????? dont know

Download ????? dont know

Post on 20-Jan-2015

362 views

Category:

Art & Photos

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hi ,there

TRANSCRIPT

  • 1. 1MILJREDOVISNING2002

2. 23 Presentation av Perstorp5 Ledning21 Milj79 Personal89 Hlsa & Skerhet96 Intressenter108 Miljekonomiska uppgifter110 Redovisningsprinciper111 OrdlistaINNEHLL 3. 3PRESENTATION AV PERSTORPPerstorpkoncernenSydsvenska Kemi AB (publ) frvrvade i slutet av juni 2001 de tv kemikoncernerna Perstorp och NesteOxo. Dessa koncerner har integrerats och den operativa verksamheten inom Sydsvenska Kemi arbetarfrn och med 2002 under namnet Perstorp.Perstorp r en koncern med stark teknologibas och lnga frdlingskedjor inom utvalda specialkemi-omrden och inom materialteknologi. Perstorp har ledande vrldsmarknadspositioner avseende fleraspecialkemiprodukter och kemiska mellanprodukter frmst fr kunder inom frg-, lack- och den plast-bearbetande industrin samt inom avancerade kompositmaterial och hrdplaster. Perstorp har 2200anstllda och tillverkande fretag i tta lnder i Europa, Nordamerika och Asien. Omsttningen 2002uppgick till 6 miljarder kronor.VerksamhetsomrdenPerstorp r indelad i de tv verksamhetsomrdena Specialty Chemicals och Materials Technology.I verksamhetsomrdet Specialty Chemicals ingr de fyra affrsomrdena Perstorp Coating Intermediates,Perstorp Oxo Intermediates, Perstorp Performance Chemicals och Perstorp Formox. VerksamhetsomrdetMaterials Technology bestr av affrsomrdet Perstorp Engineering Materials.Perstorp Coating IntermediatesPerstorp Coating Intermediates r en vrldsledande tillverkare av flera typer av polyo-ler, polyolsyror och andra insatsvaror fr frmst frgindustrin. Frutom i frg ochlacksystem anvnds produkterna bland annat i smltlim, plasttillsatser, smrjmedel ochsom byggstenar fr flera andra kemiprodukter. Producerande enheter finns i Sverige,Italien, Tyskland, USA samt i Indien och tillverkningen sker i tekniskt avancerade, delvispatentskyddade, processer.Perstorp Oxo IntermediatesPerstorp Oxo Intermediates tillverkar kemiska mellanprodukter som vidarefrdlasinom frg-, lack- och den plastbearbetande industrin. Det handlar frmst ommonomerer fr frgbindemedel och frglsningsmedel, mjukgrare fr vinyl ochskerhetsglas samt jordbrukskemikalier ssom propionsyra som bland annat anvndsi djurfoder. Huvuddelen av tillverkningen sker i Stenungsund samt vid tv mindreanlggningar, en i Sverige och en i Belgien.Perstorp Performance ChemicalsPerstorp Performance Chemicals arbetar med prestationskemikalier p skildamarknader. Affrsomrdet har tre affrsenheter eller business units (BU) ochtillverkning i flera lnder.BU Formates omfattar produkterna natrium- och kalciumformiat, myrsyra ochnatriumsulfat.BU Food & Feed omfattar produkterna ensileringsmedel, ttiksyra och Creosan.BU Concrete Admixture omfattar flytande och fasta betongtillsatsmedel(superplasticizers), som anvnds inom byggnadsindustrin fr att ge betong bttreflytegenskaper. 4. 4Perstorp FormoxPerstorp Formox har ett stort kunnande inom formalin- och katalysatorteknologisamt en egen, effektiv process fr formalintillverkning. Affrsomrdet konstrueraroch sljer kompletta anlggningar fr tillverkning av formalin, som r en viktigrvara fr i fsta hand boardindustrin (tillverkning av trfiberskivor) och olikakemiindustrier. Affrsomrdet producerar ven formalin fr anvndning somrvara inom Perstorpkoncernen och i viss utstrckning fr externa kunder. Andraviktiga produkter r katalysatorer fr formalintillverkning samt nyutvecklademiljkatalysatorer fr rening av industriella lsningsmedelsutslpp.Perstorp Engineering MaterialsMaterials Technology r ett av koncernens tv huvudsakliga verksamhetsomrdenoch bygger p koncernens krnkompetenser inom hrdplastkemi och fiberfrstrktabindemedel. Verksamheten drivs av affrsomrdet Perstorp Engineering Materialsoch produkterna omfattar dels fiberfrstrkta kompositmaterial fr kvalificeradeapplikationer inom fordons-, rymd- och flygindustrin, dels urea/melaminbaseradeplaster som mter hgt stllda krav p hllfasthet och vrmetlighet i till exempel el- och inrednings-komponenter. Tillverkning sker i Sverige, Italien, Belgien, USA och Indonesien.Perstorp webbsidorperamin.comperan.comperstorpattika.nuperstorpformox.comperstorpindustripark.comperstorplantbruk.nuperstorppolyols.comperstorp.compolyol.comsipab.comsydsvenskakemi.sethermosets.comvyncolit.comylainc.comPRESENTATION AV PERSTORP 5. 5LEDNING6 Introduktion7 Koncernchefens kommentar8 Policy fr Milj, Hlsa och Skerhet9 Chefen fr Milj, Hlsa och Skerhet11 Ml fr Milj, Hlsa och Skerhet14 Ledningssystem fr Milj, Hlsa och Skerhet15 Forskning och utveckling17 Utbildning18 Organisation fr Milj, Hlsa och Skerhet 6. 6LEDNING- Introduktion- Introduktion- Introduktion- Introduktion- IntroduktionSyftet med Miljredovisning 2002Syftet med Miljredovisning 2002Syftet med Miljredovisning 2002Syftet med Miljredovisning 2002Syftet med Miljredovisning 2002 r att redovisa arbetet med milj, hlsa och skerhet(Environment, Health &Safety/EHS) inom Perstorpkoncernen under 2002. Miljredovisningen r ettkomplement till koncernens rsredovisning, dr endast en kort sammanfattning av koncernens EHS-arbete fr 2002 presenteras. rsredovisningens EHS-avsnitt r i frsta hand avsett fr finansiella aktrer,medan miljredovisningen r framtagen fr en stor grupp intressenter. De intressenter som Perstor-koncernen vnder sig till med Miljredovisning 2002 r bland annat allmnhet, kunder, leverantrer,entreprenrer, myndigheter, studenter och intresseorganisationer. Koncernen ser det som mycket vrde-fullt att n ut med information till omvrlden avseende det EHS-arbete som pgr.Miljredovisningens strukturMiljredovisningens strukturMiljredovisningens strukturMiljredovisningens strukturMiljredovisningens struktur baseras p ett antal huvudrubriker och en presentation av Perstorp-koncernen inleder redovisningen. Drefter presenteras hur fretaget ser p och driver EHS-frgor urledningsperspektiv. Fretagets arbete med milj, hlsa och skerhet visas mer i detalj under egna detalje-rade rubriker. Fretagets kommunikation med olika intressenter beskrivs i ett eget avsnitt och slutligenpresenteras koncernens miljekonomi och redovisningsprinciper.PPPPPerstorpkoncernens verksamheterstorpkoncernens verksamheterstorpkoncernens verksamheterstorpkoncernens verksamheterstorpkoncernens verksamhet pverkar den yttre miljn frmst genom utslpp till luft och vatten.Drtill kommer att verksamheten ger upphov till avfall och buller. Produktionsenheterna bidrar i varie-rande omfattning till detta och stter upp sina egna miljml efter rdande frutsttningar. P koncern-niv har ett mindre antal ml faststllts avseende vissa gemensamma omrden, som i nulget betraktassom mest intressanta, bl a ozonfrstrande mnen, avfall, miljledningssystem och arbetsmilj.PPPPPerstorpkoncernen anvndererstorpkoncernen anvndererstorpkoncernen anvndererstorpkoncernen anvndererstorpkoncernen anvnder sedan flera r tillbaka ett databaserat system (EHS-Frango) fr insam-ling och lagring av sifferuppgifter relaterade till arbetet med EHS. Drtill kommer en separat Lotus Notesdatabas fr insamling av rliga textuppgifter av EHS-karaktr. Information i dessa bda system ligger tillgrund fr Miljredovisning 2002. Miljredovisningen publiceras numera enbart p Internet och frelig-ger inte i tryckt form.Perstorpkoncernen, med huvudkontor i Perstorp, har redovisat sittmiljarbete i en separat miljredovisning sedan 1994. 7. 7LEDNING- Koncernchefens kommentar 2001- Koncernchefens kommentar 2001- Koncernchefens kommentar 2001- Koncernchefens kommentar 2001- Koncernchefens kommentar 2001Milj, hlsa och skerhetMilj, hlsa och skerhetMilj, hlsa och skerhetMilj, hlsa och skerhetMilj, hlsa och skerhet str hgt upp p agendan fr oss inom Perstorp-koncernen, detta oavsett om vi diskuterar produktion och process, applikation ochfrsljning, forskning och utveckling eller annat. De r faktorer av avgrandebetydelse - faktiskt grundfrutsttningar - fr svl lnsamhet som tillvxt.Vr ambitionVr ambitionVr ambitionVr ambitionVr ambition r att bli ett specialkemifretag i vrldsklass. Vi strvar efter stndigfrbttring och ska alltid noga vervga vrt bidrag till en hllbar utveckling ochhur vi kan minimera vr pverkan p miljn samtidigt som vi skerstller god hlsaoch hg skerhet. Ett exempel p att vr strvan och miljfrgor gr hand i handr koncernens satsning inom materialteknologi. Genom samarbete med fretag inom fordonsindustrinmedverkar vi till att ta fram nya komponenter som med bibehllen eller frbttrad prestanda snkerfordonets vikt, och drmed brnslefrbrukning.Vra medarbetare r vr viktigaste tillgng.Vra medarbetare r vr viktigaste tillgng.Vra medarbetare r vr viktigaste tillgng.Vra medarbetare r vr viktigaste tillgng.Vra medarbetare r vr viktigaste tillgng. Vi lever och verkar i vr egen milj. Drfr r detsjlvklart att vi bryr oss om miljn, vra anstlldas hlsa och skerhet och samhllet dr vi verkar, fr attuppn en hllbar utveckling. Fr oss betyder hllbar utveckling ett lngsiktigt arbete, dr vi alltid vger inhur vi bst kan skydda vra anstllda och miljn. Fr att skerstlla att vi driver denna process p ettsystematiskt stt i vrt dagliga arbete, s introducerade vi tidigt ett miljledningssystem, baserat p Ansvar& Omsorg samt ISO 14001. Flertalet enheter r numera certifierade. Vi analyserar och utvrderarfortlpande eventuell pverkan frn vra produkter och processer, stter nya ml samt upprttar fre-byggande handlingsprogram i syfte att uppn en lngsiktigt hllbar utveckling.Vr policy fr milj, hlsa och skerhet visar vra grundlggande vrderingar och handlingsprinciperavseende: Stndiga frbttringar och minsta mjliga pverkan p mnniskor och milj Sker arbetsmilj Hg skerhet fr att frebygga allvarliga kemikalieolyckor Effektiva ledningssystem Aktiv forskning och utveckling God marginal till gllande lagstiftning ppenhet och kommunikation gentemot alla mlgrupper Hga krav p leverantrer, entreprenrer, konsulter och transportrerAtt uppfylla vr policy fr milj, hlsa och skerhet samt gllande lagstiftning r ett ansvar som liggervarje anstlld och varje entreprenr som verkar p vrt uppdrag. Ledningen inom varje enhet ansvararfr att trna och motivera anstllda s a