02 02 2014 sunvilla samachar

Download 02 02 2014 sunvilla samachar

Post on 30-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 02-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 02-02-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 213 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 02, -2014

  Year : 1Issue : 213No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  kkkwLkkh kku Mkexe kkuzLkwt kkfeOk Mke fhkkk WkusLkk

  y{kk, kk. 01y{kk nuhk kkkwLkkh

  rMkkh{kt ykuk Mkexe kk uz rkuxhLkk kukxeo xuMk MkwkkLkk kkYk u kkfe Ok Mke fhk{kt ykwt Au. kkkwLkkhLkk Mkexe kkuz rkuxhLkku Yk.2 kke w xuMk kkfe nkku. yk xuMkLke Mkwkk {kxu BwrLkrMkk fkukk u oh uLkLkk k ukxe o x uMk rkkLkk MxkVu kkfeOkLku kkk {khe ek nkk khtkw rkuxhLkk ku ku rMk Mkwe kkk hkk nkk.

  Wkh kuLkLkk xuMk rkkLkk Mkw[Lkkke xuMk rkkLkku MxkV Mkkhu Mkexe kk uz rkuxh kh knkUku nkku. yk rkuxhLkku Yk. 2 kke w kukxeo xuMk kkfe nkku.

  kuLkk fkhu xuMk rkkLke xe{u Mkexe kkuz kh knkU[eLku kkfe xuMk MkwkkLke fkokne nuX ykB fkhMkh rkuxhLku Mke {khkLku ku kuLkk kkfeOkLku Mke {khe ewt nkwt. kr{ kuLk{kt rkrck kkkk MkuLx {kuLku kkfe kukxeo xuMk {k{u kkk kkzLkkh ktku MkkrLkf kufku w kk nkk khtkw kuLku fkhu MkeyuLk kkMku yktkkkze rMkkh{kt xkVef{ kkku nkku khu yk rfMMkk{kt Wkh kuLkLkk x uMk rkk u rk uxhLk u Mke {khkLkw t xkeLku kkfeOkLke Mke fwO nkw t. hr{kLk Lkhtkkwhk k uz o{k t kk MkknukLkk kkk t [kh hMkk kkMku {kuz hkuz Wkh fuxkf Mkku khk {kuxk {k{kt

  rkzk kLkkkLkku {kMkk{kLk Wkkhe {trh kLkkkLkwt ykkusLk ykkW kk. 28 LwykheLkk hkus fhkk yuMxux yLku Lkkh rfkMk kk w t kr{ kuLk khk kk kkze MkkkuLkku k{k{ MxkV Mku sE kktfk{ kkwt yxfkwt, kkk Mku kktfk{ fhLkkh khk ku rkzk {xeheMkLkk u Mkk{kLk kkuzkWLk{kt s{k fhkku nkku. yk Mk{u {trhLkwt kktfk{ fhLkkhLkk {kMkku Mku yke MxkVLkku rhku fhu, ykke MkkrLkf kkueMkLke { uk{kt ykue kkk kkueMk MxuLk{kt Vhek k fhk{kt ykue. yk Mk{u yk k{k{ Mkk{kLk Mk u k e Mk uze uk kktfk{ fhLkkhLku skwt nkwt.

  yuyu{Mke rhku kkLkk Lkukk keLk uu ksuxLku ELku kkfkh krhkLkwt ykkusLk fwo nkw.

  ykske rfku ku {k kurzkhku kxku Wsku

  y{kk, k.1hks hksuhe ykEe kurzkh

  {kkSe {q rcku 20 ko qo kk rfku ku ykuk kurzkh {trh ku yksu hrkhu {kkSku kxku Wsku. suk kYu {trh k t{kt [tze k yu kukkkkwt

  ykkus fhk{kt ykwt Au. khu yk rMkhk {{eo kufku {kxu {trh xMx khk ikh fhku 50 uxe y nkuMxwt kufko ku{khu fhk{kt yku.

  yk ytu w {krne ykk ykE e k u rzkh { t rh

  x Mxk { w k uxS [whS [kzk kk e k u rzkh {urzf yuLz [urhxu xMxk {w ekkE uSkE kukeyu skw t nw t fu, hrkhu khu 8.30 fkfu rfku [kh hMk ku ykuk {trh{ktke kukkkk rfu, suu skkk {trhk {nt rekS {nkhks Mkk fhku. kh u keS kheu k u{kh u khu [tze {nkkwt u{s k ts u tke zkhkwt ykkus fhk{kt ykwt Au. yk tu khu

  9 fkfu {trh kt{kt ikh fhku y nkuMxwt k ufko fhk{k t yku. yk tu Mkkrf khkku, fkukuohuxhku, rr {ksk yeyku yu kufku {kuxe tk{kt nksh hnuu.

  251 keyuMkykELke keLkku nwf{y{kk nuh-kkBke 53Lke ke

  kku.Mk.E.Lkwt Lkk{ ktke kthkXk kwLkkkE y{kk nuh zkuhk nuhSh fuMkhS y{kk nuh kLkkh[kzk SkuLMkn y{kk nuh kkteLkkh[kihe kku{kE y{kk nuh Lk{okkh{kh {kukekE y{kk nuh {nuMkkkzu rekMkn y{kk nuh MkwhuLLkkhyuz tfhkE y{kk nuh zkuhkkxurk ehMkkkE y{kk nuh zkuhk{fkk fktrkkE y{kk nuh MkwhuLLkkhytMkkhe kwhSkE y{kk nuh {nuMkkkytMkkhe yhkE y{kk nuh {nuMkkk[kihe MktkkE y{kk nuh Y[[kzk RhkE y{kk nuh kkteLkkhMkkk EhkE y{kk nuh zkuhk nuhkkke {tkwkE y{kk nuh LkMkkheMkhik LkhksMkn y{kk nuh kkteLkkh[kihe rfhfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXkzu WuMktk y{kk nuh fA-kqo kktek{{Akh kuhMkkkE y{kk kkB knkuzu qkkMkn y{kk kkB khfkhkk kkMkn y{kk kkB zkuhk nuhfku[k rMkLkkk y{kk kkB yktkrktLkfw{kh y{kk nuh zkuhk nuhuMkkE rwkE y{kk nuh zkuhk nuhkfkuz f]k y{kk nuh zkuhk nuh{krkz {wknuLk y{kk nuh zkuhk nuhkk nhrkMkn y{kk nuh zkuhk nuhkkiMk{e yrLkfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXkkkune kkuwk y{kk nuh MkwhuLLkkhMkkuMkk wokE y{kk nuh kLkkh[wLkkhk hk{SkE y{kk nuh fA-kqo kktek{kMkkrk hkSkE y{kk nuh MkwhuLLkkhLktkek kku y{kk nuh fA-kqo kktek{kfkuz f]k y{kk nuh zkuhk kkBkh{kh ewLkkk y{kk nuh hksfkux nuhMkk]ke kukhk y{kk nuh hksfkux nuh[kzk y{skkLk y{kk nuh kkx[kihe MkwrLkfw{kh y{kk nuh MkkkhfktXku h{u[t y{kk nuh kLkkhzu k]ehksMkn y{kk nuh zkuhk nuhzk{kuh yu{S krLk . hu. y{kk kzkuzu fuke y{kk nuh {kuhkekZe ykhke y{kk nuh swLkkkZzu hrhksMkn y{kk nuh fA-kr{ qs{fkk y{hkkE y{kk nuh hksfkux kkBkxu rfw{kh y{kk nuh yktkxu MkwrLkkkkuLk y{kk nuh zkuhkxexek fukE y{kk nuh hksfkux kkBrkue nkf y{kk nuh fA-kr{ qskkukkh ekkE y{kk nuh MkwhuLLkkh[{kh (wLkkkh)y{]kkE y{kk nuh yktMkkutfe ShkskE y{kk kkB {nuMkkki~f r[hkkfw{kh y{kk kkB zkuhk nuh

  y{kk, kk.1ykkk{e k ufMkkLke [ q txe Mkto{kt kwshkk{kt k keLkku kuh Y kE kku Au suLkk kkYku kwshkk [qtxe kt[ k Mke kw Au. kEfku k]nrkku 123 kkueMk Mkk RLMkuxhLke ke fhe nke Wkhktk 117 kkueMk Mkk

  RLMkuxhke kkueMk RLMkuxhLku {kuMkLk Mkkku ke fhkE nke yk Wkhktk yksu Mk{k hk{k-tke fw 251 suxk kkueMk Mkk RLMkuxhLke keLkku nwf{ fh-kku nkku. Mkqkku khk {ke rkk yLkwMkkh ykkk{e xq tf Mk{{kt zekyuMkkeke E ykEkeyuMk

  yrfkheykuLke keLke k ke nuh fhk{kt yku. yk k{k{ keyku yuk kkueMk f{eoLke Au suyku k ko fu kuke khu Mk{ Mkwe yuf s skyu Vhs kkk nkk. k]nrkk khk yksu rkLknrkkhe kkueMk Mkk RLMkkuxhkuLke {kuxkkku ke

  fhk{kt yke nke. y{kk{k-tke k {kuxe Mktk{kt kkueMk Mkk RLMkuxhkuLke ke fhk{kt yke nke. y{kk nuh{ktke ke fhk{kt ykuk kkueMk Mkk

  RLMkuxhkuLku zkuhk, kLkkh Mkrnk swe swe skyk uyu {wfk{kt ykk Au. Auk k rMkke keLku ELku yxfkuLkku kuh [ke hkku nkku.

 • 2 / . 02-02-2014, y{kk

  ktkeu...

  r kuu fkhu uh-uh eku uku yu ku huL {kue zkk hefu t ke..!

  r kuu fkhu uh-uh eku uku yu k {nu e rV{ k h{kt yke hkku Au. yk rV{ EMkr{f ykEzekukuS h ykkrh Au. yu ku rV{ rk huL {kueke Eu kuhkfktze wee kku wk ru fne ne. zkk hefu yu ku huL {kue, hknw kte yu yh fushek t k nkuke k fhe ne. yu ku y{kk u e s ke Au. yu ku kuke k-[e hr{k kuke {kku k fhe ne. yuk skk {ws, rV{{kt nwt yuf k{krf kue yrfkhe Lku Awt. nwt u {kxu fk{ fhk {ktwt Awt. he heu ku, nw-{wM{ sue fkuE s fku{ nkue ke. nku Au ku {kk {k nku Au. {k u khe k nku ku u ftE s fk{wt ke. uku fkuE yko hnuku ke. sunk kufkuu {kheu ke ke. sunkku k[ku yko yk ke. sunk ku kuke kku fhke nku Au. kukk {-r{kt hnuk iku {khk {kxu sunk fhke sYh Au. fwhk{kt nuku Efhk ykku nku. Efhkku yko kt[w-wt yuku kk Au. su {ne Yyk ykk ke kE nku u{kt sunkku yko ykku k s nku. u{kt fuxktf rnkue h{kh Au, u kufku yktfke k fhu Au. {k-ke uk fhe, kfkuu ke{ yke uEyu. yk rV{{kt EMk{ku k[ku yko kk{kt ykku Au yu rV{ yuf {uus yku Au. yu k {ku Au fu ue yk rV{ uk k yuf kMx fhkwt t fhu, u s uk {kxu {kuxe k Au. k he wyue yu k Au. he heu ku, yk rV{ s yuf wyue Au. rV{e Mx wyue Au. rV{k kkke {ktzeu {kuxk fkfkhku wyue Au. rV{k rzhuxh wyue Au. {nu rV{e wyue Au.

  uk zkk fkuu kk RAe Au uk sk{kt R fnu Au fu, uk zkk hefu yuf yue nkue uEyu su e fku{wt wt fhu. u nw-{wM{k ukwt [h r{xke u yu {kwt [h [kw fhu. u uwt wt fhu. nwt fkuE yuf fku{e k ke fhku htw u ykkwt wt fhu u s uk zkk kk uEyu. yk{ ku nwt hksfkheykuu t fhku ke yu uk kufkuke qh hnwt Awt. zkk e fhkhku nwt fku Awt, sku e s h Au yu zkk fku u, u yk s kufku e fhu. yuxe s rte ft Awt fu su uk zkk u, u wt fhu. ykkeku r ku yku Au htw ykke ke yke. ykke ue Akufheykuu {u. rne, we, y{kkee fkuE Akufhe {kuze hkku {u khu yufe nkh efe fu ue whkk u{kt su yku u zkk u. uk kufku ku {ku, rkuxh{kt Vhe fu yu u{u rk nku fu u{k {k-k, kfku kMx{kt {hu n. yke whkk ykkh s zkk u. {nk{k kteS kAk yku yu u zkk u ue EAk Au. nwt yk skkhe yue fkuE u ykk ke {ktku suu {s{kt wt [ku Au, ue {u h k nku. u{k r[khe {u {krne ke. nwt ku {khe {kku ykuwt Awt. u ue zkk u ku {u [kuke {u. ufu, u {u tke fe ke, ku u uu fE heu tke fu. u u ue zkk u, ku uku wk sBku fu n ue [k fhu. su uk zkk u, u uk fk{ke ek u. yuk u nwt oke fne fe fu yk {khk uk zkk Au. nS u {kxu Vkte h xfe k nkt. u{u fkuxe-fkuxe k{. kteSyu uu ytuuke {w fkuo Au. yksu yzku u ytuu {kxu fk{ fhe hkku Au. kteSyu yk u {kxu wt s fk{ fwO Au.

  {k ku huL {kue kku t [kku yu u{k kt s k fko Au, ku yk ytu kt wt {kwt Au? uk sk{kt yu kuku nku fu, {k k yuf erh yuxh Au. uu {khk k fheu {u yuf uxVku{o qt kzwt Awt yu uu {kxu nwt ykS uku ykh fhe. ufu, yksu nwt su Awt u {ku fkhu ke. nwt su eku u {k kuke eku ke. {khk h eku Awt. {khe {kke wyk yu ykkke {nuhkeke yksu nwt ynk nkutku Awt. yk s yu k Au. kuhkfktz{kt {khk hk [kh kufku {kko k nkt. {khk kk-ke, {k{kku wk yu {ke. khu {w{tke hefu {kueS s nkt. yt heu {u yuwt ftE s ke htw yu{ kk Au fu u {kueyu EAw nku ku ykxk kufku khu {ko k nku. nwt yt heu {kueu kuk uku ke htw yuf uku yuf k{kL {w{tke {kue h s ykhku {qfu. u {kue eyu{{ktke eyu{ eu uwt, uk kufkuwt, {khe fku{wt, {khe fku{k kufkuwt wt fhu ku nwt [ku fne fu {kue E yu wz {u.

  ykkLkku yksLkku rMk kk.02-02-2014{uk (y,,R) : ykfM{f Lkk kk. MkM Mkk hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {oykk{f kuku r[ ke sk. kkk kMkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skhe hnu. ykfM{f Lk k kk.ffo (z,n) : RuLke f]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k, kkkh Mkw{uwO hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {yk{ skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk, ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke hnu. Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kE fu Au.{fh (,s) : fkkfe &ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. LkWMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w.,

  _ h

  7, Q, L , , , .Z (.) 9687612324

  {wtkE, kk.1RLzLk hukh yLku BwrrLk

  nLke Mkn Mk{kLk kLk Mkkku fk{ fhk sE hkku Au. Mk{kLk kLkLke rV{{kt ku kek kkE [qku Au yLku nu kuLke Mkkku fk{ k fhk sE hkku Au.

  kEux ykk{ {kxu yLkuf kufr kekkuLku ykks ykk kk kkurqz{kt nLke Mknu kkukkLke yk Akk Qe fhe Au. ku ku nLkeMkn Mk iV ye kLk yLk u erkfk Mkkku fkufxu rV{{kt yLku yk fw{khLke rV{ ukze 786 {kxu Mktkek k ykke [qku Au suLku MkVkk {e nke. kkurqzLke

  nsw Mkwe Mkkike {kuxe rnx rV{ku kifeLke yuf [ukkE yuMkuMk{kt yuf kek{kt knY kLk Mkkku k ku Lkshu