhk sYhe kkk kwshkk{kt {kkhLke Mktk e nu 3.98 fhkuz kELkkk [qtxe fr{&h wMkeLke kkhe[qtxe kikhe Y......y{kk,kk.1 uLkk Lkkk [qtxe fr{Lkh wMkeyu k{k{ Mktktrkku Mkkku kk[ek fhe hkLkk {wMkr[, k]nMkr[, hkLkk kkueMk zk, nexe ktkLkk W[ yrfkheyku, [qtxe yrfkheyku Mkkku kk[ek fhe [qtxeLkk ykkusLkLke Mkkku fk{keheLke Mk{ekk Mkkh{kt swk swk hksfe kkku Mkkku {wkfkk fhe fkUkuMk, ksk, yuLkMkeke, knwsLk Mk{ks kkxeoLkk LkukkykuLke hswykk k Mkkte [qtxe kt[ Mk{k kkukMk {kkLkLku hkufk Mkrnk swk swk kkMkkyku kh [[ko fhe w Mktk{kt kkueMk skLkku kkuXkLke k hswykk fhkEy{kk, kk. 01kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu yksu Mkku{Lkkk keko{kt ktrkfkuLke Mkwrk {kxu yrkrkk]nLkwt WkxLk fhkk Mkku skwt nkwt fu Mkhkh kxuLkwt Mkk{okLk Lkuk] Lkk nku kku Mkku{Lkkk {trh rnLwMkkLk{kt hkwt Lkk nkuk yLku kuLke kwLk:rkck kE Lkk nkuk. hr{kLk Lkh u L {k ueyu Mkkkhfk tXkLk k {kAe{khkuLke hkk {kxu fuL Mkhfkh kkrfMkkLk Mkkku krhk{ ke Lkerk ykLkku kue hswykk k fhe nke. {kueyu kwshkkLkk rhkfktXu hnukk Mkkkhuzq Mk{ksLkk kufkuLke k kk fhe nke. Mkk u{Lkkk {trhLkk rh-f, k]ok]n, rkwLkk MkwofkoLke rrYku {w{tkeyu MkwofkoLkwt rkko fwO nkwt. Mkku{Lkkk {trhLke kkkyu ykkk kkk w krfk u {kx u Mkku{Lkkk kkkykuLkk Mknkuk yLku sLkkkekhe kuhu Mkk u{Lkkk {knuhe Mk{ksLkk yrkrkk]nLkw t rLk{ko Mktkk fhuwt Au suLkwt kufkko {w{tkeLkk nMku Mktkk nkwt. LkhuL {kueyu Mkku{Lkkk kukkLkk oLk fheLk u krhMkh{kt Mkhkh kxuLke rk{k Mk{k kMkw{Lk yko fko nkk.{w{tke Mkku{Lkkk {trhLkk xMxe k Au, k u{u MkwokLk y L k u y r k r k k ] n L k k k k k krhkhkuLkwt MkL{kLk fwO nkwt. keh Mkku{LkkkLkk Lkhr[k rskke rf uLek kMkLk MkkLkk fkhu MkkkhfktXkLkk yk uLkku Mkourf, MkoMkeo, Mkornkike rfkMk w kus krkke kE hkku Au kuLke qr{fk {w{tkeyu ykke nke. Mkhkh kE kxu Lkk nkuk kku yksu Mkku{Lkkk ykke rnLwMkkLkLke rhkMkk Lkk nkuk yLku ykxw t Mkk u{Lkkk {trhLkw t kwLk:rkckYk krhMkh nkuk Lkrn yu{ ske {w{tkeyu skwt fu Mkku{Lkkk sqLkkkZ LkkkLkk fk{kt kkrfMkkLk sk w t hk w t nk uk k Mkhkh kxuLkk kutze Lkuk] yLku Mkk{okLk hksfe EAkk yLku fLkikk {wLkeLkk Mktfk M k kfkh kk nk k . k fkeL k zkkLk LknuYLke Lkkhkske Akkt kfkeLk hkxkrk ku. hksuL Mkku Mkku{LkkkLkk {trhLke krkck fhe nke yLku khkLke ykk{f rhkMkkLke rkckLkw t skLk fw O nkw t. Mkhkh MkknukLke hksfe kutze EAkkLkk fkhu s Mkk u{Lkkk kek oLke ykk{f rhkMkk rnLwMkkLkLkk fkuxku fkuxe kwyku {kxu skE hne Au. yksu khke Mk{w kxhkf Lke 37{e kokktX Au khu kwshkk Mkhfkhu 1600 rf{e rhkfktXkLkku ykkursk rfkMk fheLku Mk{wfktXku r ukkhLkwt ukh kLke hkku Au, kuLke k qr{fk {w{tkeyu ykke nke. yuf s{kLkk{kt yk Mkkkhkx khkLke hkkLkw t Mktfx kLke kku nkku. kwshkk Mkhfkhu fkuMx rMkkuhexeLkwt Lkuxfo Wwt fwO Au. kwshkkLkk rhkfktXu Mkkk {ehtkk Mkkkhuzw Mk{kuLkk 60 k krhkhku {kxu MkkfhYku Yk. 11,000 fhkuzLke Mkkkhuzq rfkMk kusLkkLkk kkt[ koLkk y{ke 41 ykExeykE, 61 fkioLk fuLkuke wkLkkuLkw t hkuskkhe {kxu Mkkfh fwO Au.kxuLkk fkhu Mkku{Lkkk {trh rnLwMkkLk{kt hkw MkkkhfktXk kh hnukk {kAe{khLke hkk {kxu fuL Mkhfkh kkrfMkkLk Mkkku krhk{ke Lkerk ykLkku ku sYhe keh, Mkku{Lkkk rfkMkLku zke kLkkku : {kuefuwkE kxu k WkMkk y{kk, kk. 01kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu yksu swLkkkZ, keh yLku Mkk u{LkkkLkk kMkLk rfkMkLk u sLkkkekheke Lke [kE Wkh E skLkku rLkkoh k fkuo nkku. kwo {w{tke yLku Mkku{Lkkk xMxLkk yk fuwkE kxuu Lkhr[k keh Mkku{Lkkk rskLkk yktku ykkk f{Yku kkkykuLke Yk. 16 fhkuzLke MkkkLke kLkkLku rkhke nke. Mkku{Lkkk {trhLkk kok]n yLku rh MkkuLkkke MkkuLkkke nu [{fu kuLkku ku{u ykLkt k fkuo nkku. f]rk {tke kkkwkE kkuehekyu skwt nkwt fu, Mkku{Lkkk {trhLkku Mkwo wkfk kkAku yke hkku Au. rnLw {oLkk kkh kukk kifeLkk k{ yuk Mkku{Lkkk {trhLkku {rn{k khk ko{kt ytz Au.kkxe {kxu 1500 sk {kxu 838000 W{ukhku y{kk, kk. 01Mkhfkhe Lkk ufheyu nu {kk yuf M kLke kwt Au fkh fu k{u fuxe EAkyku yLku ykfktkkyku Mkkku Mkhfkhe Lkkufhe {kxu Vku{o hku Aku k yk Mkrk ukk wt kku Au fu yk Lkkufhe {kxu ykkLkku Lktkh kku. kwshkk Mkhfkh khk {nuMk w rkkLkk kkxeykuLke ko-3Lke sk hk {kx u yk u L kkELk yhSyku {tkkk{kt yke nke. suLke Aue kkhe kk. 30 Lwykhe yLku kkuMx ykuVeMk{kt kiMkk hk {kxu Aue kk. 31 Lwykhe nke. kEfku MkktsLke Mkrk {wsk 1500 sk {kxu 8,38,000 suxk wf / wkeykuyu yhS fkoLkw t Mkhfkhe Mk wkk u sku Au. 16{e Vukwykheyu kwshkkLkk k{k{ Sk {kfk u kh i f k f s k k k h e krkke khekk uk{k t yk u . M khfkh u khek k krkLk u Mk tk qo kkhof k k e [ u r x k y k u k e [ukk W{ukhkuLk u yke fhe Au. kwshkk{kt ykh Mkwe{kt ko-3Lke hke {kxu suxe khekk uku Au ku{kt ykxk {kuxk {k{kt W{ukhkuLkk u Mkkhku k{ k kku Au. ykX kke w W{ukhku kkk ykkwLkk k{k{ r{ k wx e kk A u. u rk khekk kAe {urhxeMx kLku. Lkk ufhe {uLkkh W{ukhkuLku k{ kkt[ ko Yk. 5300 rVMk kkkh yLku khkk Mkhfkhe rLk{ {wsk kkkh kk {k kkk ku. {nuMk w rkk{t kkxeykuLke hke {kxu ykuLkkELk yhSyku {tkkkk yuf kkrzkLke { w k { t 8 , 3 8 , 0 0 0 suxe yhSyku MkhfkhLku {e Au. ku {wsk 1500 skyku kife uf sk {kxu Mkhuhk 560 W{ukhku kk. Vukwykhe ytk Mkwe{t khek{ nuh fhe LkkufheLkk nwf{ ykkkLkku MkhfkhLkku kMk Au.ykuLkkELk yhSyku {kuxk kku yke16{e VukwykheLkk rMku kwshkkhLkk k{k{ rsk {kfku kh ifkf skkkhe krkke khekk ukuy{hkEkze rMkkhLkku kLkkfkhLku MkkkLkkhk ku Mkk uLke hkfz kE y{kk, kk. 01nuh{kt [kuh, qtxkhkykuLke Mkkku Mkkku nu yMkk{krsf kkuLkku kkMk k e hkku Au. ykku s yuf kLkk nuhLkk y{hkEkze rMkkh{kt kLkk kkBku Au, yk yMkk{krsf kku Mkk{kL {kMkLku nuhkLk kku fhu s Au, khtkw MkhfkhLku k LkwfkLk fhe hkk Au. yk yMkk{krsf kkuyu kEfku yuxk kkuVkLke kLk nkk fu ku{u ykfh rkkLke fkhLku ykk [ktkeLku Mkkke {wfe nke. y{hkEkzeLkk yMkk{krsf kkuyu kYLkk Lkk{kt qk kLkeLku rMkkh{kt ykktf {[kku kk{kt ykswkkswLkk hnuk kkEf{ktke k uxk u fkZe yLku LkSf{kt Wu ykfh rkkLke fkhLk u kuxku AktxeLku MkkkeLku ykktf {[kku nkku.y k { k { k y t k u y{hkEkze kk ueMk u k u MkkuLke hkfz fhe Au. Mk wkk u khk {ke rkk yLk w M k kh y{hkEkz e rMkkhLkk khfkeLke [ k e L k k L k k f k k k M k u yMkk{krsf kkuyu yuf ykfh rkkLke fkhLku ykk [ktke Mkkke ee nke. yk Mkhfkhe kkzeLkk zkEh fLkwkE hkusLke {kVf fkh kkfo fheLku hkku hu kk nkk, hkku 2:00 ku ku{Lku kE fu fkh zz Mkke hne Au yLku khk kuyku kuze ykk nkk. fkhLku {uo, ktfs, kku kkk fh Lkk{Lkk wfkuyu Mkkke nkukLkwt knkh ykwt Au. y{hkEkze kkueMku {uo yLku ktfsLku kfze kkzk Au khu yL ku ykhkukeLku zke kkzk [ku krk{kLk fhkk Au.kuzkMkhLke fuLkk{ktke k {kk MkLkMkLkkxey{kk, kk. 01 n u h L k k k q o r M k k h yuk kuzkMkh rke fuLkk{kt Vkhrk k uzLkk skLkk uLk u yuf wfLke fkunkue nkk{kt k {e ykkk rMkkh{kt [f[kh {[e sk kk{e Au. yk wfLke ykuLke {krnke {uk kkueMku kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh yksu Vkhk ek uzLk u k uzkMkh fuLkk{kt yuf wfLke fkunkue nkk{kt k kze nkukLkku {uMkus {ku nkku.Vkhk e k uzL k k skLk k uy u xLkkMku knkU[e sELku wfLke k fuLkk{ktke knkh fkZe nke yLku kkfkef MkkrLkf kkueMkLku yk ytkuLke fhe nke. yk wfLke k fkunkue nkk{kt {e ykkkt ykMkkkMkLkk MkkrLkf kufku k W{xe kzk nkk. k su fkhu fkunkue nkk{kt {e ku ukkt fuxk rMkku ykkW wfLkwt {kuk kwt nkukLkwt yLkw{kLk fhkwt Au. yk wfLkku {kuk fE heku kwt Au ku ytku kkueMk khk kkkMkLkk [ku krk{kLk fhkk Au.{kueLkk Mkku{LkkkLkk kkke oLk kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueyu yksu khkLkk kukk{kt k{ yuk Mkku{Lkkk krk kkkkeko{kt kkLk Mkku{LkkkLkk kkke oLk-kq fhe skrkuf fkuo nkku. yk Mktku {kuxe Mktk{kt ku{Lkk Mkkkeyku k WkMkk hkk nkk. {kue Mkku{Lkkk {trh knkU[u ku knuk s {skwk MkwhkkMkk hkk{kt yke nke. {kueLke {wkfkkLku ELku knukke s Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt ykk nkk. Wkh kuLkLkk fw 33 kuhfku wrLkxku qh y{kk, kk. 01y { k k B w r L k r M k k f k u k k u o h uL k L k e k u hf k u M kh kk tfk{k u wh fhkLke [kke wtkuLkk kkYku Wkh kuLkLke n rMkkh{kt Eu.kuzo Lktkh 14 (Lkhkuzk) xeke Mfe{ Lktkh 40 (Lkhkuzk-2)Lkk Lkwk MfwLke Mkk{u fuLkkLke kkMk u yku sk{kt rkzh khk kLk {tswh rMkk Mku keLk khkLkkeyu Mfe{ fkhLkwt k {kLkwt kktfk{ Mke fhk{kt ykw t nk w t. khkk kk. 31 Lwykhe kkk 1e Vuk wykheLkk hk us yuMxux Wkh kuLkLkk MxkV kkk kkueMk { {ueLku Mku keLk khkLkkeyu ku fku{eo fkhLkk ykhu 33 wrLkxku suLkku kktfk{Lkku yuhek ykhu 1650 [ku{e suxku kk Au. su kuhfkuMkh kktfk{ kkuze kkzk{kt ykuk Au.sLkMktko {t[ khk hue yLku nuh MkkLkwt ykkusLk fhk{kt ykw nkw.y{kk{kt rfku ku ukheykuyu yuf{ kR owk {kxu rkhk hkus nw{kS kk k ru {nkkwt ykkus fwO nwt. yk n{kt rfkuku fwts {ku k{u ykuk uxe{ kkk {k{ ukheyku uzkk nk.(Meh: yku krk)y{kk, k.1y{kk{k t ue {ks xMx khk e kuhkkk {nk w esk We k{w{q of Wse fhk{kt yke ne, yk k tu {Mk kkue {ksk kRyku n rhkh rn yktke W{kt nke hkku nku.yk W ytu y{kk ue {ks xMxk {w e ts ykh. qote (ue)yu skwt nw fu yksk W{kt q {kuxe tk{kt kRyku nrhkh kku WMk hkk nk. khu 10 fkfu q rr Y kk k 11 ku hkuzku kwh rMkh{kt rfku nku yu Ae 11.30 fkfu {nkykhe yu Ae {nkkwt ykkus fhk{kt ykwt nwt. yk We w r ykk {ksk [e e kkku e. ueyu skwt nwt fu, h ko {ws yk kuo q{kuxe tk{kt {ksk kufku WMk hkk nk u{s ykk Wu Vheu Wsku nku.kwh{kt ue {ksu Wsku e kuhkkk {nk w-esku W kikSLke sL{strk Mktku kwkktsr ykkE{ou{e, {krf, Lke yLku wkLke k tke fhLkkh ykkMk k ikSLke 161{e sL{strk rLkr{k u rkLkMkk kk u rz{{k t {wfku ku{Lkk kir[kLku Lkkk {w tzf yk{khk{ke kh{khLkk nMku kMkh kwkkstr ykkE nke. yk Mktku rkLkMkkLkk Mkr[ ze .y u{. kx u, L k kk M k r[ rrhk {fkk, W[ yrfkhe-f{o[kheyku ku{s ykh.yu[. fkkrzk Lw nkEMfw, kk us y{kk yLku kkfwk kkr{f kk (kk. MkkuLkkZ)Lkk rkkeoyku WkMkk hne kkqof kwkkstr ykeo nke. ykkMk {weLk kikSLkku sL{ 1e Vuk wykhe, 1854Lkk hkus zkuhk kku kku nkku. kuyku MkLk 1879-1913 hr{kLk 34 ko Mkwe {nkhk MkkShk kkfkzLkk zkuhk hk{kt Lk kkk{kt Lkk ufhe fhe, kkfkzLkk ytkk r{k kLk. MkLk 1919{kt srkkk kkkLkk nkfk tzLke kkkMk Mkr{rk{kt kkteS khk kMktke fhkE MkLk 1921{kt rxf Mhks Vkku Whkk{kt uzk rskLkk Yk. 90 nhLkk VkkLke Mkk{u Yk, 1,15,000Lkku Vkku yufrkk fkuo MkLk 1928Lke Lkk-fhLke zk{kt Mkr khMkk Mkkkn{kt hkfz kkkt A {kMkLke su kE nke.