آ³ sri durga sahasranama stotram tantraraja tantram sri durga sahasranama stotram –...

Download آ³ Sri Durga Sahasranama Stotram Tantraraja Tantram Sri Durga Sahasranama Stotram – Tantraraja Tantram

Post on 13-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ॥ ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்த ாத்ரம் - ந்த்ரராஜ ந்த்ரம் ॥ Sri Durga Sahasranama Stotram – Tantraraja Tantram

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 1

  The following is a rare Sahasranama Stotram (1008 names) of Goddess Durga from

  Tantraraja Tantram. The brief Phalashruti mentions the following benefits that accrue to the

  one who recites this hymn:

   Benefits equivalent to performing thousands of Ashvamedha Yaga and crores of

  Vajapeya Yaga.

   Relief of all difficulties/misfortunes, Long Life, comforts, defeat of enemies, etc.

   For health, this hymn should be chanted 100 times and for progeny this should be

  chanted for a year. Chanting this 108 times constitutes the Purashcharana.

   Performing Archana with different kinds of flowers bestows three powers – Iccha,

  Kriya, and Gyana.

   One who meditates on Goddess Durga begets all auspiciousness without any

  doubt.

  ஶ்ரீஶிவ உவாச -

  ஶ்ருணு தே³வ ீப்ரவக்ஷ்யாமி து³ர்க³-நாம-ஸஹஸ்ரகம் । யத்-ப்ரஸாோ³ந் மஹாதே³வ ீசதுர்வர்க³ ப²லம் லதப⁴த் ॥ 1 ॥

  பட²னம் ஶ்ரவணம் சா(அ)ஸ்ய ஸர்வாஶா-பரிபூரகம் । ே⁴ன-புத்ர-ப்ரே³ம் சசவ பா³லானாம்-ஶாந்ேி-காரகம் ॥ 2 ॥

  உக்³ர-தராக³-ப்ரஶமனம் க்³ரஹ-தோ³ஷ-வினாஶனம் । அகால-ம்ருத்யு-ஹரணம் வாணிஜ்தய-விஜய-ப்ரே³ம் ॥ 3 ॥

  விவாதே³ து³ர்க³தம யுத்³தே⁴ நநௌகாயாம் ஶத்ரு-ஸங்கதட । ராஜ-த்³வாதர மஹாரண்தய ஸர்வத்ர விஜய-ப்ரே³ம் ॥ 4 ॥

  நாரதோ³(அ)ஸ்ய ருஷி: ப்தராக்தோ கா³யத்ரீ ச²ந்ே³ ஈரிேம் । ஶக்ேி-ப³ீஜம் ரூபமஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ பரதே³வோ । ஸர்வாப⁴ீஷ்ட-ப்ரதயாதக³ ச வினிதயாக³: ப்ரகீர்த்ேிே: ॥ 5 ॥

  ॥ வினித ாக³: ॥

  ௐ அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம மாலாமந்த்ரஸ்ய । ஶ்ரீனாரே³ ருஷி: । கா³யத்ரீ ச²ந்ே³: । ஶ்ரீது³ர்கா³ பரதே³வோ । து³ம் ப³ீஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்ேி: । ௐ கீலகம் । ஶ்ரீது³ர்கா³ ப்ரீத்யர்ே²ம் ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஜதப வினிதயாக³: ॥

  mailto:kmurali_sg@yahoo.com

 • Sri Durga Sahasranama Stotram – Tantraraja Tantram

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 2

  ॥ கர-ந் ாஸ: ॥

  ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - ேர்ஜனபீ்⁴யாம் நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - அனாமிகாப்⁴யாம் நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - கர-ேல-கர-ப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

  ॥ அங்க³-ந் ாஸ: ॥

  ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - ஹ்ருே³யாய நம: । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - ஶிரதஸ ஸ்வாஹா । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - ஶிகா²சய வஷட் । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - கவசாய ஹும் । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - தநத்ர-த்ரயாய நவௌஷட் । ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³சய நம: - அஸ்த்ராய ப²ட் । ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவதராம் இேி ேி³க்³-ப³ந்ே⁴: ॥

  ॥ த்⁴ ானம் ॥

  ஸிம்ஹஸ்ோ² ஶஶி-தஶக²ரா மரகே-ப்ரக்²யா சதுர்பி⁴ர்-பு⁴சஜ: । ஶங்க²ம் சக்ர ே⁴னு: ஶராம்ஶ்-ச ே³ே⁴ேீ தநத்சரஸ்-த்ரிபி⁴:-தஶாபி⁴ோ ।

  ஆமுக்ோங்க³ே³ ஹார கங்கண ரணத் காஞ்சீ க்வணன் நூபுரா । து³ர்கா³ து³ர்க³ேி-ஹாரிண ீப⁴வது தவா ரத்தனால்லஸத் குண்ட³லா ॥

  ॥ பஞ்ச பூஜா ॥

  லம் ப்ருேி²வ்யாத்மிகாசய க³ந்ே⁴ம் ஸமர்பயாமி । ஹம் ஆகாஶாத்மிகாசய புஷ்சப: பூஜயாமி । யம் வாய்வாத்மிகாசய தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி । ரம் வஹ்ன்யாத்மிகாசய ேீ³பம் ே³ர்ஶயாமி । வம் அம்ருோத்மிகாசய அம்ருேம்-மஹா-சநதவத்³யம் நிதவே³யாமி । ஸம் ஸர்வாத்மிகாசய ஸர்தவாபசார-பூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

  ॥ ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்த ாத்ரம் ॥

  ஶ்ரீது³ர்கா³ து³ர்க³ேி-ஹரா பரிபூர்ணா பராத்பரா । ஸர்தவாபாேி⁴-வினிர்முக்ோ ப⁴வ-பா⁴ர-வினாஶின ீ॥ 1 ॥

  கார்ய-காரண-நிர்முக்ோ லீலா-விக்³ரஹ-ோ⁴ரிண ீ। ஸர்வ-ஶ்ருங்கா³ர-தஶாபா⁴ட்⁴யா ஸர்வாயுே⁴-ஸமன்விோ ॥ 2 ॥

  mailto:kmurali_sg@yahoo.com

 • Sri Durga Sahasranama Stotram – Tantraraja Tantram

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 3

  ஸூர்ய-தகாடி-ஸஹஸ்ராபா⁴ சந்த்³ர-தகாடி-நிபா⁴நனா । க³தணஶ-தகாடி-லாவண்யா விஷ்ணு-தகாட்யரி-மர்ேி³நீ ॥ 3 ॥

  ோ³வாக்³நி-தகாடி-நலின ீருத்³ர-தகாட்யுக்³ர-ரூபிண ீ। ஸமத்³ர-தகாடி-க³ம்ப⁴ீரா வாயு-தகாடி-மஹாப³லா ॥ 4 ॥

  ஆகாஶ-தகாடி-விஸ்ோரா யம-தகாடி-ப⁴யங்கரீ । தமரு-தகாடி-ஸமுச்ச்²ராயா க³ண-தகாடி-ஸம்ருத்³ேி⁴ோ³ ॥ 5 ॥

  நமஸ்யா ப்ரே²மா பூஜ்யா ஸகலா அகி²லா (அ)ம்பி³கா । மஹாப்ரக்ருேி: ஸர்வாத்மா பு⁴க்ேி-முக்ேி-ப்ரோ³யின ீ॥ 6 ॥

  அஜன்யா ஜனநீ ஜன்யா மஹாவ்ருஷப⁴-வாஹின ீ। கர்ே³மீ காஶ்யப ீபத்³மா ஸர்வ-ேீர்ே²-நிவாஸின ீ॥ 7 ॥

  ப⁴ீதமஶ்வரீ ப⁴ீமனாோ³ ப⁴வ-ஸாக³ர-ோரிண ீ। ஸர்வ-தே³வ-ஶிதரா-ரத்ன-நிக்⁴ருஷ்ட-சரணாம்பு³ஜா ॥ 8 ॥

  ஸ்மரோம்-ஸர்வ-பாபக்⁴நீ ஸர்வ-காரண-காரணா । ஸர்வார்ே²-ஸாேி⁴கா மாோ ஸர்வ-மங்க³ல-மங்க³லா ॥ 9 ॥

  ப்ருச்சா² ப்ருஶ்ன ீமஹாஜ்தயாேிர் அரண்யா வன-தே³வோ । ப⁴ீேிர் பூ⁴ேிர் மேிஶ் ஶக்ேிஸ் துஷ்டி: புஷ்டிர் உஷா த்⁴ருேி: ॥ 10 ॥

  உத்ோன-ஹஸ்ோ ஸம்பூ⁴ேிர் வ்ருக்ஷ-வல்கல-ோ⁴ரிண ீ। மஹாப்ரபா⁴ மஹாசண்டீ³ ேீ³ப்ோ

Recommended

View more >