ژماره‌ 305

Download ژماره‌ 305

Post on 07-Mar-2016

257 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

‫لەعێراق‬ ‫لە(3002)ەوە‬ ‫ئهمهریكا‬ ‫لهدوای‬ ‫دهیانهوێت‬ ‫شیعهكان‬ ‫بكهن‬ ‫كۆنترۆڵ‬ ‫عێراق‬ ‫مهسیحیو‬ ‫دڵداره‬ ‫بكهن؟‬ ‫چی‬ ‫موسڵمانهكان‬ ‫دهگرێت‬ ‫لهدڵهكان‬ ‫رێگه‬ ‫ئایین‬ ‫كاتێ‬ ‫کوردە‬ ‫سەرەی‬ ‫سوننە‬ ‫دوای‬ )305( ‫ژماره‬ 2011/12/20 ‫سێشەممە‬

TRANSCRIPT

 • 7 (3002)

  : 101 2 65 : 2050123 1050123 2266312 - (): 88313540570 : 1300652 0001 : 0055

  (503) 02/21/1102

  m o c . e n e w a . w w w

  000561

  7

  4 71 21 3

  . :

  . 7732 055

  . ( )

  . ( )

  . 71

  .

  "

  ". :

  .

  "

  ".

  " " ( ) "

  ". " "

  .

  11

  4 1102 01

 • moc.liamg@enewa.tesaysulaweh )503) 02/21/11022

  :seitilibisnopseR & seituD ,dael tcejorp htiw kroWU

  ssenisub dna ,tsylana dnatsrednu ot sresu rehtag ,sessecorp ssenisub tcejorp tnemucod dna etalsnart dna stnemeriuqer-non dna lanoitcnuf otni meht rof snoitacfiiceps lanoitcnuf.snoitacilppa dna stroper IB dna seireuq coh-da etaerCU

  dna detseuqer sa stroper lacitylana gniog-no edivorp .stseuqer eseht rof troppus gnitroper gnitsixe trevnoC dezidradnats a ot sloot.erutcurtsarfni gnitroper dedeen gnitset enimreteDU

  ytilanoitcnuf eht erussa ot gnitroper fo ytirgetni dna ,snalp tset etaerc ,snoitulos stluser gnitset etaulave dna sa noitca evitcerroc gnikat.yrassecen seussi ytilauq atad yfitnedIU

  atad eht troppus dna yb evitaitini ecnanrevog yrassecen ni gnitapicitrap atad gnidulcni seitivitca.gnilfiorp htiw egdelwonk erahSU

  serusne dna srekrow-oc egdelwonk etairporppa seitud revoc ot refsnart ,snoitacav ,ssenlli gnirudcte ,gniniart dna sruoh gnitamitsEU

  .yletarucca noitarud

  tnemecnuonnA ycnacaV ,qarI ni rotarepo elibom tsrfi eht ,llecaisA:ycnacav gniwollof eht llfi ot gnikees si

  :stnemeriuqeR & sllikS

  sisylana ,gnimmargorPU.ngised dna cibarA fo dnammoc dooGU

  ot noitidda ni hsilgnE &.sulp a si hsidruK sraey +2 muminiMU

  htiw ecneirepxe fo.gnimmargorp ni eergeD ytisrevinUU

  ro ecneicS retupmoC ro gnireenignE retupmoC.dlefi tnelaviuqe yna

  tisiv esaelp :stnacilppa detseretnIetisbew etaroproc ruo)sreerac/moc.llecaisa.www(

  ot emuser ruoy dnes ro enilno ylppa ot.)moc.llecaisa@sboj(

  iT boJuB :elt

  ssenis

  gilletnID ecne

  polevere

  S ytuD:noitat

  caisA QH lle

  ecfifOluS /

  namiahayi

  "

  ". : " " " ".

  ( )

  "

  ". . "

  ". "

  ". "

  ".. " " "

  ".

  () ( ) " " "

  ". . "

  ".

  . : " " 6 24

  . "

  ". " 02/21

  ".

  01 01 2

  . : 5 . (91\21) . " 12/21/1102

  ( )

  ". ( ) (81/21) " )01)

  ". "

  ". 8 5 "

  ". "

  ".

  :

  01 2

  ( )!

  . ( )

  .

  . !! ( )!

  . ! 51

  .

  .

  !

 • :

  -

  .

  "

  ". . "

  ".

  ". "

  ". "

  ". - "

  ". " " "

  ". 6 - : . " " . "

  ". " 6 6 7

  ". 6 "

  ". 01 " -

  ".

  :

  .

  "" .

  " ". . " ". " ".

  " . ". " ". "

  .

  ". " .

  . " ". " ". . "

  ". " . ". "

  ". "

  ".

  " . .

  ".

  .

  3)503) 02/21/1102moc.liamg@enewa.tesaysulaweh

  ""

  ..

  01

  :