?· chuong nuoi vit, ngan phai dircc thiet k~ phu hq'p voi timg hra tu6i cua vit, ngan va muc dich...

Download ?· Chuong nuoi vit, ngan phai dircc thiet k~ phu hQ'P voi timg hra tu6i cua vit, ngan va muc dich san…

Post on 29-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BO NONG NGHItp vA PHAT TRIEN NONG THON

  VietGAHP QUY TRINH THl/C HANH CHAN NUOI TOT

  CHO CHAN NUOI V!T, NGAN T~I VItT NAM

  Good Animal Husbandry Practices

  for Duck and Muscovy Duck Production in Vietnam

  Hit NQi, ngay 10 thang 11 nam 2015

  Luat ban quyen (Copyright): VietGAHP

  VietGAHP diroc bao v~ thea Luat ban quyen, Ngoai trir nhirng di~u khoan cho phep ducc ghi trong Lu~t ban quyen, cAm in An VietGAHP dl16'i bAt cu hinh tlurc nao n8u khong co S\f dAng y bAng van ban cua Be) Nong nghiep va Phat tri~n Nong then,

  Copyright protects this publication. Except for purposes permitted by the .Copyright Act, this document is protected and any other reproduction by whatsoever means is prohibited without the prior written permission of the Ministry ofAgriculture & Rural Development.

 • Be) NONG NGHI~P CONG BOA xA HOI CHU NGHiA VI:E;T NAM vA PHA.T TRIEN NONG THON DQc I~p - Til do - H~nh phlic

  QUYTRINH

  Thuc hanh chan nudi tAt cho chan nuoi vjt, ngan t~i Vi~t Nam (VietGAHP chan nuoi vjt, ngan)

  (Ban hanh kem thea Quyit dinh s6 4653IQD-BNN-CN ngay 10 thong 11 nom 2015 cua B9 trutmg B9 Nang nghiep va Phdt triin nang than)

  Chuong I NHUNG QUY DJNH CHUNG

  1. Pham vi di~u chinh va d6i nrong ap dung

  1.1, Quy trlnh nay khuyen khich ap dung d chan nuoi vit, ngan t6t nham darn. bao chAt hrong san pham thit, tnrng an toan thtrc pham; an toan moi tnrong, sire khoe v~t nuoi va phtic 19i xii h9i cho ngiroi lao d9ng.

  1.2. D6i nrong ap dung: Cac co sa chan nuoi vit, ngan; t6 chirc, ca nhan chtmg nhan VietGAHP chan nuoi vit, ngan tren lanh th6 Vi~t Nam.

  2. Giiti thich tir ngil

  2.1. VietGAHP (Vietnam Good Animal Husbandry Practices) cho chan nuoi vit, ngan la thuc hanh chan nuoi t6t ap dung trong nuoi vit, ngan tai Vi~t Nam.

  2.2. An toan sinh hoc (ATSH) trong chan nuoi vit, ngan: La cac bien phap ky thuat va quan ly nhim ngan ngira va han ch su lay nhim cua cac tac nhan gay benh co kha nang gay hai dn con ngiroi, v~t nuoi va h~ sinh thai.

  2.3. ChAt thai trong chan nuoi vit, ngan bao gAm chAt thai rfu1, chAt thai long va chAt thai khi. ChAt thai rfu1 bao gAm phan, vit, ngan chet., ChAt thai long la mroc rica chuong trai, tram p tnrng va nra cac dung cu dung trong chan nuoi va Ap tnrng,

  Chuong II

  NOI DUNG QUY TRINH

  1. Dja di~m

  1.1. Khoang each tir trang trai dn tnrong hoc, benh vien, khu dan cir, noi thirong xuyen t~p trung dong ngiroi, duong giao thong chinh, nguonmroc mat t6i thiu 100 m.

  1.2. Co du nguen nguen mrocsachphuc VI,l chan nuoi va xu ly moi tnrong. 2. n6 tri khu chan nuoi 2.1. Trai chan nuoi phai co b6 tri phil hQ'P, darn. bao phong chong chay n6, d

  dang v~ sinh, dam bao ATSH, b6 tri rieng bi~t cac khu chuong, kho thirc an, thu6c thu y, v~t tir; cong trinh cAp mroc va khu xu ly chAt thai.

  2.2. Trai chan nuoi phai co wang hoac hang rao bao quanh hoac nuoi nhot hoan toan hoac bi~t l~p d han ch~ ngiroi, d9ng v~t va phirong tien ra, vao trai. ~

 • 3. Chuang nuBi va thi~t hi chan nuBi 3.1. Chuong nuoi vit, ngan phai dircc thiet k~ phu hQ'P voi timg hra tu6i cua vit,

  ngan va muc dich san xuat, chuong nuoi vit, ngan con phai co bien phap chong chuot va dQng v~t khac, Tirong, nn chuong va ranh thoat mroc dam bao d~ v~ sinh.

  3.2. N~u nuoi vit, ngan trong ao h6 thi phai dam bao du dien tich m~t mroc 1con/4-5m2 mat mroc.

  3.3. N~u nuoivit, ngan nh6t trong wan cay thi wan cay khong diroc d~ dongmroc, 3.4. Cac thiet bi, dung cu sir dung trong qua trinh chan nuoi vjt, ngan phai dam

  bao an toan va d~ v~ sinh, t5y rna.

  4. Gi6ng va quan Iy chan nuBi 4.1. Vjt, ngan giong mua v nuoi phai co nguon g6c ra rang, co giy kiem dich

  thea quy dinh,

  4.2. Vit, ngan giong san xut tai co sa phai thirc hien cong b6 tieu chuan, ChAt hrong con giong phai phu hQ'P voi tieu chuan da cong b6.

  4.3. Phai co quy trinh chan nuoi cho tirng giong vit, ngan thea muc dich sir dung va thirc hien dung quy trinh chan nuoi.

  4.4. Ap dung phirong thirc quan ly "cung vao-cung ra" thea thir tu uu tien la: ca khu ~ tung day ~ nrng chuong ~ tirng o.

  5. V~ sinh chan nuBi

  5.1. Trai phai co d~y du trang thi~t bi va quy trinh v~ sinh, tieu dQc, khir trung, dam bao ATSH.

  5.2. Tt ca moi ngiroi khi vao, ra trai thuc hien d~y du cac bien phap v~ sinh khir trung,

  5.3. Cac phirong tien ra VaG trai du phai thuc hi~n v~ sinh va khir trung.

  :.. _5.4. Phat quang bui r~m xung quanh khu chuong nuoi; dinh ky v~ sinh h~ thong cong ranb.

  5.5. Sau m6i dot nuoi hoac sau khi chuyen dan phai lam sach va khir trung chuang, thiet bi trong chuong va d~ trong chuong it nht 15 ngay,

  6. Quan ly thtrc an va DIrac u6ng

  6.1. Quem lY thuc an 6.1.1. Thirc an khong chua cac chAt gay t6n du, dQc t6 nm moe va cac vi

  sinh v~t co hai lam anh huang d~n sue khoe v~t nuoi va sire khoe nguai tieu dung, thea quy dinh hi~n hanh.

  6.1.2. Thuc an d\I trfr phai duqc bao quan trong kho dam bao kho nio, thoang, ch6ng duqc dQng v~t va con trung gay h~i; khong d~ qua h~n sir dl,lng.

  6.1.3. Thuang xuyen kim tra va v~ sinh khu V\IC san xudt thuc an, kho chua thuc an va nguyen li~u thuc an d tranh gay 0 nhi~m.~

 • ~/

  6.2. Quan Iy nude

  6.2.1. Nguon mroc cho chan nuoi vit, ngan phai dam bao an toan khong nhiem vi sinh v~t hieu khi va coliform t6ng s6 thea bang 1 Ph1,111,1c, Quy chuan ky thu~t quoc gia (QCVN 01-15).

  6.2.2. Chi nuoi vit, ngan trong ao, h6 dam bao an toan, khong bi 6 nhiem.

  7. QUaD Iy djch b~Dh 7.1. L~p k hoach phong tnr dich benh cho dan vit, ngan. Co quy trinh phong

  benh phu h9'P cac d6i tirong vit, ngan va thuc hien dung quy trinh.

  7.2. Co h6 sa thea d5i dan vit, ngan v~ dich benh, nguyen nhan phat sinh, cac loai thuoc phong va di~u trio

  7.3. Chi sir dung cac loai thu6c thu y co trong Danh m1,1C quy dinh duoc phep san xUAt, kinh doanh tai Vi~t Nam do BQ Nong nghiep va Phat trin nong then ban hanh.

  7A. Khi co vit, ngan 6m phai nh6t ra khu nuoi each Iy; khi phat hien co dich benh phai bao cho can bQ thu Y d~ co bien phap xtr ly, phai ngirng xuAt gi6ng, san pham va v~t ill sir dung trong chan nuoi vir, ngan ra ngoai trai.

  8. QUaD Iy chit thai va bao v~ moi truong 8.1. ChAt thai rim phai diroc thu gom sau m6i dot nuoi d6i voi nuoi vit, ngan

  tren n~n chuyen den noi t~p trung va co bien phap xir Iy dam bao khong gay 0 nhim mci tnrong thea quy dinh cua Nha mroc.

  8.2. Vi tri t~p trung chAt thai de xir ly phai 6 cu6i trai, xa khu chuong nuoi, xa noi cAp mrcc, tranh tran. Phai co quy trinh xli ly chAt thai trong trai chan nuoi.

  8.3. Chdt thai long phai diroc thu van khu xli ly dam bao an toan cac chi tieu Coli phan, coliform t6ng s6 va Salmonella tnroc khi thai ra moi tnrong thea Quy chuful ky thuat quoc gia QCVN 01-15 (Bang 4. Phful ph1,111,1c).

  804. Nuoi vjt, ngan nhot tren ao khi kt thuc m6i lira nen nao vet day ao, mroc thai phai xli ly truce khi dua mroc ra ngoai moi tnrong.

  9. Ki~m soat dQDg vjt va COD trung gay hal

  9.1. Trai phai co chuang trinh kiem scat dQng v~t khac, loai gam nhm va con trung gay hai.

  10. QUaD Iy DhaD SI1 10.1. Trai cn co So' db t6 chirc; co quy trinh xir ly khAn cAp khi co S\l' c6 va tai

  nanxay ra.

  10.2. Chu trang trai phai thuc hien thea Luat lao dQng d6i voi nguoi lao dQng trong trai,

  10.3. Nguai lao dQng co dli suc khoe, dugc trang bi bao hQ lao dQng ddy dli va dugc kham suc khoe dinh kY.

  lOA. Nguai lao dQng phai duqc t~p hudn v~ quy trinh chan nuoi - thu y, cac quy dinh v~ v~ sinh an toan th\l'C phAro, an toan lao dQng.

  11. Ghi chep, luu trti' hB sO', truy ngUyeD DgUan g6c va thu hBi sao phAm

  Trang tr~i chan nuoi vit, ngan ph~i l~p 56, ghi c~_ thea d5i va luu tru cac thong tin trong qua trinh chan nuoi. C1,1 the nhu 5au: ~

 • ./

  11.1. Thong tin chung cua trai chan nuoi: Ten trai chan nuoilchu trai; Dia chi; Dien tich chuong trai chan nuoi; So dA chuAng nuoi;

  11.2. Ghi chep nhap nguyen li~u hoac thirc an: Ngay, thang, nam nh~p; Loai thirc an; S6 hrong; Ngu6n g6c; Ngay va 10 san xuAt; H~ su dung;

  11.3. Ghi chep xuAt nguyen li~u, thuc an: Ngay, thang, nam xuAt; Loai thirc an; SOluong; Nguen gOc; Ngay va 10san xu!t san xuAt; H~ su dung;

  11.4. Ghi chep tr{>n thirc an: Ngay, thang, nam tr{>n; Loai khAu phfut; DUng thu6c/chAt b8 sung va lieu hrong; Khu trai, day chuong hoac 0 chuong su dung;

  11.5. Ghi chep mua/chuyen vit, ngan: Ngay, thang, nam mua/chuyen vit, ngan; S6 hrong; Nguon g6c; GiOng vit, ngan; Ltra tu8i; tinh trang sirc khoe;

  11.6. Ghi chep ke hoach phong benh: Quy trinh phong benh cua trai; Ngay, thang, nam su dung vic xin; Ten vic xin; Nguon g6c vAc xin; Ngay va 10 san xuat; Lieu hrong dung cho cac loai ga; Cach dung;

  11.7. Ghi chep xuAt, ban vit, ngan: Ngay, thang nam xuAt ban; Loai vit, ngan; SOluQIlg ban ra (con); Kh6i IUQIlg; Ly do; Ngay tiem phong/tri benh lfut cu6i; Loai vic xin/ thuec thu yen su dung lfut cu6i;

  TAt ca cac s6 ghi chep tren duoc theo di b{> it nhAt m6i nam

  m{>t lfut.

  12.2. Vi~c kiem tra phai duoc thuc hien b~g bang kiem tra danh gia; sau khi kiem tra xong t6 chirc, ca nhan chan nuoi hoac kiem tra vien c6 nhiem V\l kY vao bang kiem tra danh gia. Bang nr kiem tra danh gia, bang kiem tra (d{>t xuAt, dinh ky) cua co quan nha mroc c6 thAm quyen phai duqc luu trong h6 so.

  12.3. Chti trang trai chan nuoi phai tAng ket va bao cao ket qua nr kiem tra cho co quan quan Iy chAt hrong khi co y~u cdu.

  13. Khifu n,i va giii quyft khifu n,i 13.1. T6chuc, ca nhan chan nuoi vit, ngan phai c6 miu don khieu ~. khikM.ch

  hang y~u cdu. . 13.2. Trong tnl

 • BANG KIEM TRA DANH GIA VIETGAHP CHAN NUOI VIT, NGAN (Ban hanh kern theo Quyit ajnh s6 4653IQD-BNN-CN n